<<
>>

Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (укр., рос.) "Високі Договірні Сторони погодилися на таке:" I. ООН. 1954

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

про захист культурних цінностей

у випадку збройного конфлікту

(укр., рос.)

Високі Договірні Сторони погодилися на таке:

I

1. Кожна Висока Договірна Сторона зобов'язується запобігати

вивезенню з території, окупованої нею під час збройного конфлікту,

культурних цінностей, визначених у статті 1 Конвенції про захист

культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, підписаної в

Гаазі 14 травня 1954 року ( 995_157 ). 2.

Кожна Висока Договірна Сторона зобов'язується взяти під

охорону ті культурні цінності, що ввезені на її територію прямо чи

опосередковано з будь-якої окупованої території. Це

відбуватиметься або автоматично в момент ввезення, або, якщо це не

було зроблено, на прохання властей окупованої території. 3. Кожна Висока Договірна Сторона зобов'язується після

припинення воєнних дій повернути культурні цінності, що

знаходяться на її території, компетентним властям раніш окупованої

території, якщо ці цінності були ввезені на порушення принципу,

встановленого у пункті 1. Ці цінності ніколи не стягуватимуться як

воєнні репарації. 4. Висока Договірна Сторона, котра була зобов'язана запобігти

вивезенню культурних цінностей з окупованої нею території,

сплатить винагороду сумлінним тримачам культурних цінностей, що

мають бути повернуті відповідно до попереднього пункту.

II

5. Кожна Висока Договірна Сторона зобов'язується після

закінчення воєнних дій повернути компетентним властям держави -

первісного власника культурні цінності, депоновані з території

цієї держави на територію Високої Договірної Сторони з метою

захисту цих цінностей від загрози збройного конфлікту.

III

6. Цей Протокол буде датований 14 травня 1954 року і до 31

грудня 1954 року буде відкритий для підписання його всіма

державами, запрошеними на Конференцію, що відбувалась у Гаазі 21

квітня - 14 травня 1954 року. 7. a) Цей Протокол підлягає ратифікації Державами, які його

підписали, відповідно до їхньої конституційної процедури; b) ратифікаційні грамоти буде депоновано Генеральному

директорові Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і

культури. 8. Від дня, коли він набере чинності, цей Протокол буде

відкритий для приєднання до нього всіх держав, які зазначені у

пункті 6 і не підписали його, а також для приєднання до нього

будь-якої іншої держави, яка буде запрошена Виконавчою радою

Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

приєднатися до нього. Приєднання здійснюється депонуванням

документа про приєднання Генеральному директорові Організації

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. 9.

Держави, зазначені в пунктах 6 і 8, можуть на момент

підписання, ратифікації або приєднання заявити, що вони не будуть

зв'язані положеннями розділу I або положеннями розділу II цього

Протоколу. 10. a) Протокол набере чинності через три місяці після

депонування п'яти ратифікаційних грамот; b) надалі він набиратиме чинності для кожної Високої

Договірної Сторони через три місяці від дня депонування нею

ратифікаційної грамоти або документа про приєднання; c) у випадках, передбачених статтями 18 і 19 Конвенції про

захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту,

підписаної в Гаазі 14 травня 1954 року ( 995_157 ), ратифікації чи

приєднання, депоновані сторонами, які перебувають у конфлікті, або

до, або після початку воєнних дій чи окупації, набирають чинності

негайно. Генеральний директор Організації Об'єднаних Націй з

питань освіти, науки і культури повідомляє про такі ратифікації чи

приєднання в якомога коротший строк, відповідно до пункту 14. 11. a) Кожна Держава, яка є учасником Протоколу на день, коли

він набере чинності, вживає всіх необхідних заходів для

забезпечення дієвості Протоколу протягом шестимісячного періоду; b) для всіх держав, які депонують ратифікаційні грамоти чи

документи про приєднання після дати, коли Протокол набере

чинності, цей строк також буде шестимісячним, рахуючи від дня

депонування ратифікаційної грамоти чи документа про приєднання. 12. Будь-яка з Високих Договірних Сторін може в момент

ратифікації чи приєднання або в будь-який наступний момент заявити

нотифікацією на ім'я Генерального директора Організації Об'єднаних

Націй з питань освіти, науки і культури, що цей Протокол

поширюватиметься на всю сукупність території або на яку-небудь із

територій, що їх Вона представляє в міжнародних відносинах.

Протокол поширюється на територію (території), зазначену

(зазначені) в цій нотифікації, через три місяці після її

одержання. 13. a) Кожна з Високих Договірних Сторін може денонсувати цей

Протокол від свого власного імені або від імені будь-якої

території, яку ця Сторона представляє в міжнародних відносинах; b) про денонсацію мусить бути заявлено в письмовій формі

Генеральному директорові Організації Об'єднаних Націй з питань

освіти, науки і культури; c) денонсація набере чинності через рік після одержання

документа про денонсацію. Якщо, проте, виявиться, що на час

закінчення того року Сторона, що денонсує, бере участь у збройному

конфлікті, діяння денонсації буде припинене до кінця воєнних дій,

в усякому разі доти, доки не закінчаться операції з повернення

культурних цінностей у країну, звідки їх було вивезено. 14. Генеральний директор Організації Об'єднаних Націй з

питань освіти, науки і культури інформує держави, зазначені в

пунктах 6 і 8, а також Організацію Об'єднаних Націй про здачу всіх

документів про ратифікацію, приєднання і прийняття поправок до

Протоколу, згаданих у пунктах 7, 8 і 15, так само, як і про

нотифікації та денонсації, передбачені відповідно у пунктах 12 і

13. 15. a) Цей Протокол може бути переглянутий, якщо цього

зажадає більше третини Високих Договірних Сторін; b) для цієї мети Генеральний директор Організації Об'єднаних

Націй з питань освіти, науки і культури скликає Конференцію; c) поправки до цього Протоколу набирають чинності тільки

після того, як вони одноголосно прийняті Високими Договірними

Сторонами, представленими на Конференції, та визнані кожною з

Високих Договірних Сторін; d) прийняття Високими Договірними Сторонами поправок до цього

Протоколу, схвалених Конференцією, згаданою у підпунктах "Ь" і

"с", здійснюється поданням офіційного документа Генеральному

директорові Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і

культури; e) після того, як поправки до цього Протоколу наберуть

чинності, лише виправлений у такий спосіб текст Протоколу

залишається відкритим для ратифікації чи приєднання. Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних

Націй ( 995_010 ), цей Протокол буде зареєстровано в Секретаріаті

Організації Об'єднаних Націй Генеральним директором Організації

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

На посвідчення чого нижчепідписані, належно уповноважені,

підписали цей Протокол.

Складено в Гаазі 14 травня 1954 року в єдиному примірнику

російською, англійською, іспанською та французькою мовами, причому

всі чотири тексти мають однакову силу. Цей примірник

зберігатиметься в архіві Організації Об'єднаних Націй з питань

освіти, науки і культури, а його завірені копії буде надіслано

всім державам, зазначеним у пунктах 6 і 8, а також Організації

Об'єднаних Націй.

Відомості Верховної Ради Союзу РСР. - 1957. - N 3 (870). -

Ст. 54.

Україна в міжнародно-правових відносинах,

книга 2, Правова охорона культурних цінностей,

Київ, Юрінком Інтер, 1997

Протокол

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились о нижеследующем:

I

1. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется

предотвращать вывоз с территории, оккупированной ею во время

вооруженного конфликта, культурных ценностей, определенных в

статье 1 Конвенции о защите культурных ценностей в случае

вооруженного конфликта, подписанной в Гааге 14 мая 1954 г.

( 995_157 ). 2. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется взять

под охрану те культурные ценности, которые ввезены на ее

территорию прямо или косвенно с любой оккупированной территории.

Это будет происходить или автоматически в момент ввоза или, если

это не было сделано, по просьбе властей оккупированной территории. 3. Каждая Высокая договаривающаяся Сторона обязуется по

прекращении военных действий вернуть культурные ценности,

находящиеся на ее территории, компетентным властям ранее

оккупированной территории, если эти ценности были ввезены в

нарушение принципа, установленного в пункте 1. Эти ценности

никогда не будут удерживаться в качестве военных репараций. 4. Высокая Договаривающаяся Сторона, которая была обязана

предотвратить вывоз культурных ценностей с оккупированной ею

территории, выплатит вознаграждение добросовестным держателям

культурных ценностей, которые должны быть возвращены в

соответствии с предыдущим пунктом.

II

5. Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется по

окончании военных действий возвратить компетентным властям

государства - первоначального владельца культурные ценности,

депонированные с территории этого государства на территорию

Высокой Договаривающейся Стороны в целях защиты этих ценностей от

угрозы вооруженного конфликта.

III

6. Настоящий Протокол будет датирован 14 мая 1954 г. и до 31

декабря 1954 г. будет открыт для подписания его всеми

государствами, приглашенными на конференцию, которая проходила в

Гааге с 21 апреля 1954 г. по 14 мая 1954 г. 7. а) Настоящий Протокол подлежит ратификации подписавшими

его Государствами в соответствии с их конституционной процедурой; b) ратификационные грамоты будут депонированы Генеральному

директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования,

науки и культуры. 8. Со дня вступления в силу настоящий Протокол будет открыт

для присоединения к нему всех государств, указанных в пункте 6,

которые не подписали его, а также для присоединения к нему любого

другого государства, которое будет приглашено Исполнительным

Советом Организации Объединенных Наций по вопросам образования,

науки и культуры присоединиться к нему. Присоединение

осуществляется путем депонирования документа о присоединении

Генеральному директору Организации Объединенных наций по вопросам

образования, науки и культуры. 9. Государства, указанные в пунктах 6 и 8, могут в момент

подписания, ратификации или присоединения заявить, что они не

будут связаны положениями раздела I или раздела II настоящего

Протокола. 10. а) Настоящий Протокол вступит в силу спустя три месяца

после депонирования пяти ратификационных грамот; b) в дальнейшем он будет вступать в силу для каждой Высокой

Договаривающейся Стороны спустя три месяца со дня депонирования ею

ратификационной грамоты или документа о присоединении; с) в случаях, предусмотренных статьями 18 и 19 Конвенции о

защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта,

подписанной в Гааге 14 мая 1954 г. ( 995_157 ), ратификации или

присоединения, депонированные Сторонами, находящимися в конфликте,

либо до, либо после начала военных действий или оккупации вступают

в силу немедленно. Генеральный директор Организации Объединенных

Наций по вопросам образования, науки и культуры сообщает о таких

ратификациях или присоединениях в возможно более короткий срок, в

соответствии с пунктом 14. 11. а) Каждое Государство, являющееся участником Протокола,

на день вступления его в силу, принимает все необходимые меры для

обеспечения введения в силу Протокола в течение шестимесячного

периода после вступления его в силу; b) для всех государств, которые депонируют ратификационные

грамоты или документы о присоединении после даты вступления

Протокола в силу, этот срок будет также шестимесячным, считая со

дня депонирования ратификационной грамоты или документа о

присоединении. 12. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон может в момент

ратификации или присоединения или в любой последующий момент

заявить путем нотификации на имя Генерального директора

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и

культуры, что настоящий Протокол будет распространяться на всю

совокупность территории или на какую-нибудь из территорий, которые

Она представляет в международных отношениях. Протокол

распространяется на территорию (территории), указанную (указанные)

в этой нотификации, через три месяца после получения ее. 14. а) Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон может

денонсировать настоящий Протокол от своего собственного имени или

от имени любой территории, которую эта Сторона представляет в

международных отношениях; b) о денонсации должно быть заявлено в письменном виде

Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам

образования, науки и культуры; с) денонсация вступит в силу через год после получения

документа о денонсации. Если, однако, к моменту истечения этого

года денонсирующая Сторона оказывается участвующей в вооруженном

конфликте, действие денонсации будет приостановлено до конца

военных действий и, во всяком случае, до тех пор, пока не

закончатся операции по возвращению культурных ценностей в страну,

откуда они были вывезены. 14. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по

вопросам образования, науки и культуры информирует государства,

указанные в пунктах 6 и 8, а также Организацию Объединенных Наций

о сдаче всех документов о ратификации, присоединении и принятии

поправок к Протоколу, упомянутых в пунктах 7, 8 и 15, также как и

о нотификациях и денонсациях, предусмотренных соответственно в

пунктах 12 и 13. 15. а) Настоящий Протокол может быть пересмотрен, если этого

потребует более чем одна треть Высоких Договаривающихся Сторон; b) для этой цели Генеральный директор Организации

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

созывает Конференцию; с) поправки к настоящему Протоколу вступают в силу только

после того, как они единогласно приняты Высокими Договаривающимися

Сторонами, представленными на Конференции, и признаны каждой из

Высоких Договаривающихся Сторон; d) принятие Высокими Договаривающимися Сторонами поправок к

настоящему Протоколу, одобренных Конференцией, упомянутой в

подпунктах b и с, осуществляется путем представления официального

документа Генеральному директору Организации Объединенных Наций по

вопросам образования, науки и культуры; е) после вступления в силу поправок к настоящему Протоколу

только исправленный таким образом текст Протокола остается

открытым для ратификации или присоединения. В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных

Наций ( 995_010 ), настоящий Протокол будет зарегистрирован в

Секретариате Организации Объединенных Наций Генеральным директором

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и

культуры. В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом

уполномоченные, подписали настоящий Протокол. Совершено в Гааге 14 мая 1954 г. в единственном экземпляре на

английском, испанском, русском и французском языках, причем все

четыре текста имеют одинаковую силу. Этот экземпляр будет

храниться в архиве Организации Объединенных Наций по вопросам

образования, науки и культуры, и его заверенные копии будут

направлены всем государствам, указанным в пунктах 6 и 8, а также

Организации Объединенных Наций.

"Международные нормативные акты ЮНЕСКО"

Издательство "Логос", Москва, 1993 год.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні правові акти ООН:

 1. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України, Адміністрацією державної прикордонної служби України та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй". ООН. 2018 рікк
 2. "УГОДА між Урядом України та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні". ООН. 2016 рікк
 3. "Паризька угода". ООН. 2015 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні". ООН. 2015 рікк
 5. "УГОДА між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні". ООН. 2015 рікк
 6. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй щодо надання ресурсів до складу Операції ООН у Кот-д'Івуарі". ООН. 2014 рікк
 7. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2099 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6951-м заседании25 апреля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 8. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2098 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6943-м заседании28 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 9. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2097 (2013),принятая Советом Безопасности на его 6942-м заседании26 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 10. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2096 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6935-м заседании19 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 11. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2094 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6932-м заседании7 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 12. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2093 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6929-м заседании6 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 13. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2092 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6924-м заседании22 февраля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 14. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2091 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6920-м заседании14 февраля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 15. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2106 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6984-м заседании24 июня 2013 года". ООН. 2013 рікк
 16. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2105 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6973-м заседании5 июня 2013 года". ООН. 2013 рікк
 17. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2102 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6959-м заседании2 мая 2013 года". ООН. 2013 рікк
 18. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2101 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6953-м заседании25 апреля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 19. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2095 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6934-м заседании14 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 20. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2090 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6918-м заседании13 февраля 2013 года". ООН. 2013 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -