Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 4

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Основні умови Субсидіарної угоди за обласним субпроектом

Для цілей Субсидіарних угод за обласними субпроектами, які укладаються на підставі підпункту 1(b) розділу I.

D додаткової статті 2 цієї Угоди, застосовуються такі умови:

1. Умови субсидіарного фінансування

Позичальник зобов’язується:

(a) забезпечити доступ кожної з Відібраних областей до коштів Позики, виділених за Категорією (1) ("Фінансування обласного субпроекту"), і таке Фінансування обласного субпроекту надається у формі субвенції (на безповоротній основі) Відібраним областям; та

(b) із цією метою протягом 10 (десяти) робочих днів від дати зарахування на відповідний Спеціальний рахунок позики коштів, виділених за зазначеною Категорією, перерахувати зазначені кошти Позики на рахунок у національній валюті ("Транзитний рахунок") відповідної Відібраної області.

2. Умови

Кожна Відібрана область зобов’язується виконати наведене нижче та вжити заходів для виконання наведеного нижче:

(a) Утворює й надалі утримує обласну Групу управління субпроектом ("ГУС") в обласному управлінні охорони здоров'я, яка відповідатиме за повсякденну реалізацію Обласних субпроектів (включаючи здійснення закупівель та управління фінансами) з прийнятним для Банку особовим складом (включаючи консультантів для надання підтримки наявним працівникам), що працюють згідно з технічним завданням і мають кваліфікацію, прийнятну для Банку, для виконання функцій спеціаліста з фінансового управління, спеціаліста із закупівель, технічного експерта / спеціаліста із запобіжних заходів і будь-якого іншого спеціаліста, відповідно до потреби).

(b) Виконує відповідний Обласний субпроект з належною турботою та ефективністю й згідно з належними технічними, економічними, фінансовими, управлінськими, екологічними та соціальними стандартами й практиками, прийнятними для Банку, - зокрема, згідно з положеннями Операційного посібника Проекту та Антикорупційних настанов, установлених для інших отримувачів коштів позики, крім Позичальника.

(c) Якнайоперативніше надає кошти, приміщення, послуги та інші ресурси, необхідні для реалізації відповідного Обласного субпроекту, включаючи щорічне виділення достатніх коштів у обласному бюджеті на здійснення відповідного партнерського внеску в покриття витрат відповідного Обласного субпроекту.

(d) Здійснює закупівлю товарів, робіт, неконсалтингових послуг і послуг консультантів, що підлягають фінансуванню за рахунок Фінансування обласного субпроекту згідно з положеннями цієї Угоди, а також забезпечує використання всіх таких товарів, робіт і послуг винятково в цілях Проекту і забезпечує, щоб усі об'єкти, пов’язані з Обласним субпроектом, завжди експлуатувалися й піддавалися технічному обслуговуванню в належний спосіб, і щоб усі необхідні ремонти та реконструкції таких об'єктів за потреби виконувалися оперативно.

(e) Запроваджує положення та процедури, що дають їй змогу здійснювати моніторинг та оцінку перебігу Проекту та досягнення його цілей з використанням показників, прийнятних для Світового банку.

(f) Веде належну документацію та облік стосовно реалізації відповідного Обласного субпроекту, надає Позичальникові та Банку можливість перевіряти об'єкти інфраструктури, споруджені в його рамках, та товари, закупівля яких здійснюється для Обласного субпроекту, а також його діяльність, відповідні облікові записи та документи, і надає всю таку інформацію, надання якої у зв’язку з зазначеними вище питаннями можуть вимагати Позичальник та/або Банк.

(g) Виконує заходи, передбачені системою управління захистом довкілля (СУЗД) та відповідними планами управління захистом довкілля (ПУЗД) по об’єктах, включаючи настанови, правила й процедури, визначені в згаданих документа, і забезпечує їх виконання іншими особами. З цією метою відповідна Відібрана область забезпечує вжиття вказаних далі заходів у прийнятний для Позичальника і Банку спосіб:

(i) якщо для будь-якого із заходів Проекту чи інвестиції на основі СУЗД потрібен План управління захистом довкілля на підставі СУЗД: (і) такий ПУЗД буде підготовлений відповідно до вимог СУЗД, оприлюднений на місцевому рівні й поданий до Банку; (ii) щодо такого ПУЗД будуть проведені адекватні й змістовні консультації; і (iii) згадані заходи або інвестиції будуть реалізовані відповідно до такого ПУЗД; та

(ii) без обмеження положень наступного абзацу (i) на жодному з об'єктів не буде розпочато ніяких робіт доти, доки у спосіб, прийнятний для Банку, не буде вжито всіх заходів, передбачених ПУЗД для виконання перед початком відповідних робіт.

(h) Стежить за тим, щоб жодна з робіт, передбачених відповідним Обласним субпроектом, не була пов’язана з примусовим вилученням земельних ділянок, що призводить до переселення, втрати житла, втрати майна або доступу до нього, втрати джерел доходу або засобів до існування, і не передбачала примусового обмеження доступу до визначених законом парків та заповідних територій.

(i) У зв'язку з об’єктами інфраструктури, що фінансуються за рахунок Фінансування обласного субпроекту: (i) приймає зазначені об'єкти в законну власність; та (ii) відповідає за планування експлуатації та технічного обслуговування зазначених об’єктів і керування ними, включаючи виділення для них людських ресурсів і коштів у спосіб, прийнятний для Банку.

(j) Надає Позичальнику права, що є адекватними для захисту інтересів Позичальника та інтересів Банку, включно з правом: (i) призупиняти або припиняти дію права Відібраної області використовувати кошти Фінансування обласного субпроекту; та/або (ii) отримати відшкодування усієї суми Фінансування обласного субпроекту або будь-якої її частини, знятої на відповідний момент, після невиконання Відібраною областю будь-якого зі своїх зобов’язань згідно з Субсидіарною угодою за обласним субпроектом.

ДОДАТОК

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 4

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -