Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ IV. ЗНЯТТЯ КОШТІВ ПОЗИКИ

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

A. Загальні положення

1. Позичальник може знімати кошти Позики відповідно до положень Статті II Загальних умов, цього Розділу та таких додаткових інструкцій, які Банк визначає у своєму повідомленні Позичальнику (включаючи Посібник Світового банку з питань надання коштів для реалізації проектів, датований травнем 2006 року, який періодично переглядається і застосовується Банком до цієї Угоди відповідно до таких інструкцій) для фінансування прийнятних витрат, зазначених у таблиці наведеного нижче пункту 2.

2.

В наступній таблиці визначено категорії Прийнятних витрат, які можуть фінансуватися за рахунок Позики ("Категорія"), розподіл сум Позики на кожну Категорію та відсоток витрат, які повинні фінансуватися для покриття Прийнятних витрат в кожній Категорії.

Категорія

Сума виділених коштів Позики (виражена в доларах США)

Відсоток витрат, які потрібно фінансувати (включаючи податки)

(1) Товари, роботи, не консультаційні послуги, послуги консультантів, навчання та додаткові операційні витрати

556,100,000

100%

(2) Витрати на придбання земельних ділянок та витрати, пов'язані з переселенням

2,500,000

100%

(3) Разова комісія

1,400,000

Сума, яку належить сплатити згідно з вимогами Розділу 2.03 цієї Угоди відповідно до Розділу 2.07(b) Загальних умов

(4) Премія за встановлення Верхньої межі відсоткової ставки або Коридору відсоткової ставки

Сума, яку належить сплатити відповідно до Розділу 2.08(c) цієї Угоди

РАЗОМ

560,000,000

B. Умови зняття коштів Позики; Період зняття коштів Позики

1. Незважаючи на положення Частини A цього Розділу, жодні зняття коштів не здійснюються:

(a) для платежів, здійснених до дати цієї Угоди; або

(b) платежів на покриття витрат за Категорією (1) відносно будь-яких робіт в межах Проекту, які стосуються вимушеного переселення, доки Позичальник не надасть задовільних для Банку доказів того, що План заходів із переселення було виконано відповідно до його умов та у прийнятний для Банку спосіб; та

(c) платежів на покриття витрат за Категорією (2) відносно будь-яких робіт в межах Проекту, які стосуються вимушеного переселення, доки Районний контракт не буде підписано сторонами.

2.

Датою закриття Проекту є 31 грудня 2021 року.

Додатокдо Доповнення 2

ОБОВ'ЯЗКОВІ ПОЛОЖЕННЯ для здійснення закупівель за договорами, що фінансуються Банком, укладеними за результатами Національних конкурсних торгів

Національні конкурсні торги ("НКТ") мають проводитися в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів Законом України "Про здійснення державних закупівель" № 1197-VII від 10 квітня 2014 року); при цьому до такої процедури застосовуються положення розділу I та пунктів 3.3 й 3.4 Посібника із закупівель з такими додатковими положеннями:

(i) Має використовуватися Документація конкурсних торгів, прийнятна для Банку.

(ii) Можливість участі учасників торгів у процесі закупівель та укладення з ними договору, що фінансується Банком, має відповідати положенням Розділу I Посібника із закупівель; з огляду на це, жоден учасник або потенційний учасник не повинен визнаватися таким, з яким не може бути укладений договір, що фінансується Банком, з причин інших, ніж викладені в Розділі I Посібника із закупівель.

(iii) Після публічного відкриття поданих пропозицій конкурсних торгів інформація з питань перевірки, з'ясування та оцінки пропозицій і рекомендації щодо укладення договорів не повинна розголошуватися учасникам торгів або іншим особам, офіційно не залученим до цього процесу, аж до оприлюднення повідомлення про укладення договору.

(iv) У документації конкурсних торгів мають бути чітко визначені кваліфікаційні критерії. Кваліфікація має здійснюватися за принципом заліку ("здав або не здав"), без використання бальної системи оцінки. Така оцінка має стосуватися лише спроможності учасника торгів чи потенційного учасника торгів результативно виконати договір та ресурсів такого учасника з урахуванням об'єктивних і придатних для вимірювання чинників, у тому числі: (i) доречного загального та конкретного досвіду діяльності, успішного досвіду роботи в минулому та успішної реалізації аналогічних договорів за певний період; (ii) фінансового стану та, якщо це є доречним, (iii) продуктивності будівельних та/або виробничих потужностей.

Наявність обладнання, матеріально-технічної бази (включаючи володіння виробничими потужностями та/або наявність сервісних центрів на території України) не повинні враховуватись у складі кваліфікаційних вимог.

(v) Державні підприємства мають право брати участь у торгах лише в тому разі, якщо вони (i) є юридично та фінансово самостійними, (ii) функціонують згідно з господарським правом та (iii) не є залежними органами Позичальника або Субпозичальника.

(vi) Оцінка пропозицій проводиться у суворій відповідності з критеріями оцінки, зазначеними в документації конкурсних торгів. Інші критерії оцінки, крім ціни, підлягають кількісній оцінці в грошовому вираженні. При цьому під час оцінки пропозицій не повинна застосовуватися бальна система оцінки, й не повинні застосовуватися мінімальні бали або відсоткові значення, які враховують значимість ціни.

(vii) Забезпечення пропозиції, якщо воно є необхідним, не повинне перевищувати 2 % (двох відсотків) кошторисної вартості договору.

(viii) Забороняється здійснення авансових платежів виконавцям/постачальникам, які не надали прийнятне забезпечення авансового платежу.

(ix) Під час оцінки пропозицій не допускається надання пільг вітчизняним підприємствам на підставі громадянства учасника торгів, походження товарів або послуг, та/або пільгових програм. Договори мають укладатися з кваліфікованим учасником торгів, пропозицію якого було визнано: (i) такою, що суттєвою мірою відповідає вимогам документації конкурсних торгів, та (ii) такою, що має найнижчу оцінену вартість. Недопущення учасника торгів до детальної оцінки на підставі дрібних несуттєвих відхилень забороняється.

(x) Не допускається відхилення пропозицій на підставі порівняння з кошторисом замовника або лімітом бюджетного призначення без попередньої згоди Банку.

(xi) Не допускається відхилення всіх пропозицій (у тому числі, у випадку одержання менш ніж двох пропозицій); не допускається скасування процедури закупівлі й не допускається запрошення до подання нових пропозицій без попередньої згоди Банку.

(xii) Обмеження на внесення змін у договори, передбачені статтею 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель", не застосовуються. У тому, що стосується договорів, які підлягають попередньому розгляду Банком, Позичальник має одержати погодження з боку Банку, перш ніж надавати свою згоду на: (a) суттєве продовження встановленого строку виконання договору; (b) будь-яку суттєву зміну обсягу послуг або внесення інших суттєвих змін в умови договору; (c) будь-яку зміну обсягу чи поправку, котра, сама по собі або разом із усіма попередніми змінами обсягу чи поправками, призводить до збільшення первісної суми договору більш як на 15 відсотків; або (d) пропозицію припинити дію договору.

Банкові мають надаватися копії всіх змін і доповнень, внесених у договір.

(xiii) Документація конкурсних торгів та договір, прийнятні для Банку, повинні містити положення, які визначають політику Банку з питань застосування санкцій до юридичних або фізичних осіб, визнаних винними в шахрайських або корупційних діяннях згідно з положеннями Посібника із закупівель.

(xiv) Згідно з Посібником із закупівель усі документи конкурсних торгів та договори, які фінансуються за рахунок коштів Банку, повинні передбачати надання Банку учасниками торгів, постачальниками й підрядниками, а також їхніми субпідрядниками, агентами, працівниками, консультантами, надавачами послуг або постачальниками дозволу на перевірку всіх рахунків, записів та іншої документації, яка стосується подання заявок та виконання договору, а також на проведення аудиту таких рахунків і записів силами аудиторів, призначених Банком. Дії, спрямовані на суттєве обмеження реалізації прав Банку на перевірку та аудит, передбачені Посібником із закупівель, вважаються "перешкоджанням" згідно з положеннями Посібника.

Доповнення 3

ГРАФІК АМОРТИЗАЦІЇ

1. Наступна таблиця визначає дати погашення основної суми Позики та відсоток загальної основної суми Позики, який належить сплачувати на кожну Дату погашення основної суми ("Частка в рахунок сплати боргу"). Якщо кошти Позики повністю знято станом на першу дату погашення основної суми, основна сума Позики, яку Позичальник має сплачувати на кожну дату погашення основної суми, визначається Банком шляхом множення: (a) знятого залишку позики станом на першу дату погашення основної суми; на (b) частку в рахунок сплати боргу, встановлену для кожної Дати погашення основної суми, причому така сума, яку належить сплатити, коригується, у міру необхідності, для вирахування будь-яких сум, зазначених в пункті 4 цього Доповнення, до яких застосовується Валютна конверсія.

Дата погашення основної суми Позики

Частка в рахунок сплати боргу (виражена як відсоток)

Кожного

15 лютого і 15 серпняПочинаючи з 15 лютого 2022 рокудо 15 лютого 2032 року

4.55 %

15 серпня 2032 року

4.45 %

2. Якщо станом на першу Дату погашення основної суми кошти Позики не були повністю зняті, основна сума Позики, яку Позичальник має сплачувати на кожну дату погашення основної суми, визначається так:

(a) У міру будь-якого зняття коштів Позики станом на першу дату погашення основної суми Позичальник повертає знятий залишок позики станом на таку дату згідно з пунктом 1 цього Доповнення.

(b) Будь-яка сума, знята після першої дати погашення основної суми, повертається на кожну дату погашення основної суми, що настає після дати такого зняття, в обсягах, визначених Банком, шляхом множення суми кожного такого зняття на дріб, чисельником якої є первісна частка в рахунок сплати боргу, зазначена в таблиці в пункті 1 цього Доповнення для згаданої вище Дати погашення основної суми ("Первісна частка в рахунок сплати боргу"), а знаменником - сума решти усіх первісних часток в рахунок сплати боргу, встановлених для дат погашення основної суми, які припадають на таку дату або настають після такої дати, причому такі суми, які треба сплатити, коригуються, у міру необхідності, для вирахування будь-яких сум, зазначених в пункті 4 цього Доповнення, до яких застосовується валютна конверсія.

3. (a) Суми Позики, зняті протягом двох календарних місяців до будь-якої дати погашення основної суми, виключно для цілей розрахунку основних сум, які треба сплатити на будь-яку дату погашення основної суми, розглядаються як зняті та непогашені на другу дату погашення основної суми, яка настає після дати зняття і мають бути сплачені на кожну дату погашення основної суми, яка починається з другої дати погашення основної суми після дати зняття.

(b) Незважаючи на положення підпункту (a) цього пункту, якщо в будь-який час Банком буде прийнята система виставлення рахунків на дату платежу, за якою рахунки-фактури виставляються на відповідну дату погашення основної суми або після цієї дати, положення такого підпункту більше не застосовуватимуться до будь-якого зняття коштів, здійсненого після прийняття такої системи виставлення рахунків.

4. Незважаючи на положення пунктів 1 і 2 цього Доповнення, після валютної конверсії всього чи будь-якої частини знятого залишку позики у затверджену валюту, конвертована таким чином у затверджену валюту сума, яку треба сплатити на будь-яку дату погашення основної суми, що настає в період конверсії, визначається Банком шляхом множення такої суми, деномінованої в її валюті безпосередньо до конверсії, на: (i) валютний курс, який відображає обсяги основної суми у затвердженій валюті, яку Банк має сплатити за операцією хеджування, пов'язаною з валютною конверсією; або (ii) якщо Банк так визначить на підставі Посібника з конверсії, валютний компонент екранного курсу.

5. Якщо знятий залишок позики деномінований у більш як одній валюті позики, положення цього Доповнення слід застосовувати окремо до кожної суми, деномінованої в кожній валюті позики, щоб скласти окремий графік амортизації для кожної такої суми.

ДОДАТОК

<< | >>
Законодавчий акт: "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ IV. ЗНЯТТЯ КОШТІВ ПОЗИКИ

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -