Європейське співтовариство. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). 2009

Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування" від 6 травня 2009 року (Перероблене видання) (Текст стосується ЄЕП) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ), зокрема статтю 71 цього Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії, Беручи до уваги висновок Європейського комітету з економічних і соціальних питань(1),---------------- (1) OB C 224, 30.08.2008, c. 66. Після консультації з Комітетом регіонів, Діючи відповідно до процедури, яку запроваджено статтею 251 Договору(2) ( 994_017 ),---------------- (2) Висновок Європейського Парламенту від 23 вересня 2008 року (ще не опубліковано в "Офіційному віснику") та Рішення Ради від 30 березня 2009 року. Оскільки: (1) Директиву 96/96/ЄС від 20 грудня 1996 року про наближення законодавств держав-членів щодо перевірок з придатності до експлуатування колісних транспортних засобів та їхніх причепів(3) істотно змінювали кілька разів(4). Для внесення подальших змін Директиву необхідно переглянути з метою надання ясності.---------------- (3) OB L 46, 17.02.1997, c. 1. (4) Див. Додаток III, частина A. (2) В рамках спільної транспортної політики дорожній рух певних транспортних засобів у межах Співтовариства має відбуватися за найсприятливіших обставин стосовно безпеки та умов конкуренції, які встановлюють для перевізників у державах-членах. (3) Через зростання інтенсивності дорожнього руху та, відповідно, небезпеки і несприятливого впливу перед всіма державами-членами постають схожі за походженням і складністю проблеми дотримання безпеки. (4) Перевіряння технічного стану транспортного засобу впродовж його життєвого циклу повинне бути відносно простим, швидким і недорогим. (5) Мінімальні вимоги стандартів Співтовариства та методи перевірки технічного стану за параметрами, наведеними у цій Директиві, потрібно визначити в окремих Директивах. (6) Необхідно швидко адаптувати до технічного прогресу стандарти та методи, впроваджені окремими Директивами, та для сприяння імплементації заходів, необхідних для цього, визначити процедуру тісної співпраці між державами-членами та Комісією в рамках комітету з адаптування до технічного прогресу Директиви про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування. (7) Щодо гальмових систем важко визначити значення для налаштувань тиску повітря та часу наповнення компресора з огляду на те, що обладнання та методи різняться в межах Співтовариства. (8) Всі, хто пов'язаний із перевірками технічного стану транспортних засобів, вважають, що метод перевірки і, зокрема, чи транспортний засіб перевіряють із повною навантагою, частковою або без навантаги, може впливати на ступінь впевненості випробувачів у придатності до експлуатування гальмової системи. (9) Визначення еталонних значень гальмового зусилля за умов різної навантаги для кожної моделі транспортних засобів допоможе відновити таку впевненість. Ця Директива уможливить перевіряння технічного стану у такому режимі як альтернативу перевірянню мінімальних вимог до експлуатаційних характеристик кожної категорії транспортних засобів. (10) Щодо гальмових систем сфера застосування даної Директиви охоплюватиме більшою мірою транспортні засоби, яким надають затвердження типу складників згідно із Директивою Ради 71/320/ЄЕС від 26 липня 1971 року про наближення законодавства держав-членів стосовно гальмових пристроїв деяких категорій моторних транспортних засобів та їхніх причепів(5), хоча у Директиві визнано, що певні типи транспортних засобів отримали такі затвердження згідно із національними стандартами, які можуть відрізнятися від вимог цієї Директиви.---------------- (5) OB L 202, 06.09.1971, c. 37. (11) Держави-члени можуть розширити сферу перевірок гальмової системи, щоб охопити транспортні засоби або їх складники поза сферою застосування цієї Директиви. (12) Держави-члени можуть перевіряти гальмові системи суворіше або збільшити частоту перевірок. (13) Ця Директива призначена підтримувати низький рівень шкідливих викидів впродовж усього періоду експлуатування транспортних засобів регулярними перевірками рівня шкідливих викидів та забезпечувати вилучення найбільш неекологічних транспортних засобів із експлуатації, доки їх не приведуть у відповідний технічний стан. (14) Погане відрегулювання та невідповідне технічне обслуговування шкідливі не лише для двигуна, але й для довкілля, оскільки спричинюють підвищення забруднення та споживання палива. Важливо розвивати екологічно безпечний транспорт. (15) У разі двигунів із запалюванням від стискування (дизелів) дані вимірювання задимленості газових викидів є достатнім показником технічного стану транспортних засобів за шкідливими викидами. (16) Для двигунів із примусовим запалюванням (бензинових) значення кількості монооксиду вуглецю у викидній трубі в режимі неробочого ходу є достатнім показником технічного стану транспортних засобів за шкідливими викидами. (17) Кількість незадовільних результатів перевірок щодо рівня шкідливих викидів для транспортних засобів, які не отримують регулярного технічного обслуговування, може бути більш високою. (18) У випадку транспортних засобів, обладнаних бензиновими двигунами, для яких стандарти із затвердження типу визначають, що їх повинні обладнувати поліпшеними системами контролювання викидів, такими, як трикомпонентні каталітичні нейтралізатори, якими управляє лямбда-зонд, стандарти щодо регулярних перевірок рівня шкідливих викидів повинні бути більш суворими, ніж для звичайних транспортних засобів. (19) Директива Європейського Парламенту і Ради 98/69/ЄС від 13 жовтня 1998 року про заходи, які необхідно розробити для запобігання забрудненню повітря викидами моторних транспортних засобів(1), вимагає впровадити з 2000 року бортові діагностичні системи (OBD) для автомобілів із бензиновим двигуном та легких транспортних засобів комерційного призначення, щоб відстежувати функціювання системи контролю викидів транспортних засобів під час експлуатування. Так само з 2003 року системи OBD вимагають також і для нових транспортних засобів, обладнаних дизелями.