Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки " УХВАЛЕНО Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів"Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ),. 2010

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки УХВАЛЕНО Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів Комітет Міністрів відповідно до положень ст. 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ), враховуючи положення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) (далі - Конвенція), в якій зазначено, що "кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом", та відповідне прецедентне право Європейського суду з прав людини; враховуючи Основні принципи незалежності судових органів ООН ( 995_114 ), схвалені Генеральною Асамблеєю ООН у листопаді 1985 року; враховуючи Висновки Консультативної ради європейських суддів (CCJE), діяльність Європейської комісії з ефективності правосуддя (CEPEJ) та Європейську хартію про закон "Про статус суддів" ( 994_236 ), підготовлену в рамках багатосторонніх зустрічей Ради Європи; зважаючи на те, що виконуючи суддівські функції, суддя відіграє основну роль у забезпеченні захисту прав людини та основоположних свобод; бажаючи сприяти незалежності суддів, яка є невід'ємним елементом верховенства права, необхідним для неупередженості суддів та функціонування судової системи; підкреслюючи, що незалежність судової влади забезпечує кожній особі право на справедливий суд і тому є не привілеєм суддів, а гарантією поваги до прав людини та основоположних свобод, що дає змогу кожній особі відчувати довіру до судової системи; усвідомлюючи потребу гарантувати суддям право на власну позицію та здійснення повноважень для створення дієвої та справедливої правової системи і заохочувати їх до активної участі у функціонуванні судової системи; знаючи про необхідність забезпечення належного виконання суддівських обов'язків і повноважень, спрямованих на захист інтересів усіх осіб; бажаючи ознайомитися з досвідом держав-членів щодо організації роботи судових установ відповідно до принципу верховенства права; враховуючи існування різних правових систем, конституційних позицій і підходів до поділу влади; зважаючи на те, що ніщо в цій Рекомендації не спрямоване на зменшення гарантій незалежності, наданих суддям конституціями або правовими системами держав-членів; пам'ятаючи, що в деяких державах-членах конституційно або в межах правових систем створено ради, які в цій Рекомендації називатимуться радами суддів; бажаючи сприяти підтриманню відносин між органами судової влади та суддями різних держав-членів для розвитку єдиної суддівської культури; вважаючи, що Рекомендація Rec (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи ( 994_323 ) щодо незалежності, дієвості та ролі суддів потребує суттєвого оновлення для посилення дії всіх заходів, необхідних для сприяння незалежності суддів, підвищення ефективності їхньої роботи, зміцнення ролі суддів та судової системи загалом, рекомендує урядам держав-учасниць вжити заходів для забезпечення застосування положень, що містяться в Додатку до цієї Рекомендації, яка заміняє Рекомендацію Rec (94) 12 ( 994_323 ), у своєму законодавстві, політиці та практиці, а також надати суддям можливість виконувати свої функції згідно з цими положеннями. Додаток до Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Комітет Міністрів Ради Європи:

 1. Комітет Міністрів Ради Європи. Декларація про майбутнє Європейського суду з прав людини " Конференція високого рівня держав-учасниць Ради Європи" Організована за домогою турецького головування у Комітеті Міністрів Ради Європи - 2011 год
 2. Комітет Міністрів Ради Європи. "РЕГЛАМЕНТ Комитета министров Совета Европы о порядке контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека и условий мировых соглашений" - 2006 год
 3. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N R (2005) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О хорошей практике приграничного и межтерриториального сотрудничества территориальных сообществ или властей и устранение препятствий ему"" (19 января 2005 года) - 2005 год
 4. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2005) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об "особых методах расследования"тяжких преступлений, в том числе террористических актов"" (20 апреля 2005 года) - 2005 год
 5. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N R (2005) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О документах, удостоверяющих личность, и документах для поездок за границу и борьбе с терроризмом"" (30 марта 2005 года)" неофициальный перевод - 2005 год
 6. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N R (2005) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О преподавании языков сопредельных государств в приграничных регионах"" (2 февраля 2005 года)" неофициальный перевод - 2005 год
 7. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ), - 2004 год
 8. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Щодо вдосконалення національних засобів правового захисту"" УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ), - 2004 год
 9. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендація Rec(2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці " УХВАЛЕНО на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р."Комітет міністрів, згідно зі статтею 15.b Статуту Ради Європи ( 994_001 ), - 2004 год
 10. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 24 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об организации паллиативного ухода"" (12 ноября 2003 года)" неофициальный перевод - 2003 год
 11. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 15 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об архивировании электронных документов в правовой сфере"" (9 сентября 2003 года) - 2003 год
 12. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 2 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О бытовом обслуживании в неблагоприятных городских районах"" (13 февраля 2003 года)" неофициальный перевод - 2003 год
 13. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 21 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сотрудничестве в области предупреждения преступлений"" (24 сентября 2003 года) - 2003 год
 14. Комітет Міністрів Ради Європи. Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Гарантувати довгострокову ефективну діяльність Європейського суду з прав людини"" УХВАЛЕНО на 112-й сесії в Страсбурзі Комітетом міністрів від 15 травня 2003 р."Комітет міністрів, - 2003 год
 15. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""О сбалансированном представительстве женщин и мужчин"в процессе принятия политических и общественных решений" - 2003 год
 16. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 10 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О ксенотрансплантации"" (19 июня 2003 года)" неофициальный перевод - 2003 год
 17. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 23 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного заключения и других длительных сроков заключения администрациями мест лишения свободы"" (9 октября 2003 года) - 2003 год
 18. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 9 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "О мерах поддержки демократического и социального распространения цифрового вещания"" (28 мая 2003 года)" неофициальный перевод - 2003 год
 19. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы государствам-членам "Об условно-досрочном освобождении"" (24 сентября 2003 года)" неофициальный перевод - 2003 год
 20. Комітет Міністрів Ради Європи. Рекомендация N Rec (2003) 16 Комитета министров Совета Европы государствам-членам ""Об исполнении административных решений и судебных решений в области административного права"" (9 сентября 2003 года) - 2003 год