>>

НАКАЗ від 01.03.2012 № 79 "Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України". 2012

Інформація актуальна на 22.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

01.03.2012  № 79

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 березня 2012 р.

за № 436/20749

Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України

Відповідно до статей 10, 19, 22 Закону України “Про Службу безпеки України”, статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, з метою впорядкування процесу відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України і військових навчальних підрозділах Служби безпеки України вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, що додається.

2. Начальнику Управління роботи з особовим складом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

Голова Служби

генерал-лейтенант

І. Калінін

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра освіти і науки,

молоді та спорту України

Є. Суліма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

01.03.2012  № 79

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 березня 2012 р.

за № 436/20749

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України

I.

Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання та військову службу за контрактом (далі - військова служба) курсантами вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (далі - ВВНЗ) і військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів (далі - ВНП ВНЗ).

1.2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

адаптація - пристосування організму та психіки особи до вимог та особливостей навчання та військової служби курсантом ВВНЗ або ВНП ВНЗ;

відбіркова комісія - комісія, яка створюється наказом ректора ВВНЗ або начальника ВНП ВНЗ для визначення відповідності кандидатів на навчання вимогам проходження військової служби в Службі безпеки України;

вступник - кандидат на навчання та військову службу курсантом ВВНЗ або ВНП ВНЗ, документи якого зареєстровані для участі в конкурсному відборі;

девіантні форми поведінки - форми особистої поведінки вступника, які суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам. Ці форми можуть проявлятись у вигляді протиправних діянь, порушень дисциплінарних вимог, аморальних, асоціальних вчинків, зловживання психоактивними речовинами;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання до ВВНЗ або ВНП ВНЗ за рейтинговим списком вступників;

мотивація - спрямованість потреб і прагнень вступника до навчання у ВВНЗ або ВНП ВНЗ та проходження військової служби у Службі безпеки України;

пояснювальна записка до тестування - опис проведення тестування та оцінювання результатів тестових завдань;

приймальна комісія ВНЗ (далі - приймальна комісія) - робочий орган ВНЗ, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання;

професійно-психологічний відбір (далі - ППВ) - комплекс заходів, спрямованих на виявлення серед вступників осіб із ознаками девіантних форм поведінки, утрудненою або уповільненою адаптацією, несформованою мотивацією та низьким рівнем юридичної обізнаності;

тестове завдання - упорядкована сукупність тестових питань закритої або відкритої форми відповіді та які надають можливість виявити і оцінити наявність певної особливості вступника для визначення його придатності до навчання та військової служби курсантом ВВНЗ або ВНП ВНЗ;

юридична обізнаність - обсяг правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання обов’язків під час проходження військової служби у Службі безпеки України.

1.3. ППВ проводиться у ВВНЗ та ВНП ВНЗ комісією з професійно-психологічного відбору (далі - Комісія), яка створюється наказом ректора ВВНЗ або начальника ВНП ВНЗ.

1.4. Під час проведення ППВ здійснюються виявлення і оцінювання  психологічних особливостей, якостей вступника, сформованості його мотивації, рівня юридичної обізнаності та прийняття на їх підставі рішення про придатність вступника до навчання та військової служби курсантом ВВНЗ або ВНП ВНЗ.

1.5. ППВ проводиться на основі загальноприйнятих психолого-педагогічних методів та методик шляхом письмового виконання вступниками тестових завдань, а також проходження співбесіди.

1.5.1. Перелік психологічних методик, які рекомендовані для проведення професійно-психологічного відбору вступників, наведено у додатку 1.

1.5.2. Перелік тем для визначення рівня юридичної обізнаності вступників наведено у додатку 2.

1.5.3. Результати виконання кожного тестового завдання оцінюються за 100-бальною шкалою.

1.6. Придатність вступника до навчання та військової служби курсантом ВВНЗ або ВНП ВНЗ оцінюється так: “пройшов професійно-психологічний відбір” або “не пройшов професійно-психологічний відбір”.

1.7. Для забезпечення єдиних вимог до проведення ППВ ректор ВВНЗ і начальник ВНП ВНЗ організовують спільну розробку тестових завдань, пояснювальних записок до тестування вступників та затверджують їх не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного відбору.

ІІ. Організація та проведення ППВ

2.1. ППВ проводиться у строки, що встановлюються щорічними правилами прийому до ВВНЗ та ВНЗ.

2.2. Склад Комісії затверджується ректором ВВНЗ або начальником ВНП ВНЗ не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного відбору у кількості не менше трьох осіб.

До складу Комісії включаються особи з числа психологів Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України, підрозділів кадрового забезпечення функціональних підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних закладів, наукових установ та інших закладів, установ Служби безпеки України, науково-педагогічного складу ВВНЗ, ВНП ВНЗ. Членами Комісії можуть бути фахівці Служби безпеки України, які мають вищу освіту у галузі психології та практичний досвід оперативно-службової діяльності більше трьох років.

До складу Комісії не дозволяється включати осіб, близькі родичі яких вступають до ВВНЗ або ВНП ВНЗ у поточному році.

2.3. Голова Комісії забезпечує організацію ППВ та відповідає за обґрунтованість висновків за результатами ППВ.

Члени Комісії відповідають за якість опрацювання результатів тестових завдань, проведення співбесіди, збереження конфіденційності інформації щодо їх змісту.

2.4. До проведення ППВ Комісія забезпечує тиражування затверджених бланків тестових завдань,  пояснювальних записок до тестування у необхідній кількості.

Підготовка та тиражування тестових завдань здійснюються в умовах суворої конфіденційності. Розголошення в будь-якій формі конфіденційної інформації про зміст тестових завдань до завершення їх виконання вступниками заборонено.

2.5. Розклад проведення ППВ із зазначенням дати, часу та місця проведення (аудиторії) розробляється Комісією і затверджується головою приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсного відбору.

2.6. В аудиторії забезпечуються належні умови для виконання тестових завдань і проведення співбесід.

Розміщення вступників повинно виключати можливість їх сумісної роботи над виконанням тестових завдань. Під час проведення ППВ, перебування в аудиторіях осіб, які не тестуються або не є членами Комісії, забороняється.

2.7. Групові консультації з вступниками з питань умов, порядку і правил  ППВ проводяться Комісією у день реєстрації документів таких вступників, але не пізніше ніж за день до проведення ППВ.

2.8. Для виконання тестових завдань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

початок тестування - з 8 до 10 години ранку;

загальна тривалість тестування - не більше чотирьох годин з

15-хвилинними перервами після кожних 90 хвилин.

2.9. Тестування проводиться в групах чисельністю до 50 осіб.

2.10. Тестування проводиться у присутності не менше трьох членів Комісії.

2.11. У день тестування перед його початком вступника запитують про стан самопочуття, здоров’я та відсутність інших обставин, що перешкоджають його участі у ППВ, про що він письмово інформує за зразком, наведеним у додатку 3.

Вступники, які скаржаться на стан самопочуття, здоров’я або вказали на інші обставини, що перешкоджають їх участі у ППВ, у цей день від участі у заходах з ППВ звільняються. За рішенням голови приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ вступнику призначається інший день для проходження ППВ у строки проведення конкурсного відбору.

Вступник, який скаржиться на стан самопочуття або здоров’я, направляється до медичного пункту ВВНЗ або ВНП ВНЗ.

2.12. Після підтвердження своєї участі у заходах з ППВ вступник отримує бланки тестових завдань зі штампом ВВНЗ або ВНП ВНЗ, про що робиться запис у відомості проведення тестування.

2.13. Перед початком роботи з кожним тестовим завданням член Комісії повідомляє вступників про час, відведений на його виконання, та проводить з ними інструктаж про порядок виконання тестового завдання. У процесі тестування член Комісії подає відповідні команди про початок та завершення виконання кожного тестового завдання.

2.14. Після завершення тестування вступники здають заповнені бланки тестових завдань, а члени Комісії перевіряють правильність оформлення їх титульних аркушів, про що робиться запис у відомості проведення тестування.

Вступники, які не встигли за відведений час виконати тестові завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

2.15. Отримані бланки тестових завдань члени Комісії передають відповідальному секретарю приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ для шифрування.

2.16. Для шифрування заповнених бланків тестових завдань відповідальним секретарем приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ на  кожному аркуші такого бланка, а також у відомостях з оцінювання тестування проставляється цифровий або інший умовний шифр.

Після шифрування титульні аркуші бланків тестових завдань зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ до закінчення перевірки виконаних вступниками тестових завдань.

Бланки тестових завдань із нанесеними шифрами разом із відомостями передаються голові Комісії, який розподіляє їх між членами Комісії для перевірки.

2.17. Перевірка виконаних вступниками тестових завдань проводиться членами Комісії в приміщеннях ВВНЗ або ВНП ВНЗ і повинна бути завершена у день проведення тестування.

2.18. Перевірені тестові завдання вступників, а також заповнені відомості з шифрами, виставленими балами та підписами членів Комісії передаються головою Комісії відповідальному секретарю приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ, який проводить їх дешифрування та вписує у відомості з оцінювання тестування прізвища та ініціали вступників.

Дешифровані тестові завдання вступників долучаються до матеріалів ППВ.

2.19. Результати тестування оголошуються вступникам та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ не пізніше дня, наступного після його проведення.

2.20. Вступники, які за результатами виконання кожного тестового завдання отримали 50 і більше балів, визнаються такими, що пройшли ППВ.

Із вступниками, які за результатами виконання одного або двох тестових завдань отримали за кожне менше 50 балів, проводяться співбесіди.

Вступники, які за результатами виконання трьох і більше тестових завдань отримали за кожне менше 50 балів, вважаються такими, що не пройшли ППВ.

2.21. Співбесіди проводяться у присутності не менше трьох членів Комісії з метою забезпечення об’єктивності прийняття рішення про придатність вступників до навчання та військової служби курсантами ВВНЗ або ВНП ВНЗ.

2.22. Співбесіди із вступниками проводяться в індивідуальному порядку шляхом їх опитування в межах тестових завдань, винесених для ППВ, а також спостереження за їх психологічними особливостями, якостями під час такого опитування.

2.23. Дата та час проведення співбесід із вступниками доводяться до їх відома у день оголошення результатів тестування та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ.

2.24. Для проведення співбесіди із вступником відводиться не більше 45 хвилин.

2.25. За результатами співбесіди члени Комісії, які її проводили, готують та підписують довідку, що долучається до матеріалів ППВ вступника.

2.26. Після завершення заходів із ППВ члени Комісії готують на кожного вступника обґрунтований висновок про його придатність до навчання та військової служби курсантом ВВНЗ або ВНП ВНЗ (далі - висновок).

У висновку чітко і логічно викладаються дані стосовно вступника, отримані під час проведення ППВ.

Фактори ризику, які можуть призвести до девіантних форм поведінки вступника, утрудненої чи уповільненої адаптації або інших негативних проявів під час навчання та військової служби курсантом ВВНЗ або ВНП ВНЗ, наводяться у висновку без використання спеціальних термінів.

2.27. Висновок підписується членами Комісії, які його готували, та головою Комісії.

Висновки затверджуються рішенням приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ. Такі рішення оголошуються вступникам у порядку, встановленому правилами прийому до ВВНЗ та ВНЗ.

Висновки долучаються до матеріалів ППВ.

2.28. Вступник, який не пройшов ППВ, до подальшої участі в конкурсному відборі не допускається, а витяг з рішення приймальної комісії ВВНЗ або відбіркової комісії ВНП ВНЗ стосовно такого вступника долучається до матеріалів його навчальної справи із записом: “не пройшов професійний відбір”.

2.29. Про вступників, які не пройшли професійно-психологічний відбір, ВВНЗ або ВНП ВНЗ інформує Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

ІІІ. Зберігання матеріалів ППВ вступників

3.1. Матеріали ППВ вступників, які зараховані на навчання та військову службу курсантами ВВНЗ або ВНП ВНЗ, зберігаються психологами підрозділів кадрового забезпечення ВВНЗ або ВНП ВНЗ впродовж всього терміну їх навчання курсантами, а вступників, які не зараховані, - протягом одного року.

3.2. За письмовим зверненням вступника, стосовно якого проводився ППВ, йому надається інформація про результати цього відбору.

Начальник Управління

роботи з особовим складом

О. Коншин


Додаток 1

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кандидатів на навчання

у вищих військових навчальних

закладах Служби безпеки України

ПЕРЕЛІК

психологічних методик, які рекомендовані для проведення професійно-психологічного відбору вступників

1. Багатофакторний особистісний опитувальник FPI-1.

2. Індивідуальний типологічний опитувальник.

3. Карта інтересів.

4. Короткий орієнтовний тест.

5. Методика Кейрсі.

6. Методика ТІП.

7. Методика визначення інтелектуальної лабільності.

8. Методика визначення рівня суб'єктивного контролю.

9. Методика Гілфорда.

10. Методика СВП.

11. Методика діагностики показників та форм агресії А.Басса, А.Дарки.

12. Методика діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К.Томаса.

13. Методика “Оцінка потреби в досягненні”.

14. Методика “Мотиви вибору професії”.

15. Методика “Оцінка кмітливості”.

16. Методика Лірі.

17. Методика Шутца.

18. Опитувальник Айзенка.

19. Тест вибору кольорів Люшера.

20. Тест Леонгарда-Шмішека.

21. Тест Равена.

22. Тест САН.

23. Шкільний тест розумового розвитку.

24. Методики, стандартизовані Інститутом психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України

25. Методики, розроблені психологами Служби безпеки України.

__________

-1Назву подано мовою оригіналу.


Додаток 2

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кандидатів на навчання

у вищих військових навчальних

закладах Служби безпеки України

ПЕРЕЛІК

тем для визначення рівня юридичної обізнаності вступників

1. Основи теорії держави і права

Поняття та ознаки держави. Функції держави: поняття та види. Поняття функцій держави. Форма державного правління: поняття, різновиди та їх характеристика. Форма територіального устрою: поняття, різновиди та їх характеристика. Форма державно-політичного режиму: поняття, різновиди та їх характеристика.

Право: поняття, ознаки, сутність. Норма права: поняття та структура правової норми. Форма права: поняття та джерела. Поняття та види правовідносин. Закон: поняття та види. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види. Поняття й загальна характеристика правотворчості. Систематизація нормативно-правових актів: поняття та форми. Поняття й основні ознаки правової держави. Головні напрями формування правової держави в Україні.

Поняття, причини та види правопорушень. Поняття і види юридичної відповідальності. Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Поняття та ознаки злочину. Стадії вчинення злочину. Види кримінальних покарань. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

2. Конституція України

Загальна характеристика Конституції України. Структура Конституції України. Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України. Правовий статус Автономної Республіки Крим.

Державна символіка. Державний Прапор. Державний Герб. Державний Гімн.

Поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Особисті (громадянські) права і свободи людини і громадянина. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання. Політичні права і свободи людини і громадянина. Економічні права і свободи людини і громадянина. Соціальні права і свободи людини і громадянина. Право на соціальний захист. Право на працю. Культурні (духовні) права і свободи людини і громадянина. Право на освіту.

Конституційні обов’язки громадян України.

Поняття референдуму. Предмет, порядок призначення референдумів. Принципи виборчого права України.

Склад, правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Правовий статус народного депутата. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України і народного депутата України. Порядок роботи Верховної Ради України. Законодавчий процес за Конституцією України.

Правовий статус Президента України та його повноваження. Порядок обрання, підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Рада національної безпеки і оборони України.

Правовий статус і повноваження Кабінету Міністрів України. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України. Порядок формування місцевих державних адміністрацій.

Місцеве самоврядування за Конституцією України. Органи місцевого самоврядування.

Судова влада в Україні. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Система судів загальної юрисдикції в Україні. Основні принципи судочинства в Україні.

Конституційний статус та функції прокуратури України.

3. Служба безпеки України

Визначення та завдання Служби безпеки України. Засади діяльності Служби безпеки України. Правова основа діяльності Служби безпеки України.

Діяльність Служби безпеки України і права людини. Позапартійність співробітників Служби безпеки України. Право громадськості на інформацію про діяльність Служби безпеки України.

Кадри Служби безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України.

Обов’язки Служби безпеки України. Права Служби безпеки України.

Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Служби безпеки України. Відповідальність співробітників Служби безпеки України за правопорушення.


Додаток 3

до Інструкції про порядок

організації та проведення

професійно-психологічного

відбору кандидатів на навчання

у вищих військових навчальних

закладах Служби безпеки України

ЗРАЗОК

Я, ________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові вступника)

перебуваю в нормальному психічному та фізичному стані, у мене відсутні інші обставини, що перешкоджають проходженню професійно-психологічного відбору. Готовий(а) проходити тестування та співбесіду.

Мене поінформовано про порядок проходження професійно-психологічного відбору.

____________

(дата)

___________________

(підпис вступника)

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 01.03.2012 № 79 "Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 01.03.2012 № 79 "Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -