Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 11.09.2017 № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку". 2017

Інформація актуальна на 04.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.09.2017  № 89

Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити:

1) План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі – План рахунків), що додається;

2) Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.

2.

Затвердити зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (зі змінами) (далі – План рахунків № 280), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 919/9518 (зі змінами) (далі – Інструкція № 280), що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком (додаток 1).

4. Банкам України рекомендувати:

1) протягом періоду з 01 до 14 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків № 280 на відповідні рахунки Плану рахунків № 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів з рахунків для обліку дисконту, премії за наданими кредитами/залученими депозитами, короткострокових, довгострокових, прострочених кредитів/депозитів, прострочених нарахованих доходів/витрат за кредитами/депозитами (додаток 2);

2) протягом періоду з 18 до 24 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків № 280 на відповідні рахунки Плану рахунків № 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів за рахунками сформованих спеціальних резервів (додаток 3).

5.

Банкам України забезпечити до 01 січня 2019 року поступовий перехід на здійснення операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600 АП “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання” групи рахунків 260 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання”, 2620 АП “Кошти на вимогу фізичних осіб” групи рахунків 262 “Кошти на вимогу фізичних осіб”, 2650 АП “Кошти на вимогу небанківських фінансових установ” групи рахунків 265 “Кошти небанківських фінансових установ” розділу 26 класу 2 Плану рахунків.

6. Структурним підрозділам Національного банку України до 30 листопада 2017 року (включно) привести нормативно-правові акти Національного банку України у відповідність до вимог Плану рахунків.

7. Національний банк України не застосовує до банків заходів впливу за недотримання ними в період з 01 до 31 грудня 2017 року (включно) вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226 (зі змінами), Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (зі змінами), у зв’язку з виконанням дій, визначених пунктом 4 цієї постанови, що пов’язані з переходом на План рахунків.

8.

Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови для використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:

1) пунктів 4, 5 Змін до Плану рахунків № 280 та пунктів 4, 5 Змін до Інструкції № 280, які набирають чинності з 01 жовтня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);

2) пунктів 1, 2, 3 Змін до Плану рахунків № 280 та пунктів 1, 2, 3 Змін до Інструкції № 280, які набирають чинності з 01 грудня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);

3) пунктів 1, 3 цієї постанови, які набирають чинності з 25 грудня 2017 року.

В. о. Голови

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

11.09.2017  № 89

ПЛАН

рахунків бухгалтерського обліку банків України

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського

обліку

Б.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України

Р.М. Борисенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

11.09.2017  № 89

ІНСТРУКЦІЯ

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.

За рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) дебіторська заборгованість - сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг;

2) капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань;

3) контрактивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;

4) контрарні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об’єктів обліку, що відображені в інших рахунках;

5) контрпасивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;

6) кредиторська заборгованість - сума зобов’язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг, інших зобов’язань банку;

7) План рахунків - систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності;

8) транзитні рахунки - рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з питань бухгалтерського обліку або договорами.

3. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов’язань.

4. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.

5. Призначення та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України визначено в додатку 1 до цієї Інструкції.

6. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.

7. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов’язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.

8. У Плані рахунків визначено номери та найменування синтетичних рахунків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов’язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків.

Перша цифра рахунку зазначає приналежність до класу рахунків, друга та третя - приналежність до групи рахунків, четверта – визначає подальшу деталізацію та розшифровку рахунків у групі рахунків.

9. План рахунків складається з дев’яти класів:

1) клас 1. Казначейські та міжбанківські операції;

2) клас 2. Операції з клієнтами;

3) клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання;

4) клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції;

5) клас 5. Капітал банку;

6) клас 6. Доходи;

7) клас 7. Витрати;

8) клас 8. Управлінський облік;

9) клас 9. Позабалансові рахунки.

10. Клас 1 “Казначейські та міжбанківські операції” Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операцій з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, кредитів, що надані та отримані іншими банками та отримані від інших банків.

У класі 1 “Казначейські та міжбанківські операції” Плану рахунків обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.

До міжбанківських операцій належать:

1) кредитні та депозитні операції між банками;

2) операції з ведення кореспондентських рахунків;

3) безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов’язаннями одного банку перед іншим;

4) інші операції згідно із законодавством України.

11. У розділі 11 “Банківські метали” класу 1 “Казначейські та міжбанківські операції” Плану рахунків обліковуються банківські метали.

Дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в розділі 34 “Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу” класу 3 “Запаси матеріальних цінностей” Плану рахунків.

У розділі 11 “Банківські метали” класу 1 “Казначейські та міжбанківські операції” Плану рахунків не мають обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.

12. У розділах 12 “Кошти в Національному банку України” та 13 “Кошти Національного банку України” класу 1 “Казначейські та міжбанківські операції” Плану рахунків відображаються активи та зобов’язання банку за операціями з Національним банком України.

13. У класі 2 “Операції з клієнтами” Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами).

Рахунки класу 2 “Операції з клієнтами” Плану рахунків використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб’єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, іншими юридичними особами, фізичними особами.

За рахунками суб’єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

14. За класом 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання” Плану рахунків відображаються:

1) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії);

2) запаси матеріальних цінностей та необоротних активів, утримуваних для продажу;

3) інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу;

4) сформовані банківські резерви;

5) субординований борг;

6) розрахунки між філіями одного банку;

7) позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами;

8) дебіторська заборгованість банку за фінансовими інструментами та господарською діяльністю;

9) розрахунки з працівниками банку;

10) розрахунки за податками та обов’язковими платежами.

15. Рахунки розділу 39 “Розрахунки між філіями банку класу 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання” Плану рахунків призначені для здійснення розрахунків між філіями банку.

У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу 39 “Розрахунки між філіями банку” класу 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання” повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу 39 “Розрахунки між філіями банку” класу 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання” Плану рахунків.

16. У класі 4 “Фінансові та капітальні інвестиції” Плану рахунків відображаються:

1) інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії;

2) операції з основними засобами і нематеріальними активами;

3) операції з інвестиційною нерухомістю, іншими необоротними матеріальними активами.

17. За рахунками класу 5 “Капітал банку” Плану рахунків відображається капітал банку, який включає:

1) статутний капітал;

2) емісійні різниці;

3) загальні резерви та інші фонди;

4) результати минулих років;

5) результати переоцінки.

Рахунки класу 5 “Капітал банку” Плану рахунків можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 “Доходи” та 7 “Витрати” Плану рахунків під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік.

18. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 “Доходи” та класу 7 “Витрати” Плану рахунків незалежно від порядку їх оподаткування.

Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків за балансовими рахунками класу 6 “Доходи” та класу 7 “Витрати” Плану рахунків.

Під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 “Прибуток звітного року” або 5041 “Збиток звітного року” групи 504 “Результати звітного року” розділу 50 “Статутний капітал та інші фонди банку” класу 5 “Капітал банку” Плану рахунків.

19. Рахунки в класі 8 “Управлінський облік” Плану рахунків відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 “Управлінський облік” Плану рахунків не враховуються під час складання фінансової звітності банку.

20. У класі 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

21. Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99 “Контррахунки та позабалансова позиція банку” класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.

22. Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок.

Наприклад, рахунок 9100 А “Зобов’язання з кредитування, що надані банкам” групи 910 “Зобов’язання з кредитування, що надані банкам” розділу 91 “Зобов’язання з кредитування, що надані та отримані” класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків - активний, тому що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок групи 152 “Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю” розділу 15 “Кошти в інших банках” класу 1 “Казначейські та міжбанківські операції” Плану рахунків.

23. Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок.

Наприклад, рахунок 9110 П “Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків” групи 911 “Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків” розділу 91 “Зобов’язання з кредитування, що надані та отримані” класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 “Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю” розділу 16 “Кошти інших банків” класу 1 “Казначейські та міжбанківські операції” Плану рахунків.

24. Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків використовуються для обліку зобов’язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами:

1) зобов’язання з кредитування;

2) непокриті безвідкличні акредитиви;

3) гарантійні зобов’язання банку;

4) зобов’язання за цінними паперами;

5) вимоги та зобов’язання за операціями спот та операціями з похідними фінансовими інструментами;

6) інші операції банку, які обліковуються за позабалансовими рахунками.

Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків можуть бути активними або пасивними.

25. Рахунки розділів 96 - 98 класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.

26. Рахунки розділу 99 “Контррахунки та позабалансова позиція банку” класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками розділів 90 – 98 класу 9 “Позабалансові рахунки” Плану рахунків. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського

обліку

Б.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України

Р.М. Борисенко


Додаток 1

до Інструкції про застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку

банків України

(пункт 5)

ПРИЗНАЧЕННЯ

та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України


Додаток 2

до Інструкції про застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку

банків України

(пункт 7)

ВИМОГИ

до нумерації рахунків аналітичного обліку

I. Усі номери рахунків аналітичного обліку банки мають формувати за такою схемою:

1. АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,

де АААА – номер балансового (позабалансового) рахунку (4 символи);

К – ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ – інформація щодо аналітичного рахунку (до 9 символів);

2. Довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунку становить 14 символів, мінімальна – 5 символів.

3. Сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ банки визначають самостійно. До складу сегмента ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ можуть включатися:

1) код контрагента;

2) порядковий номер рахунку;

3) номер філії;

4) код валюти;

5) інші параметри.

4. До розрахунку ключового розряду входять сегменти АААА, ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ номера рахунку та коду банку.

II. Приклади обчислення ключового розряду в номері рахунку:

1. Приклад 1. Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к728011234 для банку/код банку 300001/ [або 30000 – без ключового (контрольного) розряду] здійснюється таким чином:

1) запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4;

2) множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4

х

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

_______________________________

3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 0 3 7 2 9 8;

3) в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

4) отримані цифри додаємо: 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 + 2 + 9 + 8 = 62;

5) додаємо кількість символів рахунку (у цьому прикладі – 14): 62 + 14 = 76;

6) останній розряд отриманої суми завжди множимо на 7: 6 х 7 = 42;

7) останній розряд отриманої суми 2 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 1211к728011234;

8) аналітичний рахунок має номер 12112728011234.

2. Приклад 2. Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к7281 для того самого банку здійснюється таким чином:

1) запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7 2 8 1;

2) множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 3 0 0 0 0 1 2 1 1 к 7 2 8 1 0 0 0 0 0

х

1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

______________________________

3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 1 0 0 0 0 0;

3) в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

4) отримані цифри додаємо: 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34;

5) додаємо кількість символів рахунку (у цьому прикладі – 9): 34 + 9 = 43;

6) останній розряд отриманої суми 3 завжди множимо на 7: 3 х 7 = 21;

7) останній розряд отриманої суми 1 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 1211к7281;

8) аналітичний рахунок має номер 121117281.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

11.09.2017  № 89

ЗМІНИ

до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 “Казначейські та міжбанківські операції”:

1) у характеристиці рахунку 1216 групи рахунків 121 “Строкові вклади (депозити) у Національному банку України” розділу 12 “Кошти в Національному банку України” літери “КА” замінити літерами “АП”;

2) у розділі 13 “Кошти Національного банку України”:

у характеристиці рахунку 1316 групи рахунків 131 “Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 1326 групи рахунків 132 “Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 1336 групи рахунків 133 “Строкові вклади (депозити) Національного банку України” літери “КП” замінити літерами “АП”;

3) у розділі 14 “Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України”:

у характеристиці рахунку 1406 групи рахунків 140 “Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку” літери “КА” замінити літерами “АП”;

у групі рахунків 141 “Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж”:

у характеристиці рахунку 1416 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 1419 викласти в такій редакції:

“1419 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж”;

у групі рахунків 142 “Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення”:

у характеристиці рахунку 1426 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 1429 викласти в такій редакції:

“1429 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення”;

у характеристиці рахунку 1436 групи рахунків 143 “Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю” літери “КА” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 1446 групи рахунків 144 “Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю” літери “КА” замінити літерами “АП”;

4) у розділі 15 “Кошти в інших банках”:

рахунок 1509 групи рахунків 150 “Кошти на вимогу в інших банках” викласти в такій редакції:

“1509 АП Резерви за коштами на вимогу в інших банках”;

у групі рахунків 151 “Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках”:

у характеристиці рахунку 1516 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 1519 викласти в такій редакції:

“1519 АП Резерви за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках”;

у групі рахунків 152 “Кредити, що надані іншим банкам”:

у характеристиці рахунку 1526 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 1529 викласти в такій редакції:

“1529 АП Резерви за кредитами, що надані іншим банкам”;

5) у розділі 16 “Кошти інших банків”:

у характеристиці рахунку 1616 групи рахунків 161 “Строкові вклади (депозити) інших банків” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 1626 групи рахунків 162 “Кредити, що отримані від інших банків” літери “КП” замінити літерами “АП”.

2. У класі 2 “Операції з клієнтами”:

1) у розділі 20 “Кредити, що надані суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2016 групи рахунків 201 “Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання” літери “КА” замінити літерами “АП”;

у групі рахунків 202 “Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2026 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2029 викласти в такій редакції:

“2029 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання”;

у групі рахунків 203 “Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання”:

в характеристиці рахунку 2036 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2039 викласти в такій редакції:

“2039 АП Резерви за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання”;

у групі рахунків 206 “Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2066 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2069 викласти в такій редакції:

“2069 АП Резерви за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання”;

у групі рахунків 207 “Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2076 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2079 викласти в такій редакції:

“2079 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання”;

у групі рахунків 208 “Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2086 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2089 викласти в такій редакції:

“2089 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання”;

2) у розділі 21 “Кредити, що надані органам державної влади”:

у групі рахунків 210 “Кредити, що надані органам державної влади”:

у характеристиці рахунку 2106 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2109 викласти в такій редакції:

“2109 АП Резерви за кредитами, що надані органам державної влади”;

у групі рахунків 211 “Кредити, що надані органам місцевого самоврядування”:

у характеристиці рахунку 2116 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2119 викласти в такій редакції:

“2119 АП Резерви за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування”;

у групі рахунків 212 “Іпотечні кредити, що надані органам державної влади”:

у характеристиці рахунку 2126 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2129 викласти в такій редакції:

“2129 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади”;

у групі рахунків 213 “Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування”:

у характеристиці рахунку 2136 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2139 викласти в такій редакції:

“2139 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування”;

3) у розділі 22 “Кредити, що надані фізичним особам”:

у групі рахунків 220 “Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам”:

у характеристиці рахунку 2206 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2209 викласти в такій редакції:

“2209 АП Резерви за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам”;

у групі рахунків 221 “Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам”:

у характеристиці рахунку 2216 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2219 викласти в такій редакції:

“2219 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам”;

у групі рахунків 222 “Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам”:

у характеристиці рахунку 2226 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2229 викласти в такій редакції:

“2229 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам”;

у групі рахунків 223 “Іпотечні кредити, що надані фізичним особам”:

у характеристиці рахунку 2236 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2239 викласти в такій редакції:

“2239 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам”;

4) у розділі 26 “Кошти клієнтів банку”:

у характеристиці рахунку 2616 групи рахунків 261 “Строкові кошти суб’єктів господарювання” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 2636 групи рахунків 263 “Строкові кошти фізичних осіб” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 2656 групи рахунків 265 “Кошти небанківських фінансових установ” літери “КП” замінити літерами “АП”;

5) у характеристиці рахунку 2706 групи рахунків 270 “Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій” розділу 27 “Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій” літери “КП” замінити літерами “АП”.

3. У класі 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання”:

1) у характеристиці рахунку 3016 групи рахунків 301 “Боргові цінні папери в торговому портфелі банку” розділу 30 “Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток” літери “КА” замінити літерами “АП”;

2) у групі рахунків 311 “Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж” розділу 31 “Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування”:

у характеристиці рахунку 3116 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 3119 викласти в такій редакції:

“3119 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж”;

3) у групі рахунків 321 “Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення” розділу 32 “Цінні папери в портфелі банку до погашення”:

у характеристиці рахунку 3216 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 3219 викласти в такій редакції:

“3219 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення”;

4) у розділі 33 “Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання”:

у характеристиці рахунку 3306 групи рахунків 330 “Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3316 групи рахунків 331 “Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3326 групи рахунків 332 “Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3336 групи рахунків 333 “Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3346 групи рахунків 334 “Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3376 групи рахунків 337 “Зобов’язання за привілейованими акціями, емітованими банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

5) у характеристиці рахунку 3666 групи рахунків 366 “Субординований борг” розділу 36 “Інші пасиви банку” літери “КП” замінити літерами “АП”.

4. Клас 6 “Доходи” доповнити після групи рахунків 649 “Інші доходи” розділу 64 “Інші доходи” новим розділом 65 такого змісту:

“65 Комісійні доходи

650 Комісійні доходи за операціями з банками

6500 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6501 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6503 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6504 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6506 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6508 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6509 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6510 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6511 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6513 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6514 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6516 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6518 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6519 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6520 Комісійні доходи за операціями з філіями банку”.

5. Клас 7 “Витрати” доповнити після групи рахунків 749 “Інші витрати” розділу 74 “Загальні адміністративні витрати” новим розділом 75 такого змісту:

“75 Комісійні витрати

750 Комісійні витрати

7500 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7501 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7503 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7504 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7506 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

7508 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7509 А Інші комісійні витрати

752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7520 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку”.

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського

обліку

Б.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України

Р.М. Борисенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

11.09.2017  № 89

ЗМІНИ

до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 “Казначейські та міжбанківські операції”:

1) у характеристиці рахунку 1216 групи рахунків 121 “Строкові вклади (депозити) у Національному банку України” розділу 12 “Кошти в Національному банку України” літери “КА” замінити літерами “АП”;

2) у розділі 13 “Кошти Національного банку України”:

у характеристиці рахунку 1316 групи рахунків 131 “Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 1326 групи рахунків 132 “Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 1336 групи рахунків 133 “Строкові вклади (депозити) Національного банку України” літери “КП” замінити літерами “АП”;

3) у розділі 14 “Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України”:

у характеристиці рахунку 1406 групи рахунків 140 “Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку” літери “КА” замінити літерами “АП”;

у групі рахунків 141 “Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж”:

у характеристиці рахунку 1416 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 1419 викласти в такій редакції:

“1419 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 142 “Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення”:

у характеристиці рахунку 1426 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 1429 викласти в такій редакції:

“1429 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у характеристиці рахунку 1436 групи рахунків 143 “Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю” літери “КА” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 1446 групи рахунків 144 “Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю” літери “КА” замінити літерами “АП”;

4) у розділі 15 “Кошти в інших банках”:

рахунок 1509 групи рахунків 150 “Кошти на вимогу в інших банках” викласти в такій редакції:

“1509 АП Резерви за коштами на вимогу в інших банках.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу в інших банках.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 151 “Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках”:

у характеристиці рахунку 1516 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 1519 викласти в такій редакції:

“1519 АП Резерви за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 152 “Кредити, що надані іншим банкам”:

у характеристиці рахунку 1526 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 1529 викласти в такій редакції:

“1529 АП Резерви за кредитами, що надані іншим банкам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

5) у розділі 16 “Кошти інших банків”:

у характеристиці рахунку 1616 групи рахунків 161 “Строкові вклади (депозити) інших банків” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 1626 групи рахунків 162 “Кредити, що отримані від інших банків” літери “КП” замінити літерами “АП”.

2. У класі 2 “Операції з клієнтами”:

1) у розділі 20 “Кредити, що надані суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2016 групи рахунків 201 “Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання” літери “КА” замінити літерами “АП”;

у групі рахунків 202 “Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2026 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2029 викласти в такій редакції:

“2029 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 203 “Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання”:

в характеристиці рахунку 2036 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2039 викласти в такій редакції:

“2039 АП Резерви за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 206 “Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2066 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2069 викласти в такій редакції:

“2069 АП Резерви за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 207 “Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2076 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2079 викласти в такій редакції:

“2079 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 208 “Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання”:

у характеристиці рахунку 2086 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2089 викласти в такій редакції:

“2089 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

2) у розділі 21 “Кредити, що надані органам державної влади”:

у групі рахунків 210 “Кредити, що надані органам державної влади”:

у характеристиці рахунку 2106 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2109 викласти в такій редакції:

“2109 АП Резерви за кредитами, що надані органам державної влади.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам державної влади.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 211 “Кредити, що надані органам місцевого самоврядування”:

у характеристиці рахунку 2116 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2119 викласти в такій редакції:

“2119 АП Резерви за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 212 “Іпотечні кредити, що надані органам державної влади”:

у характеристиці рахунку 2126 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2129 викласти в такій редакції:

“2129 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 213 “Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування”:

у характеристиці рахунку 2136 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2139 викласти в такій редакції:

“2139 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

3) у розділі 22 “Кредити, що надані фізичним особам”:

у групі рахунків 220 “Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам”:

у характеристиці рахунку 2206 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2209 викласти в такій редакції:

“2209 АП Резерви за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 221 “Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам”:

у характеристиці рахунку 2216 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2219 викласти в такій редакції:

“2219 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 222 “Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам”:

у характеристиці рахунку 2226 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2229 викласти в такій редакції:

“2229 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

у групі рахунків 223 “Іпотечні кредити, що надані фізичним особам”:

у характеристиці рахунку 2236 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 2239 викласти в такій редакції:

“2239 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

4) у розділі 26 “Кошти клієнтів банку”:

у характеристиці рахунку 2616 групи рахунків 261 “Строкові кошти суб’єктів господарювання” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 2636 групи рахунків 263 “Строкові кошти фізичних осіб” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 2656 групи рахунків 265 “Кошти небанківських фінансових установ” літери “КП” замінити літерами “АП”;

5) у характеристиці рахунку 2706 групи рахунків 270 “Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій” розділу 27 “Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій” літери “КП” замінити літерами “АП”.

3. У класі 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання”:

1) у характеристиці рахунку 3016 групи рахунків 301 “Боргові цінні папери в торговому портфелі банку” розділу 30 “Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток” літери “КА” замінити літерами “АП”;

2) у групі рахунків 311 “Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж” розділу 31 “Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування”:

у характеристиці рахунку 3116 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 3119 викласти в такій редакції:

“3119 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

3) у групі рахунків 321 “Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення” розділу 32 “Цінні папери в портфелі банку до погашення”:

у характеристиці рахунку 3216 літери “КА” замінити літерами “АП”;

рахунок 3219 викласти в такій редакції:

“3219 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.

Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.”;

4) у розділі 33 “Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання”:

у характеристиці рахунку 3306 групи рахунків 330 “Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3316 групи рахунків 331 “Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3326 групи рахунків 332 “Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3336 групи рахунків 333 “Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3346 групи рахунків 334 “Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

у характеристиці рахунку 3376 групи рахунків 337 “Зобов’язання за привілейованими акціями, емітованими банком” літери “КП” замінити літерами “АП”;

5) у характеристиці рахунку 3666 групи рахунків 366 “Субординований борг банку” розділу 36 “Інші пасиви банку” літери “КП” замінити літерами “АП”.

4. Клас 6 “Доходи” доповнити після групи рахунків 649 “Інші доходи” розділу 64 “Інші доходи” новим розділом 65 такого змісту:

“65 Комісійні доходи

650 Комісійні доходи за операціями з банками

6500 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6501 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6503 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6504 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6506 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6508 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6509 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6510 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6511 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6513 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6514 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6516 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6518 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6519 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6520 Комісійні доходи за операціями з філіями банку”.

5. Клас 7 “Витрати” доповнити після групи рахунків 749 “Інші витрати” розділу 74 “Загальні адміністративні витрати” новим розділом 75 такого змісту:

“75 Комісійні витрати

750 Комісійні витрати

7500 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7501 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7503 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7504 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7506 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

7508 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7509 А Інші комісійні витрати

752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7520 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку”.

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського

обліку

Б.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України

Р.М. Борисенко


Додаток 1

до постанови Правління

Національного банку України

11.09.2017  № 89

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1) постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517;

2) постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року № 556 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо бухгалтерського обліку”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2004 року за № 1512/10111;

3) пункти 2, 3 постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2005 року № 222 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 липня 2005 року за № 718/10998;

4) постанова Правління Національного банку України від 03 жовтня 2005 року № 359 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 року за № 1238/11518;

5) постанова Правління Національного банку України від 01 грудня 2005 року № 457 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2005 року за № 1462/11742;

6) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2006 року № 76 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 2006 року за № 280/12154;

7) постанова Правління Національного банку України від 13 грудня 2006 року № 457 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2006 року за № 1337/13211;

8) постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2007 року № 229 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 781/14048;

9) постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2007 року № 310 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за № 1105/14372;

10) постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року № 482 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 січня 2008 року за № 38/14729;

11) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 30 вересня 2008 року № 297 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2008 року за № 1001/15692;

12) постанова Правління Національного банку України від 04 лютого 2009 року № 44 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2009 року за № 166/16182;

13) постанова Правління Національного банку України від 06 серпня 2009 року № 458 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2009 року за № 784/16800;

14) постанова Правління Національного банку України від 01 вересня 2010 року № 405 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2010 року за № 835/18130;

15) постанова Правління Національного банку України від 08 червня 2012 року № 227 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 року за № 1050/21362;

16) постанова Правління Національного банку України від 08 січня 2013 року № 3 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 166/22698;

17) постанова Правління Національного банку України від 21 травня 2013 року № 184 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 906/23438;

18) постанова Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року № 359 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 731/25508;

19) постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року № 402 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;

20) постанова Правління Національного банку України від 08 вересня 2015 року № 589 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;

21) постанова Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 826 “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;

22) постанова Правління Національного банку України від 14 червня 2016 року № 345 “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;

23) постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2016 року № 415 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;

24) постанова Правління Національного банку України від 24 травня 2017 року № 39 “Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського

обліку

Б.В. Лукасевич


Додаток 2

до постанови Правління

Національного банку України

11.09.2017  № 89

ПЕРЕХІДНА ТАБЛИЦЯ

перенесення залишків коштів з рахунків для обліку дисконту, премії за наданими кредитами/залученими депозитами, короткострокових, довгострокових, прострочених кредитів/депозитів, прострочених нарахованих доходів/витрат за кредитами/депозитами

№ з/п

План рахунків № 280

План рахунків № 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 постанови)

Номер рахунку

Назва рахунку

Номер рахунку

Назва рахунку

1

2

3

4

5

1

Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції

Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції

2

Розділ 12 Кошти в Національному банку України

Розділ 12 Кошти в Національному банку України

3

Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

4

1212 А

Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України

1212 А

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

5

1215 А

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

1216 АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

6

1216 КА

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

7

Розділ 13 Кошти Національного банку України

Розділ 13 Кошти Національного банку України

8

Група 131 Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

9

1312 П

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1312 П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

10

1315 П

Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1316 АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

11

1316 КП

Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

12

1317 П

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1312 П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1323 П

Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

13

Група 132 Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України

14

1322 П

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1322 П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України

15

1327 П

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

16

1323 П

Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1323 П

Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

17

1327 П

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

18

1324 П

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

1324 П

Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

19

1327 П

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

20

1325 П

Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1326 АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України

21

1326 КП

Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

22

Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

23

1332 П

Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України

1334 П

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

24

1334 П

Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України

25

1335 П

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

1336 АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

26

1336 КП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

27

Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

28

Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

29

1406 КА

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1406 АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

30

1407 А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

31

Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

32

1416 КА

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1416 АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

33

1417 А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

34

1419 АП

Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1418 А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

35

Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

36

1426 КА

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1426 АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

37

1427 А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

38

1429 АП

Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1428 А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

39

Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

40

1436 КА

Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1436 АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

41

1437 А

Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

42

Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

43

1446 КА

Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1446 АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

44

1447 А

Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

45

Розділ 15 Кошти в інших банках

Розділ 15 Кошти в інших банках

46

Група 150 Кошти на вимогу в інших банках

Група 150 Кошти на вимогу в інших банках

47

1509 АП

Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

1508 АП

Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

48

Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

49

1512 А

Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1513 А

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

50

1513 А

Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

51

1517 А

Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

52

1514 А

Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання Розділ 35 Інші активи банку Група 356 Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

3560 А

Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

53

1515 А

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1516 АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

54

1516 КА

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

55

1519 АП

Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1518 АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

56

Група 152 Кредити, що надані іншим банкам

Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

57

1523 А

Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

1524 А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

58

1524 А

Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

59

1527 А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

60

1525 А

Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам

1526 АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

61

1526 КА

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам

62

1529 АП

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

1528 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

63

Розділ 16 Кошти інших банків

Розділ 16 Кошти інших банків

64

Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків

Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

65

1612 П

Короткострокові вклади (депозити) інших банків

1613 П

Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

66

1613 П

Довгострокові вклади (депозити) інших банків

67

1617 П

Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків

68

1615 П

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1616 АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

69

1616 КП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків

70

Група 162 Кредити, що отримані від інших банків

Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

71

1623 П

Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

1623 П

Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

72

1624 П

Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

73

1627 П

Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків

74

1625 П

Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків

1626 АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

75

1626 КП

Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків

76

Клас 2 Операції з клієнтами

Клас 2 Операції з клієнтами

77

Розділ 20 Кредити, що надані суб’єктам господарювання

Розділ 20 Кредити, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

78

Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

79

2015 А

Неамортизована премія за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

2016 АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

80

2016 КА

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

81

Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

82

2025 А

Неамортизована премія за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

2026 АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

83

2026 КА

Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарювання

84

2027 А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

2020 А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

85

2029 АП

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

2028 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

86

Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

87

2035 А

Неамортизована премія за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2036 АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

88

2036 КА

Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

89

2037 А

Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2030 А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

90

2039 АП

Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2038 А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

91

Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

92

2062 А

Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2063 А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

93

2063 А

Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

94

2067 А

Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

95

2065 А

Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2066 АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

96

2066 КА

Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

97

2069 АП

Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2068 А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

98

Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання

Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

99

2075 А

Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб’єктам господарювання

2076 АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

100

2076 КА

Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб’єктам господарювання

101

2077 А

Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий суб’єктам господарювання

2071 А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

102

2079 АП

Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб’єктам господарювання

2078 А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

103

Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

104

2082 А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

2083 А

Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

105

2083 А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

106

2087 А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

107

2085 А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2086 АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

108

2086 КА

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

109

2089 АП

Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2088 А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

110

Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади

Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

111

Група 210 Кредити, що надані органам державної влади

Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

112

2102 А

Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

2103 А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

113

2103 А

Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

114

2107 А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

115

2105 А

Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади

2106 АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

116

2106 КА

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади

117

2109 АП

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

2108 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

118

Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

119

2112 А

Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2113 А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

120

2113 А

Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

121

2117 А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

122

2115 А

Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2116 АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

123

2116 КА

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

124

2119 АП

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2118 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

125

Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

126

2122 А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2123 А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

127

2123 А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

128

2127 А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

129

2125 А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2126 АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

130

2126 КА

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

134

2129 АП

Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2128 А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

132

Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

133

2132 А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2133 А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

134

2133 А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

135

2137 А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

136

2135 А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2136 АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

137

2136 КА

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

138

2139 АП

Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2138 А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

139

Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам

Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

140

Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

141

2202 А

Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2203 А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

142

2203 А

Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

143

2207 А

Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

144

2205 А

Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2206 АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

145

2206 КА

Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

146

2209 АП

Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2208 А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

147

Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

148

2215 А

Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2216 АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

149

2216 КА

Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

150

2217 А

Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2211 А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

151

2219 АП

Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2218 А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

152

Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

153

2226 КА

Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб

2226 АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

154

2227 А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2220 А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

155

2229 АП

Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2228 А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

156

Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

157

2232 А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2233 А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

158

2233 А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

159

2237 А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

160

2235 А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2236 АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

161

2236 КА

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

162

2239 АП

Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2238 А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

163

Розділ 26 Кошти клієнтів банку

Розділ 26 Кошти клієнтів банку

164

Група 261 Строкові кошти суб’єктів господарювання

Група 261 Строкові кошти суб’єктів господарювання

165

2610 П

Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

2610 П

Строкові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

166

2615 П

Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

167

2616 КП

Неамортизований дисконт за строковими коштами суб’єктів господарювання

2616 АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб’єктів господарювання

168

2617 П

Неамортизована премія за строковими коштами суб’єктів господарювання

169

Група 263 Строкові кошти фізичних осіб

Група 263 Строкові кошти фізичних осіб

170

2630 П

Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2630 П

Строкові вклади (депозити) фізичних осіб

171

2635 П

Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

172

2636 КП

Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

2636 АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб

173

2637 П

Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

174

Група 265 Кошти небанківських фінансових установ

Група 265 Кошти небанківських фінансових установ

175

2651 П

Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2651 П

Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

176

2652 П

Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

177

2653 П

Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

2656 АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

178

2656 АП

Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ

179

Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

180

Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

181

2700 П

Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

2701 П

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

182

2701 П

Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

183

2706 КП

Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

2706 АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

184

2707 П

Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

185

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

186

Розділ 30 Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

187

Група 301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

Група 301 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

188

3016 КА

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

3016 АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

189

3017 А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

190

Розділ 31 Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

191

Група 311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

192

3116 КА

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3116 АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

193

3117 А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

194

3119 АП

Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3118 А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

195

Розділ 32 Цінні папери в портфелі банку до погашення

Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

196

Група 321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

197

3216 КА

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3216 АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

198

3217 А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

199

3219 АП

Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3218 А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

200

Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання Група 330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком Група 331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

201

3300 П

Короткострокові прості векселі, емітовані банком

3300 П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

202

3310 П

Довгострокові прості векселі, емітовані банком

203

3301 П

Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями

3301 П

Акцепти, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю

204

3311 П

Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями

205

3306 КП

Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3306 АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

206

3316 КП

Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

207

3307 П

Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

208

3317 П

Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

209

3305 П

Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3303 П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

3305 П

Інші цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

210

3315 П

Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3303 П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

3305 П

Інші цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

211

3308 АП

Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3308 П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

212

3318 АП

Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

213

Група 332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком Група 333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком Група 334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

214

3320 П

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320 П

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

215

3330 П

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

216

3340 П

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

217

3326 КП

Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3326 АП

Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

218

3327 П

Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

219

3336 КП

Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

220

3337 П

Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

221

3346 КП

Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

222

3347 П

Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

223

3328 АП

Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3328 П

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

224

3338 АП

Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

225

3348 АП

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

226

Група 337 Зобов’язання за привілейованими акціями, емітованими банком

Група 337 Зобов’язання за привілейованими акціями, випущеними банком

227

3376 КП

Неамортизований дисконт за зобов’язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком

3376 АП

Неамортизований дисконт/премія за зобов’язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

228

3377 П

Неамортизована премія за зобов’язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком

229

Група 357 Інші нараховані доходи

Група 357 Інші нараховані доходи

230

3579 А

Прострочені інші нараховані доходи

3578 А

Інші нараховані доходи

231

Група 366 Субординований борг банку

Група 366 Субординований борг банку

232

3666 КП

Неамортизований дисконт за субординованим боргом

3666 АП

Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом

233

3667 П

Неамортизована премія за субординованим боргом

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського

обліку

Б.В. Лукасевич


Додаток 3

до постанови Правління

Національного банку України

11.09.2017  № 89

ПЕРЕХІДНА ТАБЛИЦЯ

перенесення залишків коштів за рахунками сформованих спеціальних резервів

№ з/п

План рахунків № 280

План рахунків № 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 постанови)

Номер рахунку

Назва рахунку

Номер рахунку

Назва рахунку

1

2

3

4

5

1

Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції

Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції

2

Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

3

Група 149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

4

1490 КА

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1419 КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

5

1491 КА

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1429 КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

6

Розділ 15 Кошти в інших банках

Розділ 15 Кошти в інших банках

7

Група 159 Резерви під заборгованість інших банків

Група 150 Кошти на вимогу в інших банках

8

1592 КА

Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

1509 КА

Резерв за коштами на вимогу в інших банках

Розділ 16 Кошти інших банків Група 160 Кошти на вимогу інших банків

1609 КА

Резерв за коштами на вимогу інших банків

9

1590 КА

Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями

Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1519 КА

Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1529 КА

Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання Розділ 35 Інші активи банку Група 356 Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

3569 КА

Резерв за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

10

Клас 2 Операції з клієнтами

Клас 2 Операції з клієнтами

11

Розділ 24 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Група 240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

2400 КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі

2401 КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі

Розділ 20 Кредити, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2019 КА

Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2029 КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2039 КА

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 204 Придбані (створені) знецінені кредити суб’єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю

2049 АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб’єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2069 КА

Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

2079 КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2089 КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2109 КА

Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2119 КА

Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2129 КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2139 КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 214 Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2149 АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2209 КА

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

2219 КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2229 КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2239 КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2249 АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Розділ 23 Кредити, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю

Група 230 Кредити в поточну діяльність суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

2309 АП

Резерв за кредитами в поточну діяльність суб’єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Розділ 26 Кошти клієнтів банку

Група 260 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

2609 КА

Резерв за коштами на вимогу суб’єктів господарювання

Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб

2629 КА

Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб

Група 265 Кошти небанківських фінансових установ

2659 КА

Резерв за коштами небанківських фінансових установ

12

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

13

Розділ 31 Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

14

Група 319 Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж

Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

15

3190 КА

Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж

3119 КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

16

Розділ 32 Цінні папери в портфелі банку до погашення

Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

17

Група 329 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

18

3290 КА

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3219 КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

19

Розділ 35 Інші активи банку

Розділ 35 Інші активи банку

20

Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

21

3590 КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590 КА

Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

22

3599 КА

Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами

23

3590 КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3599 КА

Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

24

3599 КА

Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами

25

Розділ 36 Інші пасиви банку

Розділ 36 Інші пасиви банку

26

Група 369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов’язання

27

3690 П

Резерви за виданими фінансовими зобов’язаннями

3690 П

Резерви за наданими фінансовими гарантіями

3692 П

Резерви за кредитними зобов’язаннями

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського

обліку

Б.В. Лукасевич

Документи та файли

Сигнальний документ — f469870n558.doc / zip
Сигнальний документ — f469870n559.doc / zip

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 11.09.2017 № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку". Національний банк України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 11.09.2017 № 89 "Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -