Європейське співтовариство. Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року " (кодифікована версія)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. 2009

Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року (кодифікована версія) РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ), та, зокрема, його статтю 133, Беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року про встановлення спільної організації сільськогосподарських ринків та про деякі положення щодо окремих сільськогосподарських продуктів (Єдиний Регламент СМО)(1),---------------- (1) OB L 299 від 16.11.2007 року, C. 1. Беручи до уваги пропозицію Комісії, Оскільки: (1) До Регламенту Ради (ЄС) N 384/96 ( 994_843 ) від 22 грудня 1995 року про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства(2) декілька разів вносились значні зміни(3). В інтересах чіткості та раціональності вказаний Регламент повинен бути кодифікованим.---------------- (2) OB L 56 від 06.03.1996 року, C. 1. (3) Дивіться Додаток I. (2) Багатосторонні торговельні переговори, завершені у 1994 році, призвели до укладення нових угод про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі ( 995_264 ) (тут і далі названа "ГАТТ"). В контексті різного характеру нових правил відповідно щодо демпінгу та субсидій, також доцільним є наявність окремого зведення правил Співтовариства в кожній із цих двох областей. Відповідно, правила щодо захисту від субсидій і щодо компенсаційних мит містяться в окремому Регламенті; (3) Оскільки угода з демпінгу, а саме Угода про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 р. ( 981_010 ) (тут і далі названа "Угода про антидемпінг 1994 р."), містить докладні правила, що стосуються, зокрема, розрахунку демпінгу, процедури порушення і проведення розслідування, включаючи встановлення фактів і поводження з ними, запровадження попередніх заходів та стягнення антидемпінгових мит, тривалості і перегляду антидемпінгових заходів, а також оприлюднення інформації щодо антидемпінгових розслідувань. З метою забезпечення правильного і прозорого застосування таких правил, формулювання угоди повинно бути запроваджене у законодавство Співтовариства в максимально можливому ступені. (4) При застосуванні правил істотним для підтримки балансу прав і зобов'язань, встановлених Угодою ГАТТ ( 995_264 ), є врахування Співтовариством того, як вони інтерпретуються основними торговельними партнерами Співтовариства. (5) Бажаним є встановлення чітких і докладних правил розрахунку нормальної вартості. Зокрема, така вартість у всіх випадках повинна основувалась на репрезентативних продажах при звичайному ході торгівлі в країні, що експортує. Доцільним є надання рекомендацій щодо того, коли сторони можуть вважатись пов'язаними. Доцільним також є визначення обставин, за яких продажі на внутрішньому ринку можуть вважатися збитковими і можуть не братись до уваги, та за яких можливо вдатися до використання інформації про інші продажі або до конструйованої нормальної вартості або інформації про продажі в третю країну. Також бажаним є забезпечення належного розподілу витрат, навіть у випадках новоствореного виробництва, та формулювання рекомендацій щодо визначення ситуації новоствореного виробництва і ступеню і методу розподілу витрат. Також при конструюванні нормальної вартості необхідним є вказування методології, що має застосовуватись при визначенні розмірів торговельних, загальних і адміністративних витрат і рівня прибутку, які повинні бути включені до такої вартості. (6) Оскільки при визначенні нормальної вартості у випадках країн з неринковою економікою виявляється виправданим встановлення правил вибору відповідної третьої країни з ринковою економікою, яка має бути використана для таких цілей, і, якщо неможливо знайти відповідну третю країну, - передбачити можливість проведення розрахунку нормальної вартості на будь-який іншій обґрунтованій основі. (7) Для антидемпінгової практики Співтовариства доцільним є врахування змінених економічних умов в Казахстані. Зокрема, доцільним є вказати, що нормальна вартість може бути встановлена відповідно до правил, що застосовуються до країн з ринковою економікою, у випадках, коли, за умови проведення розслідування відносно виробництва та продажу відповідного продукту, може бути продемонстровано, що для одного або більше виробників переважають ринкові умови. (8) Також доцільним є забезпечення подібного режиму для імпорту з таких країн, які на час порушення відповідного антидемпінгового розслідування не є членами Світової організації торгівлі (СОТ). (9) Доцільним є вказування про те, що вивчення того, чи ринкові умови переважають, проводитиметься на основі належним чином обґрунтованих скарг від одного або більше виробників, які є предметом розслідування, які бажають скористатись можливістю визначення нормальної вартості на основі правил, які застосовуються до країн з ринковою економікою. (10) Доцільним є визначення експортної ціни та перелічення коригувань, які повинні бути внесені в тих випадках, коли потрібною вважається реконструювання такої ціни від рівня першої ціни на відкритому ринку. (11) З метою забезпечення справедливого порівняння експортної ціни і нормальної вартості рекомендується перелічити фактори, які можуть вплинути на ціни і їх порівнянність, і встановити спеціальні правила щодо того, коли і як повинні бути внесені коригування, включаючи необхідність уникнення будь-якого дублювання коригувань. Також необхідним є забезпечення можливості проведення порівняння з використанням середніх цін, хоча окремі експортні ціни можуть порівнюватися із середньою нормальною вартістю, коли останні відрізняються залежно від покупця, регіону або періоду часу. (12) Необхідним є встановлення чітких і докладних рекомендацій щодо факторів, які можуть бути важливими при визначенні факту заподіяння демпінговим імпортом значної шкоди або існування загрози заподіяння шкоди. При демонстрації того, що обсяг і рівень цін відповідного імпорту є причиною шкоди, яку зазнає промисловість Співтовариства, увагу повинно також бути приділено дії інших факторів, і особливо ринковим умовам, що переважають у Співтоваристві. (13) Доречним є визначення терміну "промисловість Співтовариства" і встановлення що сторони, пов'язані з експортерами, можуть бути виключені з такої промисловості, а також визначення поняття "зв'язані". Також необхідним є забезпечення вжиття антидемпінгових заходів від імені виробників регіону Співтовариства і встановлення рекомендації щодо визначення такого регіону. (14) Необхідно визначити, хто може подавати антидемпінгову скаргу, включаючи ступінь, в який вона має бути підтримана промисловістю Співтовариства, а також яку інформацію про демпінг, шкоду і причинно-наслідковий зв'язок між ними, яку така скарга повинна містити. Також доречним є визначення процедур для відмови у скаргах або порушення розслідування. (15) Оскільки необхідно встановити спосіб, в який заінтересовані сторони мають бути повідомленими про інформацію, запитувану органами влади, та спосіб, в який вони повинні мати широкі можливості для представлення всіх відповідних доказів і захисту своїх інтересів. Також бажаним є чітко встановити правила і процедури, яких необхідно дотримуватись в ході розслідування, зокрема, правила, відповідно до яких заінтересовані сторони повинні заявляти про себе, представляти свої точки зору і подавати інформацію протягом установленого часу, якщо такі точки зору і інформація повинні братись до уваги. Також доцільним є визначити умови, за яких заінтересована сторона може допускатися до інформації, наданої іншими заінтересованими сторонами, і коментувати її. Також збирання інформації має відбуватись у співробітництві між державами-членами і Комісією. (16) Необхідно визначити умови запровадження попередніх мит, включаючи умову, за якої вони можуть бути запроваджені не раніше 60 днів і не пізніше 9 місяців з моменту ініціювання розслідування. З адміністративних причин також необхідним є забезпечення можливості запровадження таких мит у всіх випадках Комісією, або безпосередньо на 9 місяців, або у два етапи - на шість і на три 3 місяці. (17) Необхідно встановити процедури прийняття зобов'язань, які усувають демпінг і шкоду, замість запровадження попереднього або остаточного мита. Також доречним є визначення наслідків порушення або відкликання зобов'язань, а також встановити можливість запровадження попередніх мит у випадку існування підозр порушення або за необхідності подальшого розслідування для отримання додаткових висновків. При прийнятті зобов'язань увагу має бути приділено попередженню спричинення антиконкурентної практики запропонованими зобов'язаннями і забезпеченням їх виконанням. (18) Необхідним є забезпечення завершення справ, незалежно від прийняття остаточних заходів, як правило, не пізніше 12 місяців і в будь-якому випадку не пізніше 15 місяців з початку розслідування. Розслідування або процедури повинні припинятися у випадках незначного демпінгу або незначної шкоди, і доцільним є визначення таких термінів. Якщо заходи повинні бути запроваджені, необхідним є забезпечення припинення розслідування і встановлення того, що заходи повинні бути нижче демпінгової маржі, якщо такий менший рівень дозволяє усунути шкоду, а також встановлення метод розрахунку рівня заходів у випадку застосування вибірок. (19) Необхідним є забезпечення стягнення попередніх мит за минулі періоди, якщо таке вважається доречним, і визначення обставин, за яких може початися застосування мит на минулі періоди для уникнення зменшення остаточних заходів, які мають бути застосовані. Також необхідним є забезпечення можливості застосування мит до минулих періодів у випадках порушення або відкликання зобов'язань. (20) Необхідним є забезпечення припинення дії заходів через п'ять років, якщо перегляд не свідчить про необхідність їх збереження. Також необхідним є забезпечення проміжних переглядів або розслідувань для встановлення обґрунтованості відшкодування антидемпінгових мит у випадках подання достатніх доказів про умови, що змінилися. Також доречним є встановлення, що при будь-якому перерахунку демпінгу, що вимагає реконструювання експортних цін, мита не повинні розглядатися як витрати, понесені в період між імпортом і перепродажем, якщо таке мито відображається на цінах продуктів, які є предметом застосування заходів у Співтоваристві. (21) Необхідним є забезпечення окремої можливості повторної оцінки експортних цін і демпінгової маржі, якщо мито покривається експортером шляхом укладення компенсаційної угоди, і заходи не відображаються на цінах продуктів, які є предметом застосування заходів у Співтоваристві. (22) Угода про антидемпінг 1994 р. ( 981_010 ) не містить положень щодо обходу антидемпінгових заходів, хоча окреме Міністерське рішення ГАТТ ( 995_264 ) визнало існування проблеми обходу і передало її для розгляду і винесення рішення до Антидемпінгового комітету ГАТТ. З огляду на нездатність до цього часу системи багатосторонніх переговорів досягти результатів і в очікуванні результату розгляду проблемного питання Антидемпінговим комітетом ГАТТ, необхідним є запровадження нових положень в законодавстві Співтовариства, що стосуються видів діяльності, включаючи незначне складальне виробництво товарів у Співтоваристві або третій країні, що має основною метою обхід антидемпінгових заходів. (23) Також бажаним є визначення того, які види діяльності становлять обхід запроваджених заходів. Здійснення видів діяльності, що становлять обхід, може відбуватись як в межах, так і за межами Співтовариства. Таким чином, необхідним є забезпечення того, що звільнення від сплати мит з продовженим терміном застосування, яке може бути вже надане імпортерам, може також надаватись експортерам, коли термін застосування мит продовжується з метою боротьби з обходом, який відбувається за межами Співтовариства. (24) Доречним є дозволяння призупинення дії антидемпінгових заходів у випадку тимчасової зміни ринкових умов, яке спричинює тимчасову недоцільність продовження застосування таких заходів. (25) Необхідним є забезпечення того, що імпорт, по відношенню до якого проводиться розслідування, міг підлягати реєстрації при ввезенні з метою уможливлення подальшого застосування заходів проти такого імпорту. (26) З метою забезпечення належного застосування заходів необхідним є проведення моніторингу за та звітування перед Комісією державами-членами про імпорт товарів, по відношенню до яких ведеться розслідування або застосовуються заходи, а також про розмір зібраних відповідно до цього Регламенту мит. (27) Необхідним є забезпечення проведення консультації в рамках Дорадчого комітету на належних і окремих стадіях розслідування. Комітет повинен складатися із представників держав-членів і представника Комісії в ролі голови. (28) Інформація, що надається державам-членам в рамках Дорадчого комітету, часто носить суто технічний характер та включає ретельно опрацьований економічний та юридичний аналіз. З метою надання державам-членам достатнього часу для опрацювання такої інформації, вона повинна надаватись у відповідний момент до дня проведення зустрічі, встановленого головою Комітету. (29) Доцільним є забезпечення проведення перевірочних візитів для вивчення інформації, наданої щодо демпінгу і шкоди; водночас, такі візити здійснюються за умови одержання належних відповідей на запитальники. (30) Важливим є забезпечення проведення вибірок у випадках, коли кількість сторін або угод є значною, з метою уможливлення завершення розслідування у встановлений термін. (31) У випадку незадовільного співробітництва сторін необхідним для встановлення висновків є забезпечення можливості використання іншої інформації, і така інформація може бути менш сприятливою для сторін, аніж та, що надавалась би у випадку, якщо вони б співробітничали. (32) Необхідним є запровадження положень щодо збереження конфіденційної інформації для нерозкриття комерційних секретів. (33) Важливим є встановлення положень для належного розкриття істотних фактів і висновків сторонам, які мають на це право, і проведення такого розкриття, зважаючи при цьому на процес прийняття рішень у Співтоваристві, в межах строків, що дозволяють сторонам захистити свої інтереси. (34) Доцільним є забезпечення існування адміністративної системи, за якої можуть надаватися аргументи щодо відповідності заходів інтересам Співтовариства, включаючи інтереси споживачів, і встановлення строків, впродовж яких така інформація повинна бути надана, а також права заінтересованих сторін на її розкриття, УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. Європейське співтовариство. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)" - 2012 год
 2. Європейське співтовариство. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**" - 2011 год
 3. Європейське співтовариство. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП - 2011 год
 4. Європейське співтовариство. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"" - 2011 год
 5. Європейське співтовариство. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303 - 2011 год
 6. Європейське співтовариство. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент, - 2010 год
 7. Європейське співтовариство. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**" - 2010 год
 8. Європейське співтовариство. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ - 2010 год
 9. Європейське співтовариство. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. - 2009 год
 10. Європейське співтовариство. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання) - 2009 год
 11. Європейське співтовариство. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***" - 2009 год
 12. Європейське співтовариство. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р. - 2009 год
 13. Європейське співтовариство. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)" - 2009 год
 14. Європейське співтовариство. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**" - 2009 год
 15. Європейське співтовариство. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП) - 2009 год
 16. Європейське співтовариство. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р. - 2009 год
 17. Європейське співтовариство. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**" - 2009 год
 18. Європейське співтовариство. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина - 2009 год
 19. Європейське співтовариство. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи - 2009 год
 20. Європейське співтовариство. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)" - 2009 год