<<

Розділ 6.02. Гонорари та витрати

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Позичальник сплачує всі збори та витрати в зв'язку з послугами спеціалістів, банківськими операціями, переказом коштів або обміном валюти протягом підготовки, оформлення і реєстрації цієї Кредитної угоди, Гарантійної угоди, якщо є, та всіх пов'язаних з цим документів.

У свідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Кредитну угоду для підписання її в чотирьох примірниках і надання її в Лондон, Англія, від вищезазначеного дня і року.

Україна Повноважний представник: __________________________ Ім'я: Посада:

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку Повноважний представник: __________________________ Ім'я: Посада:

Додаток 1

Опис Проекту

1.

Метою Проекту є сприяти Укргазу в Дніпропетровській області, у: (і) виписуванні рахунків споживачам на основі фактичного обсягу споживання газу; (іі) впровадженні економічних стимулів для скорочення побутовими споживачами газу втрат та покращенні ними загальної енергоефективності; (ііі) покращення систем виписування рахунків та збору платежів, що застосовуються Укргазом та його вибраними підприємствами; та (iv) сприяння створенню діяльності в сфері установки газових лічильників, виписування рахунків та збору платежів.

2. Проект складається з таких Частин, в яких можливі такі зміни, про які можуть час від часу домовлятися Банк і Позичальник:

Частина А: Закупівля та установка газових лічильників

(і) Закупівля приблизно 1,1 мільйона газових лічильників та установка 75% цих газових лічильників.

(іі) Установка 25% газових лічильників, що залишилися від вищезгаданого.

(ііі) Належна технічна та організаційна перевірка.

Частина В: Інституційний розвиток

(і) Підрозділ по впровадженню Проекту

Підтримка Підрозділу по впровадженню Проекту для сприяння Укргазу в реалізації всіх аспектів Проекту і розвитку фінансової, бухгалтерської та технічної кваліфікації та проведенні навчання для забезпечення здорового інституційного операційного оточення Проекту.

(іі) Дослідження виписки рахунків та збору платежів

Оцінка систем виписування рахунків та збору платежів, що використовуються зараз Укргазом та Орендарями, та складання специфікації нових систем, які мають бути поставлені згідно з Частиною В(ііі) Проекту.

(ііі) Система виписування рахунків та збору платежів

Розробка, постачання та установка систем апаратного та програмного забезпечення для виписування рахунків та збору платежів і пов'язані з цим послуги з впровадження.

(iv) Тарифне дослідження

Визначення альтернативних витрат на збут газу для Орендарів, що займаються виробничою діяльністю в Дніпропетровській області.

Частина С: Підготовка Етапу II Проекту

Етап II Проекту

Розробка юридичних, фінансових та технічних аспектів ліцензійної діяльності для сприяння, на національному рівні, появі приватних компаній у сфері установки газових лічильників, виписування рахунків та збору платежів.

3.

Передбачається завершення Проекту до червня 2001.

Додаток 2

Категорії та виборки

1. В таблиці, що додається, наводяться категорії позицій для фінансування з суми Кредиту, розподіл сум Кредиту за категоріями та процентна частка витрат на позиції для такого фінансування по кожній категорії.

2. Незважаючи на положення вищенаведеного п.1, Виборка коштів не здійснюється на:

(а) платежі для покриття витрат, понесених до дати підписання Кредитної угоди, за виключенням того, що виборка в сукупній сумі не більше п'ятидесяти тисяч Доларів США (50.000 дол. США) може бути зроблена на категорії для фінансування з суми Кредиту на рахунок платежів за витрати до дати підписання Кредитної угоди, але не раніше за 25 жовтня 1996 року;

(b) будь-які витрати за категорією А(і) Кредиту, до впровадження задовольняючого Банк механізму додання до кожного рахунку за газ в Дніпропетровській області щомісячної Плати за вимірювання, як визначено в Проектній угоді.

3. Позичальник може вимагати, і це є предметом письмового погодження з Банком, що будь-яка сума (але будь-яка частка від неї) з кожної категорії була переведена в іншу категорію, або вимагати, щоб Банк анулював будь-яку таку суму або частку від неї, що є предметом положень та умов цієї Угоди.

Доповнення до Додатка 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————

| Категорія |Сума Кредиту для |% витрат, що підлягають |

| |розподілу в Валюті |фінансуванню |

| |Кредиту (тис.дол. США)| |

|——————————————+——————————————————————+———————————————————————————|

|1. Товари та | (65.000) |100% вартості контракту, за|

|послуги для | |виключенням податків зборів|

|Частини А(і) | |та інших обов'язкових плате|

| | |жів, що сплачуються на тери|

| | |торії Позичальника.

|

|2. Послуги кон| (62) |100% вартості контракту, за|

|сультантів для| |виключенням податків зборів|

|Частини А(ііі)| |та інших обов'язкових плате|

| | |жів, що сплачуються на тери|

| | |торії Позичальника. |

|3. Послуги кон| (2.500) |100% вартості контракту, за|

|сультантів для| |виключенням податків зборів|

|Частини В(і) | |та інших обов'язкових плате|

| | |жів, що сплачуються на тери|

| | |торії Позичальника. |

|4. Послуги кон| (500) |100% вартості контракту, за|

|сультантів для| |виключенням податків зборів|

|Частини В(іі) | |та інших обов'язкових плате|

| | |жів, що сплачуються на тери|

| | |торії Позичальника. |

|5. Товари та | (2.500) |100% вартості контракту, за|

|пов'язані з ни| |виключенням податків зборів|

|ми послуги для| |та інших обов'язкових плате|

|Частини В(ііі)| |жів, що сплачуються на тери|

| | |торії Позичальника. |

|6. Послуги кон| (200) |100% вартості контракту, за|

|сультантів для| |виключенням податків зборів|

|Частини В(iv) | |та інших обов'язкових плате|

| | |жів, що сплачуються на тери|

| | |торії Позичальника. |

|7. Послуги кон| (300) |100% вартості контракту, за|

|сультантів для| |виключенням податків зборів|

|Частини С | |та інших обов'язкових плате|

| | |жів, що сплачуються на тери|

| | |торії Позичальника.

|

|8. Разова | (805.87) | |

|комісія | | |

|9. Нерозподіле| (8.719.13) | |

|на сума | | |

|——————————————+——————————————————————+———————————————————————————|

|Всього | 80.587 | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 3

Основні положення та умови Субкредитної угоди

Нижче наводяться основні положення та умови Субкредитної угоди, яка застосовується для положень розд. 3.01(а) цієї Угоди: Сума: вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч Доларів США (80.587.000 дол. США).

Валюта: Така сама, як для Кредитної угоди. Процентна ставка: Така сама, як для Кредитної угоди, плюс додаткова маржа розміром один процент (1%). Разова комісія: Така сама, як для Кредитної угоди. Плата за зобов'язання: Така сама, як для Кредитної угоди. Процентна ставка за простроченим боргом: Така сама, як для Кредитної угоди. Плата за дострокову виплату та анулювання: Така сама, як для Кредитної угоди. Управлінські та інші збори: Субкредит не підлягає стягуванню ніяких зборів, виплат чи комісій за управління, або передачу кредиту, за виключенням тих виплат та комісій, що наведені в цьому Додатку.

Строк: Такий самий, як для Кредитної угоди. Погашення: Рівними піврічними внесками протягом строку дії Субкредитної угоди, що здійснюється Укргазом не пізніше ніж за п'ять Робочих днів до будь-якої дати виплати за Кредитною угодою.

Пільговнй період: Пільговий період, що закінчується не пізніше ніж за 5 Робочих днів до кінця пільгового періоду за Кредитною угодою.

Рахунки: Укргаз повинен підготувати рахунки та фінансові звіти по Проекту, згідно з загальноприйнятними стандартами бухгалтерського обліку на території Позичальника. Починаючи з 1 січня 1998 року Укргаз повинен забезпечити підготовку кожним Орендарем рахунків та фінансових звітів згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Аудит: Вищезгадані рахунки Укргазу та рахунки Орендарів повинні бути перевірені прийнятними для Банку незалежними аудиторами не пізніше ніж через чотири (4) місяці після закінчення Фінансового року Укргазу. Кожний такий аудит включає засвідчення, що суми Субкредиту використовуються з метою, що визначена в Субкредитній угоді та відповідає опису Проекту. Рахунки Укргазу перевіряються згідно з загальноприйнятними стандартами бухгалтерського обліку на території Позичальника, та рахунки Орендарів перевіряються відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Фінансові зобов'язання: Укргаз забезпечує, щоб залишок на Проектному рахунку, в будь-який час протягом строку дії Кредиту, був не меншим за Мінімальну суму залишку на Проектному рахунку та дотримується інших фінансових, викладених в Проектній угоді, зобов'язань. Екологічні зобов'язання: Положення, що забезпечують дотримання Укргазом всіх екологічних вимог, викладених в Проектній угоді.

Управління та впровадження Проекту: Укргаз виконує Проект згідно з вимогами, викладеними в Проектній угоді.

Негативне зобов'язання: Укргаз погоджується на положення про зобов'язання не укладати договори застави, що захищає інтереси Позичальника і Банку, за виключенням випадків передбачених законодавством Позичальника.

Право на перевірку: Положення, що забезпечують відвідання Банком та Позичальником виробничих приміщень Укргазу та Орендарів і перевірку всіх відповідних записів та документів.

Порушення зобов'язання: Положення, що забезпечують право Позичальника (за умови попередньої письмової згоди Банку) на припинення та анулювання права Укргазу на використання суми Субкредиту або його прискорене завершення в результаті невиконання Укргазом будь-яких своїх зобов'язань за Субкредитною або Проектною угодами.

Додаток 4

Спеціальний рахунок

1. Для положень цього Додатка наступні терміни мають таке значення:

"кваліфікаційна категорія" означає категорії (2), (3), (4), (5), (6) та (7), визначені в таблиці в Доповненні до Додатка 2 до Кредитної угоди;

"кваліфікаційні витрати" означає витрати в межах прийнятної вартості товарів, робіт та послуг, необхідних для Проекту та фінансованих з суми Кредиту, що здійснюються періодично на кваліфікаційну категорію згідно з положеннями Додатка 2 до Кредитної угоди;

"Максимальний залишок на спеціальному рахунку" означає суму, що становить два мільйони Доларів США (2 000 000 дол. США); та

"Мінімальна сума виборки зі спеціальному рахунку" означає суму, що становить двісті тисяч Доларів США (200.000 дол. США).

2. Платежі зі Спеціального рахунку робляться виключно на кваліфікаційні витрати згідно з положеннями цього Додатка.

3. Після отримання Банком задовольняючого його документального свідчення, що Спеціальний рахунок відкритий належним чином і на прийнятних для Банку умовах, включаючи належний захист від заліків, арешту або конфіскації, Позичальник може вибрати з Доступної суми та розмістити на Спеціальному рахунку початкову суму, що не перевищує Максимального залишку на спеціальному рахунку та не є меншою від Мінімальної суми виборки зі спеціального рахунку.

4. Надалі, Позичальник може вибрати додаткові суми з Доступної суми та розміщувати такі суми на Спеціальному рахунку, згідно з викладеними в нижченаведеному пункті 6 обмеженнями та задовольняючи таким умовам для кожної необхідної виборки:

(а) Позичальник надає в Банк звіти по рахунках, документи та всі інші необхідні Банку свідчення для демонстрації належного застосування вибраних зі Спеціального рахунку сум.

(b) Після здійснення необхідної виборки з Доступної суми та розміщення суми такої виборки на Спеціальному рахунку, залишок на Спеціальному рахунку не перевищує Максимального залишку на спеціальному рахунку.

(с) Окрім випадків окремого узгодження цього з Банком, сума необхідної виборки з Доступної суми для розміщення її на Спеціальному рахунку не є меншою від Суми мінімальної виборки зі спеціального рахунку.

5. Без обмеження загального змісту вищенаведеного пункту 4(а), Позичальник надає, на будь-який обгрунтований запит Банку, звіт про залишок та інші деталі Спеціального рахунку, включаючи звіти по рахунках та інші такі документи та свідчення, які можуть вимагатися Банком, щоб показати, що платежі зі Спеціального рахунку було зроблено відповідно до викладених в цьому Додатку вимог.

6. Незважаючи на положення пункту 4 цього Додатка, Позичальник не вибирає коштів з Доступної суми для розміщення їх на Спеціальному рахунку, якщо з Банком не погоджується інакше,

(а) якщо в будь-який час Банк вирішує, що всі подальші виборки з Доступної суми мають робитися згідно з положеннями розд. 2.03(а) цієї Угоди; або

(b) коли Доступна сума, призначена для фінансування кваліфікаційних Категорій, становить суму, вдвічі більшу за Максимальний залишок на спеціальному рахунку.

Надалі, виборки з Доступної суми для фінансування кваліфікаційних категорій здійснюються за процедурами, які Банк визначає в повідомленні Позичальнику. Такі подальші виборки робляться тільки після того і такою задовольняючою Банк мірою, як всі такі суми, що залишаються розміщеними на Спеціальному рахунку на дату такого повідомлення, використовуються для платежів на кваліфікаційні витрати.

7. (а) Якщо в будь-який час Банк визначає, що будь-який платіж з Спеціального рахунку або будь-яке інше його використання:

(і) було зроблено на фінансування витрат чи сум, що не вважаються кваліфікаційними згідно з пунктом 2 цього Додатка; або

(іі) не обгрунтовано наданим Банку документальним свідченням;

(b) Банк може забажати від Позичальника:

(і) надати такі додаткові свідчення, які потрібно Банку; та

(іі) розмістити на Спеціальному рахунку (або, на вимогу Банку, виплатити Банку) суму, рівну сумі такого платежу або його частині, які не було визнано кваліфікаційними або обгрунтованими.

У випадку, якщо Банк приймає таке рішення за вищенаведеними (а)(і) або (іі), подальші виборки з Доступної суми для розміщення їх на Спеціальному рахунку припиняються (якщо з Банком не погоджується інакше) до того часу, як Позичальник (х) не розмістить на Спеціальному рахунку або не відшкодує Банку суму, рівну такому платежу (або його частині), що визнано не кваліфікаційним або не обгрунтованим, або (у) не забезпечить додаткового прийнятного для Банку свідчення про належне застосування сум, виплачених попередньо зі Спеціального рахунку.

8. (а) Якщо в будь-який час Банк вирішує, що сума на Спеціальному рахунку не потрібна більше для відшкодування подальшої оплати кваліфікаційних витрат, Позичальник, негайно після повідомлення Банком, виплачує Банку таку суму достроково. Аналогічно, якщо Банк видає розпорядження Позичальнику про виплату Банку суми відповідно до пункту 7(b)(іі), Позичальник негайно після повідомлення Банком достроково виплачує Банку таку суму. В таких випадках, вимога про дострокову виплату Кредиту по Датах виплати процентів не є обов'язковою, згідно нижченаведеного пункту 8(с).

(b) Позичальник, після попереднього повідомлення Банком відповідно до розд. 3.07(а) Стандартних положень та умов, може будь-якої Дати виплати процентів достроково виплатити всі або будь-яку частину коштів, що розміщено на Спеціальному рахунку.

(с) Всі дострокові виплати сум, визначені в вищенаведених підпунктах (а) та (b), здійснюються відповідно до розд. 3.07 Стандартних положень та умов; за умови, проте, що такі дострокові виплати не підлягають положенню про Мінімальну суму дострокової виплати, наведеному в розд. 2.02(b) Кредитної угоди; та за умови також, що будь-які дострокові виплати, що робляться іншої, ніж Дата виплати процентів, дати, вимагають виплати Позичальником Витрат на закриття позиції, що визначаються Банком та повідомляються Позичальнику. Далі, дострокові виплати сум відповідно до вищенаведених підпунктів (а) та (b) застосовуються Банком згідно з розд. 3.07(d)(іі) Стандартних положень та умов.

<< |
Законодавчий акт: Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 31 грудня 1997 р. " Кредитна угода"Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31 грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ("Банк").. Європейський банк реконструкції і розвитку. 1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 6.02. Гонорари та витрати