>>

"Поправка № 1 (Вилучення посилань на Грант Європейського Союзу в рамках підтримки інвестицій у водний сектор)Люксембург, 21 вересня 2011 року". Європейський інвестиційний банк. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Поправка № 1

(Вилучення посилань на Грант Європейського Союзу в рамках підтримки інвестицій у водний сектор)

Люксембург, 21 вересня 2011 року

{Лист ратифіковано Законом

№ 4987-VI від 20.06.2012}

Офіційний переклад

Предмет: Україна - Система водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв (Serapis № 2007 0347 / FI № 25.474 (UA))

Фінансова угода між Україною (далі - Позичальник) та Європейським інвестиційним банком (далі - Банк) від 2 лютого 2010 року (далі - Фінансова угода)

Шановні панове!

Ми посилаємося на наші попередні переговори, під час яких ми обговорювали, що посилання на Грант Європейського Союзу в рамках підтримки інвестицій у водний сектор будуть вилучені із Фінансової угоди.

Відповідно до цього до тексту Фінансової угоди вносяться такі зміни:

1. Пункт 3 декларативної частини викладено в такій редакції: «Позичальник розпоряджається, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар дотримувалися положень Проектної угоди доти, доки i) будь-які суми є несплаченими або ii) існують будь-які зобов'язання за будь-якою угодою, укладеною у зв'язку з Проектом (у тому числі, для уникнення сумнівів, із цією Фінансовою угодою)».

2. Пункт 4 декларативної частини викладено в такій редакції: «За оцінкою Банку, загальна вартість першого етапу Проекту складає 31 080 000 євро (тридцять один мільйон вісімдесят тисяч євро), і Позичальник підтвердив наміри фінансувати перший етап Проекту так:

Джерело

Сума (млн, євро)

Власні кошти (інші джерела)

15,54

Кредит Банку

15,54

3. Пункт 12 декларативної частини вилучено із Фінансової угоди, і такі пункти перенумеровано: пункт 13 декларативної частий на пункт 12 декларативної частини; пункт 14 декларативної частини на пункт 13 декларативної частини та пункт 15 декларативної частини на пункт 14 декларативної частини.

4.

Новий пункт 12 декларативної частини викладено в такій редакції: «Кошти запропонованої позики будуть надані Позичальником відповідно, inter alia, до умов статті 6 Кінцевому бенефіціару для цілей виконання Проекту відповідно до положень цієї Угоди та Проектної угоди».

5. Першу частину підпункту 1.02В пункту 1.02 статті 1 викладено в такій редакції: «Час від часу, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Останньої дати використання Кредиту на запит Позичальника Банк надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. У Пропозиції вибірки повинно бути зазначено:».

6. Підпункт 1.02D пункту 1.02 статті 1 викладено в такій редакції: «Вибірка здійснюється на рахунок Позичальника, який може бути відкрито в будь-якому українському або іноземному банку (далі - Рахунок для отримання) та про який Позичальник письмово повідомляє Банкові не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Запланованої дати вибірки (із зазначенням коду IBAN або в належному форматі відповідно до місцевої банківської практики). Таким рахунком є рахунок Позичальника, який створено для цілей цього Проекту й відокремлено від будь-яких інших активів Позичальника».

7. Рубрику «а» підпункту 1.04А пункту 1.04 статті 1 викладено в такій редакції: «юридичного висновку Міністра юстиції України англійською мовою про належне укладення Позичальником цієї Угоди. Такий висновок повинен бути за формою й суттю прийнятним для Банку та супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для підписання Угоди, а також підтвердженням належної ратифікації цієї Угоди відповідно до застосовного законодавства України (відповідальний орган - Міністерство юстиції)».

8. Слова «та Гранта» вилучено з рубрики «а» підпункту 1.04В пункту 1.04 статті 1.

9. Словосполучення «відбувається pro rata Гранту й» вилучено з першого речення підпункту 1.04С пункту 1.04 статті 1 та словосполучення «та Гранта» вилучено обидва рази з рубрики «av» підпункту 1.04С пункту 1.04 статті 1.

10. Останнє речення (починаючи зі слів «Будь-яка відстрочка Гранта...») вилучено з підпункту 1.05А пункту 1.05 статті 1.

11. Рубрику «аііі» підпункту 1.06В пункту 1.06 статті 1 вилучено, а рубрику «aiv» підпункту 1.06В пункту 1.06 статті 1 перенумеровано на рубрику «аііі» підпункту 1.06В пункту 1.06 статті 1.

12. Першу частину пункту 1.09 статті 1 викладено в такій редакції: «Позичальник сплачує Банкові комісію за зобов'язання, що розраховується на основі щоденного невикористаного та неанульованого залишку Кредиту з дати ратифікації цієї Угоди за ставкою 0,10% (десять базисних пунктів) на рік, при цьому нарахована комісія за зобов'язання сплачується:».

13. Підпункт 4.03АЗ пункту 4.03 статті 4 викладено в такій редакції:

Проектна угода

Якщо Позичальник, Ініціатор та (або) Кінцевий бенефіціар не в змозі виконати будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою або Проектною угодою чи будь-який факт, викладений у декларативній частині, істотно змінюється й не відновлюються в усіх істотних аспектах, і якщо ці зміни або завдають істотної шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника, або істотно несприятливо впливають на виконання чи функціонування Проекту, чи будь-яке таке зобов'язання не є або перестає бути юридично чинним та обов'язковим, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальникові, якщо це питання не вирішено в межах обґрунтованого періоду часу, може анулювати кредит або вимагати дострокового погашення наданих Траншів.

14. Пункт 6.01 статті 6 викладено в такій редакції:

Використання Позики й наявність інших коштів

Позичальник використовує кошти Кредиту виключно для виконання Проекту. Позичальник надає кошти вибраного Траншу Кінцевому бенефіціару під наглядом групи управління Проектом і здійснює свої права в такий спосіб, щоб захищати інтереси Банку та Позичальника, дотримуватися положень цієї Угоди та забезпечувати виконання Проекту.

Позичальник забезпечує наявність у нього інших коштів, зазначених у пункті 4 декларативної частини, та витрачання цих коштів настільки, наскільки це є необхідним для фінансування Проекту.

15. Пункт 6.02 статті 6 викладено в такій редакції:

«Виконання Проекту

Позичальник розпоряджається, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар виконували Проект з належною сумлінністю й ефективністю відповідно до Технічного опису, який може бути час від часу змінено за згодою Банку, та завершили його до настання кінцевої дати, зазначеної в ньому.

Цією Угодою Позичальник зобов'язується доти, доки Позика є непогашеною, що він: і) розпоряджатиметься, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар цілком контролювали всі активи, що складають частину Проекту, і в разі необхідності вживатиме всіх необхідних заходів для підтримання спроможності Кінцевого бенефіціара вести господарську діяльність у повному обсязі після проведення консультацій з Банком і на запит Банку; іі) розпоряджатиметься, щоб Ініціатор та Кінцевий виконували їхні зобов'язання за Проектною угодою до завершення Проекту, а також ііі) розпоряджатиметься, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар не вчиняли та не дозволяли вчиняти жодних дій, які могли б завадити чи перешкодити такому здійсненню, виконанню та функціонуванню Проекту».

16. Словосполучення «та Гранта» вилучено з першого речення пункту 6.07 статті 6.

17. Пункт 6.17 статті 6 викладено в такій редакції:

Дотримання Проектної угоди

Позичальник розпоряджається, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар завжди дотримувалися положень Проектної угоди.

18. Пункт 6.18 статті 6 викладено в такій редакції:

Дальша вибірка Позики

Позичальник зобов'язується й погоджується здійснювати вибірку коштів з Рахунка для отримання виключно для цілей цього Проекту, а також що Позичальник не може виплатити Кінцевому бенефіціару з Рахунка для отримання жодних коштів як кошти Позики, якщо не виконано викладених у додатку D умов, що передують такій дальшій вибірці, і якщо Позичальник не надіслав Банкові принаймні за 15 (п'ятнадцять) днів до дати запропонованої вибірки безумовної довідки про виконання таких умов. У разі, коли Позичальник надає довідку, що стосується задоволення таких попередніх умов, така вибірка може здійснюватися лише за попередньої письмової згоди Банку після проведення консультацій між Банком, Позичальником та ГУП.

19. Посилання на Грантову угоду вилучено з рубрик «b» та «h» підпункту 10.01 А пункту 10.01 статті 10 та з рубрики «а» підпункту 10.01В пункту 10.01 статті 10.

20. У Технічному описі (додаток А1) до частини «Графік» уносяться такі зміни: «(індикативно, станом за 2008 рік та коригування, що можуть мати місце за фактичними результатами)».

21. Посилання на Грантову угоду вилучено з додатка А2, тому третя частина додатка А2 (Інформація згідно з фінансовими вимогами та вимогами до описової звітності, що виникають з умов виділення гранта ЄС) вилучається.

22. Словосполучення «та Гранта» вилучено з першого речення додатка D; на додаток до цього частина «b» вилучається, а частину «с» перенумеровано на «b».

Будь ласка, повідомте про свою згоду із зазначеним вище шляхом візування кожної сторінки, а також підписанням із зазначенням дати кожного з трьох оригінальних примірників цього листа про внесення поправок до Фінансової угоди (далі - Поправка). Будь ласка, потім передайте Позичальникові та забезпечте повернення всіх належним чином підписаних оригінальних примірників цієї Поправки до Банку рекомендованим листом або кур'єрською поштою разом з копіями повноважень тих осіб, які поставили свій підпис від імені Позичальника. Зміни, визначені в цій Поправці, набирають чинності після дати і) набрання чинності Фінансовою угодою та іі) одержання Банком цих трьох належним чином підписаних оригінальних примірників цієї Поправки.

З повагою

Європейський інвестиційний банк

(Підпис)

(Підпис)

М. Хоеніке

Е. Біндер

Погоджено за Україну та від її імені

(Підпис)

Прізвище: Г. Семчук

Посада: Заступник Міністра

Дата: 09.12.2011


Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 09.11.2012 — 2012 р., № 83, / № 52, 2012, ст. 2069 /, стор. 248, стаття 3386, код акта 64009/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Європейський інвестиційний банк:

  1. Проектна угода між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) та Європейським інвестиційним банком "Європейські дороги України II""(Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" 27 травня 2011 року. Європейський інвестиційний банк. 2011 рікк
  2. "ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Європейський інвестиційний банк. 2010 рікк
  3. Проектна угода між Європейським інвестиційним банком та Державною службою автомобільних доріг України (Україна - проект європейських доріг України) " Київ, 30 липня 2007 року" Офіційний переклад. Європейський інвестиційний банк. 2008 рікк