>>

НАКАЗ 21.10.2010 N 542 "Про затвердження Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням". 2010

Інформація актуальна на 17.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

21.10.2010  № 542

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 листопада 2010 р.

за № 1095/18390

Про затвердження Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки

№ 293 від 14.07.2012

№ 494 від 05.11.2012

№ 322 від 18.06.2016

№ 563 від 26.10.2016 - зміни опрацьовуються}

Відповідно до статей 9, 10, 19, 22 Закону України "Про Службу безпеки України", Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про інформацію", Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового та фінансового забезпечення Служби безпеки України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 25.03.92 № 2231-XII, з метою впорядкування процесу підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

1.

Затвердити Інструкцію про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, що додається.

{Пункт 1 в редакції Наказу Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління роботи з особовим складом.

3.

Управлінню роботи з особовим складом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

Голова Служби

В. Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра освіти і науки України

П.М. Куліков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

21.10.2010  № 542

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 листопада 2010 р.

за № 1095/18390

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням

{Назва Інструкції в редакції Наказу Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок підбору, відбору та вивчення кандидатів на денну (очну) форму навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України (військових навчальних підрозділах Служби безпеки України вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням (далі - навчальні заклади), з числа осіб, які мають повну загальну середню освіту.

{Пункт 1.1 глави 1 в редакції Наказу Служби безпеки № 494 від 05.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 563 від 26.10.2016}

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

відбір - проведення заходів з визначення серед підібраних осіб кандидатів;

заінтересовані підрозділи - підрозділи Центрального управління, регіональні органи, органи військової контррозвідки, навчальні, наукові, науково-дослідні, інші заклади і установи Служби безпеки України (далі - СБУ) та Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України, які здійснюють вивчення кандидатів;

кандидат - особа, яка виявила бажання щодо вступу до навчального закладу і розглядається та вивчається з метою з'ясування можливості її вступу до навчального закладу;

підбір - проведення заходів професійно-орієнтаційного характеру, що полягають у поширенні в Україні інформації про напрями та форми освіти в СБУ, пошуку та виявленні серед громадян України тих, які бажають навчатися у навчальних закладах;

установчі дані кандидата - інформація, яка дозволяє ідентифікувати особу за її прізвищем, іменем та по батькові, датою і місцем народження, місцями проживання, реєстрації та роботи (служби, навчання).

1.3. Загальне організаційно-методичне керівництво організацією та веденням підбору та відбору кандидатів здійснюється Управлінням роботи з особовим складом.

Заходи з організації та ведення підбору, відбору та вивчення кандидатів здійснюються заінтересованими підрозділами за участю відповідних підрозділів кадрового забезпечення.

Службові особи навчальних закладів не здійснюють підбір і відбір кандидатів.

2. Організація та здійснення підбору кандидатів

2.1. Підбір кандидатів здійснюється на добровільній основі з дотриманням законодавства, прав та свобод громадян і гідності особи. Кількість кандидатів на навчання, які підбираються заінтересованими підрозділами, не обмежується.

2.2. Кандидатом на навчання може бути особа віком від 17 до 23 років, у тому числі та, якій 17 років виповнюється у рік вступу до навчального закладу та яка не старше 23 років на час зарахування до навчального закладу.

{Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

2.3. Організаційні заходи та умови вступу до навчальних закладів визначаються правилами прийому на кожен навчальний рік.

{Пункт 2.3 глави 2 в редакції Наказу Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

2.4. Правила прийому доводяться до відома громадян України співробітниками підрозділів кадрового забезпечення, які здійснюють заходи з організації та здійснення їх підбору, відбору та вивчення.

3. Організація та здійснення відбору кандидатів

3.1. Відбір кандидатів починається з подання ними до заінтересованого підрозділу заяви на ім'я Голови Служби безпеки України чи його заступника згідно з розподілом функціональних обов’язків за зразком згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

{Абзац перший пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки № 494 від 05.11.2012, № 322 від 18.06.2016}

У процесі відбору кандидатів враховуються їх вік, освіта, стан здоров'я, сімейний стан, місця проживання і реєстрації, характеристики з місць їх навчання (роботи).

{Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 293 від 14.07.2012}

3.2. Заява передається до Управління роботи з особовим складом для внесення даних до системи централізованого обліку кандидатів.

Після внесення даних заява надсилається для початку роботи з вивчення кандидата до заінтересованого підрозділу. Якщо заява надійшла до навчального закладу поштою, вона надсилається до регіонального органу за місцем реєстрації або фактичного проживання заявника.

{Абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

3.3. Вивчення кандидата проводиться за планом, складеним співробітником підрозділу кадрового забезпечення і затвердженим керівником заінтересованого підрозділу.

3.4. Вивчення кандидата складається з:

перевірки наданих кандидатом відомостей на предмет їх правдивості, повноти та об'єктивності;

проведення професійно-психологічного відбору кандидата у порядку, визначеному Інструкцією про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу (навчання) та військовослужбовців в системі Служби безпеки України, затвердженою наказом Центрального управління Служби безпеки України від 15 березня 2011 року № 51/ДСК, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2011 року за № 438/19176 (зі змінами);

{Абзац третій пункту 3.4 глави 3 в редакції Наказу Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

огляду кандидата військово-лікарською комісією;

аналізу наданих кандидатом біографічних та характеризуючих даних з метою визначення особистісних якостей.

Перевірка кандидата у зв'язку з допуском до державної таємниці здійснюється на другому курсі навчання в навчальному закладі.

3.5. Кандидат на навчання власноруч заповнює бланки анкети й автобіографії, що подаються разом з іншими документами згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цієї Інструкції, співробітнику підрозділу кадрового забезпечення, який здійснює вивчення кандидата, та повідомляє про близьких йому осіб, які проходять військову службу або працюють у заінтересованому підрозділі.

{Пункт 3.5 глави 3 в редакції Наказу Служби безпеки № 293 від 14.07.2012}

3.6. До початку вивчення кандидат добровільно надає письмову згоду на здійснення перевірки наданих відомостей за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. Якщо кандидат не досяг вісімнадцятирічного віку, таку згоду дають його батьки, усиновителі, піклувальники.

3.7. Під час вивчення кандидата з ним проводяться індивідуальні бесіди співробітниками заінтересованих підрозділів, під час яких з'ясовуються моральні та особистісні якості кандидата.

3.8. Перевірка правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей проводиться перед направленням його для огляду військово-лікарською комісією.

Організація цієї перевірки покладається на співробітників відповідних підрозділів кадрового забезпечення.

3.9. Перевірка наданих кандидатом відомостей здійснюється відповідно до наказу Служби безпеки України від 24 жовтня 2009 року № 700/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2009 року за № 1052/17068.

{Пункт 3.9 глави 3 в редакції Наказу Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

3.10. За результатами проведення вивчення кандидата складається узагальнююча довідка, що підписується співробітниками, керівником або заступником керівника заінтересованого підрозділу та підрозділу кадрового забезпечення, які брали участь у вивченні кандидата.

У довідці зазначаються:

установчі дані кандидата;

відомості про трудову діяльність, навчання кандидата;

стан здоров'я кандидата, реєстраційні номери та дати відповідних довідок і висновків;

результати перевірки наданих кандидатом відомостей;

ділові, моральні та особистісні якості кандидата та інші дані, що його характеризують;

мотиви вступу кандидата до навчального закладу, а також бажання проходити службу в СБУ;

навчальний заклад та напрям (напрями) підготовки кандидата згідно із правилами прийому до відповідного навчального закладу.

{Абзац дев’ятий пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 293 від 14.07.2012}

3.11. Узагальнююча довідка долучається до навчальної справи кандидата, яка формується протягом його вивчення, і у разі прийняття рішення про направлення кандидата на навчання надсилається до відповідного навчального закладу. До навчальної справи долучаються надані кандидатом копії документів і матеріали його вивчення.

3.12. Вивчення кандидатів на навчання закінчується не пізніше ніж за два місяці до початку вступної кампанії.

3.13. Остаточний відбір кандидатів проводиться комісіями з відбору в навчальних закладах.

{Пункт 3.13 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

3.14. У разі прийняття рішення про припинення вивчення кандидату надсилається письмове повідомлення.

Рішення щодо припинення вивчення кандидата на навчання приймається керівником заінтересованого підрозділу, який здійснює відбір кандидата на навчання, про що складається відповідний висновок.

У висновку зазначаються причини припинення вивчення кандидата.

Затверджені керівником заінтересованого підрозділу висновки надсилаються до Управління роботи з особовим складом для внесення відповідних відомостей до системи централізованого обліку кандидатів.

{Пункт 3.14 глави 3 в редакції Наказу Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

3.15. Кандидати на навчання, не згодні з рішенням про припинення їх вивчення, у двотижневий строк можуть надати письмове оскарження на ім'я Голови Служби безпеки України.

3.16. Матеріали вивчення кандидата, якому відмовлено в подальшому вивченні, протягом року з дати прийняття рішення про припинення вивчення зберігаються у підрозділі кадрового забезпечення заінтересованого підрозділу, після чого знищуються.

Начальник Управління роботи

з особовим складом

О. Тарасовський

Додаток 1

до Інструкції про порядок підбору

кандидатів на навчання у вищих

навчальних закладах

Служби безпеки України

ЗАЯВА

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки № 293 від 14.07.2012, № 494 від 05.11.2012, № 322 від 18.06.2016}


Додаток 2

до Інструкції про порядок підбору

кандидатів на навчання у вищих

навчальних закладах

Служби безпеки України

ПЕРЕЛІК

документів, які надаються кандидатом на навчання

1. Анкета.

2. Автобіографія.

3. Медична довідка про проходження обов'язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профільного наркологічного огляду, видані за місцем реєстрації кандидата.

4. Копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

5. Копія свідоцтва про народження.

6. Копія документів про отримання освіти (диплом, атестат, табель навчальних досягнень та відвідування школи учнями V-XI (XII) класів).

7. Копія трудової книжки*.

8. Копія ідентифікаційного коду.

9. Копія військового квитка (приписного свідоцтва).

10. Копія посвідчення водія*.

11. Копія свідоцтва про одруження*.

12. Копії документів, які дають право на пільги*.

13. Довідка з місця реєстрації за формою № 3.

14. Характеристика за останнім місцем навчання за підписом директора навчального закладу, скріпленим печаткою.

15. Відгуки з місця навчання або роботи.

16. Документи, що засвідчують досягнення на навчальних олімпіадах різних рівнів (грамоти, дипломи, похвальні листи тощо)*.

17. 4 кольорові фотографії розміром 4 х 6 см, 1 кольорова фотографія розміром 9 х 12 см.

18. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"

19. Письмова згода на проведення спеціальної перевірки.

__________

* Документ надається за наявності.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки № 293 від 14.07.2012, № 494 від 05.11.2012}


Додаток 3

до Інструкції про порядок підбору

кандидатів на навчання у вищих

навчальних закладах

Служби безпеки України

ЗАЯВА

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 494 від 05.11.2012}

Документи та файли

Сигнальний документ — f336885n119.doc
Сигнальний документ — f336885n118.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ 21.10.2010 N 542 "Про затвердження Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням". Служба безпеки України. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ 21.10.2010 N 542 "Про затвердження Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням". 2010

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -