Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". 2013

{Текст міжнародного стандарту в актуальному стані див. на сайті Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/}... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
| >>
i) деякі прибутки та збитки, які виникають в результаті переведення фінансових звітів іноземного підприємства (див. Розділ 30 "Перерахування сум в іноземній валюті");
ii) деякі актуарні прибутки та збитки (див. Розділ 28 "Виплати працівникам");
б) фінансові інструменти, які відповідають визначенню власного капіталу підприємства (див. Розділ 22 "Зобов'язання та власний капітал" і Розділ 26 "Платіж на основі акцій");
в) оренда, до якої застосовується Розділ 20 "Оренда". Але наведені у параграфах 11.33 - 11.38 вимоги щодо припинення визнання застосовуються до припинення визнання дебіторської заборгованості за орендою орендодавцем та кредиторської заборгованості за орендою орендарем. Також Розділ 12 може застосовуватися до оренди з особливостями, визначеними у параграфі 12.3е);
б) часток в дочірніх (див. Розділ 9 "Консолідовані та окремі фінансові звіти"), асоційованих (див. Розділ 14 "Інвестиції в асоційовані підприємства") та спільних (див. Розділом 15 "Інвестиції у спільні підприємства") підприємствах;
ґ) фінансових інструментів, які відповідають визначенню власного капіталу підприємства (див. Розділ 22 "Зобов'язання та власний капітал" і Розділ 26 "Платіж на основі акцій");
а) незавершеного виробництва за будівельними контрактами, включаючи прямо пов'язані з ними контракти з надання послуг (див. Розділ 23 "Дохід від звичайної діяльності");
б) фінансових інструментів (див. Розділ 11 "Базові фінансові інструменти" та Розділ 12 "Інші питання фінансових інструментів");
17.28 Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів підприємство включає до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо Розділ 20 "Оренда" не вимагає іншого після продажу з подальшою орендою). Такі прибутки підприємству не слід класифікувати як дохід від звичайної діяльності.
а) орендних угод на розвідування або використання корисних копалин, нафти, природного газу та подібних невідновлюваних ресурсів (див. Розділ 34 "Спеціалізовані види діяльності");
б) ліцензійних угод на такі види продукції, як кінофільми, відеозаписи, п'єси, рукописи, патенти й авторські права (див. Розділ 18 "Нематеріальні активи (крім гудвілу)").
в) оцінки нерухомості, утримуваної орендарями, яка обліковується як інвестиційна нерухомість та оцінки інвестиційної нерухомості, наданої орендодавцями за операційною орендою (див. Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість");
а) оренди (Розділ 20 "Оренда". В цьому розділі розглядається операційна оренда, яка стала обтяжливою);
б) будівельні контракти (Розділ 23 "Дохід від звичайної діяльності");
в) зобов'язання за виплатами працівникам (Розділ 28 "Виплати працівникам");
б) прав та зобов'язань працедавців згідно з програмами виплат працівникам, до яких застосовується Розділ 28 "Виплати працівникам";
в) договорів про умовну компенсацію при об'єднанні бізнесу (див. Розділ 19 "Об'єднання бізнесу та гудвіл"). Це звільнення від вимог застосовується лише до покупця;
а) угод про оренду (див. Розділ 20 "Оренда");
б) дивідендів та іншого доходу від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі (див. Розділ 14 "Інвестиції в асоційовані підприємства" та Розділ 15 "Інвестиції в дочірні підприємства");
в) змін у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань або їх вибуття (див. Розділ 11 "Базові фінансові інструменти" та Розділ 12 "Інші питання фінансових інструментів");
г) змін справедливої вартості нерухомості (див. Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість");
ґ) первісного визнання та змін справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю (див. Розділ 34 "Спеціалізовані види діяльності");
а) відстрочених податкових активів (див. Розділ 29 "Податок на прибуток");
г) інвестиційної нерухомості, яку оцінюють за справедливою вартістю (див. Розділ 16 "Інвестиційна нерухомість");
а) об'єднання бізнесу. Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, може прийняти рішення не застосовувати Розділ 19 "Об'єднання бізнесу та гудвіл" до об'єднань бізнесу, які були здійснені до дати переходу на цей МСФЗ. Але якщо підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, робить перерахунок будь-якого об'єднання бізнесу, щоб його облік відповідав Розділу 19, воно зобов'язане зробити перерахунок і всіх об'єднань бізнесу, що відбулися після нього.

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB):

 1. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 13 Оцінка справедливої вартості" - 2013 год
 2. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 12 Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання" - 2013 год
 3. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 Спільна діяльність" - 2013 год
 4. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 10 Консолідована фінансова звітність" - 2013 год
 5. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів" - 2012 год
 6. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-13 Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників" - 2012 год
 7. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-12 Консолідація: суб'єкти господарювання спеціального призначення" - 2012 год
 8. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті" - 2012 год
 9. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5 (МСФЗ 5)Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" - 2012 год
 10. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8 (МСБО 8)Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" - 2012 год
 11. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ 7 Введення євро" - 2012 год
 12. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам" - 2012 год
 13. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 15 Угоди про будівництво об'єктів нерухомості" - 2012 год
 14. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 40 (МСБО 40)Інвестиційна нерухомість" - 2012 год
 15. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 10 (МСБО 10)Події після звітного періоду" - 2012 год
 16. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 32 (МСБО 32)Фінансові інструменти: подання" - 2012 год
 17. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 (МСБО 7)Звіт про рух грошових коштів" - 2012 год
 18. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2 (МСБО 2)Запаси" - 2012 год
 19. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 41 (МСБО 41)Сільське господарство" - 2012 год
 20. Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-10 Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю" - 2012 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -