Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Про: Позику N 4836-UA (Другий проект розвитку експорту) Розділ 9.02 Загальних умов Фінансові та економічні дані

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Шановні пані та панове!

У зв'язку з Гарантійною угодою ( 996_056 ) від цієї самої дати між Україною (Країна-член) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк) стосовно згаданої вище Позики, пишу від імені Країни-члена, щоб викласти таке:

1.

Ми розуміємо та погоджуємося, що для цілей Розділу 9.02 Загальних умов, Країна-член повинна інформувати Банк про нові "позикові зобов'язання" (згідно з Посібником Банку стосовно системи звітування боржника від січня 2000 року) не пізніше, ніж у тридцятиденний (30-денний) строк після завершення кварталу, упродовж якого ця заборгованість утворилася, та інформувати про "трансакції в рамках позик" (які так визначено) не пізніше, ніж 31 березня року, наступного за звітним.

2. Ми повідомляємо, що ніякої іпотеки, застави, заборони, привілеїв, пріоритетів або іншого виду закладу, за винятком згідно з пунктом "c" Розділу 9.03 Загальних умов, не існує стосовно будь-яких державних активів, як цей термін визначено в зазначеному розділі, як забезпечення будь-якого зовнішнього боргу. Ніякого дефолту не існує стосовно зовнішнього державного боргу.

Ми виходимо з того, що Банк, надаючи позику, може покладатися на формулювання, які викладено в цьому листі або на які є посилання в ньому.

З повагою

УКРАЇНА

Підписано (підпис),

Уповноваженим представником

Додатковий лист N 2

Переклад з англійської

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

26 вересня 2006 р.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 1818 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433 United State of America

Стосовно: Позики N 4836 - UA (Другий проект розвитку експорту) Показники моніторингу і оцінки

Шановні пані та панове,

Ми посилаємося на Показники моніторингу та оцінки, що застосовуватимуться Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (Позичальник) відповідно до положень абзацу (k) Розділу 1.02 Угоди про позику від цієї ж дати між Позичальником та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Банк) для оцінки прогресу у впровадженні Проекту та рівня, до якого визначені цілі досягнуті. Ми цим підтверджуємо, що зазначені Показники складаються з параметрів, наведених у Додатку до цього Листа.

З повагою,

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Підписано

_______________________ Повноважний представник

Додаток до Додаткового листа N 2

ДРУГИЙ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ

Показники моніторингу та оцінки

---------------------------------------------------------------------------------------------

| ЦІЛІ | ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ | МОНІТОРИНГ ТА | ВАЖЛИВІ УМОВИ |

| | МОНІТОРИНГУ | ОЦІНКА | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|Результати Показник використання кредитної лінії |

| |

|Надання ефективного|Сума кредитної лінії,|Звіти про хід реалізації|(Результати у порівнянні|

|своєчасного |яка фактично вибрана,|проекту, що готується |з ціллю) |

|середньо- і |поділена на плановану|ГУП ВАТ |Добрий показник |

|довгострокового |вибірку позики, |"Укрексімбанк" |адекватності капіталу |

|фінансування |накопичувальним | |ВАТ "Укрексімбанк", та |

|експортерам на |порядком |Наглядові місії |ефективне управління |

|сталих засадах | | |проектом з боку ВАТ |

| | | |"Укрексімбанк" |

|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|Компоненти/субкомпоненти проекту |

| |

|Кредитна лінія |Вхідні данні: (бюджет| | |

| |для кожного | | |

| |компоненту) | | |

| |150 млн.

дол. США |Звіти про хід реалізації|(Компоненти у |

| | |проекту, що готується |порівнянні з |

| |Укрексімбанк задіє |ГУП ВАТ "Укрексімбанк" |Результатами) |

| |ГУП для реалізації | |Своєчасне надання |

| |ПРЕ-2, використовуючи|Наглядові місії | |

| |частину маржі від | | |

| |субкредитування в | | |

| |рамках кредитних | | |

| |ліній юридичним | | |

| |особам для | | |

| |фінансування | | |

| |операційних витрат | | |

| |ГУП | | |

| | | | |

|Закупівля ІТ- |З млн. дол. США |Звіти про хід реалізації|Своєчасне надання |

|обладнання, |Результати витрат на |проекту, підготовлені | |

|пов'язана з |закупівлю |ГУП ВАТ "Укрексімбанк" | |

|інституційним |відповідного ІТ- | | |

|розвитком ВАТ |обладнання та його | | |

|"Укрексімбанк" |повної інтеграції, що| | |

| |в результаті | | |

| |покращить технічні | | |

| |можливості здійснення| | |

| |операцій ВАТ | | |

| |"Укрексімбанк".

|Наглядові місії | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|Галузеві цілі згідно зі Стратегією допомоги країні |

| |

|Сприяти приватному |Зростання |Торговельна статистика |(Ціль у порівняння з |

|сектору у |агрегованого експорту| |місією Світового банку) |

|задоволенні потреб | | | |

|у фінансуванні, | | |Постійне покращання |

|посиленні | | |макроекономічної та |

|конкурентоспромож- | | |політичної стабільності.|

|ності приватного | | | |

|сектора | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|Цілі розробки проекту |

| |

|Надання середньо - |Мультиплікатор |Звіт про хід реалізації |(Завдання у порівняння з|

|і довгострокового |експорту: |проекту, що готується |ціллю проекту) |

|фінансування |Зважений середній |ГУП ВАТ "Укрексімбанк" | |

|оборотного капіталу|сукупний річний | |Подальша підтримка |

|та інвестицій |експорт (виміряний |Наглядові місії |поточного режиму |

|приватним |протягом 3 років для | |плаваючого обмінного |

|підприємствам- |усіх субпозичальни- | |курсу |

|експортерам |ків) поділений на | | |

| |загальну суму | | |

| |вибраної кредитної | | |

| |лінії | | |

| | | | |

|Забезпечення |Діапазон участі | | |

|достатньо широкого |Фінансових установ- | | |

|масштабу |учасників: | | |

|використання послуг|Кількість БУ, що бе- | | |

|фінансових |руть участь у ПРЕ-2, | | |

|посередників, яке |їхні індивідуальні та| | |

|вимірюється часткою|сукупні частки ринку | | |

|ринку ФУУ, і | | | |

|можливістю | | | |

|формування | | | |

|диверсифікованого | | | |

|кола позичальників | | | |

|-------------------+---------------------+------------------------| |

|Покращити практику |Показники реалізації | |Відсутність значного |

|управління |субкредитів: | |державного боргу/кризи |

|кредитами |Зменшення суми | |фінансового сектора |

|фінансового |непрацюючих | | |

|посередництва на |субкредитів і | | |

|основі критерію |лізингового | | |

|кредитоспроможності|фінансування; | | |

|субпозичальника |невиконання боргових | | |

| |зобов'язань по | | |

| |процентах і/або | | |

| |основній сумі, | | |

| |поділені на загальну | | |

| |суму вибраних | | |

| |субкредитів і | | |

| |лізингового | | |

| |фінансування | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Додатковий лист N 3

Переклад з англійської

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

26 вересня 2006 р.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433 United State of America

Стосовно: Позики N 4836 - UA (Другий проект розвитку експорту) Заяви

Шановні пані та панове,

У зв'язку з Угодою про позику від цієї самої дати між Міжнародним банком реконструкції і розвитку (Банк) та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (Позичальник) щодо зазначеної вище Позики, цим Позичальник зобов'язується перед Банком та гарантує Банку що:

1. Фінансові звіти від 31 грудня 2005 р., копії яких були надані Банку, вірно відображають фінансовий та операційний стан Позичальника на таку дату, і що на таку дату не сталося ніякого істотного погіршення фінансового та операційного стану Позичальника.

2. Позичальник не бере участі у судовому процесі у якості позивача або підзахисного, результат якого може істотно та негативно вплинути на його фінансовий стан.

3. Позичальник не має ніяких невиконаних угод або фінансових зобов'язань, умовних або інших (включаючи податки), які могли б істотно та негативно вплинути на його фінансовий стан.

4. Ніякий борг Позичальника не забезпечений будь-якою іпотекою, заставою, заставним правом, правом пріоритету або іншим забезпеченням, і не існує ніякого контракту або угоди щодо утворення будь-якої такої іпотеки, застави, заставного права, права пріоритету або іншого забезпечення.

5. Не існує ніяких невиконаних зобов'язань щодо платежів основної суми, процентів, або інших стягнень щодо будь-яких боргів Позичальника.

6. Позичальник не порушує, а оформлення та вручення Угоди про позику, а також виконання усіх її положень не призводить, та не призведе до будь-якого порушення будь-якого положення будь-якої існуючої угоди, франшизи, концесії, ліцензії, дозволу, або будь-якого законодавчого акту, закону, декрету-закону, адміністративного рішення, нормативного положення, або будь-якої іншої правової норми аналогічного характеру, які діють у цей час та поширюються на Позичальника.

7. Позичальник є належним чином зареєстрованим підприємством у формі акціонерної компанії, існуючим у рамках законодавства України, і має усі права для ведення своєї теперішньої комерційної діяльності, реалізації Проекту, та надав Банку вірні копії своїх установчих документів, які є дійсними на цей час та регулюють роботу Позичальника.

Ми разом виходимо з того, що при наданні Позики та укладанні Угоди про позику з Позичальником, Банк може покладатись на заяви, зроблені у цьому документі.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Підписано

_______________________ Повноважний представник

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Про: Позику N 4836-UA (Другий проект розвитку експорту) Розділ 9.02 Загальних умов Фінансові та економічні дані

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -