<<
>>

Розділ 3.04. Відсоток

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

За винятком того, як передбачено в розділі 3.09:

a) Якщо для Кредиту встановлена Змінна відсоткова ставка, тоді, для цілей нижчевикладеного пункту "b" розділу 3.04, Відповідною ринковою відсотковою ставкою є пропонована ставка річних для депозитів у Валюті Кредиту, яка відображається на Сторінці-орієнтирі станом на 11:00 ранку, залежно від випадку, за лондонським часом (для USD або фунтів стерлінгів) або брюссельським часом (для Євро), у відповідний День визначення відсоткової ставки для періоду, максимально наближеного за тривалістю до відповідного Відсоткового періоду (або, якщо два періоди рівною мірою наближені до тривалості відповідного Відсоткового періоду, тоді береться середня ставка, розрахована на основі двох відповідних ставок); за умови, що:

i) якщо, з будь-якої причини, Відповідна ринкова відсоткова ставка не може бути визначена у такий час шляхом посилання на Сторінку-орієнтир, Відповідною ринковою відсотковою ставкою буде ставка, яку Банк визначить як середньоарифметичну ставку (округлену, якщо необхідно, в сторону збільшення до найближчої 1/16%) пропонованих ставок річних для депозитів у Валюті Кредиту в сумі, порівняній з частиною Кредиту, для якої встановлена Змінна відсоткова ставка і яка запланована залишатись несплаченою протягом відповідного Відсоткового періоду, для періоду, що дорівнює такому Відсотковому періоду, повідомлених Банку трьома великими банками, вибраними Банком, активними, залежно від випадку, на Лондонському міжбанківському ринку (для USD або фунтів стерлінгів) або на міжбанківському ринку Єврозони (для Євро);

ii) якщо Банк визначить, що депозити у Валюті Кредиту в цей момент не пропонуються, залежно від випадку, на Лондонському міжбанківському ринку (для USD або фунтів стерлінгів) або на міжбанківському ринку Єврозони (для Євро) у таких сумах або на такий період, тоді Відповідною ринковою відсотковою ставкою буде вартість для Банку (визначена як ставка річних) залучення коштів для фінансування тієї частини Кредиту, для якої встановлена Змінна відсоткова ставка і яка запланована залишатися непогашеною протягом відповідного Відсоткового періоду, з яких би то не було джерел, вибраних Банком.

b) Якщо для Кредиту встановлена Змінна відсоткова ставка, відсоток по Кредиту визначається й підлягає сплаті таким чином:

i) На основну суму Кредиту, що час від часу вибирається й залишається непогашеною, нараховується відсоток протягом відповідного Відсоткового періоду за Змінною відсотковою ставкою, що розраховується відповідно до цього розділу.

ii) Відсоток нараховується з першого дня й у тому числі перший день Відсоткового періоду до, але за винятком, останнього дня такого Відсоткового періоду, й розраховується на основі фактичного числа днів, що минули, та 360-денного року (крім випадку, коли Кредит висний у Фунтах стерлінгів, в цьому останньому випадку він розраховується на основі 365-денного року) та підлягає сплаті в День сплати відсотків, що є останнім днем відповідного Відсоткового періоду.

iii) Змінна відсоткова ставка є сумою Маржі та Відповідної ринкової відсоткової ставки, згаданої в пункті "a" розділу 3.04.

iv) У кожний День визначення відсотків Банк визначає Змінну відсоткову ставку, застосовану до відповідного Відсоткового періоду й негайно повідомляє про неї Позичальнику й Гаранту.

c) Незважаючи на викладене вище, якщо це передбачене Кредитною угодою, Позичальник може, як альтернатива сплаті відсотків за Змінною відсотковою ставкою за весь Кредит чи будь-яку частину Кредиту, на той час непогашену, вибрати варіант сплати відсотків за таку частину Кредиту за Фіксованою відсотковою ставкою відповідно до зазначеного нижче:

i) Позичальник може здійснити це право вибору лише у випадку, якщо: A) на момент здійснення жодна подія, зазначена нижче в розділі 7.01 (або жодна подія, яка, після надіслання повідомлення та (або) після закінчення часу, може стати такою подією) не виникла й не продовжується; та B) основна сума Кредиту, яка конвертується зі Змінної відсоткової ставки у Фіксовану відсоткову ставку, є не меншою, ніж еквівалент 5 000 000 Євро у Валюті Кредиту;

ii) Позичальник здійснює таке право вибору шляхом надіслання про це повідомлення Банку не пізніше, ніж за п'ять Робочих днів до пропонованого Дня фіксування відсоткової ставки. Якщо Банком не погоджене інше, таке повідомлення є безвідкличним і повинне визначати День фіксування відсоткової ставки (яка повинна наступати не пізніше, ніж за два Робочих дні до Дня конверсії відсоткової ставки) та День конверсії відсоткової ставки, вибрані Позичальником, а також основну суму Кредиту, конвертовану для застосування до неї Фіксованої відсоткової ставки.

iii) Починаючи з Дня конверсії відсоткової ставки, для відповідної частини Кредиту (як зазначено в повідомленні Позичальника) встановлюється Фіксована відсоткова ставка.

Для цілей пункту "d" розділу 3.04 Відповідною ринковою відсотковою ставкою є форвардна фіксована відсоткова ставка для Валюти Кредиту, яку Банк може одержати на ринку відсоткових обмінів на такий День фіксування відсоткової ставки для періоду, що починається в такий День конверсії відсоткової ставки та закінчується в заключний День погашення Кредиту, з урахуванням графіка погашення основної суми й відсотків за Кредитом.
Банк визначає Фіксовану відсоткову ставку на такий День фіксування відсоткової ставки та негайно подає повідомлення про неї Позичальнику й Гаранту.

iv) Банк може в будь-який час обрати варіант консолідації всіх Фіксованих відсоткових ставок, на той час застосовних до частин Кредиту, в одну Фіксовану відсоткову ставку, яка дорівнює середньозваженій величині Фіксованих відсоткових ставок, застосованих на той час до частин Кредиту. Банк визначає таку консолідовану Фіксовану відсоткову ставку й негайно подає повідомлення про неї Позичальнику. Така консолідована Фіксована відсоткова ставка буде застосованою до всіх частин Кредиту, які на той час приносять відсоток за Фіксованими відсотковими ставками, починаючи з Дня сплати відсотків, негайно після повідомлення від Банку Позичальнику.

d) Якщо для Кредиту встановлена Фіксована відсоткова ставка, відсоток за Кредитом підлягає сплаті таким чином:

i) На основну суму Кредиту, час від часу вибрану й непогашену, протягом відповідного Відсоткового періоду відсоток нараховується за Фіксованою відсотковою ставкою, що розраховується відповідно до цього розділу.

ii) Відсоток нараховується з першого дня й у тому числі перший день Відсоткового періоду до, але за винятком, останнього дня такого Відсоткового періоду й розраховується на основі фактичного числа днів, що минули, й 365-денного року та підлягає сплаті в День сплати відсотків, що є останнім днем відповідного Відсоткового періоду.

iii) Фіксована відсоткова ставка є сумою Маржі та Відповідної ринкової відсоткової ставки, яка зазначена в Кредитній угоді, або, коли Фіксована відсоткова ставка визначається відповідно до пункту "c" розділу 3.04 - на день, який настає після дня Кредитної угоди, у повідомленні, надісланому Банком Позичальнику й Гаранту відповідно до підпункту "iii" пункту "c" розділу 3.04.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад. Європейський банк реконструкції і розвитку. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 3.04. Відсоток