---------------- (1) OB L 350, 28.12.1998, c. 1. (20) Держави-члени можуть, якщо це доцільно, вилучати із сфери дії цієї Директиви певні види транспортних засобів, які вважають такими, що мають історичну цінність. Вони можуть також встановлювати власні стандарти перевірок для таких транспортних засобів. Проте це право не повинне призводити до застосування жорсткіших стандартів, ніж ті, вимогам яких мали відповідати згадані транспортні засоби, коли їх проектували. (21) Існують доступні прості загальнопоширені діагностичні системи, які можуть використовувати органи контролю, щоб перевіряти переважну більшість встановлених обмежувачів швидкості. Для тих транспортних засобів, які не можливо перевірити такими широкодоступними діагностичними інструментами, органи влади потребуватимуть або застосовувати доступне обладнання від оригінального виробника транспортних засобів, або впроваджувати для затвердження результатів сертифікацію відповідної перевірки від виробника транспортних засобів чи його франчайзингових підприємств. (22) Необхідно сприяти періодичній верифікації відповідного функціювання обмежувачів швидкості для транспортних засобів, які обладнано новим записувальним пристроєм (цифровим тахографом) згідно із Регламентом Ради (ЄС) N 2135/98 від 24 вересня 1998 року, що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) N 3821/85 про записувальне обладнання на дорожньому транспорті та Директивою 88/599/ЄЕС про застосування Регламенту (ЄЕС) N 3820/85 та (ЄЕС) N 3821/85(2). З 2003 року нові транспортні засоби обладнують такими пристроями.---------------- (2) OB L 274, 09.10.1998, c. 1. (23) Технічні вимоги стосовно таксі та машин швидкої допомоги подібні до вимог стосовно приватних автомобілів. Параметри, що перевіряють, можуть, таким чином, бути схожими, хоча частота випробувань відрізняється. (24) Кожна держава-член повинна забезпечувати на своїй території та у межах власної юрисдикції систематичне проведення та високий рівень перевірок технічного стану транспортних засобів. (25) Комісія повинна перевіряти практичне застосування цієї Директиви. (26) Оскільки цілі запропонованих дій, а саме гармонізація правил перевірок транспортних засобів на придатність до експлуатування, запобігання порушенню правил конкуренції між перевізниками та гарантування того, що транспортні засоби перевіряють та підтримують у відповідному стані належним чином, не можуть бути досягнутими кожною державою-членом окремо, а отже, з огляду на масштабність дій цих цілей легше досягти на рівні Співтовариства, Співтовариство може розробити заходи відповідно до принципу субсидіарності, як визначено у статті 5 Договору ( 994_017 ). Згідно із принципом пропорційності, як визначено у вказаній статті, ця Директива не виходить за межі необхідного для досягнення зазначених цілей. (27) Заходи, необхідні для імплементації цієї Директиви, мають ухвалюватися відповідно до Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року, що визначає процедури здійснення імплементаційних повноважень, наданих Комісії(3).---------------- (3) OB L 184, 17.07.1999, c. 23.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. Європейське співтовариство. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)" - 2012 год
 2. Європейське співтовариство. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**" - 2011 год
 3. Європейське співтовариство. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП - 2011 год
 4. Європейське співтовариство. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"" - 2011 год
 5. Європейське співтовариство. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303 - 2011 год
 6. Європейське співтовариство. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент, - 2010 год
 7. Європейське співтовариство. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**" - 2010 год
 8. Європейське співтовариство. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ - 2010 год
 9. Європейське співтовариство. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. - 2009 год
 10. Європейське співтовариство. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***" - 2009 год
 11. Європейське співтовариство. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р. - 2009 год
 12. Європейське співтовариство. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)" - 2009 год
 13. Європейське співтовариство. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**" - 2009 год
 14. Європейське співтовариство. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП) - 2009 год
 15. Європейське співтовариство. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р. - 2009 год
 16. Європейське співтовариство. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**" - 2009 год
 17. Європейське співтовариство. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина - 2009 год
 18. Європейське співтовариство. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи - 2009 год
 19. Європейське співтовариство. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)" - 2009 год
 20. Європейське співтовариство. Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року " (кодифікована версія)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, - 2009 год