>>

НАКАЗ від 04.02.2016 № 45 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". 2016

Інформація актуальна на 05.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

04.02.2016  № 45

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 березня 2016 р.

за № 328/28458

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України “Про Службу безпеки України”, статей 84-88 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-ХІV, з метою удосконалення порядку проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України, що додається.

2.

Визнати такими, що втратили чинність, накази:

Служби безпеки України від 16 липня 2008 року № 547 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2008 року за № 709/15400;

Служби безпеки України від 20 липня 2009 року № 541 “Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 року за № 850/16866;

Центрального управління Служби безпеки України від 22 листопада 2011 року № 431 “Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1450/20188;

Центрального управління Служби безпеки України від 16 серпня 2012 року № 373 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1501/21813.

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Головної інспекції Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

генерал-полковник

В.

Грицак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

04.02.2016 № 45

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 березня 2016 р.

за № 328/28458

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає підстави, порядок призначення та проведення службових розслідувань і службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України (далі - СБУ), оформлення таких розслідувань та перевірок і прийняття за ними рішень.

2. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають такі значення:

виконавська дисципліна - належне, своєчасне та якісне виконання військовослужбовцями СБУ функціональних обов’язків (посадових інструкцій), наказів СБУ, доручень, рішень, планів, програм, які затверджуються в системі СБУ або надходять для виконання до СБУ;

службова перевірка - комплекс заходів, які здійснюються відповідно до цієї Інструкції з метою перевірки інформації про вчинення дисциплінарного правопорушення, з’ясування наявності підстав для призначення службового розслідування, обставин порушення виконавської дисципліни;

службове розслідування - комплекс заходів, які здійснюються відповідно до цієї Інструкції з метою з’ясування обставин вчинення військовослужбовцями СБУ дисциплінарних правопорушень, відповідальність за які передбачена Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, уточнення причин та умов, що сприяли їх вчиненню, та ступеня вини.

3.

Дія цієї Інструкції не поширюється на службові розслідування стосовно державних службовців, за фактами заподіяння державі матеріальної шкоди, вчинення правопорушень у сфері охорони державної таємниці, розслідування нещасних випадків з військовослужбовцями СБУ, аварій та пожеж на об’єктах СБУ, порядок проведення яких визначається законодавством.

У кожному випадку вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України “Про запобігання корупції” з метою виявлення причин та умов, що сприяли їх вчиненню, службове розслідування призначається або проводиться за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

4. Службове розслідування не проводиться, якщо обставини вчинення правопорушення (час, місце, спосіб тощо), а також причини та умови, що сприяли його вчиненню, встановлено або встановлюються під час службової перевірки, ревізії, інвентаризації, розслідування кримінального провадження.

5. Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що вчинене військовослужбовцем правопорушення містить ознаки кримінального правопорушення, службова особа, яка призначила службове розслідування, невідкладно письмово повідомляє про це орган досудового розслідування та вживає заходів щодо завершення службового розслідування і складання висновку за результатами службового розслідування.

ІІ. Підстави для проведення службового розслідування

1. Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.

2. Підставами для проведення службового розслідування є:

невиконання (неналежне виконання) військовослужбовцем СБУ вимог військових статутів, інших актів законодавства, нормативно-правових та розпорядчих актів СБУ, наказів начальників (командирів), що негативно вплинуло на стан виконання покладених на СБУ завдань або призвело до порушень громадського порядку, прав та законних інтересів осіб, заподіяння шкоди державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян;

недотримання військовослужбовцем СБУ вимог законодавства, що призвело до втрати, незаконного знищення матеріальних носіїв службової інформації або розголошення відомостей, що містяться в них;

порушення військовослужбовцем СБУ порядку застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів чи заходів фізичного впливу;

порушення військовослужбовцем СБУ правил несення вартової чи чергової служби, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків;

надзвичайні події на об’єктах СБУ.

3. Забороняється призначення службового розслідування за відсутності підстав, визначених цією Інструкцією.

ІІІ. Порядок призначення службового розслідування

1. Службове розслідування призначається письмовим наказом начальника, який вирішив притягти військовослужбовця СБУ до дисциплінарної відповідальності.

Службове розслідування призначається не пізніше 10 діб від дня, коли начальнику стало відомо про факт вчинення дисциплінарного правопорушення.

Службове розслідування може бути проведено особисто начальником чи доручено іншій службовій особі або декільком особам (комісії), одна з яких призначається головою комісії.

Службове розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.

2. У функціональних підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях та підприємствах Служби безпеки України, штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - підрозділи, органи, заклади та установи СБУ) службові розслідування стосовно військовослужбовців проводяться за рішенням начальників за наявності підстав, зазначених у пункті 2 розділу ІІ цієї Інструкції.

3. Проведення службового розслідування стосовно начальників підрозділів, органів, закладів та установ СБУ залежно від сфери оперативно-службової діяльності доручається начальникам Головної інспекції, Управління роботи з особовим складом, Управління внутрішньої безпеки із залученням до складу комісії зі службового розслідування начальників інших підрозділів Центрального управління СБУ.

4. У наказі про призначення службового розслідування зазначаються:

підстави для призначення службового розслідування;

прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця (якщо його особу встановлено), стосовно якого повинно бути проведено службове розслідування, та його посада;

мета проведення службового розслідування;

наявні відомості про обставини, які стали підставами для призначення службового розслідування;

строк або дата завершення проведення службового розслідування;

службова особа чи склад комісії, якій доручається його проведення;

службова особа, на яку покладається здійснення контролю за проведенням службового розслідування (за умови визначення такої особи).

5. Заборонено проводити службове розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню, а також особам - співучасникам правопорушення або зацікавленим у наслідках розслідування.

ІV. Строк проведення службового розслідування

1. Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення.

За мотивованою доповідною запискою (рапортом) службової особи, яка проводить розслідування одноособово, або голови комісії зазначений строк може бути продовжено службовою особою, яка призначила службове розслідування, але не більш як на один місяць.

Початок службового розслідування визначається датою підписання наказу про його призначення.

Завершення службового розслідування визначається датою затвердження службовою особою, яка його призначила, висновку за результатами службового розслідування.

Про продовження строку проведення службового розслідування службова особа, яка проводить розслідування одноособово, або голова комісії інформує службову особу, на яку покладено здійснення контролю за його проведенням.

2. Строк проведення службового розслідування не включає періоди тимчасової втрати працездатності військовослужбовцем, дисциплінарне правопорушення якого підлягає розслідуванню, перебування його у відпустці, службовому відрядженні або відсутності з інших документально підтверджених поважних причин, а також період ознайомлення зазначеного військовослужбовця з висновком за результатами службового розслідування.

V. Завдання, організація роботи та повноваження учасників службового розслідування

1. Під час службового розслідування мають бути встановлені:

обставини (час, місце, спосіб, наслідки тощо) вчинення дисциплінарного правопорушення, з приводу якого призначено службове розслідування;

положення законів чи інших нормативно-правових або розпорядчих актів, які було порушено;

особи, винні у вчиненні дисциплінарного правопорушення,  та особи, дії чи бездіяльність яких сприяли його вчиненню;

ступінь вини осіб, які вчинили дисциплінарне правопорушення;

наявність (відсутність) причинного зв’язку між дисциплінарним правопорушенням (дією чи бездіяльністю), з приводу якого призначено службове розслідування, та його наслідками;

обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, а також ставлення винних осіб до вчиненого дисциплінарного правопорушення та його наслідків;

причини та умови, що сприяли вчиненню дисциплінарного правопорушення.

2. Службові особи, яким доручено проведення службового розслідування, діють відповідно до вимог законодавства та відповідають за повноту, всебічність, об’єктивність і неупередженість зроблених висновків, а також нерозголошення відомостей, що стосуються чи можуть вплинути на проведення службового розслідування, зачіпають права і законні інтереси чи свободи осіб, стосовно яких воно проводиться.

3. Голова комісії, у разі її створення, здійснює загальне керівництво діяльністю членів комісії, має право давати їм письмові або усні вказівки по суті предмета проведення службового розслідування, визначає перелік питань, які потребують з’ясування під час проведення службового розслідування, складає план проведення службового розслідування та особисто відповідає за повну і якісну реалізацію передбачених у ньому заходів.

Після підписання наказу про призначення службового розслідування складається план його проведення.

План проведення службового розслідування затверджує службова особа, яка призначила службове розслідування, або службова особа, на яку покладено здійснення контролю за його проведенням. З планом проведення службового розслідування ознайомлюються під підпис члени комісії.

Під час службового розслідування до плану можуть вноситись зміни.

4. Службові особи, яким доручено проведення службового розслідування, мають право:

викликати військовослужбовця, дисциплінарне правопорушення якого підлягає розслідуванню, та інших співробітників СБУ (з використанням засобів зв’язку, шляхом надіслання листа начальнику (командиру), якому вони підпорядковані, тощо), а також запрошувати інших осіб (за їх згодою), які не є співробітниками СБУ, але які обізнані про факти, що стали підставою для призначення службового розслідування, опитувати та одержувати від них усні або письмові пояснення, речі чи документи, що стосуються службового розслідування;

залучати фахівців СБУ, проводити з ними консультації та отримувати від них письмові висновки щодо предмета службового розслідування;

ознайомлюватись і вивчати у встановленому порядку документи, що стосуються службового розслідування, знімати з них копії з додержанням вимог діловодства та законодавства у сфері захисту інформації з обмеженим доступом та долучати до матеріалів службового розслідування;

витребовувати та одержувати необхідні речі та документи або їх копії, що стосуються службового розслідування, на підставі запиту службової особи, яка призначила службове розслідування, або голови комісії;

перевіряти наявність документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної і службової інформації або доручати проведення такої перевірки відповідним службовим особам;

оглядати службові приміщення, речі чи документи та складати акт про проведення огляду;

безперешкодного доступу на територію та у приміщення адміністративних будівель підрозділів, органів, закладів та установ СБУ.

5. Службові особи, яким доручено проведення службового розслідування, зобов’язані:

дотримуватись положень Конституції та законів України, інших актів законодавства в процесі проведення службового розслідування;

не допускати порушення прав та законних інтересів осіб, стосовно яких проводиться службове розслідування, та вживати у межах компетенції заходів щодо забезпечення їх дотримання;

проводити службове розслідування відповідно до плану проведення службового розслідування, вказівок службової особи, на яку покладено здійснення контролю за його проведенням, та голови комісії;

доповідати начальнику (командиру), який призначив службове розслідування, про виявлені порушення вимог законодавства, ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення;

виявляти причини й умови, що сприяли вчиненню дисциплінарного правопорушення, надавати пропозиції щодо їх усунення;

розглядати заяви і клопотання військовослужбовця, дисциплінарне правопорушення якого підлягає розслідуванню;

складати та подавати на затвердження у встановлений строк службовій особі, яка призначила службове розслідування, висновок за результатами його проведення;

надавати для ознайомлення військовослужбовцю, дисциплінарне правопорушення якого підлягало розслідуванню, висновок за результатами службового розслідування та, на його вимогу, матеріали службового розслідування.

6. Службові особи, яким доручено проведення службового розслідування, під час опитування особи, за її згодою, можуть застосовувати засоби аудіо- та/або відеотехніки з метою фіксації її пояснень.

Опитування особи, за її згодою, може проводитись з використанням поліграфа відповідно до законодавства.

Рішення щодо доцільності проведення опитування з використанням поліграфа приймається службовою особою, яка призначила службове розслідування.

За результатами опитування особи складається письмове пояснення за підписами особи, яка надала пояснення, та службової особи, яка проводить розслідування одноособово, або не менш як двох членів комісії.

Військовослужбовці СБУ можуть власноруч викласти свої пояснення комісії у рапорті на ім’я службової особи, яка призначила службове розслідування.

Факт надання пояснень також може оформлюватись довідкою про результати бесіди за підписами не менш як двох членів комісії.

У разі надання під час опитування особою речей чи документів про це зазначається в письмовому поясненні (рапорті) чи довідці про результати бесіди.

Відмова особи надати пояснення на підставі статті 63 Конституції України, пред’явити речі чи документи або виконати інші законні вимоги службової особи, яка проводить розслідування одноособово, чи комісії фіксується у письмовому поясненні чи довідці про результати бесіди та відображається у висновку за результатами службового розслідування.

7. В акті про проведення огляду службового приміщення, речей чи документів зазначаються дата, час і місце його проведення; посади, військові звання, прізвища та ініціали осіб, які брали участь; хід та отримані результати. Під час огляду можуть застосовуватись засоби фото- та/або відеотехніки, здійснюватись друк виявлених під час службового розслідування файлів з електронних носіїв інформації, копіювання документів, що відображається в акті огляду. Фотокартки (плівки), роздруковані документи та зняті копії долучаються до акта огляду, який підписується його учасниками.

8. Як фахівець може залучатись будь-яка особа, яка володіє науковими, технічними та іншими спеціальними знаннями, для надання висновку, консультації, роз’яснення по суті предмета службового розслідування та у разі потреби має відповідну форму допуску до відомостей, що становлять державну таємницю.

9. Співробітники СБУ зобов’язані всебічно сприяти проведенню службового розслідування, надавати правдиві пояснення по суті його предмета та поставлених питань, пред’являти для огляду відповідні речі чи документи. Власні речі та документи співробітників СБУ, якщо вони стосуються предмета службового розслідування, пред’являються за згодою таких співробітників.

10. Військовослужбовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:

ознайомлюватись з наказом про призначення службового розслідування;

відмовлятись надавати будь-які пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом;

надавати усні чи письмові пояснення та пред’являти для огляду речі чи документи, які стосуються предмета службового розслідування;

звертатись із письмовим клопотанням щодо опитування інших осіб по суті предмета службового розслідування або витребування речей чи документів;

висловлювати письмові зауваження (скарги) щодо об’єктивності та повноти проведення службового розслідування, дій або бездіяльності службових осіб, які його проводять, та порушувати питання про виведення їх зі складу комісії зі службового розслідування (за наявності обґрунтованих сумнівів щодо об’єктивності їх дій або їх особистої заінтересованості в результатах службового розслідування);

ознайомлюватись з висновком за результатами службового розслідування та матеріалами службового розслідування;

оскаржувати рішення, прийняте за результатами службового розслідування, у строки і в порядку, що визначені законодавством.

11. Службова особа, яка проводить розслідування одноособово, або комісія зобов’язана ознайомити військовослужбовця, дисциплінарне правопорушення якого підлягає розслідуванню, з його правами, передбаченими цією Інструкцією, про що скласти і підписати довідку.

12. Втручання будь-яких осіб у хід службового розслідування, у тому числі з метою перешкоджання об’єктивному, повному та всебічному дослідженню його предмета, забороняється. Про наявність таких фактів службова особа, яка проводить розслідування одноособово, або голова комісії доповідає рапортом службовій особі, яка призначила службове розслідування.

13. У разі виявлення під час службового розслідування інших правопорушень, не пов’язаних з предметом розслідування, службова особа, яка проводить розслідування одноособово, або голова комісії доповідає про це службовій особі, на яку покладено здійснення контролю за проведенням службового розслідування, або службовій особі, яка призначила це розслідування, та надалі діє відповідно до законодавства.

14. Службова особа, яка призначила службове розслідування, має право:

здійснювати контроль за своєчасністю виконання заходів, передбачених планом проведення службового розслідування службовими особами, яким доручено його проведення, а також знайомитись з матеріалами службового розслідування;

розглядати заяви (клопотання), рапорти військовослужбовців, інші матеріали, необхідні для з’ясування обставин вчинення дисциплінарного правопорушення, на будь-якому етапі службового розслідування брати безпосередню участь у його проведенні;

доручати проведення службового розслідування іншим службовим особам за наявності обґрунтованих сумнівів щодо об’єктивності дій осіб, яким доручено його проведення, або з інших поважних причин, що оформлюється наказом про внесення змін до наказу про призначення службового розслідування;

під час розгляду висновку за результатами службового розслідування перед його затвердженням у межах строку, встановленого для проведення службового розслідування, надавати вказівки щодо додаткової перевірки фактів і обставин, які раніше не були відомі або не враховані в процесі службового розслідування, а також щодо доопрацювання зазначеного висновку.

VI. Усунення від виконання службових обов’язків

1. Службове розслідування у випадках, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, може проводитись з усуненням військовослужбовця, дисциплінарне правопорушення якого підлягає розслідуванню, від виконання службових обов’язків, про що видається окремий наказ із зазначенням причин усунення.

Якщо військовослужбовець, стосовно якого приймається рішення про усунення на період проведення службового розслідування від виконання службових обов’язків, займає керівну посаду, то одночасно з прийняттям такого рішення відповідним начальником (командиром) покладається тимчасове виконання обов’язків за цією посадою на іншу особу.

2. Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття відповідного рішення командиром (начальником), які визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

3. Військовослужбовець, якого усунуто на період проведення службового розслідування від виконання службових обов’язків і стосовно якого за результатами службового розслідування прийнято рішення про продовження ним військової служби на займаній посаді, приступає до виконання службових обов’язків за посадою на підставі відповідного наказу.

4. На час усунення від виконання службових обов’язків за військовослужбовцем, стосовно якого проводиться службове розслідування, зберігається право на забезпечення всіма видами матеріального та грошового забезпечення за посадою, що він обіймав.

5. Витяги з наказів про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків на період проведення службового розслідування та про поновлення виконання службових обов’язків долучаються до матеріалів службового розслідування.

VII. Оформлення результатів службового розслідування

1. За результатами службового розслідування службовими особами, яким доручено його проведення, складається висновок, у якому зазначаються відомості про:

службову особу чи склад комісії (посади, військові звання, прізвища та ініціали), яка проводила службове розслідування;

підстави для проведення службового розслідування, продовження його строку;

обставини (час, місце, спосіб, наслідки тощо) вчинення дисциплінарного правопорушення, з приводу якого проводилося службове розслідування;

посаду, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення, та осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли його вчиненню;

положення законів чи інших нормативно-правових або розпорядчих актів, які було порушено;

ступінь вини військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення;

наявність (відсутність) причинного зв’язку між дисциплінарним правопорушенням (дією чи бездіяльністю), з приводу якого проводилося службове розслідування, та його наслідками;

зауваження, заперечення і клопотання військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове розслідування, обґрунтована інформація про їх відхилення чи задоволення;

ставлення військовослужбовця до вчиненого дисциплінарного правопорушення і його наслідків;

причини та умови, що сприяли вчиненню дисциплінарного правопорушення;

пропозиції щодо закінчення службового розслідування, притягнення військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення, до дисциплінарної відповідальності (якщо вину військовослужбовця у вчиненні дисциплінарного правопорушення доведено) без зазначення конкретного виду стягнення та направлення у випадках, передбачених законодавством, матеріалів службового розслідування до відповідних органів (інстанцій);

заходи, спрямовані на усунення виявлених під час службового розслідування порушень, які стали підставою для призначення службового розслідування, а також причин та умов, які сприяли його вчиненню.

2. У випадку, передбаченому пунктом 5 розділу І цієї Інструкції,  у висновку зазначаються відомості залежно від обсягу обставин, з’ясованих під час службового розслідування до прийняття рішення про його завершення.

3. У разі якщо за результатами службового розслідування інформацію, що стала підставою для його призначення, спростовано або інформацію про вчинення військовослужбовцем дисциплінарного правопорушення не підтверджено, про це зазначається у висновку з посиланням на відповідні матеріали та документи.

4. Висновок за результатами службового розслідування підписується службовою особою, яка провела його одноособово, або членами комісії.

Кожен член комісії має право викласти свою окрему думку в письмовому рапорті на ім’я службової особи, яка призначила службове розслідування. Зазначений рапорт долучається до висновку за результатами службового розслідування та є його невід’ємною частиною.

У разі відсутності члена комісії під час підписання висновку за результатами службового розслідування у висновку зазначається причина його відсутності.

5. Перед поданням висновку службового розслідування на розгляд службовій особі, яка призначила службове розслідування, з висновком ознайомлюється військовослужбовець, стосовно якого проводилося це розслідування. На вимогу військовослужбовця можуть бути надані для ознайомлення й матеріали розслідування.

Ознайомлення військовослужбовця з висновком та матеріалами службового розслідування проводиться протягом одного робочого дня у присутності службової особи, яка провела його одноособово, або не менш як двох членів комісії.

Факт ознайомлення з висновком та матеріалами службового розслідування засвідчується підписом військовослужбовця в аркуші ознайомлення.

Під час ознайомлення з висновком та матеріалами службового розслідування військовослужбовець має право письмово викласти свої зауваження, заперечення чи клопотання.

У разі відмови військовослужбовця засвідчити підписом факт ознайомлення з висновком службового розслідування службовою особою, яка провела розслідування одноособово, або членами комісії робиться про це запис в аркуші ознайомлення, який засвідчується їх підписами.

Висновок за результатами службового розслідування подається на розгляд і затвердження службовій особі, яка його призначила, разом з усіма матеріалами розслідування, у тому числі письмовими зауваженнями, запереченнями і клопотаннями військовослужбовця, стосовно якого воно проводилось.

VIII. Прийняття рішення за результатами службового розслідування

1. Перед затвердженням висновку за результатами службового розслідування службова особа, яка призначила службове розслідування, проводить бесіду з військовослужбовцем, який вчинив дисциплінарне правопорушення, або доручає її проведення службовій особі, на яку покладено здійснення контролю за службовим розслідуванням, чи голові комісії.

2. Під час розгляду висновку за результатами службового розслідування службова особа, яка призначила службове розслідування, може надати в межах строку службового розслідування, службовій особі, яка провела службове розслідування одноособово, або голові комісії вказівки щодо додаткової перевірки фактів і обставин, які раніше не були відомі чи не враховані в процесі службового розслідування, а також щодо доопрацювання зазначеного висновку.

3. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, службова особа, яка призначила службове розслідування, приймає рішення про його притягнення до дисциплінарної відповідальності, визначає вид дисциплінарного стягнення та особу, якій доручає підготувати проект відповідного наказу.

Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто службовою особою, яка призначила службове розслідування, в аркуші резолюції або на висновку за результатами службового розслідування.

4. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця здійснюється в порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

5. Рішення про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності оскаржується в установленому законодавством порядку.

6. Висновок за результатами службового розслідування разом з усіма матеріалами долучається до матеріалів номенклатурної справи.

Примірники висновку надсилаються службовим особам, яких стосуються наведені у висновку пропозиції, та до відповідних підрозділів, органів, закладів та установ СБУ.

За письмовим зверненням до службової особи, яка призначила службове розслідування, копія висновку за результатами службового розслідування надається особам, стосовно яких проводилось службове розслідування, з додержанням вимог діловодства та законодавства у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

IX. Службові перевірки

1. З метою перевірки інформації про вчинення дисциплінарного правопорушення, з’ясування наявності підстав для призначення службового розслідування, обставин порушення виконавської дисципліни може проводитися службова перевірка.

2. Під час службової перевірки встановлюються:

особа, яка вчинила дисциплінарне правопорушення або порушення виконавської дисципліни;

обставини (час, місце, спосіб, наслідки тощо) вчинення дисциплінарного правопорушення або порушення виконавської дисципліни;

розпорядження, доручення, вказівки начальників, службові обов’язки, які військовослужбовцем не виконані або виконані неналежно.

У разі необхідності уточнення причин та умов, що сприяли вчиненню дисциплінарного правопорушення, за фактом якого проведено службову перевірку, та ступеня вини військовослужбовця за результатами службової перевірки може бути проведено службове розслідування.

3. Службова перевірка проводиться за рішенням начальника підрозділу, органу, закладу та установи СБУ.

Інші службові особи можуть звертатись з клопотанням за підпорядкованістю про призначення службової перевірки.

4. Про призначення службової перевірки видається наказ або розпорядження, у якому зазначаються відомості про службових осіб, яким доручається проведення перевірки, її мету та дату завершення.

5. Одночасне проведення службової перевірки та службового розслідування стосовно військовослужбовця СБУ не допускається.

6. Службові перевірки за анонімними заявами, повідомленнями і скаргами не проводяться.

7. Строк проведення службової перевірки не може перевищувати 30 календарних днів.

Початок службової перевірки визначається датою підписання наказу чи розпорядження про її призначення.

Завершення службової перевірки визначається датою прийняття рішення за її результатами.

8. Службова перевірка може проводитись як одноособово, так і комісією. Склад і чисельність комісії визначаються з урахуванням мети, обсягу, складності та особливостей проведення службової перевірки.

9. Проведення службової перевірки здійснюється за загальними правилами проведення службових розслідувань, встановленими розділом V цієї Інструкції, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

10. Результати службової перевірки оформлюються доповідною запискою на ім’я службової особи, яка призначила перевірку, та підписуються службовою особою, яка провела її одноособово, або головою комісії.

11. У доповідній записці зазначаються підстави та мета проведення службової перевірки, службові особи, які її проводили, здійснені заходи та отримані результати, висновки і пропозиції та інші відомості, необхідні для прийняття службовою особою, яка призначила перевірку, законного рішення.

12. Результати службової перевірки доводяться до відома військовослужбовця під підпис з доповідною запискою, складеною за її результатами.

13. Рішення за результатами службової перевірки може бути оскаржене військовослужбовцем старшому начальнику в установленому законодавством порядку.

Помічник Голови Служби -

начальник Головної інспекції

полковник

І. Шкурат

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 04.02.2016 № 45 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". Служба безпеки України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 04.02.2016 № 45 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -