<<
>>

Розділ 2.02. Визначення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Якщо не зазначено інше, під час застосування у цих Стандартних положеннях та умовах або в угоді, до якої застосовані ці Стандартні положення та умови, під зазначеними нижче термінами потрібно розуміти такі значення:

"Відділення" під час застосування до будь-якої особи, - будь-яку іншу особу, яка безпосередньо чи опосередковано контролює, контрольована або знаходиться під спільним контролем з такою особою.

"Угода про означає Угоду про заснування Європейського заснування банку реконструкції та розвитку ( 995_062 ) Банку" від 29 травня 1990 року.

"Активи" включає майно, доходи або вимоги будь-якого виду.

"Доступна сума" означає таку частину Кредиту, яка час від часу не анульована або не вибрана, або не стала предметом умовного чи безумовного Зобов'язання відшкодування.

"Банк" означає Європейський банк реконструкції та розвитку.

"Позичальник" означає сторону, якій надається Кредит за Кредитною угодою.

"Уповноважений означає особу, визначену як таку в Кредитній представник угоді.

Позичальника"

"Робочий день" означає день (крім суботи або неділі), у який i) якщо Валютою Кредиту є USD (долар США) або (фунт стерлінгів), комерційні банки в Лондоні, Англія, відкриті для здійснення звичайних операцій (у тому числі операцій з іноземними валютами і валютними депозитами) і в який комерційні банки й валютні ринки здійснюють розрахунки у Валюті Кредиту в головному фінансовому центрі країни - емітента такої валюти, або ii) якщо Валютою Кредиту є Євро, в який комерційні банки в Лондоні, Англія, відкриті для здійснення звичайних операцій (у тому числі операцій з іноземними валютами й валютними депозитами) і який є Операційним днем роботи системи TARGET.

"Категорія" означає категорію статей, які мають фінансуватися за рахунок надходжень коштів Кредиту, як це передбачене в Кредитній угоді.

"Збори" означає збори, комісійні, сплати, премії, Витрати на завершення і відсоток за прострочення платежу, які стосуються Кредиту.

"Співфінансуюча означає фінансуючу організацію (крім Банку), організація" яка зазначена в підпункті "x" пункту "a" розділу 7.01 і яка забезпечує Співфінансування; у випадку, коли Кредитною угодою передбачається не одна, а кілька таких фінансуючих організацій, термін Співфінансуюча організація відноситься окремо до кожної з таких фінансуючих організацій.

"Співфінансування" означає фінансування, зазначене в підпункті "x" пункту "a" розділу 7.01 і визначене в Кредитній угоді, надане або яке повинно бути надане для Проекту Співфінансуючою організацією.

Якщо Кредитною угодою передбачається більш ніж одне таке фінансування, термін Співфінансування відноситься окремо до кожного такого фінансування.

"Угода про означає угоду, зазначену в підпункті A співфінансування" підпункту "x" пункту "a" розділу 7.01, що передбачає Співфінансування.

"Граничний строк означає день, зазначений в підпункті A Співфінансування" підпункту "x" пункту "a" розділу 7.01 і визначену в Кредитній угоді, з якої Угода про співфінансування набирає чинності. Якщо Кредитною угодою передбачається не одна, а більше таких днів, тоді Граничний строк Співфінансування відноситься окремо до кожного з таких днів.

"Комісія за означає комісію за зобов'язання, згадану в зобов'язання" пункті "a" розділу 3.05.

"Контроль" під час застосування стосовно будь-якої особи або організації (у тому числі, з корелюючими значеннями, терміни "контрольована", "контролююча" і "під спільним контролем") означає володіння, безпосередньо чи опосередковано, правом спрямовувати або визначати напрям керування і політик такої особи чи організації на підставі або володіння голосуючими акціями, або за контрактом чи іншим чином.

"Корупційні означає пропозицію, вручення, одержання або дії" домагання будь-якої коштовної речі для впливу на дії посадової особи або загроза завдання шкоди її життю, майну чи репутації у зв'язку з процесом закупівель або виконанням контракту з метою одержання або збереження за собою ділової діяльності чи для одержання іншої неправомірної переваги при здійсненні міжнародної ділової діяльності.

"Валюта" означає законний засіб грошового обігу країни, який є законним платіжним засобом для сплати державних і приватних боргів у цій країні.

"Період означає, стосовно будь-якої суми, простроченої нарахування за Кредитною угодою, період, що починається в відсотка за Робочий день, в який такий платіж стає прострочення простроченим, або, залежно від випадку, в платежу" останній день попереднього Періоду нарахування відсотка за прострочення платежу і закінчується в Робочий день, вибраний Банком.

"Долари США або означає законну валюту Сполучених Штатів USD" Америки.

"Вибірка означає використання Позичальником частини коштів" Доступної суми у формі платежу або платежів, здійснених Банком для Позичальника або за дорученням Позичальника.

"Посібник з означає посібник Банку з використання виплати коштів кредитних коштів, з поправками, що вносяться кредитів і час від часу Банком. позик ЄБРР"

"Правила ЄБРР означає Політику і правила закупівель товарів, для закупівель робіт і послуг для проектів, фінансованих товарів, робіт Європейським банком реконструкції та розвитку, і послуг" з поправками, що вносяться час від часу Банком.

"День набрання означає день набрання чинності Кредитною чинності" угодою відповідно до розділу 9.01.

"Євро або EUR, означає законний засіб грошового обігу держав- або Є" членів Європейського Союзу, що приймають єдину валюту відповідно до Договору про створення Європейського Співтовариства ( 994_017 ), з поправками, унесеними Договором про Європейський Союз ( 994_029 ).

"Зовнішній означає будь-який борг, що підлягає або може борг" підлягати погашенню в середовищі, іншому ніж середовище Валюти Члена.

"Фіксована означає відсоткову ставку, що час від часу відсоткова підлягає сплаті стосовно Кредиту відповідно до ставка" пункту "d" розділу 3.04.

"Шахрайські означає неправдиве тлумачення фактів з метою дії" впливу на процес закупівель або виконання контракту на шкоду інтересам клієнта й уключає практику змови учасників тендерів (до або після подачі заявок) з метою встановлення штучних цін, неконкурентних рівнів і позбавлення клієнта переваг вільної та відкритої конкуренції.

"Разова означає разову комісію, згадану в пункті "b" комісія" розділу 3.05.

"Гарантійна означає угоду між Банком і членом Банку з угода" метою гарантування Кредиту, з врахуванням поправок, що можуть час від часу вноситись до такої угоди; і цей термін включає ці Стандартні положення і умови, тією мірою, якою вони застосовні до неї, усі додаткові угоди до Гарантійної угоди і всі угоди, уключені в сферу її дії.

"Гарант" означає члена Банка, який є стороною Гарантійної угоди.

"Уповноважений означає особу, визначену як таку в Гарантійній представник угоді. Гаранта"

"Виникнення означає прийняття на себе або гарантування боргу" боргу, а також будь-яке поновлення, продовження строку або зміна умов боргу, або прийняття на себе чи гарантування повернення боргу.

"Дата конверсії означає День сплати відсотків, вибрану відсоткової Позичальником як таку відповідно до підпункту ставки" "ii" пункту "c" розділу 3.04.

"День означає, коли валютою є USD, для будь-якого визначення Відсоткового періоду, день за два Банківських відсоткової дні в Лондоні до першого дня такого ставки" Відсоткового періоду, або, коли валютою є фунт стерлінгів, для будь-якого Відсоткового періоду, перший день такого Відсоткового періоду, або, коли валютою є Євро, для будь-якого Відсоткового періоду, день за два Робочих дні до першого дня такого Відсоткового періоду або інший день, визначений в Кредитній угоді.

"Дата означає Робочий день, вибраний Позичальником фіксування як такий відповідно до пункту "ii" пункту "c" відсоткової розділу 3.04. ставки"

"День сплати означає будь-який день, що припадає на один з відсотків" днів, визначених у Кредитній угоді для сплати відсотків за Кредитом, за умови, проте, що у випадку, коли такий День сплати відсотків припадає не на Робочий день, тоді такий День сплати відсотків переноситься на наступний черговий Робочий день.

"Відсотковий означає, для будь-якої Вибірки коштів, період, період" що починається з дня такої Вибірки коштів і закінчується в наступний День сплати відсотків, і кожний період у подальшому, що починається в День сплати відсотків і закінчується в наступний День сплати відсотків, за умови, проте, що у випадку, коли така Вибірка коштів здійснюється менш ніж за п'ятнадцять (15) Робочих днів до наступного Дня сплати відсотків, тоді перший Відсотковий період для такої Вибірки коштів починається з дня такої Вибірки коштів і закінчується в День сплати відсотків, що настає безпосередньо після чергового Дня сплати відсотків.

"Відсоткова означає Фіксовану відсоткову ставку або Змінну ставка" відсоткову ставку чи обидві, як визначено в Кредитній угоді, або, коли Фіксована відсоткова ставка визначена відповідно до пункту "c" розділу 3.04 в день, що настає після дня Кредитної угоди, тоді визначену в повідомленні від Банку Позичальнику й Гаранту, надісланому відповідно до підпункту "iii" пункту "c" розділу 3.04.

"Останній день означає день, передбачений як такий у доступності Кредитній угоді. коштів Кредиту"

"Заставне включає іпотеку, застави, обтяження, привілеї право" та переважні права будь-якого виду та будь-яку домовленість, що має еквівалентний ефект.

"Кредит" означає кредит, передбачений в Кредитній угоді.

"Кредитна означає кредитну угоду, до якої застосовані ці угода" Стандартні положення й умови, разом зі змінами, що час від часу можуть вноситися до такої угоди; і цей термін включає ці Стандартні положення й умови, як вони застосовані до неї, усі додатки до Кредитної угоди та всі угоди, що доповнюють Кредитну угоду.

"Валюта означає Валюту або Валюти, у яких номіновано Кредиту" Кредит, як визначено в Кредитній угоді.

"День погашення означає будь-який день, що припадає на один із Кредиту" днів, передбачених Кредитною угодою для погашення основної суми Кредиту, за умови, проте, що у випадку, коли будь-яка День погашення Кредиту припадає не на Робочий день, тоді такий День погашення Кредиту переноситься на наступний черговий Робочий день.

"Банківський означає день (крім суботи або неділі), у який день у Лондоні" комерційні банки в Лондоні, Англія, відкриті для здійснення звичайних операцій (у тому числі операції з іноземними валютами й валютними депозитами).

"Маржа" означає один відсоток (1%) річних.

"Член" означає члена Банка, що є стороною Кредитної угоди або Гарантійної угоди чи іншої угоди, зазначеної в пункті "a" розділу 1.01.

"Мінімальна означає суму, визначену як таку в Кредитній сума угоді. анулювання"

"Мінімальна означає суму, визначену як таку в Кредитній сума Вибірки угоді. коштів"

"Мінімальна означає суму, визначену як таку в Кредитній сума угоді. Дострокового погашення"

"Фунти означає законний засіб грошового обігу стерлінгів" Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

"Проект" означає проект, для якого наданий Кредит, як він описаний в Кредитній угоді або Гарантійній угоді, з урахуванням змін, що час від часу можуть уноситися до такого опису за згодою сторін таких угод.

"Проектна означає угоду про кожний проект, якщо є, угода" описаний у Кредитній угоді або Гарантійній угоді, разом зі змінами, що час від часу можуть уноситися до такої угоди або угоди; й цей термін уключає ці Стандартні положення та умови, як вони застосовані до такої угоди, усі додатки до такої Проектної угоди та всі угоди, що доповнюють таку Угоду про Проект.

"Проектна означає кожну організацію, визначену як таку в організація" Кредитній угоді.

"Уповноважений означає, стосовно будь-якої Проектної представник організації, особу, визначену як таку в Проектної Проектній угоді. організації"

"Державні означає Активи Члена, будь-якого його активи" територіально-адміністративного підрозділу й будь-якої організації, що знаходиться в його власності або ним контрольована чи функціонує за рахунок чи на користь Члена чи будь-якого такого підрозділу, у тому числі золотовалютні Активи в розпорядженні будь-якої установи, що виконує функції центрального банку чи валютного стабілізаційного фонду або аналогічні функції для Члена.

"Сторінка- означає сторінку на моніторі, i) Для Кредитів, орієнтир" номінованих в USD або фунтах стерлінгів, на якій відображуються ставки Лондонського міжбанківського ринку, пропоновані великими банками для депозитів у Валюті Кредиту, позначену як сторінка 3750 системи Moneyline Telerate (чи будь-яку таку іншу сторінку, що може замінювати цю сторінку 3750 системи Moneyline Telerate з метою відображення ставок Лондонського міжбанківського ринку, пропонованих для депозитів у Валюті Кредиту), і ii) для Кредитів у Євро, ставки міжбанківського ринку Євро-зони, пропоновані для депозитів у Валюті Кредиту, позначену як сторінка 248 системи Moneyline Telerate (чи будь-яку таку іншу сторінку, що може замінювати цю сторінку 248 системи Moneyline Telerate з метою відображення ставок міжбанківського ринку Єврозони, пропонованих для депозитів у Валюті Кредиту).

"Зобов'язання означає передбачене в розділі 3.02 відшкодування" зобов'язання, що може бути умовним Зобов'язанням відшкодування або безумовним Зобов'язанням відшкодування, як ці терміни використовуються в зазначеному Розділі.

"Відповідна означає відсоткову ставку, передбачену в ринкова розділі 3.04. відсоткова ставка"

"Статутні означає, стосовно Позичальника (якщо він не є документи" членом Банку) або Проектної організації, їхні установчі документи, акти, рішення, статут чи будь-який аналогічний документ, що може бути більш конкретно визначений у Кредитній угоді або кожній Проектній угоді.

"Дочірнє означає, стосовно будь-якої організації, підприємство" будь-яку іншу організацію, понад п'ятдесят відсотків (50%) капіталу якої належать, безпосередньо чи опосередковано, такій організації або яка іншим чином фактично контролюється такою організацією.

"Операційний означає день, у який відкрита для операцій день системи Транс'європейська автоматизована система TARGET" брутто-експрес-розрахунків у режимі реального часу (система TARGET - від англ. Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer).

"Податки" уключає податки, стягнення, збори й мито будь-якого виду, що діють на день Кредитної угоди, Гарантійної угоди чи будь-якої Проектної угоди чи введені згодом на території Члена.

"Транш" означає частину Кредиту, визначену як таку в Кредитній угоді.

"Витрати на означає: I) з урахуванням нижчезгаданого завершення" пункту II, суму, на яку Первісний потік доходів перевищує Резервний потік доходів, де:

a) Первісний потік доходів означає сукупну поточну вартість платежів основної суми й відсотків, які б належали до сплати для Банку стосовно частини Кредиту, до якої застосовна Фіксована відсоткова ставка протягом Розрахункового періоду (як визначено нижче), якби не відбулося дострокового погашення, прискорення або анулювання та якби відсоток на таку частину Кредиту був нарахований за Фіксованою ставкою (як визначено нижче).

b) Резервний потік доходів означає суму: 1) сукупної поточної вартості будь-якої решти платежів основної суми й відсотків, які, після врахування такого дострокового погашення, анулювання або прискорення, належали б до сплати для Банку стосовно частини Кредиту, до якої застосована Фіксована відсоткова ставка протягом Розрахункового періоду, якби на таку частину Кредиту був нарахований відсоток за Фіксованою ставкою; та 2) залежно від обставин: A) у випадку дострокового погашення відповідно до розділу 3.07 - поточної вартості суми Кредиту, до якої застосована Фіксована відсоткова ставка та яка повинна бути погашена достроково, визначеної шляхом дисконтування такої суми з дня, коли такий достроковий платіж підлягає сплаті, до Розрахункового дня (як визначено нижче) за Дисконтною ставкою (як визначено нижче); та (або) B) у випадку будь-якого іншого дострокового платежу - суми Кредиту, до якого застосована Фіксована відсоткова ставка та яка погашається достроково; та (або) C) у випадку прискорення - поточної вартості суми Кредиту, до якої застосовна Фіксована відсоткова ставка та строк сплати якої прискорюється, визначеної шляхом дисконтування такої суми з дня, коли таке прискорення набуває чинності, до Розрахункового дня за Дисконтною ставкою; та (або) D) у випадку анулювання - поточної вартості суми Кредиту, до якої застосована Фіксована відсоткова ставка та яка анулюється, визначеної шляхом дисконтування такої суми з Останнього дня доступності коштів Кредиту і до Розрахункового дня за Дисконтною ставкою.

c) Фіксована ставка означає Фіксовану відсоткову ставку мінус Маржа.

d) Для цілей згаданих вище підпункту "a" пункту I і підпункту 1 підпункту "b" пункту I поточна вартість кожного платежу основної суми й відсотків визначається шляхом дисконтування суми такого платежу за період з дня, коли він набуває статусу належного до сплати, до Розрахункового дня за Дисконтною ставкою.

e) Розрахунковий день означає: 1) у випадку дострокового погашення відповідно до розділу 3.07, день за два Робочих дні до дня, коли такий достроковий платіж повинен бути здійснений, або, на розсуд Банку, день, коли такий достроковий платіж повинен бути здійснений; 2) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення, день здійснення такого дострокового погашення або такий більш пізній день, який Банк може вибрати на власний розсуд; та 3) у випадку прискорення або анулювання, день за два Робочих дні до дня, у який набирає чинності таке прискорення або анулювання чи, на розсуд Банку, день, у який набирає чинності таке прискорення або анулювання.

f) Розрахунковий період означає: 1) у випадку дострокового погашення відповідно до розділу 3.07 - період, що починається з дня, коли повинне бути здійснене таке дострокове погашення, та закінчується у кінцевий День погашення Кредиту; 2) у випадку будь-якого іншого дострокового погашення - період, що починається з дня, якою здійснене таке дострокове погашення, або такої більш пізнього дня, яку Банк може вибрати на власний розсуд, і закінчується кінцевим Днем погашення Кредиту; та 3) у випадку прискорення або анулювання - період, що починається з дня, яким набирає чинності таке прискорення або анулювання, і закінчується кінцевим Днем погашення Кредиту;

g) Дисконтна ставка означає коефіцієнт дисконтування для відповідного строку погашення, отриманий на основі кривої номіналів обміну для Валюти Кредиту, що доступні Банку на ринку відсоткових обмінів та опціонів на Розрахунковий день.

II) Незважаючи на згаданий вище пункт I, Витрати на завершення означає, стосовно будь-якого переносу Останнього дня використання Кредиту (яка може бути погоджена Банком відповідно до Кредитної угоди) для будь-якої частини Кредиту, до якої застосовна Фіксована відсоткова ставка, таку суму, яка, час від часу, повідомляється Банком Позичальнику й Гаранту в письмовій формі.

"Змінна означає ставку відсотка, що час від часу відсоткова підлягає сплаті за Кредитом відповідно до ставка" пункту "b" розділу 3.04.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 2.02. Визначення