Розділ V. Незалежність, ефективність і ресурси

30. Дієвість суддів та судової системи - необхідна умова для захисту прав кожної особи, виконання вимог ст. 6 Конвенції ( 995_004 ), правової визначеності та віри громадськості у верховенство права.

31. Дієвістю є прийняття якісних рішень упродовж розумного строку після справедливого розгляду справ. Судді зобов'язані забезпечувати ефективне управління справами, за які вони несуть відповідальність, включаючи виконання рішень, які входять до їх юрисдикції.

32. Органи влади, які відповідають за організацію та функціонування судової системи, зобов'язані забезпечувати суддям умови, що дають їм змогу виконувати свою місію та досягати ефективності, захищаючи й поважаючи незалежність і неупередженість суддів.

Ресурси

33. Кожна держава повинна виділяти судам достатньо ресурсів, приміщень та устаткування, щоб вони могли функціонувати відповідно до стандартів, викладених у ст. 6 Конвенції ( 995_004 ), а також щоб судді могли ефективно працювати.

34. Суддів необхідно забезпечити інформацією, потрібною для прийняття відповідних процесуальних рішень, якщо такі рішення мають фінансові наслідки. Повноваження судді приймати рішення в окремій справі не має обмежуватися лише вимогою найефективнішого використання ресурсів.

35. У судах має працювати достатня кількість суддів та кваліфікований допоміжний персонал.

36. Для попередження виникнення та зменшення надмірного робочого навантаження в судах потрібно вжити необхідних заходів для забезпечення незалежності судової влади, щоб передати вирішення несудових питань іншим особам із відповідною кваліфікацією.

37. І органи влади, і судді повинні підтримувати ідею використання систем електронного розподілу справ і технологій зв'язку та передачі інформації. Використання таких систем у судах вітається.

38. Необхідно вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки суддів. До цих заходів належить захист судів і суддів, які можуть стати чи вже стали жертвами погроз або актів насильства.

Альтернативне вирішення спорів

39. Слід сприяти застосуванню механізмів альтернативного вирішення спорів.

Адміністрування судів

40. При підготовці бюджету судової системи можуть проводитися консультації з радами суддів (де вони існують) або іншими незалежними органами влади, які відповідають за адміністрування судів, із суддями та/або професійними організаціями суддів.

41. Слід заохочувати суддів брати участь в адмініструванні судів.

Оцінювання

42. З метою сприяння ефективному здійсненню правосуддя та постійному підвищенню його якості відповідно до параграфа 58 держави-члени мають впроваджувати системи оцінювання суддів органами судової влади.

Міжнародний вимір

43. Державам слід забезпечити суди відповідними засобами для гарантування ефективного виконання суддями своїх функцій при розгляді справ, до яких залучені іноземні або міжнародні органи, а також підтримувати міжнародне співробітництво між суддями.

<< | >>
Законодавчий акт: Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки " УХВАЛЕНО Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів"Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),, 2010

= завантажити законодавчий акт =

Розділ V. Незалежність, ефективність і ресурси

 1. Розділ 3.01. (а) Одержувач виконує Частину Г Технічної допомоги з належною ретельністю та ефективністю та згідно відповідної адміністративної та фінансової практики, і забезпечує, настільки негайно, як це потребується, кошти, засоби та можливості, послуги та інші ресурси, необхідні для виконання Частини Г Технічної допомоги.
 2. Розділ 3.01. (а) Отримувач оголошує про свої зобов'язання щодо досягнення мети Проекту, викладеної в Додатку 2 до цієї Угоди, і для цього впроваджує зазначений Проект через Мінекобезпеки з належною дбайливістю і ефективністю і згідно з відповідною інженерною, фінансовою та адміністративною практикою та належною увагою до екологічних та природоохоронних факторів, та в разі необхідності якнайшвидше надає персонал, обладнання, послуги та інші ресурси, необхі
 3. Розділ 3.01. (a) Реципієнт заявляє про своє зобов'язання досягти цілей Проекту, як визначено в Додатковій статті 2 до цієї Угоди, а тому виконує Проект через Мінекоресурсів з належною ретельністю і ефективністю та згідно з відповідною адміністративною, фінансовою та технічною практикою, а також із належним врахуванням екологічних чинників, і в разі потреби негайно надає кошти, засоби, послуги та інші ресурси, необхідні для виконання цього Проекту.
 4. Розділ 3.01. a) Позичальник за допомогою Міністерства освіти і науки Позичальника заявляє про свою прихильність до цілей Проекту й із цією метою виконує Проект за допомогою Міністерства освіти і науки Позичальника з належною дбайливістю й ефективністю, а також згідно з відповідними адміністративними, освітніми, природоохоронними, фінансовими й технічними різновидами практики та надає негайно в разі потреби кошти, апаратуру й обладнання, послуги та інші ресурси, необхі
 5. Розділ 3.02. Умови, що забезпечують ефективність; правові поради
 6. Розділ II. Зовнішня незалежність
 7. Розділ III. Внутрішня незалежність
 8. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки " УХВАЛЕНО Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів"Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),, 2010
 9. Розділ V. Незалежність (статті 23-25)
 10. Розділ 2.01. Ресурси та витрати
 11. РОЗДІЛ II - РЕСУРСИ ФОНДУ
 12. Розділ 2.01. Ресурси
 13. Розділ 2.01. Ресурси
 14. Стаття 9. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати фактичного використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати
 15. Розділ II КОРИСТУВАЧІ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ
 16. Розділ VI КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
 17. Розділ II КОРИСТУВАЧІ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ
 18. Розділ VI КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
 19. Розділ 1. Гранти та ресурси України
 20. Стаття 10. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної д