<<
>>

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Мінімальна сума зняття коштів повинна бути 50 000 євро (п'ятдесят тисяч євро).

b) Мінімальна сума дострокового погашення повинна бути 1 000 000 євро (один мільйон євро).

c) Мінімальна сума анулювання повинна бути 1 000 000 євро (один мільйон євро).

d) Дати виплати відсотків повинні бути 10 червня та 10 грудня кожного року.

e) 1) Позичальник повинен погасити Кредит у 24 рівних (або настільки рівних, наскільки це можливо) піврічних платежів, що припадають на кожну Дату виплати відсотків, починаючи з 10 червня 2011 р.

2) Незважаючи на зазначене вище, якщо i) Позичальник не вибирає повної суми Кредиту до першої Дати виплати Кредиту, зазначеної в цьому пункті "e" розділу 2.02, та ii) Банк продовжує Останню дату надання Кредиту, визначену нижче у пункті "f" розділу 2.02 до дати, яка випадає після такої першої Дати виплати Кредиту, тоді сума кожної вибірки, що здійснюється у першу Дату виплати Кредиту або після цієї дати, повинна бути розподілена для виплат рівними частинами між декількома Датами виплати Кредиту, які припадають на дату після такої вибірки (при цьому Банк коригує розподіл сум таким чином, як необхідно для досягнення у кожному випадку цілих чисел).

Банк повинен періодично повідомляти Позичальника про такі перерозподіли.

f) Остання дата надання Кредиту повинна бути 1 грудня 2010 р., або така пізніша дата, яку Банк може встановити на власний розсуд та повідомити Позичальника. Якщо до Наявної суми Кредиту, чи будь-якої її частки, застосовуватиметься Фіксована відсоткова ставка, будь-яке продовження Останньої дати надання кредиту може призвести до виникнення Вартості зміни умов, яка повинна бути негайно сплачена Позичальником чи Банком, залежно від ситуації.

g) Ставка Комісії за зобов'язання становить 0,5% річних.

h) Відсоткова ставка

1) До Кредиту застосовується Плаваюча відсоткова ставка.

Для цілей пункту "b" розділу 3.04 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) Відповідною ринковою відсотковою ставкою є річна ставка пропозицій для депозитів у Валюті кредиту, що з'являється на Довідковій сторінці об 11.00 за брюссельським часом у відповідну Дату визначення відсотків за період, найближчий за тривалістю до відповідного Періоду нарахування відсотків (або, якщо два періоди однаково близькі за тривалістю до відповідного Періоду нарахування відсотків, середнє від двох відповідних ставок); за умови, що:

A) якщо за будь-якої причини Відповідна ринкова відсоткова ставка не може бути визначена у такий час за Довідковою сторінкою, Відповідною ринковою відсотковою ставкою буде ставка, яку Банк визначає як середнє арифметичне (за необхідності, округлене у більшу сторону з точністю до 1/16%) річних ставок пропозицій для депозитів у Валюті кредиту у розмірі, порівняному з тією частиною Кредиту стосовно якої застосовується Плаваюча відсоткова ставка, яка, як планується, буде непогашеною протягом відповідного Періоду нарахування відсотків за період, рівний такому Періоду нарахування відсотків, ці ставки повідомляються Банку трьома обраними Банком великими банками, що активно працюють на міжбанківському ринку Єврозони; та

B) якщо Банк визначить, що депозити у Валюті кредиту не пропонуються на міжбанківському ринку Єврозони у таких сумах або на такий період, Відповідною ринковою відсотковою ставкою буде вартість (у вигляді ставки річних) фінансування Банком тієї частки Кредиту, стосовно якої застосовується Плаваюча відсоткова ставка та яка, як планується, залишатиметься непогашеною протягом відповідного Періоду нарахування відсотків, з будь-якого джерела на його вибір.

2) Незалежно від зазначеного вище, Позичальник може, як альтернативу до сплати відсотків за Плаваючою відсотковою ставкою, на всю чи будь-яку частку Кредиту, що підлягає сплаті на той момент, вибрати сплату відсотків за Фіксованою відсотковою ставкою на таку частку Кредиту, таким чином:

A) Позичальник може вибрати такий варіант тільки якщо:

i) у момент вибору варіанту не відбулась і не продовжується ніяка подія, вказана у розділі 7.01 Стандартних положень та умов ( 985_001 ) (i ніяка подія, яка, після надсилання повідомлення та (або) певного періоду часу, могла б стати такою подією) та ii) основна сума Кредиту, яка конвертується з Плаваючої відсоткової ставки у Фіксовану відсоткову ставку, не менша, ніж 5 000 000 євро.

B) Позичальник повинен використати такий варіант шляхом надсилання повідомлення Банкові не менше, ніж за п'ять Робочих днів до пропонованої Дати фіксування відсотків. Таке повідомлення, якщо Банк не погодиться на інше, повинно бути безвідкличним та повинно вказувати Дату фіксування відсотків (така дата повинна бути не менш ніж за два Робочі дні до Дати конвертації відсотків) і Дату конвертації відсотків, вибраних Позичальником, та основну суму Кредиту, що повинна бути конвертована на Фіксовану відсоткову ставку.

C) Починаючи з Дати конвертації відсотків, до частки Кредиту, яка конвертується (як вказано у повідомленні Позичальника) буде застосовуватись Фіксована відсоткова ставка.

Для цілей пункту "a" розділу 3.04 Стандартних положень та умов ( 985_001 ), Відповідною ринковою відсотковою ставкою повинна бути зафіксована наперед Фіксована відсоткова ставка для Валюти кредиту, яку може одержати Банк на ринку відсоткових свопів на таку Дату фіксування відсотків на період, що починається від такої Дати конвертації відсотків та закінчується на останню Дату погашення Кредиту, враховуючи графіки сплати основної суми Кредиту та відсотків. Банк повинен визначити Фіксовану відсоткову ставку на таку Дату фіксування відсотків та негайно надіслати повідомлення про це Позичальнику та Гаранту.

D) Банк може у будь-який час об'єднати всі Фіксовані відсоткові ставки, що застосовуються до частин Кредиту, у єдину Фіксовану відсоткову ставку, що дорівнює середньозваженій величині всіх Фіксованих відсоткових ставок, які застосовуються на той момент до всіх часток Кредиту. Банк повинен визначити таку Фіксовану відсоткову ставку та негайно надіслати повідомлення про це Позичальнику. Така об'єднана Фіксована відсоткова ставка буде застосовуватись до всіх часток Кредиту, до яких на той момент застосовуються Фіксовані відсоткові ставки, починаючи з Дати сплати відсотків, яка є безпосередньо наступною після надсилання повідомлення від Банку Позичальнику.

<< | >>
Законодавчий акт: Кредитна угода " Офіційний переклад"Угода від 28 листопада 2007 між державним підприємством "Іллічівський морський торговельний порт"(далі - Позичальник) та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (далі - Банк).. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту