<<
>>

Розділ 3.02. Асамблея Вкладників

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

а) Асамблея:

1. уповноважує видачу грантів, що фінансуються з ресурсів Фонду, визначає принципові напрямки діяльності, що фінансуються або підлягають фінансуванню за рахунок ресурсів Фонду, і здійснює загальний нагляд за їх здійсненням Банком;

2.

відстежує сплату обіцяних Внесків до Фонду та надання Українських ресурсів, що доповнюють надання грантів для ПРУ у зв'язку із виконанням проекту та витратами;

3. розглядає ефективність діяльності, що фінансується за рахунок ресурсів Фонду;

4. затверджує щорічний бюджет та фінансові звіти Фонду;

5. затверджує керівні матеріали у зв'язку з вимогами Банку щодо сплати за векселями згідно з Розділом 2.03 (а), а також керівних матеріалів щодо розпорядження обіговими коштами Фонду;

6. відстежує витрачання грантів Банком;

7. визначає наявність особливих обставин, завдяки яким виникає доцільність одержання уповноваження на використання джерел, відмінних від тих, на які робиться посилання в Розділі 4.05;

8. скеровує Банк матеріали щодо виконання ним своїх функцій згідно з Розділом 3.03; і

9. щорічно розглядає дії щодо закупівлі по відношенню до контрактів, що фінансуються за рахунок, включаючи розподіл таких закупівель.

b) Кожен Вкладник має право бути представленим в Асамблеї та брати участь в її засіданнях за умови, що такий Вкладник на дату засідання виконав свої зобов'язання відповідно до Угоди про внески. Уряд України має такі ж самі права представництва та участі за умови, що особливі Українські ресурси, що доповнюють надання грантів, було узгоджено і Україна виконує свої зобов'язання.

c) Асамблея проводить чергові щорічні засідання, на яких подаються для затвердження фінансові звіти за попередній фінансовий рік Фонду.

Асамблея може також проводити засідання як вважатиме за необхідне або доцільне. Позачергові засідання можуть скликатися Головою в будь-який час або повинні скликатися Головою, якщо таке рішення буде прийняте Асамблеєю, або на прохання Банку або Вкладниками, які сукупно володіють щонайменше третиною суми, що внесена всіма Вкладниками Фонду на дату такої вимоги.

d) На кожному черговому засіданні Асамблеї її члени обирають Голову зі свого складу, який виконуватиме свої обов'язки до наступного засідання.

e) Кожен Вкладник має право бути представленим в Асамблеї представником, який виконує доручення такого Вкладника, без будь-якого винагородження від Фонду. Будь-яка фізична особа може одночасно бути представником більш, ніж одного Вкладника на Асамблеї, якщо такі Вкладники згідні з цим і заздалегідь попередили про це Банк та Асамблею.

f) Вкладники, чиї внески складають не менш, ніж половину сукупної суми всіх Внесків, складають кворум на засіданнях Асамблеї.

g) Голова (а в разі першого засідання Асамблеї - Банк) може запрошувати:

1. представників урядів та міжурядових організацій для участі в засіданнях Асамблеї як спостерігачів та висловлення своїх поглядів перед Асамблеєю; і

2. представників інших організацій, юридичних осіб та Донорів для участі в засіданнях Асамблеї як спостерігачів.

h) Не ущемляючи умов, викладених у розділі 5.01 (а), рішення на Асамблеї приймаються шляхом консенсусу між Вкладниками та Україною за винятком тих випадків, коли Україна не накладає вето на рішення стосовно грантів та їх використання за особливих обставин, на які робиться посилання в Розділі 3.02 (а) (7).

і) У випадку невиконання Вкладником своїх зобов'язань щодо Угоди про внески, що, на думку Голови, суттєво впливає або завдає шкоди операціям Фонду, Голова скликає позачергове засідання Асамблеї з метою вирішення питання щодо прийняття відповідних заходів.

j) Засідання Асамблеї проводяться в штаб-квартирі Банку або в будь-якому іншому місці за узгодженням Голови та Банку.

k) Асамблея може створити Оперативний Комітет та/або інші підпорядковані йому органи для виконання таких функцій, які можуть бути визначені Асамблеєю стосовно операцій та контролю Фонду. Повноваження, функції та членство Оперативного Комітету чи інших підпорядкованих йому комітетів визначаються Асамблеєю відповідно до цих Правил.

<< | >>
Законодавчий акт: Правила про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкції та розвитку від 6 листопада 1997 р. " Правила про Чорнобильський фонд "Укриття"" Преамбула. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.02. Асамблея Вкладників