Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ IV. Розгляд Банком рішень щодо Закупівель

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

За винятком випадків, коли Банк визначає інше шляхом повідомлення Позичальнику, наступні контракти повинні бути предметом Попереднього розгляду з боку Банку: (i) всі закупівельні контракти на основі Міжнародних конкурентних торгів; (ii) перший закупівельний контракт з боку кожного БУ на основі Комерційної практики; і (iii) всі закупівельні контракти в рамках Розділу III цієї Додаткової статті мають бути предметом попереднього розгляду.

Всі інші контракти мають бути предметом наступного розгляду Банком.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 5

Програма реалізації

1. Позичальник повинен підтримувати Операційний регламент у формі та за змістом, що задовольняють вимогам Банку, належним чином виконувати всі свої зобов'язання відповідно до Операційного регламенту та не повинен переуступати, вносити зміни та доповнення, анулювати або відмовлятися від Операційного регламенту без одержання попереднього схвалення Банку.

2. Позичальник:

(a) здійснює заходи та процедури, достатні для того, щоб він міг проводити моніторинг та оцінку на постійній основі у відповідності до показників, погоджених між Позичальником та Банком, реалізації Проекту та досягнення його цілей.

(b) готує в рамках технічних завдань, що задовольняють вимоги Банку, та надає Банку щоквартально звіт, який містить результати діяльності з моніторингу та оцінки, проведеної згідно з параграфом (a) цього Розділу, щодо прогресу, який було досягнуто в процесі реалізації Проекту до дати такого звіту, та визначає заходи, рекомендовані для забезпечення ефективної реалізації Проекту та досягнення цілей такого Проекту протягом періоду, що триватиме після настання такої дати; та

(c) перевіряє разом з Банком та Гарантом до дати, яка наступає не пізніше ніж через 45 днів після закінчення кожного календарного кварталу протягом всього терміну реалізації Проекту, або до настання більш пізньої дати, що вимагається Банком, звіт, який вказується в підпункті (b) цього параграфа, та після цього вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення ефективного завершення Проекту та досягнення його цілей на основі висновків та рекомендацій, викладених в зазначеному звіті, та позиції Банку щодо цих питань.

3.

В цілях реалізації Проекту, Позичальник:

(a) відбирає БУ відповідно до критеріїв, встановлених в параграфі A.1 Додатка до цієї Додаткової статті;

(b) надає в якості субкредитів БУ еквівалент коштів Позики, що періодично надаються до Категорії (1), як це визначено у таблиці, викладеної у параграфі 1 Додаткової статті до цієї Угоди в рамках Субсидіарних кредитних угод, які укладаються між Позичальником та кожним таким БУ відповідно до умов, які були схвалені Банком і які містять без обмежень ті, що передбачені Додатком до цієї Додаткової статті;

(c) забезпечує, щоб окрім випадків, коли Банк дає згоду на інше, сукупна сума Субкредитів та Лізингового фінансування, наданого будь-якому Підприємству-бенефіціару або групі пов'язаних Підприємств-бенефіціарів від усіх БУ, не перевищувала суму еквівалента 10000000 доларів США;

(d) проводить моніторинг загальної реалізації Проекту та виконання БУ їх зобов'язань за їх відповідними Субсидіарними кредитними угодами згідно зі стратегією та процедурами, що задовольняють вимогам Банку;

(e) вживає або розпоряджається про вжиття всіх заходів, необхідних або доцільних зі свого боку для того, щоб БУ могли виконувати згідно з положеннями своїх відповідних Субсидіарних кредитних угод всі зобов'язання БУ, передбачені такими угодами, і не вживає та не дозволяє вживати будь-яких заходів, що не допускали б або перешкоджали б такому виконанню; та

(f) здійснює свої права в рамках Субсидіарних кредитних угод таким чином, щоб захистити інтереси Банка та Гаранта та досягнути цілей Позики, а також за винятком випадків, коли Банк дає згоду на інше, не переуступати, не вносити зміни та доповнення, не анулювати та не відмовлятися від будь-якої такої Угоди або положення такої Угоди.

Додаток до Додаткової статті 5

Основні умови Субсидіарних кредитних угод

Основні умови, викладені у цій Додатковій статті, застосовуються для цілей параграфа 3 (a) Додаткової статті 5 до цієї Угоди.

A.

Критерії прийнятності

1. Субсидіарна кредитна угода може бути укладена з БУ, заснованим належним чином та таким, що функціонує на території Гаранта, стосовно до якого Позичальник визначає, і Банк погоджується, що:

(a) БУ:

(i) є приватним комерційним банком, зареєстрованим у країні Гаранта, який має ліцензію та який безперервно працює протягом щонайменше трьох (3) попередніх послідовних років;

(ii) володіє мінімальними активами протягом принаймні двох останніх фінансових років, сума яких у середньому перевищує 500 млн. грн. в еквіваленті, його частка експортних кредитів у загальному кредитному портфелі протягом кожного з двох останніх фінансових років (за які є інформація), в середньому перевищує мінімум 10%, і його мінімальний сплачений статутний акціонерний капітал дорівнює 10 млн. Євро;

(iii) має щорічну фінансову звітність щонайменше за два попередні роки, яка була перевірена аудитом без застережень згідно з МСФЗ,;

(iv) відповідає вимогам банківських нормативів та пруденціальних нормативів Гаранта, що застосовуються, та критеріям прийнятності, що зазначені у нижченаведеному параграфі (v), як це належним чином засвідчується керівництвом БУ кожні шість (6) місяців та зовнішніми аудиторами кожні дванадцять (12) місяців, включаючи між іншим чинні пруденціальні нормативи НБУ стосовно достатності капіталу, великих ризиків, ризиків з кредитування пов'язаних осіб та ризиків потенційних втрат при зміні валютного курсу;

(v) мінімальний коефіцієнт достатності капіталу, зваженого на ризик (згідно з визначенням МСФЗ та НБУ), дорівнює принаймні 10%; кредитний ризик для одного інсайдера не перевищує 5% регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; сукупний кредитний ризик інсайдерів не перевищує 30% регулятивного капіталу Позичальника, розрахованого згідно з МСФЗ; ризик на одного позичальник не перевищує 25% регулятивного капіталу Позичальника, розрахований згідно з МСФЗ; загальна сума великих ризиків не перевищує у 8 разів регулятивний капітал Позичальника, розрахований згідно з МСФЗ; загальна валютна позиція не перевищує 35% (включаючи максимум 30% довгої відкритої валютної позиції і 5% короткої відкритої валютної позиції); частка ліквідних активів (2) становить принаймні 25% від сумарних активів;

_______________ (2) Для цілей цього параграфа "ліквідні активи" представляють собою суму грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, залишки на кореспондентських рахунках, дорогоцінні метали, торговельні цінні папери і міжбанківське розміщення зі строком погашення, що не перевищує 30 днів мінус будь-які вищезгадані активи, що передані у заставу третім сторонам.

(vi) працює згідно з інвестиційними та кредитними принципами та процедурами, прийнятними для Банку, Позичальника та Гаранта, і зобов'язався дотримуватись згаданих принципів та процедур;

(vii) погодився надавати Позичальникові протягом строку дії його Субсидіарної кредитної угоди, укладеної з Позичальником аудиторський звіт, який: (i) охоплює два (2) попередні роки його функціонування; (ii) підготовлений незалежною та міжнародно визнаною аудиторською фірмою відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Міжнародних стандартів фінансової звітності; та (iii) за винятком, якщо Банк не погоджується на інше, містить висновок аудиторів без застережень;

(viii) має відповідні інфраструктуру, керівництво, персонал та інші ресурси необхідні для його ефективного функціонування; та

(ix) застосовує належні процедури для оцінки, нагляду та моніторингу Субпроектів розвитку експорту, а також для ефективної оцінки та нагляду за закупівлями та аспектами, що відносяться до захисту навколишнього середовища, зазначеними в Субпроектах розвитку експорту.

B.

Умови

2. Сума основного боргу, що має бути позичена з коштів Позики на користь БУ в рамках відповідної Субсидіарної кредитної угоди: (a) виражається в Доларах та (b) є еквівалентом сукупної суми основного боргу всіх Субкредитів та Лізингового фінансування, що має бути надано з коштів Позики згідно з Субсидіарною кредитною угодою, що передбачає такий Субсидіарний кредит.

3. На кожний Субсидіарний кредит: (a) нараховуються кожні півроку на суму основного боргу, вибрану та непогашену у певний строк, проценти за ставкою, що дорівнює ставці, за якою здійснюються виплати згідно з Розділом 2.06 цієї Угоди плюс адміністративні витрати Позичальника та маржа кредитного ризику, прийнятна для Банку; (b) нараховується одноразова комісія за надання кредиту в розмірі одного процента (1%) (мінус будь-яка знижка) і такі інші комісії, що можуть нараховуватись Гарантом на Позичальника; (c) нараховується комісія за зобов'язання за ставкою, що дорівнює ставці, за якою здійснюється виплата згідно з Розділом 2.05 цієї Угоди на основну суму Субсидіарного кредиту, що не був вибраний у відповідні строки; (d) і кожний Субсидіарний кредит буде погашатися відповідно до графіка погашення позики, розрахованого так, щоб строки виплати не перевищували шести (6) років, включаючи пільговий період, що не перевищуватиме трьох (3) років.

4. Право БУ використовувати кошти його відповідного Субсидіарного кредиту: (a) тимчасово призупиняється після невиконання таким Банком-учасником будь-якого зі своїх зобов'язань згідно з відповідною Субсидіарною кредитною угодою або неспроможності продовжувати відповідати вимогам будь-якому з критеріїв прийнятності, викладених в параграфі 1 Розділу A цього Додатка; та (b) припиняється, якщо дія такого права була тимчасово призупинена згідно з субпараграфом (a) вище на безперервний період в шістдесят (60) днів.

C. Вимоги

5. Кожна відповідна Субсидіарна кредитна угода містить в собі положення, відповідно до яких кожний відповідний БУ зобов'язується:

(a) здійснювати діяльність згідно з Проектом і здійснювати свої операції, і вести справи згідно з прийнятними фінансовими стандартами та методами, із залученням кваліфікованого керівництва та персоналу в достатній кількості та у відповідності до інвестиційної та кредитної стратегії та процедур, посилання на які є в Операційному регламенті, і надавати в максимально стислі терміни кошти, засоби, послуги та інші ресурси, необхідні для досягнення цілей;

(b) (i) надавати Субкредити та Лізингове фінансування Підприємствам-бенефіціарам на умовах, викладених в Операційному регламенті, включаючи, без обмежень, умови, що викладені в Доповненні до цього Додатка;

(ii) гарантувати, за винятком якщо Банк не погодився на інше, що сукупна сума Субкредитів та Лізингового фінансування надана будь-якому Підприємству-бенефіціару чи групі пов'язаних Підприємств-бенефіціарів не перевищуватиме еквівалент в 10000000 дол. США;

(iii) здійснювати своє право стосовно кожного Субкредиту і кожного такого Лізингового фінансування таким чином, щоб захистити свої інтереси та інтереси Позичальника, Гаранта та Банку, виконувати свої зобов'язання згідно з своєю відповідною Субсидіарною кредитною угодою та досягати цілей Проекту;

(iv) не переуступати, не вносити поправки, не анулювати чи не відмовлятися від будь-яких своїх домовленостей, передбачених для Субкредитів чи Лізингового фінансування або будь-яких наведених положень без попереднього схвалення Позичальником;

(v) оцінювати Субпроекти та наглядати, контролювати та доповідати про виконання Підприємствами-бенефіціарами Субпроектів відповідно до Операційного регламенту;

(vi) гарантувати, що кожен Субпроект відповідатиме процедурам екологічної перевірки, викладеним в Операційному регламенті. Для цього БУ буде вимагати від кожного Підприємства-бенефіціара, яке подає заявку на Субкредит чи Лізингове фінансування, надання підтвердження, що задовольняє Банк, і засвідчує, що Субпроект, щодо якого підготовлено заявку, відповідає таким процедурам;

(vii) гарантувати, що для Субпроектів розвитку експорту, які потребують наявності плану попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище, Підприємство-бенефіціар своєчасно виконуватиме такий план попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище, вимагаючи, щоб такий план попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище відповідав: (aa) екологічним стандартам, що задовольняють Банк, та (bb) прийнятним законам і нормативам Гаранта щодо здоров'я, безпеки та захисту навколишнього середовища, та включати відповідну інформацію щодо виконання таких планів управління з попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище в звіти про хід роботи, посилання на які містяться в субпараграфі (c) (ii) цього параграфа; та

(viii) гарантувати, що: (aa) товари, роботи та послуги, що мають бути профінансовані з коштів Позики, будуть закуплені відповідно до положень Додаткової статті 4 до цієї Угоди; та (bb) такі товари, роботи та послуги будуть використовуватися виключно для реалізації Субпроекту розвитку експорту;

(c) (i) обмінюватися думками та передавати всю таку інформацію Банкові чи Позичальникові, як це може вимагатися на обґрунтованих підставах Банком чи Позичальником, з огляду на виконання дій згідно з Проектом, виконання його зобов'язань згідно з його відповідною Субсидіарною кредитною угодою та інших питань, що стосуються цілей Проекту;

(ii) готувати та представляти Позичальникові квартальні звіти по виплатах та погашенню за Субкредитом та Лізинговим фінансуванням та річні звіти про хід роботи з досягнення цілей, поставлених в бізнес-планах, що надаються разом з заявкою на Субкредит та Лізингове фінансування; та

(iii) невідкладно повідомляти Банк та Позичальника про будь-які умови, що завдають шкоди або загрожують завдати шкоду процесу їх діяльності за відповідною Субсидіарною кредитною угодою;

(d) (i) вести облікові документи та рахунки, необхідні для відображення, відповідно до прозорої бухгалтерської практики, його операцій та фінансових умов; та

(ii) передавати Банку таку інформацію, що стосується згаданих облікових документів та звітів, яку Банк буде вимагати на обґрунтованій підставі у відповідний час;

(e) за винятком випадків, коли Банк та Позичальник можуть погодитися про інше: (i) відкрити та після цього вести в своїх бухгалтерських книгах відповідно до своєї звичайної фінансової практики та на умовах, що задовольняють Банк, окремий рахунок, на який він буде зараховувати у разі необхідності кожну виплату процентів або інші нарахування, або погашення виплат основного боргу за будь-яким Субкредитом чи Лізинговим фінансуванням та (ii) використовувати всі суми, зараховані таким чином на згаданий окремий рахунок, у такому обсязі, в якому ці суми ще не вимагалися для здійснення платежу та виконання зобов'язань з погашення згаданого БУ на користь Позичальника згідно з відповідною Субсидіарною кредитною угодою, виключно для фінансування додаткових проектів розвитку для подальшого розвитку експортного сектора Гаранта; та

(f) прийняти на себе кредитний ризик по кожному Субкредиту та Лізинговому фінансуванню.

Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5

Умови Субкредитів та Лізингового фінансування

Положення цього Доповнення встановлюються для цілей параграфа 5 (b) (i) Частини C Додатка до цієї Додаткової статті 5.

1. Кожен Субкредит та Лізингове фінансування здійснюється на умовах, включаючи ті, що належать до строку виплати, деномінації іноземної валюти, процентної ставки та інших нарахувань, визначених відповідно до інвестиційних та кредитних принципів та практики Банку-учасника, які згадуються в субпараграфі 1 (a) (vi) Частини A Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, за умови, однак, що процентна ставка, що застосовується до основної суми Субкредиту, знятої з рахунку та непогашеної в певний час, дорівнює ставці процента, що в певний час застосовується до Субсидіарного кредиту згідно з положеннями параграфа 3 Розділу B Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, плюс адміністративні витрати та належна маржа за кредитний ризик.

2. Ніякі витрати по Субпроекту розвитку експорту БУ не можуть фінансуватися з надходжень за Позикою, окрім якщо:

(a) перші два Субкредити та два Лізингових фінансування згаданим БУ для таких Субпроектів з розвитку експорту не будуть схвалені Банком, і такі витрати будуть зроблені не раніше ніж за сто вісімдесят (180) днів до дати, коли Позичальник отримає заявку та інформацію, що вимагається згідно з параграфом 3 (a) цього Розділу щодо такого Субкредиту та Лізингового фінансування; чи

(b) Субкредит та Лізингове фінансування згаданим БУ для такого Субпроекту розвитку експорту є відповідно спрощеним Субкредитом у рамках ліміту, спрощеним Лізинговим фінансуванням у рамках ліміту, по яких Банк надав згоду на зняття коштів з Рахунку Позики і такі витрати будуть зроблені не раніше ніж за сто вісімдесят (180) днів до дати, на яку Позичальник отримає вимогу та інформацію, необхідну з параграфом 3 (a) цього Розділу щодо такого спрощеного Субкредиту та спрощеного Лізингового фінансування. Для цілей цієї Угоди: (i) "спрощений Субкредит у рамках ліміту" та "спрощене Лізингове фінансування у рамках ліміту" відповідно будуть Субкредитом та Лізинговим фінансуванням, на відміну від перших двох Субкредитів та двох Лізингових фінансувань кожним БУ та на відміну від будь-якого Субкредиту та Лізингового фінансування на користь Підприємства-бенефіціара в сумі, що перевищує суму, еквівалентну 5000000 доларів США (коли додається до всіх інших спрощених Субкредитів та спрощеного Лізингового фінансування відповідно, профінансованих чи запропонованих до фінансування з коштів Позики на користь того самого Підприємства-бенефіціара) згадана вище сума може у відповідний час змінюватися Банком.

3. (a) Представляючи для схвалення Банку Субкредит чи Лізингове фінансування (інше ніж спрощений Субкредит або спрощене Лізингове фінансування), Позичальник передає Банку заявку в такій формі, яка задовольняє Банк, разом із:

(i) описом Підприємства-бенефіціара та оцінкою Субпроекту розвитку експорту, включаючи опис витрат, запропонованих для фінансування з коштів Позики;

(ii) запропонованими умовами Субкредиту та Лізингового фінансування, включаючи графік погашення Субкредиту та Лізингового фінансування;

(iii) свідоцтвом відповідності Операційному регламенту та особливо процедурам екологічного аналізу, які викладені в Операційному регламенті; та

(iv) такою іншою інформацією, яка обґрунтовано вимагатиметься Банком.

(b) кожен Субкредит та Лізингове фінансування схвалюється на основі процедур оцінки, схвалених Позичальником, прийнятних для Банку і викладених в Операційному регламенті.

4. (a) Субкредити та Лізингове фінансування надаються Підприємствам-бенефіціарам, кожне з яких засвідчує та підтримує протягом строку дії відповідного Субкредиту та Лізингового фінансування задовільним для Банку чином, що:

(i) воно є Приватним підприємством;

(ii) воно є експортером товарів та послуг, які походять з території Гаранта;

(iii) за винятком випадків, коли Банк та Позичальник погодилися про інше, підприємство матиме відношення боргу до власного капіталу (після отримання Субкредиту або Лізингового фінансування) не більш як 80:20;

(iv) за виключенням випадків, коли Банк та Позичальник погодилися про інше, підприємство не прийматиме на себе інші боргові зобов'язання, якщо тільки прогноз його доходів та витрат не свідчитиме, що його грошові потоки, що передбачаються за кожен фінансовий рік протягом періоду, за який приймаються боргові зобов'язання, становитиме співвідношення щонайменше 1,3:1 разів передбачуваних вимог з обслуговування боргу в такому році на всі його борги, включаючи можливі борги; та

(v) воно має задовільну фінансову структуру та організацію, управління, персонал і фінансові та інші ресурси, необхідні для ефективної діяльності, включаючи виконання Субпроектів розвитку експорту.

(b) Для цілей цього параграфа:

(i) підприємство вважатиметься "Приватним підприємством", коли більше п'ятдесяти відсотків (50%) його акцій чи іншої частки участі в акціонерному капіталі підприємства утримаються особами чи компаніями, іншими ніж Гарант, будь-якою його агенцією чи її підрозділом, чи будь-яким місцевим урядовим органом чи юридичними особами, що контролюються Гарантом чи такими агенціями або підрозділами;

(ii) термін "борг" означає будь-яку заборгованість Підприємства-бенефіціара;

(iii) вважається, що борг виникає: (A) за кредитним контрактом чи угодою, чи іншим документом, який обумовлює такий борг чи зміну умов виплати на дату такого контракту, угоди або документа; та (B) за гарантійною угодою на дату, коли угода, яка передбачає таку гарантію, була підписана;

(iv) термін "власний капітал" означає суму загального необтяженого сплаченого капіталу, нерозподілений дохід та резерви Підприємства-бенефіціара, не розподілені для покриття спеціальних зобов'язань; та

(v) термін "вимоги по обслуговуванню боргу" означає агреговану суму погашень боргу, процентів та інших нарахувань по ньому.

5. Субкредити та Лізингове фінансування здійснюється по Субпроектам розвитку експорту, кожний з яких визначається на основі оцінки, яка здійснюється відповідно до процедур, прийнятних для Банку та викладених в Операційному регламенті для того, щоб:

(a) бути технічно здійсненним та економічно, фінансово і комерційно обґрунтованим;

(b) бути спрямованим на генерування експорту відповідно до планів Підприємства-бенефіціара щодо зростання експорту; та

(c) відповідати вимогам захисту навколишнього середовища, що застосовуються за законами та правилами Гаранта та процедурами екологічної перевірки, викладеними в Операційному регламенті.

6. Субкредити та Лізингове фінансування повинні надаватися на умовах, за якими БУ одержують шляхом укладання письмового контракту з Підприємством-бенефіціаром, або за допомогою інших відповідних правових засобів, права, достатні для того, щоб захистити свої інтереси та інтереси Банку, Позичальника та Гаранта, включаючи право:

(a) вимагати, щоб Підприємство-бенефіціар використовувало та експлуатувало виробничі потужності, профінансовані в рамках Субпроекту розвитку експорту, з належною старанністю та ефективністю відповідно до виважених технічних, фінансових та управлінських стандартів та вело належну звітність;

(b) без обмеження загального характеру положень попереднього параграфа (a) вимагати від Підприємства-бенефіціара реалізовувати та направляти Субпроект розвитку експорту, враховуючи стандарти контролю за соціальним впливом, екологічного контролю, контролю за впливом на навколишнє середовище та забрудненням та згідно з положеннями Операційного регламенту;

(c) для Субпроектів розвитку експорту, для яких є необхідним план з попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище, вимагати, щоб Підприємство-бенефіціар своєчасно виконувало такий план з попередження негативного впливу проекту на навколишнє середовище;

(d) вимагати: (i) щоб товари, роботи та послуги, які фінансуються за рахунок коштів Субкредитів та Лізингового фінансування, закуповувалися відповідно до положень Додаткової статті 4 цієї Угоди; та (ii) щоб такі товари, роботи та послуги використовувалися виключно в процесі реалізації Субпроекту розвитку експорту;

(e) перевіряти самостійно або разом з представниками Банку, якщо цього вимагає Банк, такі товари та об'єкти, роботи, обладнання та будівництва, що входять до Субпроекту розвитку експорту, їх проведення та будь-які відповідні звіти та документи;

(f) вимагати, щоб: (i) Підприємство-бенефіціар одержувало та підтримувало в уповноважених страхових компаніях страховий поліс щодо таких ризиків та в таких сумах, які відповідають раціональній діловій практиці; та (ii) без обмеження вищезазначеного такий страховий поліс повинен покривати ризики, пов'язані з придбанням, транспортуванням та поставкою товарів, що фінансуються за рахунок коштів Субкредиту та Лізингового фінансування, на місце його використання або інсталяції, та щоб будь-яка компенсація за ним виплачувалася у валюті, що вільно використовується Підприємством-бенефіціаром для заміни або ремонту таких товарів;

(g) одержувати всю таку інформацію, яку Банк або Позичальник обґрунтовано вимагає стосовно вищезазначеного та щодо адміністрування, операцій та фінансового стану Підприємства-бенефіціара, та відносно переваг, що одержуються в результаті реалізації такого Субпроекту розвитку експорту; та

(h) призупиняти або припиняти дію права Підприємства-бенефіціара використовувати кошти Субкредиту та Лізингового фінансування після невиконання Підприємством-бенефіціаром своїх зобов'язань за контрактом з БУ.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 6

Спеціальний рахунок

1. Для цілей цієї Додаткової статті:

(a) термін "прийнятні Категорії" означає Категорії (1) та (2), встановлені в таблиці параграфа 1 Додаткової статті 1 до цієї Угоди;

(b) термін "прийнятні витрати" означає витрати відносно обґрунтованої вартості товарів та послуг, надання Субкредитів та Фінансового лізингу, необхідних для Проекту, та які мають бути профінансовані з коштів Позики, які надаються в певний час для прийнятних Категорій згідно з положеннями Додаткової статті 1 до цієї Угоди; та

(c) термін "Затверджене розміщення" означає суму, еквівалентну 10000000 доларів США, яка підлягає списанню з Рахунку Позики та вноситься на Спеціальний Рахунок згідно з параграфом 3(a) цієї Додаткової статті, за умови, проте, якщо Банком не узгоджене інше, щоб Затверджене розміщення було обмежене сумою 5000000 доларів США доти, доки сукупна сума списаних з Рахунку Позики сум плюс сума всіх несплачених спеціальних зобов'язань, укладених Банком згідно з Розділом 5.02 Загальних умов, буде дорівнювати або перевищувати еквівалент в 50000000 доларів США.

2. Платежі зі Спеціального рахунку здійснюються виключно для покриття прийнятних витрат згідно з положеннями цієї Додаткової статті.

3. Після того, як Банк отримав підтвердження, яке його задовольняє, що відповідний Спеціальний рахунок належним чином відкритий, списання коштів у рахунок Затвердженого розміщення та наступні списання для поповнення відповідного Спеціального рахунку здійснюються таким чином:

(a) Для зняття коштів у рахунок Затвердженого розміщення Позичальник надає Банку запит або запити для зарахування на Спеціальний рахунок суми або сум, які не перевищують сукупну суму Затвердженого розміщення. На підставі такого запиту чи запитів Банк від імені Позичальника списує з Рахунку Позики і вносить на відповідний Спеціальний рахунок таку суму або суми, за якими Позичальник звертається.

(b) (i) Для поповнення відповідного Спеціального рахунку Позичальник надає Банкові запити для зарахування на Спеціальний Рахунок з такими інтервалами, які визначені Банком.

(ii) До або під час кожного такого запиту Позичальник надає Банкові документи та інші свідоцтва, необхідні згідно з параграфом 4 цієї Додаткової статті для платежу або платежів, для здійснення яких необхідне поповнення. На підставі кожного такого запиту Банк від імені Позичальника списує з Рахунку Позики і вносить на Спеціальний рахунок таку суму, за якою звертається Позичальник і яка повинна відображатися в згаданих документах та інших підтвердженнях, що зазначена сума має бути сплачена з відповідного Спеціального рахунку за прийнятні витрати. Всі такі зарахування списуються Банком з Рахунку Позики згідно з відповідними прийнятними Категоріями та у відповідних еквівалентних сумах, що повинно підтверджуватись згаданими документами та іншими свідоцтвами.

4. Для кожного платежу, здійсненого Позичальником зі Спеціального рахунку, Позичальник у час, який Банк обґрунтовано вимагає, надає йому такі документи та інші свідоцтва, які свідчать, що такий платіж був здійснений виключно на покриття прийнятних витрат.

5. Незважаючи на положення параграфа 3 цієї Додаткової статті, до Банку не можуть надсилатись запити здійснити подальші внески на відповідний Спеціальний рахунок:

(a) у випадку, коли у будь-який час Банк визначить, що всі наступні списання коштів можуть здійснюватися Позичальником безпосередньо з Рахунку Позики згідно з положеннями Статті V Загальних умов та параграфа (a) Розділу 2.02 цієї Угоди;

(b) у випадку, коли Позичальник не надає Банкові протягом періоду, визначеного в Розділі 4.01 (b) (ii) цієї Угоди, будь-який з аудиторських звітів, необхідних для надання Банку згідно з названим Розділом стосовно аудиторської перевірки звітності щодо Спеціального рахунку;

(c) у випадку, коли у будь-який час Банк повідомляє Позичальника про свій намір призупинити, повністю або частково, повноваження Позичальника щодо списання коштів з Рахунку Позики згідно з положеннями Розділу 6.02 Загальних Умов; або

(d) у разі, коли загальна сума невикористаних коштів Позики, розподілена для прийнятних Категорій, мінус загальна сума всіх несплачених спеціальних зобов'язань, взятих Банком згідно з Розділом 5.02 Загальних умов, дорівнює еквіваленту подвійної суми Затвердженого розміщення.

Внаслідок цього, списання з Рахунку Позики залишеної невикористаної суми Позики, розподіленої для прийнятних Категорій, здійснюється згідно з такими процедурами, які визначені Банком у повідомленні Позичальникові. Такі подальші списання здійснюються тільки після та в тій мірі, в якій Банк буде впевнений, що усі такі суми, які залишаються на депозиті на Спеціальному рахунку на дату такого повідомлення, будуть використані на здійснення платежів за прийнятні витрати.

6. (a) У випадку, якщо Банк визначить у будь-який час, що будь-який платіж з Спеціального рахунку: (i) був проведений за витрати або в сумі, які не прийнятні згідно з параграфом 2 цієї Додаткової статті; або (ii) не був підтверджений свідоцтвом, наданим Банкові, то Позичальник, негайно після отримання повідомлення від Банку: (A) надає таке додаткове свідоцтво, яке Банк може запитати; або (B) робить внесок на відповідний Спеціальний рахунок (або, у разі, якщо Банк зажадає, - повертає Банку) суму, яка дорівнює сумі такого платежу або його частині, не прийнятної або не підтвердженої документально. За винятком випадків, коли Банком узгоджено інше, ніякі наступні зарахування Банку на Спеціальний рахунок не здійснюються, доки Позичальник не надасть таке свідоцтво або доки не зробить такий внесок, або доки не поверне кошти, залежно від обставин.

(b) У разі, коли Банк визначив у будь-який час, що будь-яка сума, яка залишається на Спеціальному рахунку, не буде запитана для покриття наступних платежів для прийнятних витрат, Позичальник, негайно після отримання повідомлення від Банку, повертає Банкові таку суму.

(c) Позичальник може після повідомлення Банку повернути Банкові всі або частину коштів з депозиту на Спеціальному рахунку.

(d) Повернення коштів Банкові, зроблені згідно з параграфом 6 (a), (b) та (c) цієї Додаткової статті, здійснюється на Рахунок Позики для подальшого списання або для анулювання згідно з відповідними положеннями цієї Угоди та Загальних умов включно.

Додатковий лист N 1

26 вересня 2006 р.

Офіційний переклад

УКРАЇНА

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433 United State of America

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ IV. Розгляд Банком рішень щодо Закупівель

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -