<<
>>

Розділ 1.02. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

У будь-якому місці цієї Кредитної угоди (у тому числі в Преамбулі та Додаткових статтях), якщо не вказано інше, терміни, визначені у Преамбулі, мають відповідні, надані там значення; терміни, визначені в Стандартних положеннях та умовах ( 985_001 ) мають відповідні, надані там значення, а такі терміни мають значення:

"Повноважний Представник Позичальника"

означає Начальник Позичальника чи будь-яка інша особа, яка належним чином уповноважена таким Начальником, про що належним чином повідомлено Банк.

"Програма корпоративного розвитку"

означає програму корпоративного розвитку Позичальника, що складає частину Проекту та описана у частині B додаткової статті 1.

"Поточні активи"

означає активи, якщо:

a) очікується, що їх буде реалізовано, або утримано для продажу чи споживання, протягом звичайного операційного циклу Позичальника; або

b) утримуються в основному для цілей торгівлі або на короткостроковий період, і очікується, що їх буде реалізовано протягом дванадцяти місяців від дати розрахунку, або

c) є активами в готівці або еквівалентах готівки, використання яких не обмежене.

"Поточні зобов'язання"

означає зобов'язання, якщо:

a) очікується, що вони будуть врегульовані протягом звичайного операційного циклу Позичальника; або

b) вони повинні бути врегульовані протягом дванадцяти місяців від дати розрахунку.

"Поточний коефіцієнт"

означає для будь-якого періоду співвідношення:

i) Поточних активів до

ii) Поточних зобов'язань.

"Обслуговування Боргу"

означає у будь-який період сукупний розмір всіх платежів з повернення основної суми, виплат відсотків та інших відповідних нарахувань, що повинні бути сплачені Позичальником.

"Коефіцієнт покриття обслуговування боргу"

означає для будь-якого періоду співвідношення:

i) Вільного грошового потоку до

ii) Обслуговування боргу протягом такого періоду.

"Резервний рахунок обслуговування боргу" чи "РРОБ"

означає депозитний рахунок у євро, який повинен бути відкритий у банку в Україні, прийнятному для Банку для розміщення коштів для погашення боргу відповідно до пункту "d" розділу 3.01, наведеного нижче.

"Програма відокремлення активів"

означає програму відокремлення неосновних соціальних активів (які не пов'язані з основною виробничою діяльністю) Позичальника, яка становить частину Програм корпоративного розвитку, за формою та суттю прийнятну для Банку, при цьому така прийнятність повинна бути висловлена письмово, зі змінами, які час від часу можуть вноситися до такої програми Позичальником за попередньої письмової згоди Банку.

"План природоохоронних заходів"

означає план заходів стосовно покращання стану довкілля для Проекту, який підготовлений консультантами Банку та погоджений Позичальником з метою поліпшення контролю викидів у повітря, у воду та видалення твердих відходів, управління промисловими відходами та їхнього зберігання, безпечного видалення азбесту та радіоактивних матеріалів, та вдосконалення управління охороною здоров'я та праці, та навчання у цій галузі, з метою забезпечення повного дотримання Позичальником вимог України та кращого рівня дотримання відповідних стандартів Європейського Союзу, за формою та суттю прийнятний для Банку, при цьому така прийнятність повинна бути висловлена письмово, зі змінами, які час від часу можуть вноситися до такого плану природоохоронних заходів Позичальником за попередньої письмової згоди Банку.

"Фінансовий рік"

означає фінансовий рік Позичальника, що починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня.

"П'ятирічний бізнес-план"

означає програму стратегії та розвитку справи Позичальника, у формі та за змістом, прийнятними для Банку, яка час від часу приймається та готується згідно з підпунктом "3" пункту "b" розділу 4.01 цієї Угоди, яка визначатиме бізнес та операції Позичальника на наступні п'ять Фінансових років та повинна містити, крім іншого, таке:

i) звіт про виконання Позичальником кожного фінансового та операційного завдання, як передбачено у П'ятирічному бізнес-плані попереднього року;

ii) прогнози балансового звіту, звіту про фінансові результати, звіту про грошові потоки та фінансових показників, встановлених у Кредитній угоді;

iii) будь-які плани реорганізації структур управління Позичальника;

iv) прогнози на п'ять років вантажообігу, тарифної політики та операційних цілей стосовно управління інфраструктурою, діяльності з вантажних операцій, корпоративних функцій та будь-яких інших видів діяльності, разом із заходами для реалізації цих цілей;

v) інвестиційні плани, у тому числі джерела фінансування та використання коштів; та

vi) моніторинг здійснення спільної діяльності та (або) договорів співробітництва з операторами терміналів Порту.

"Вільний грошовий потік"

означає надходження Позичальника до знецінювання, виплати відсотків та податків плюс - мінус зміна в робочому капіталі мінус капітальні витрати (крім тих, що фінансуються за рахунок коштів Кредиту).

"МСФЗ"

означає Міжнародні стандарти фінансової звітності, що видано або прийнято Міжнародною радою стандартів бухгалтерського обліку, та які послідовно застосовуються.

"Дата конвертації відсотків"

означає Дату сплати відсотків, яку вибрано Позичальником як таку відповідно до підпункту "2.B" пункту "h" розділу 2.02.

"Дата фіксування відсотків"

означає Робочий день, вибраний Позичальником як такий відповідно до підпункту "2.B" пункту "h" розділу 2.02.

"Інвестиційна програма"

означає Частину A Проекту, яку описано у схемі 1.

"Термінал металовантажів"

означає термінал для обробки металовантажів, що є державною власністю України і закріплений за Позичальником на праві господарського відання на постійній основі, розташований у зоні причалів 7, 8, 9 Порту.

"Оператор(-и) терміналу металовантажів"

означає приватного оператора (операторів) терміналу, вибраного згідно з Методологією з відбору та моніторингу оператора-інвестора для експлуатації Терміналу металовантажів.

"ГУП"

означає групу управління проектом, про яку йде мова у розділі 3.02.

"Порт"

означає Іллічівський морський торговельний порт, що контролюється Позичальником.

"Довідкова сторінка"

означає інформацію про ставки пропозиції міжбанківського ринку Єврозони за депозитами у Валюті кредиту, яка міститься на сторінці 248 системи "Telerate" (або такої іншої сторінки, яка може замінити сторінку 248 системи "Telerate" для цілей відображення ставок пропозиції міжбанківського ринку Єврозони за депозитами у Валюті кредиту).

"Методологія з відбору та моніторингу оператора-інвестора"

означає Методологію з відбору та моніторингу оператора-інвестора, що містить, крім іншого, загальну методику вибору операторів терміналів для Порту, яка повинна відповідати найкращій галузевій практиці, та містити детальні методи моніторингу діяльності таких операторів терміналів, затверджена та прийнята Позичальником, за формою та суттю прийнятна для Банку, при цьому така прийнятність повинна бути висловлена письмово, зі змінами, які час від часу можуть вноситися до такої методології Позичальником за попередньої письмової згоди Банку.

"Етап II контейнерного терміналу"

означає розвиток проекту контейнерного терміналу Порту у зоні причалів 1 та 2 Порту.

"Етап III контейнерного терміналу"

означає розвиток проекту контейнерного терміналу Порту шляхом будівництва зовнішньої гавані, що прилягатиме до тилової частини причалів 1 та 2 Порту.

"Статут"

означає Статут Позичальника, який зареєстровано 15 травня 2000 року, з відповідними змінами які було внесено час від часу.

"День TARGET"

означає день, у який відкрита система Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET).

"Приватне підприємство "Укртрансконтейнер"

означає приватне підприємство Укртрансконтейнер", що створена та існує відповідно до законодавства України, та діє як оператор контейнерного терміналу Порту відповідно до Договору про спільну діяльність.

"Договір про спільну діяльність"

означає договір про спільну діяльність від 22 червня 2005 р., укладений між Позичальником та приватним підприємством "Укртрансконтейнер", стосовно експлуатації контейнерного терміналу Порту з відповідними змінами, що можуть бути внесені час від часу.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 1.02. Визначення