<<
>>

Стаття 97

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Для цілей цієї Угоди:

A. Уточнення означає запис в обліковий документ або звіт, який показує розбіжності в даних відправника і одержувача або кількість необлікованого матеріалу.

B.

Річна продуктивність означає, для цілей Статей 78 і 79, кількість ядерного матеріалу, яка щорічно передається з установки, що працює з номінальною потужністю.

C. Партія означає частину ядерного матеріалу, яка використовується як одиниця вимірювання для цілей обліку в ключовій точці вимірювання, склад і кількість якої визначаються за допомогою єдиного комплексу специфікацій або вимірювань. Ядерний матеріал може бути в балк-формі або може міститися в ряді окремих предметів.

D. Дані партії означають загальну масу кожного елементу ядерного матеріалу, а для плутонію і урану - ізотопний склад, коли це необхідно. Одиниці для цілей обліку будуть такі:

(a) грами наявного плутонію;

(b) грами загальної кількості урану і грами наявного урану - 235 плюс урану - 233 для урану, збагаченого по цим ізотопам;

(c) кілограми наявного торію, природного урану або збідненого урану.

Для цілей звітності маса окремих предметів в партії підсумовується до того, як проведено округлення до найближчої одиниці.

E. Зареєстрована інвентарна кількість зони балансу матеріалу означає алгебраїчну суму фактично наявної кількості матеріалу в цій зоні балансу матеріалу по найостанньому визначенню і всіх змін інвентарних кількостей матеріалу, які відбулися з моменту такого визначення фактично наявної кількості матеріалу.

F. Виправлення означає запис в обліковий документ або звіт для того, щоб виправити встановлену помилку або відобразити поліпшений результат вимірювання кількості ядерного матеріалу, який раніше було внесено до цього облікового документа або звіту.

Кожне виправлення повинно зазначати запис, якого воно стосується.

G. Ефективний кілограм означає спеціальну одиницю, яка використовується при застосуванні гарантій до ядерного матеріалу. Кількість ядерного матеріалу в ефективних кілограмах визначається:

(a) для плутонію - його масою в кілограмах;

(b) для урану із збагаченням 0,01 (1%) і вище - його масою в кілограмах, помноженою на квадрат його збагачення;

(c) для урану із збагаченням нижче 0,01 (1%) і вище 0,005 (0,5%) його масою в кілограмах, помноженою на 0,0001; і

(d) для збідненого урану із збагаченням 0,005 (0,5%) або нижче і для торію - їх масами в кілограмах, помноженими на 0,00005.

H. Збагачення означає відношення об'єднаної маси ізотопів уран 233 та уран - 235 до маси всього урану, про який йдеться.

I. Установка означає:

(a) реактор, критичну установку, завод по конверсії, завод по виготовленню, завод по переробці, завод по розділенню ізотопів або окрему установку для зберігання; або

(b) будь-яке інше місце, де звичайно використовується ядерний матеріал у кількості, що перевищує один ефективний кілограм.

J. Зміна інвентарної кількості матеріалу означає виражене в партіях збільшення або зменшення кількості ядерного матеріалу в зоні балансу матеріалу; така зміна включає один із наступних елементів:

(a) збільшення;

(i) імпорт;

(ii) внутрішньодержавні надходження: надходження з інших зон балансу матеріалу, надходження із сфери (немирної) діяльності, яка не знаходиться під гарантіями, або надходження в початковій точці застосування гарантій;

(iii) ядерне виробництво: виробництво в реакторі спеціального матеріалу, що розщеплюється; і

(iv) поновлення; поновлення застосування гарантій щодо ядерного матеріалу, який раніше було звільнено від дії гарантій у зв'язку з його використанням або кількістю.

(b) зменшення:

(i) експорт;

(ii) внутрішньодержавні відправлення: відправлення в інші зони балансу матеріалу або відправлення для (немирної) діяльності, яка не знаходиться під гарантії;

(iii) ядерна втрата: зменшення кількості ядерного матеріалу внаслідок його перетворення на інший (і) елемент(и) або ізотоп(и) як результат ядерних реакцій;

(iv) виміряні безповоротні втрати: ядерний матеріал, який був виміряний або визначений на основі вимірів і використаний таким чином, що його подальше ядерне застосування стає неможливим;

(v) відходи, що зберігаються: ядерний матеріал, отриманий внаслідок обробки або аварії під час експлуатації, який на даний момент вважається таким, що не регенерується, але зберігається;

(vi) звільнення: звільнення ядерного матеріалу від застосування гарантій у зв'язку з його використанням або кількістю; і

(vii) інші втрати: наприклад, аварійні втрати (тобто втрати ядерного матеріалу, що не відшкодовуються і не є навмисними, внаслідок аварії під час експлуатації) або крадіжка.

K. Ключова точка вимірювання означає місце, де ядерний матеріал знаходиться в такій формі, що він може бути виміряний з метою визначення потоку матеріалу або інвентарної кількості матеріалу.

Ключові точки вимірювання, таким чином, включають (але не обмежуються ними) введення та виведення матеріалу (включаючи виміряні безповоротні втрати) і сховища в зонах балансу матеріалу.

L. Людино-рік інспекцій означає, для цілей Статті 79, 300 людино-днів інспекцій, при цьому людино-день інспекції означає день, впродовж якого один інспектор має доступ до установки у будь-який час з загальною тривалістю перебування не більше восьми годин.

M. Зона балансу матеріалу означає зону в установці або поза нею, де:

(a) кількість ядерного матеріалу при кожному переміщенні в кожну зону балансу матеріалу або з неї може бути визначена;

(b) фактично наявна кількість матеріалу в кожній зоні балансу матеріалу може бути, у разі необхідності, визначена згідно з встановленими процедурами, для того, щоб можна було встановити матеріальний баланс для цілей гарантій Агентства.

N. Кількість необлікованого матеріалу означає різницю між зареєстрованою інвентарною кількістю матеріалу і фактично наявною кількістю матеріалу.

O. Ядерний матеріал означає будь-який вихідний або будь-який спеціальний матеріал, що розщеплюється, як це визначено в статті XX Статуту ( 995_164 ). Термін "вихідний матеріал" не тлумачиться таким чином, що він містить руду або відходи руди. Будь-яке визначення Ради керуючих, згідно із статтею XX Статуту, після набуття чинності цією Угодою, яке буде містити доповнення до списку матеріалів, що розглядаються як вихідні або спеціальні матеріали, що розщеплюються, набуває чинності відповідно до цієї Угоди тільки після його прийняття Україною.

P. Фактично наявна кількість матеріалу означає суму всіх виміряних або оцінених кількостей ядерного матеріалу по партіях, фактично наявних в даний час у зоні балансу матеріалу, які отримані згідно з обумовленими процедурами.

Q.

Розбіжність у даних відправника і одержувача означає розбіжності між кількістю ядерного матеріалу в партії, яка була визначена відправляючою зоною балансу матеріалу, і виміряною в отримуючій зоні балансу матеріалу.

R. Вихідні дані означають ті дані, які реєструються під час вимірювання або калібровки чи використовуються для виведення емпіричних співвідношень, які визначають ядерний матеріал і показують дані партії. Вихідні дані можуть включати, наприклад, масу сполучень, коефіцієнт конверсії для визначення маси елементу, питому вагу, концентрацію елементу, ізотопні співвідношення, співвідношення між об'ємом і показаннями манометра, а також співвідношення між виробленим плутонієм та виробленою енергією.

S. Ключове місце означає місце, яке було вибране в процесі вивчення інформації щодо конструкції, де за нормальних умов і в поєднанні з інформацією, яка отримана з усіх разом взятих ключових місць, отримують і перевіряють цю інформацію, необхідну і достатню для здійснення заходів по гарантіям; ключове місце може включати будь-яке місце, де проводяться ключові вимірювання, пов'язані з матеріально-балансовим обліком і де здійснюються заходи по збереженню та спостереженню.

Вчинено у Відні 28 дня вересня 1994 року, у двох примірниках англійською та українською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними за виключенням того, що у випадку розбіжностей, англійський текст матиме переважну силу.

<< | >>
Законодавчий акт: Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України " { Угоду затверджено Постановою КМ N 12 ( 12-95-п ) від 12.01.95 }" { На заміну додатково див. Угоду ( 995_028 ) від 21.09.95 }. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 97

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -