<<
>>

Розділ 7.01. Призупинення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Якщо виникла й триває будь-яка з нижчезгаданих подій, Банк може, повідомленням Позичальнику й Гаранту, призупинити, повністю або частково, право Позичальника на Вибірку коштів Кредиту:

i) Позичальник не здійснив платіж (незважаючи на те, що такий платіж міг бути здійснений Гарантом або якоюсь третьою стороною) основної суми або відсотків, чи будь-якої іншої суми, належної до сплати Банку на підставі: A) Кредитної угоди; B) будь-якої іншої кредитної або гарантійної угоди між Банком і Позичальником; або C) будь-якого зобов'язання відшкодування або аналогічного зобов'язання Позичальника, що випливає з будь-якої гарантії або іншого фінансування будь-якого виду, наданого Банком будь-якій третій стороні;

ii) Гарант не здійснив платіж основної суми, відсотків чи будь-якої іншої суми, належної до сплати Банку на підставі: A) Гарантійної угоди; B) будь-якої іншої кредитної або гарантійної угоди з Банком; або C) будь-якого зобов'язання відшкодування або аналогічного зобов'язання Гаранта, що випливає з будь-якої гарантії або іншого фінансування будь-якого виду, наданого Банком будь-якій третій стороні;

iii) Позичальник або Гарант (у тому числі будь-який його територіально-адміністративний підрозділ) не виконав будь-яке інше зобов'язання перед Банком відповідно до угоди між Позичальником або Гарантом чи будь-яким його територіально-адміністративним підрозділом і Банком, або на підставі статті 21.2 Угоди про заснування Банку ( 995_062 );

iv) будь-яка Проектна організація не виконала будь-яке з її зобов'язань за Проектною угодою;

v) Банк призупинив, повністю або частково, право Позичальника або Гаранта звертатися з заявками на Вибірку коштів за будь-якою іншою кредитною угодою з Банком через невиконання Позичальником або Гарантом будь-якого з їхніх зобов'язань за такою угодою чи будь-якою гарантійною угодою з Банком;

vi) у результаті подій, що відбулися після дня Кредитної угоди, виникла надзвичайна ситуація, що робить малоймовірним, що Позичальник виконає Проект або що Гарант буде спроможним виконати свої зобов'язання за Кредитною угодою або Гарантійною угодою;

vii) Вибірки коштів заборонені рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ухваленим відповідно до Глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 );

viii) Член призупинив своє членство в Банку або перестав бути членом Банку, або передав Банку повідомлення про вихід зі складу членів Банку;

ix) Позичальник (окрім Члена) чи будь-яка Проектна організація (чи будь-яка інша організація, що відповідає за виконання будь-якої частини Проекту) перестає існувати в такій же правовій формі, в якій це мало місце на день Кредитної угоди;

x) стосовно будь-якого фінансування, надання якого для Проекту передбачене Кредитною угодою (Співфінансування) фінансуючою організацією (окрім Банку) (Співфінансуюча організація), виникла будь-яка з таких подій: A) якщо Кредитною угодою визначений день, у який повинна набрати чинності угода зі Співфінансуючою організацією (Угода про співфінансування), але Угода про співфінансування не набрала чинності станом на цей день або у такий більш пізній день, який Банк визначив у письмовій формі (Граничний строк Співфінансування); за умови, проте, що положення цього підпункту не застосовуються, якщо, залежно від випадку, Позичальник, відповідна Проектна організація або Гарант надасть Банку переконливі для нього докази існування адекватних коштів для Проекту, залучених з інших джерел на умовах, що не суперечать зобов'язанням Позичальника, відповідної Проектної організації та Гаранта за Кредитною угодою, відповідною Проектною угодою і Гарантійною угодою; B) За дотримання нижчезгаданого підпункту C: X) право на вибірку коштів Співфінансування призупинене, анульоване або припинене, повністю чи частково, відповідно до умов Угоди про співфінансування; або Y) кошти Співфінансування набувають статусу належних до сплати й повинні бути сплачені до настання їхнього погодженого строку платежу; або C) підпункт В цього пункту не застосовується, якщо Позичальник, відповідна Проектна організація або Гарант надасть Банку переконливі для нього докази того, що: X) таке призупинення, анулювання, припинення або дострокова виплата не були викликані невиконанням одержувачем коштів Співфінансування будь-яких з його зобов'язань за Угодою про співфінансування, і Y) адекватні кошти для Проекту доступні з інших джерел на умовах, які не суперечать зобов'язанням Позичальника, відповідної Проектної організації та Гаранта за Кредитною угодою, відповідною Проектною угодою та Гарантійною угодою;

xi) якщо Позичальник не є членом Банку, до Дня набрання чинності відбулася будь-яка істотна несприятлива зміна в становищі Позичальника в порівнянні з тим, який був заявлений Позичальником станом на день Кредитної угоди;

xii) заява, зроблена Позичальником, будь-якою Проектною організацією або Гарантом у зв'язку з Кредитною угодою, відповідною Проектною угодою та Гарантійною угодою, виявилася неточною або такою, що вводить в оману, у будь-якому істотному аспекті;

xiii) Статути Позичальника чи будь-якої Проектної організації були змінені, їхня дія була призупинена, вони були анульовані, скасовані або від них мала місце відмова в такому порядку, що це істотно й несприятливо вплинуло на діяльність або фінансове становище Позичальника чи будь-якої Проектної організації або на їхню здатність виконати Проект чи будь-які з їхній зобов'язань за Кредитною угодою чи будь-якою Проектною угодою;

xiv) виникла будь-яка з подій, зазначених у пункті "c" розділу 7.06, пункті "d" розділу 7.06 або пункті "e" розділу 7.06;

xv) Банк призупинив або іншим чином змінив доступ Члена до своїх ресурсів за рішенням Ради керуючих Банку відповідно до статті 8.3 Угоди про заснування Банку ( 995_062 );

xvi) у судовому або іншому офіційному порядку встановлено, що Позичальник чи будь-яка Проектна організація чи їхні відповідні посадові особи, працівники, агенти або представники A) займаються Корупційними діями або Шахрайськими діями, або B) сплатили, обіцяли сплатити чи пропонували або санкціонували сплату будь-яких комісійних, хабара, винагороди або "подяки" у зв'язку з Проектом, що є порушенням будь-якого застосовного закону, або уклали будь-яку угоду, за якою будь-які такі комісійні, хабар, винагорода або "подяка" можуть бути чи будуть у будь-який час сплачені; або

xvii) відбулася будь-яка інша подія, визначена в Кредитній угоді для цілей цього Розділу.

b) Право Позичальника робити Вибірки коштів залишатиметься призупиненим, повністю або частково, залежно від випадку, доки подія або події, які стали підставою для призупинення, не перестануть існувати, якщо тільки Банк не повідомить Позичальника про відновлення його права робити Вибірки коштів; за умови, проте, що право робити Вибірки коштів відновлюється лише в межах і на умовах, зазначених у такому повідомленні, й жодне таке повідомлення не впливає і не обмежує будь-які права, повноваження або засіб судового захисту Банку стосовно будь-якої іншої наступної події, описаної в цьому Розділі.

<< | >>
Законодавчий акт: Стандартні положення та умови Європейського банку реконструкції та розвитку " 1 травня 2006 року" Офіційний переклад.
Європейський банк реконструкції і розвитку.
2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 7.01. Призупинення