Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

"УГОДА між Урядом України та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні". ООН. 2016

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

між Урядом України та Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні

Дата підписання:

22.11.2016

Дата набрання чинності для України:

22.11.2016

Уряд України та Управління ООН з обслуговування проектів (надалі іменуються, відповідно, Уряд та ЮНОПС або кожна окрема з них - Сторона, обидві - Сторони),

беручи до уваги, що ЮНОПС є допоміжним органом, створеним згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН 48/501 від 19 вересня 1994 року, який згідно з чинним мандатом діє як основна установа в системі ООН зі здійснення закупівель, менеджменту контрактів, розвитку інфраструктури, управління проектами та іншої пов'язаної з цим діяльності, та визнаючи потенціал ЮНОПС у наданні якісних та економічно вигідних послуг партнерським організаціям у передбачених його мандатом сферах;

беручи до уваги Конвенцію про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй, прийняту Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 13 лютого 1946 року, дія якої поширюється на ЮНОПС;

беручи до уваги, що Уряд України висловив свою підтримку встановленню присутності ЮНОПС в Україні, необхідної для забезпечення діяльності ЮНОПС та виконання його програм та проектів в Україні;

беручи до уваги Угоду між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй про заснування Представництва Організації Об'єднаних Націй від 6 жовтня 1992 року, стаття II та стаття XVIII якої передбачають можливість укладення додаткової угоди, яка стане невід'ємною частиною Угоди від 1992 року, стосовно умов, за яких органи та програми ООН надають допомогу Урядові в здійсненні їх відповідних проектів;

домовились про таке:

Стаття I

Визначення

Для цілей цієї Угоди:

a. "Конвенція" означає Конвенцію про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 13 лютого 1946 року;

b. "Експерти у відрядженні" означає осіб, інших ніж посадові особи Офісу ЮНОПС в Україні, що призначені для виконання справ в межах статті VI Конвенції від 1946 року;

c.

"Посадові особи Офісу ЮНОПС в Україні" означає Главу Офісу ЮНОПС в Україні, членів персоналу Офісу ЮНОПС в Україні незалежно від громадянства, за винятком осіб, що прийняті на роботу на місці з погодинною оплатою, як передбачено у резолюції Генеральної Асамблеї ООН 76(1) від 7 грудня 1946 року;

d. "Особи, які надають послуги" означає підрядників, технічних експертів, волонтерів, консультантів, юридичних або фізичних осіб та їхніх співробітників, які надають послуги для Офісу, інших ніж посадові особи Офісу ЮНОПС та експерти у відрядженні;

e. "ЮНОПС" або "Управління ООН з обслуговування проектів" означає допоміжний орган, створений згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН 48/501 від 19 вересня 1994 року як основна установа в системі ООН зі здійснення закупівель, менеджменту контрактів, розвитку інфраструктури, управління проектами та іншої пов'язаної з цим діяльності;

f. "Допомога ЮНОПС" означає будь-яку функціональну та проектну діяльність ЮНОПС, у тому числі, але не обмежуючись, програмами розвитку країни, діяльністю з метою розвитку, проектами у галузі розвитку, операціями з надання надзвичайної допомоги, тривалими операціями з надання гуманітарної допомоги та підтримки відновлення або спеціальні операції, які реалізуються безпосередньо ЮНОПС та/або ЮНОПС через партнерські організації; та

g. "Офіс ЮНОПС в Україні" означає будь-яке приміщення Офісу ЮНОПС в Україні, як визначено пунктом n) статті 1 Угоди від 1992 року, та яке використовується ЮНОПС в Україні для виконання своїх офіційних функцій та діяльності, погоджених з Урядом;

h. "Угода від 1992 року" означає Угоду між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй про заснування Представництва Організації Об'єднаних Націй від 6 жовтня 1992 року;

Стаття II

Відкриття Офісу ЮНОПС в Україні

Уряд України погоджується на відкриття Офісу ЮНОПС в Україні (м. Київ) та на відкриття, за встановленою процедурою, його відділень, необхідних для забезпечення роботи Офісу, з метою підтримки діяльності, програм та проектів ЮНОПС в Україні.

Стаття III

Застосування Конвенції та Угоди від 1992 року

1. Уряд України застосовує mutatis mutandis до ЮНОПС, Офісу ЮНОПС в Україні, посадових осіб Офісу ЮНОПС в Україні, його приміщень, власності, фондів та активів, експертів у відрядженні та осіб, які надають послуги, положення Конвенції та Угоди від 1992 року з урахуванням статусу та сфери діяльності ЮНОПС.

2. Ця Угода є додатковою угодою в розумінні статті XVIII Угоди від 1992 року та становить її невід'ємну частину.

Стаття IV

Діяльність ЮНОПС в Україні

1. Цілями діяльності ЮНОПС в Україні є надання консультативних та інших послуг з управління проектами та супроводження ділових операцій з метою забезпечення сталого менеджменту проектів, розвитку інфраструктури та здійснення закупівель, а також інвестиційного менеджменту.

2. ЮНОПС уповноважено та може діяти в Україні як постачальник послуг партнерам у сфері розвитку, гуманітарної діяльності та підтримання миру, у тому числі Організації Об'єднаних Націй, її установам, фондам та програмам, урядам країн-донорів та країн-реципієнтів, міжурядовим організаціям, міжнародним та регіональним фінансовим інституціям, неурядовим організаціям, некомерційним фондам та приватному сектору.

3. Дія Угоди також поширюється на допомогу, яку ЮНОПС може за необхідності надавати в Україні відповідно до окремих домовленостей з Урядом.

4. Допомога, яку відповідно до цієї Угоди надає ЮНОПС, може включати:

(a) надання послуг радників та технічних експертів і консультантів, у тому числі консалтингових фірм та організацій, яких визначає та з якими укладає контракти ЮНОПС;

(b) придбання товарів, у тому числі обладнання, матеріалів та матеріальних цінностей, послуг та робіт;

(c) проведення семінарів, навчальних програм, демонстраційних проектів, засідань робочих груп експертів та іншу пов'язану з цим діяльність;

(d) надання грантів;

(e) надання позик;

(f) залучення та підтримку інвестицій;

(g) стипендії для навчання та підвищення кваліфікації або подібні механізми, згідно з якими заінтересовані кандидати можуть навчатись та отримувати відповідну підготовку; та

(h) будь-який інший вид допомоги, погоджений ЮНОПС з Урядом України.

5. Технічне та інше обладнання, матеріали, матеріальні цінності та інша власність, яка була придбана або надана ЮНОПС, належить ЮНОПС до того часу, як права власності на неї будуть передані Уряду в терміни та на умовах, узгоджених між Урядом та ЮНОПС, або іншому партнеру.

6. Патентні, авторські права та інші аналогічні права на будь-які винаходи або роботи, які є результатом безпосередньої допомоги з боку ЮНОПС відповідно до цієї Угоди, належать ЮНОПС, якщо у кожному окремому випадку Сторони не домовляться про інше. Водночас, Уряд має право користуватись будь-якими згаданими винаходами та роботами в межах країни без відрахувань за право користування ними або аналогічної платні.

Стаття V

Співробітництво між Урядом та ЮНОПС

1. Практичні аспекти, пов'язані з діяльністю ЮНОПС в Україні, регулюються окремими домовленостями між відповідними органами виконавчої влади України та ЮНОПС, беручи до уваги викладені в цій Угоді принципи та положення.

2. Без шкоди для інших положень Конвенції та Угоди від 1992 стосовно ЮНОПС Уряд забезпечує:

a) безпеку, захист, свободу пересування посадових осіб Офісу ЮНОПС в Україні та осіб, які надають послуги від імені ЮНОПС, в тій мірі, як це необхідно для належного, вчасного та ефективного здійснення діяльності та проектів ЮНОПС в Україні;

b) співробітництво органів виконавчої влади, у тому числі шляхом надання наявної інформації та допомоги для належного здійснення діяльності та проектів ЮНОПС в Україні;

c) безперешкодний доступ посадових осіб Офісу ЮНОПС в Україні до тих осіб, хто, за визначенням Сторін, потребує допомоги.

3. Без шкоди для інших положень Конвенції та Угоди від 1992 року ЮНОПС забезпечує співробітництво з Урядом України та можливість для нього проводити оцінку та моніторинг діяльності ЮНОПС, яка була проваджена в Україні, та іншої діяльності ЮНОПС, включаючи партнерів, які співпрацюють у цій сфері з ЮНОПС.

4. Сторони консультують одна одну, у разі необхідності, стосовно публікації будь-якої інформації, що стосується допомоги ЮНОПС, або отриманих від неї переваг. Водночас, будь-яка інформація стосовно інвестиційних проектів може бути надана ЮНОПС потенційним інвесторам за винятком випадків, коли Уряд письмово звернувся до ЮНОПС щодо обмеження оприлюднення інформації стосовно згаданих проектів.

Стаття VI

Емблема та символи ЮНОПС

ЮНОПС може розміщувати емблему та символіку Організації Об'єднаних Націй та/або Управління ООН з обслуговування проектів на приміщенні Офісу ЮНОПС в Україні, транспортних засобах або в інших місцях, погоджених Сторонами. Допомога ЮНОПС, яка надається Україні, може позначатись символікою ЮНОПС, про що сповіщається Уряду.

Стаття VII

Повідомлення

Глава Офісу ЮНОПС в Україні своєчасно повідомляє Міністерству закордонних справ України імена та категорії посадових осіб Офісу ЮНОПС в Україні, експертів у відрядженні та осіб, які надають послуги від імені ЮНОПС, а також місцевого персоналу, та будь-які зміни у їхньому статусі.

Стаття VIII

Посвідчення

1. На прохання Глави Офісу ЮНОПС в Україні Міністерство закордонних справ України видає кожній посадовій особі Офісу ЮНОПС в Україні та членам їхніх родин відповідні посвідчення особи.

2. На вимогу уповноваженої Урядом посадової особи вищезазначені у пункті 1 особи пред'являють, але не передають свої посвідчення особи.

3. Офіс ЮНОПС в Україні після закінчення строку контракту або у зв'язку з новим призначенням свого персоналу забезпечує вчасне повернення Міністерству закордонних справ України всіх посвідчень особи.

Стаття IX

Прикінцеві положення

1. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами.

2. Ця Угода залишається чинною до моменту припинення її дії згідно з параграфом 4 цієї статті.

3. До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення за взаємною згодою обох Сторін шляхом обміну по відповідних дипломатичних каналах письмовими повідомленнями, у яких висловлено відповідний намір. Поправки набирають чинності з дати їх підписання Сторонами та становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

4. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-якою із Сторін у будь-який час шляхом надсилання відповідними дипломатичними каналами іншій Стороні письмового повідомлення. У такому випадку дія цієї Угоди припиняється через дев'яносто (90) днів від дати отримання такого повідомлення. Водночас, незалежно від наявності такого повідомлення про припинення дії, Угода залишається чинною до моменту остаточного виконання або припинення всієї діяльності ЮНОПС в Україні, яка здійснюється згідно з цією Угодою.

5. Зобов'язання Уряду України залишаються чинними після припинення дії цієї Угоди згідно з вищезазначеним пунктом 4 статті IX в обсязі, необхідному для впорядкованого вивезення майна, фондів та активів ЮНОПС та відкликання посадових осіб Офісу ЮНОПС в Україні згідно з цією Угодою.

Учинено в м. Київ 22 листопада 2016 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди англійський текст матиме переважну силу.

За Уряд України

За Управління ООН

з обслуговування проектів

(підпис)

(підпис)

Вадим ЧЕРНИШ

Міністр з питань

тимчасово окупованих територій

та внутрішньо переміщених осіб

Грете ФАРЕМО

Заступник Генерального секретаря ООН,

Виконавчий директор ЮНОПС


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.12.2017 — 2017 р., № 96, стор. 623, стаття 2962, код акта 88046/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Глава Офісу ЮНОПС в Україні своєчасно повідомляє Міністерству закордонних справ України імена та категорії посадових осіб Офісу ЮНОПС в Україні, експертів у відрядженні та осіб, які надають послуги від імені ЮНОПС, а також місцевого персоналу, та будь-які зміни у їхньому статусі.

Міжнародні правові акти ООН:

 1. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України, Адміністрацією державної прикордонної служби України та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй". ООН. 2018 рікк
 2. "Паризька угода". ООН. 2015 рікк
 3. "ПРОТОКОЛ між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про внесення змін до Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні". ООН. 2015 рікк
 4. "УГОДА між Урядом України та Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні". ООН. 2015 рікк
 5. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй щодо надання ресурсів до складу Операції ООН у Кот-д'Івуарі". ООН. 2014 рікк
 6. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2099 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6951-м заседании25 апреля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 7. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2098 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6943-м заседании28 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 8. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2097 (2013),принятая Советом Безопасности на его 6942-м заседании26 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 9. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2096 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6935-м заседании19 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 10. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2094 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6932-м заседании7 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 11. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2093 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6929-м заседании6 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 12. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2092 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6924-м заседании22 февраля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 13. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2091 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6920-м заседании14 февраля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 14. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2106 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6984-м заседании24 июня 2013 года". ООН. 2013 рікк
 15. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2105 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6973-м заседании5 июня 2013 года". ООН. 2013 рікк
 16. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2102 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6959-м заседании2 мая 2013 года". ООН. 2013 рікк
 17. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2101 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6953-м заседании25 апреля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 18. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2095 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6934-м заседании14 марта 2013 года". ООН. 2013 рікк
 19. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2090 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6918-м заседании13 февраля 2013 года". ООН. 2013 рікк
 20. "РЕЗОЛЮЦИЯ 2088 (2013), принятая Советом Безопасности на его 6907-м заседании24 января 2013 года". ООН. 2013 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -