>>

НАКАЗ від 06.11.2007 № 792 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". 2007

Інформація актуальна на 22.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2007  № 792

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2007 р.

за № 1308/14575

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки

№ 784 від 21.10.2008

№ 71 від 25.02.2013

№ 284 від 29.05.2014

№ 316 від 15.06.2016}

Відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081, та з метою встановлення єдиного порядку прийняття на квартирний облік військовослужбовців Служби безпеки України, розподілу та надання їм житлових приміщень НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень, що додається.

2.

Директору Департаменту господарського забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту господарського забезпечення.

4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

Т.в.о. Голови Служби

В. Наливайченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби безпеки України

06.11.2007  № 792

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2007 р.

за № 1308/14575

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

{Нумерацію розділів Інструкції арабськими цифрами замінено нумерацією римськими  цифрами згідно з Наказом Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

I.

Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації забезпечення та надання житлових приміщень військовослужбовцям - особам офіцерського, старшинського і сержантського, рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби) Служби безпеки України (далі - СБ України), а також особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку, що залишилися перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у СБ України після звільнення (далі - співробітники) та членам їх сімей, уключаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебувають на обліку осіб та потребують поліпшення житлових умов (далі - члени їх сімей).

1.2. Державні службовці, службовці та працівники, які проходять службу (працюють) у СБ України, забезпечуються житловими приміщеннями відповідно до вимог чинного законодавства.

1.3. З метою забезпечення прозорості механізму надання житла співробітникам та членам їх сімей відомості про кількість житлових приміщень, що підлягає розподілу і що розподілено, подаються органами, закладами та установами СБ України до підрозділу Центрального управління, відповідального за господарське забезпечення у СБ України (далі - ПГЗ). Узагальнена інформація повинна систематично висвітлюватися у "Віснику Служби безпеки України" та на офіційному веб-сайті СБ України.

II. Житлово-побутові комісії

2.1. Житлово-побутові комісії утворюються у Центральному управлінні, його підрозділах, а також органах, закладах та установах СБ України з метою дотримання вимог чинного законодавства при веденні обліку співробітників, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей, розподілу та використання житлової площі.

2.2.

Основними завданнями житлово-побутових комісій є:

прийняття рішень з питань квартирного обліку і надання житлових приміщень;

розгляд рапортів співробітників про зарахування на облік осіб як таких, що потребують поліпшення житлових умов;

перевірка житлових умов співробітників;

ведення обліку співробітників, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей.

Рішення житлово-побутових комісій затверджуються:

у Центральному управлінні - заступником Голови СБ України, до функціональних обов'язків якого належить координація господарського забезпечення;

в органах, закладах та установах СБ України - їх керівником.

2.3. До складу житлово-побутових комісій уключаються співробітники та працівники підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ СБ України.

2.4. Загальна чисельність членів житлово-побутової комісії повинна становити не менше ніж сім осіб.

Склад житлово-побутової комісії Центрального управління затверджується наказом СБ України.

Склад інших житлово-побутових комісій затверджується керівниками відповідних підрозділів Центрального управління, органів, закладів та установ СБ України.

2.5. Голова житлово-побутової комісії організовує роботу комісії та забезпечує для цього необхідні умови.

Секретар житлово-побутової комісії за вказівками голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, акти, готує проекти рішень та інших документів, що стосуються діяльності житлово-побутової комісії.

2.6. Основною формою роботи житлово-побутових комісій є засідання, необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова комісії. Він завчасно призначає доповідача з числа членів комісії для розгляду окремого питання та забезпечує можливість висловити свою думку всім присутнім на засіданні членам комісії.

2.7. Засідання житлово-побутової комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів вирішальним є голос голови житлово-побутової комісії.

2.8. За результатами розгляду на засіданні питань житлово-побутовою комісією приймаються рішення, які оформляються протоколом.

2.9. Кожен член комісії має право внести до протоколу свою особисту думку щодо питання, яке розглядалося на засіданні.

III. Облік співробітників, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей

3.1. Усі питання, пов'язані із забезпеченням житлом співробітників, вирішуються за місцем перебування їх на обліку як осіб, що потребують поліпшення житлових умов, відповідними житлово-побутовими комісіями Центрального управління, органів, закладів та установ СБ України.

3.2. Співробітники визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, відповідно до законодавства України.

3.3. Співробітники, у яких потреба у поліпшенні житлових умов виникла в результаті перереєстрації з житлової площі, що відповідає рівню середньої забезпеченості громадян житлом у даному населеному пункті, на житлову площу, меншу за вищевказану норму, не беруться на квартирний облік протягом п'яти років з моменту перереєстрації.

3.4. Для зарахування на облік співробітник подає на ім'я керівника підрозділу Центрального управління, органу, закладу чи установи СБ України рапорт про прийняття на квартирний облік, який підписується повнолітніми членами його сім'ї, що проживають разом з співробітником і бажають разом з ним стати на квартирний облік.

Співробітники, які приймаються на квартирний облік на пільгових умовах або користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, зазначають про це у рапорті з доданням до нього відповідних документів.

3.5. До рапорту додаються:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї;

довідка за матеріалами особової справи співробітника про склад його сім'ї;

довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад);

документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання житла, інші пільги.

Інші документи в разі потреби житлово-побутові комісії запитують у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян через керівництво СБ України, керівників органів, закладів чи установ СБ України.

3.6. При зарахуванні співробітників на квартирний облік у протоколі зазначається дата зарахування на облік, склад сім'ї, підстави для зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, у першу чергу, поза чергою), а також підстави включення до списків осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень, а в разі відмови в зарахуванні на облік - підстави відмови з посиланням на відповідні норми актів законодавства.

3.7. Датою зарахування на облік уважається день, коли житлово-побутовою комісією винесено рішення про зарахування співробітника на облік.

3.8. Зарахування на квартирний облік у складі сім'ї співробітника його дружини, непрацездатних батьків, інших осіб, що перебувають на його утриманні, які раніше не проживали з ним та мають житло у приватній власності за попереднім місцем проживання, відбувається після доведення до них під підпис умов надання житлових приміщень, передбачених статтею 48 Житлового кодексу Української РСР.

3.9. Співробітники, узяті на квартирний облік, уносяться до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень, що ведеться за формою згідно з додатком 4 до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470 (далі - Правила). Ця книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана секретарем житлово-побутової комісії і скріплена печаткою відповідного органу, закладу чи установи СБ України. Ця книга зберігається як документ статистичної звітності.

{Абзац перший пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 284 від 29.05.2014}

Облік співробітників та членів їх сімей, які перебувають у черзі на одержання житлових приміщень, може в установленому порядку вестись в електронному вигляді.

{Абзац другий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

З числа зазначених співробітників складаються списки осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання житлових приміщень, що ведуться за формою згідно з додатками 5 і 6 до Правил.

3.10. На кожного співробітника, зарахованого на облік, оформлюється облікова справа.

Витяги з протоколів засідань житлово-побутової комісії про: зарахування на квартирний облік, зміну складу сім'ї, уключення (виключення) до списків пільгового забезпечення житлом, затверджені секретарем житлово-побутової комісії, є обов'язковими для долучення до облікових справ.

Облікова справа зберігається за місцем перебування співробітника на обліку протягом п'яти років після надання йому житла для постійного проживання. Після закінчення зазначеного строку справа знищується у встановленому порядку.

{Абзац третій пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 284 від 29.05.2014}

3.11. Співробітники, які перебувають на обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей зі збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житла.

3.12. Співробітники, які за попереднім місцем служби не перебували на квартирному обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов'язаного з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей на загальних підставах та в порядку, передбаченому законодавством України.

3.13. Співробітники, які перебувають на обліку при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на обліку до одержання житла з державного житлового фонду.

3.14. Особи, звільнені з військової служби, при переїзді на постійне місце проживання в іншу місцевість забезпечуються житловими приміщеннями згідно з чинним законодавством.

3.15. Співробітники та члени їх сімей знімаються з обліку у разі:

поліпшення житлових умов, унаслідок чого відпала потреба в наданні житла;

звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту;

засудження до позбавлення волі за вироком суду, що набрав законної сили, крім випадків звільнення від покарання чи відбування;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік;

в інших випадках, передбачених законодавством.

3.16. У разі розірвання шлюбу на обліку разом із військовослужбовцем залишаються тільки члени його сім'ї, які згідно з рішенням суду залишилися з ним, а в разі, коли ці члени сім'ї повнолітні, - за їх письмовою згодою.

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.16 згідно з Наказом Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

3.17. Перереєстрація співробітників, які перебувають на квартирному обліку, здійснюється щорічно в період з 1 жовтня до 1 грудня, під час якої перевіряються їх облікові дані. Перереєстрація проводиться з обов'язковим поданням особами, які перебувають на квартирному обліку, оновлених довідок з місця проживання про склад сім'ї і реєстрацію, місця служби з перевіркою підстав подальшого перебування на квартирному обліку.

IV. Надання житлових приміщень для постійного проживання

4.1. Житлова площа для забезпечення постійним житлом розподіляється відповідно до черги квартирного обліку та у межах норм, установлених законодавством.

4.2. Житловими приміщеннями забезпечуються тільки співробітники та члени їх сімей, які перебувають на квартирному обліку, крім випадків, передбачених законодавством.

4.3. Співробітникам, які мають вислугу 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання.

Забезпечення за рахунок СБ України співробітників та членів їх сімей житлом для постійного проживання провадиться шляхом надання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб, надання кредиту на будівництво (купівлю) житла в установленому порядку.

Якщо у співробітника після отримання ним житла для постійного проживання повторно виникли підстави для поліпшення житлових умов, йому надається додаткове житлове приміщення з урахуванням наявної житлової площі або після передачі СБ України раніше наданого йому житла.

Визначена в абзаці першому цього пункту умова про вислугу років на військовій службі не застосовується при забезпеченні житловими приміщеннями для постійного проживання співробітників, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року № 1865-IV "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

4.4. У разі наявності у співробітника та членів його сім'ї, які перебувають з ним на квартирному обліку, у приватній власності житла за попереднім місцем проживання, надання постійного житла за новим місцем служби здійснюється відповідно до статті 48 Житлового кодексу Української РСР.

4.5. Співробітники та члени їх сімей забезпечуються житловими приміщеннями для постійного проживання згідно з чергою, яка визначається часом зарахування на квартирний облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

4.6. Правом позачергового та першочергового забезпечення житловими приміщеннями для постійного проживання користуються особи, визначені чинним законодавством України.

4.7. Військовослужбовці СБ України, направлені у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки з виключенням зі списків особового складу СБ України, залишаються на обліку за попереднім місцем служби.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 284 від 29.05.2014}

V. Надання службових житлових приміщень

5.1. Співробітники та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності за місцем проходження служби житла для постійного проживання забезпечуються службовими житловими приміщеннями.

{Пункт 5.2 розділу V виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

5.2. Якщо житлові приміщення, у яких проживають співробітники, розташовані на такій відстані від місця їх роботи, яка унеможливлює виконання ними службових обов'язків, то надання службових житлових приміщень допускається й у випадках, коли ці співробітники забезпечені житлом.

{Розділ V доповнено новим пунктом 5.2 згідно з Наказом Служби безпеки № 284 від 29.05.2014}

5.3. Фонд службових житлових приміщень в СБ України визначається виходячи з кількості співробітників, які потребують службових житлових приміщень.

ПГЗ здійснює оперативний контроль та облік за використанням фонду службового житла.

5.4. Службове житлове приміщення надається незалежно від перебування співробітника на квартирному обліку, без урахування пільг, передбачених для забезпечення громадян житлом.

5.5. Надання службового житла здійснюється:

у Центральному управлінні СБ України - за рішеннями керівників функціональних підрозділів, які погоджуються з Житлово-побутовою комісією Центрального управління Служби безпеки України та затверджуються Головою СБУ;

в органах, закладах та установах СБ України - за рішеннями їх керівників на підставі мотивованих рапортів начальників підрозділів та за погодженням з житлово-побутовою комісією Центрального управління СБ України, що затверджуються заступником Голови СБ України, до функціональних обов'язків якого належить координація господарського забезпечення.

{Абзац третій пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 284 від 29.05.2014}

{Пункт розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

5.6. Разом з мотивованим рапортом службовій особі, уповноваженій приймати рішення про надання службового житла, надаються документи, визначені у пункті 5.10 цього розділу.

{Пункт розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

5.7. Рішення про надання службового житла у Центральному управлінні СБ України оформлюється наказом Центрального управління СБ України, а в органах, закладах та установах СБ України - наказом відповідного начальника або особи, яка його заміщує.

{Пункт розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

5.8. Рішення про надання службового житлового приміщення подається до виконавчого органу районної, міської, районної в місті ради для оформлення спеціального ордера, який є єдиною підставою для вселення в надане службове житлове приміщення.

{Пункт розділу V в редакції Наказу Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

5.9. Перелік категорій військовослужбовців СБ України, яким надається службове житлове приміщення, визначено у додатку.

5.10. Для одержання службового житлового приміщення співробітник подає рапорт на ім'я керівника підрозділу Центрального управління, органу, закладу чи установи СБ України.

5.11. До рапорту додаються:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї;

довідка за матеріалами особової справи співробітника про склад його сім'ї;

довідка з бюро технічної інвентаризації про відсутність (наявність) житла, яке перебуває у приватній власності співробітника та членів його сім'ї, які виявили бажання вселитися у службове приміщення.

5.12. Члени сім'ї співробітника, які бажають вселитися в службове житлове приміщення, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.

Дозвіл на реєстрацію у службовому житловому приміщенні членів сім'ї співробітника, окрім дружини (чоловіка) та дітей, надається відповідними житлово-побутовими комісіями на підставі письмового рапорту співробітника.

{Пункт 5.12 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби безпеки № 284 від 29.05.2014}

5.13. Забезпечення службовими житловими приміщеннями співробітників, переміщених по службі в іншу місцевість, здійснюється після надання ними довідок про відсутність службового житла за попереднім місцем служби, підписаної керівником відповідного підрозділу Центрального управління, органу, закладу чи установи СБ України.

5.14. При наданні службових житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами сім'ї.

Службові житлові приміщення надаються у межах не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку, але не більше 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу.

Службове житлове приміщення може бути надано з перевищенням вищевказаного максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).

У разі відсутності за місцем служби службового житла, що може бути надано співробітнику та членам його сім'ї відповідно до рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у відповідному населеному пункті, за згодою цих осіб їм може бути надано службове житлове приміщення меншої площі. При вивільненні чи надходженні іншого службового житлового приміщення належної таким особам площі воно надається їм після вивільнення раніше займаного приміщення.

5.15. Рішення про виключення з числа службових житлових приміщень приймається керівниками відповідних органів, закладів та установ СБ України на підставі пропозицій житлово-побутової комісії та за погодженням з житлово-побутовою комісією Центрального управління СБ України, що затверджується заступником Голови СБ України, до функціональних обов'язків якого належить координація господарського забезпечення, з наданням необхідних документів для його вивчення.

{Пункт 5.15 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби безпеки № 284 від 29.05.2014}

5.16. До числа службового може бути включене тільки вільне житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються окремі квартири.

Службові житлові приміщення повинні використовуватись тільки за призначенням.

5.17. Користування службовими житловими приміщеннями здійснюється відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081.

5.18. Виселення зі службових житлових приміщень здійснюється у порядку та на підставах, визначених законодавством України.

5.19. Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого службового житлового приміщення колишні члени сім'ї співробітника, які проживають з ним після розірвання шлюбу, у двомісячний термін з дня розірвання шлюбу. У випадку, якщо вказані особи в добровільному порядку не звільнять службове житлове приміщення, їх виселення провадиться у судовому порядку.

5.20. Зі службових житлових приміщень без надання іншого житлового приміщення не може бути виселено:

інвалідів війни та інших інвалідів з числа співробітників, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті; учасників Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії; сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби; сім'ї військовослужбовців; інвалідів з числа осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов'язків;

осіб, які мають вислугу або стаж роботи в СБ України не менш як десять років;

осіб, що звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надано житлове приміщення, але не припинили військової служби в СБ України;

осіб, звільнених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

пенсіонерів за віком, персональних пенсіонерів; членів сім'ї померлого співробітника, якому було надано службове житлове приміщення; інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.

5.21. Співробітник, члени його сім'ї або інші особи, які проживають у службовому житловому приміщенні, можуть бути виселені без надання іншого службового житлового приміщення також у разі, якщо вони систематично руйнують або пошкоджують службове житлове приміщення, або використовують його не за призначенням (у тому числі шляхом передачі в оренду іншим громадянам чи організаціям), або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.

5.22. Особи, які самоправно зайняли службове житлове приміщення, виселяються за рішенням суду без надання їм іншого службового житлового приміщення.

5.23. Житлове приміщення виключається з числа службового у випадках:

якщо в Центральному управлінні, органі, закладі чи установі СБ України відпала потреба в його використанні;

якщо в установленому порядку його виключено з числа житлових приміщень.

5.24. За бажанням співробітника або особи, звільненої з військової служби в СБ України, що перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та проживає у службовому житловому приміщенні, це житлове приміщення може бути надано для постійного проживання шляхом виключення його з числа службових у випадках, якщо ця особа:

а) має вислугу на військовій службі 20 років і більше;

б) звільнена з військової служби за вислугою років, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, унаслідок інвалідності, захворювання, отриманого при виконанні обов'язків військової служби;

в) перебувала на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року № 1865-IV "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і належить до категорії осіб, які не можуть бути виселені зі службових приміщень без надання іншого житлового приміщення.

5.25. Факт проживання в службових житлових приміщеннях осіб, які звільнені з військової служби в запас або відставку, не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.

5.26. За військовослужбовцями СБ України, направленими у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки з виключенням із списків особового складу СБ України, залишається службове житло, отримане за місцем попередньої служби.

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби безпеки № 284 від 29.05.2014}

VI. Облік житлової площі

6.1. Облік житлової площі, що надходить до СБ України, організовує та здійснює ПГЗ.

6.2. Облік житлових приміщень, які виділяються для забезпечення співробітників, здійснюється:

у Центральному управлінні - ПГЗ;

в органах, закладах та установах СБ України - підрозділами, відповідальними за господарське забезпечення.

Дані про облік службових житлових приміщень заносяться до журналу обліку службових житлових приміщень, що ведеться за формою згідно з додатком 1 до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 № 37. При виключенні житлового приміщення з числа службових в цьому журналі робиться відповідна відмітка.

VІI. Порядок оренди житлових приміщень

7.1. Центральне управління, його підрозділи, органи, заклади та установи СБ України орендують житло (ліжко-місця чи кімнати в гуртожитках, квартири тощо) для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу) у разі відсутності в них житла за місцем проходження служби.

Підрозділами, відповідальними за виконання заходів, передбачених розділами VІІ–ІХ цієї Інструкції (далі – відповідальні підрозділи), є:

ПГЗ – стосовно військовослужбовців Центрального управління СБ України, крім підрозділів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту;

Департамент оперативного документування, Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, Головне управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки, Військово-медичне управління, регіональні органи, а також заклади і установи СБ України, які є розпорядниками бюджетних коштів, – стосовно військовослужбовців, які проходять військову службу в цих підрозділах, органах, закладах та установах СБ України.

Забороняється орендувати житло для військовослужбовців у їх близьких осіб та членів сім’ї, які визначені у статті 1 Закону України “Про запобігання корупції”.

7.2. Для укладення договору оренди житлового приміщення військовослужбовець подає рапорт начальнику відповідального підрозділу, органу, закладу чи установи СБ України, до якого додаються:

проект договору оренди житлового приміщення, який укладатиметься між орендодавцем та відповідальним підрозділом, органом, закладом чи установою СБ України, з визначенням розмірів орендної плати та житлово-комунальних послуг;

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів його сім’ї, для яких орендується житло;

довідка житлово-побутової комісії про перебування (неперебування) на квартирному обліку військовослужбовця, для якого орендується житло (військовослужбовці підрозділів, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку житлово-побутової комісії за новим місцем дислокації чи проходження військової служби на підставі облікових списків станом на 01 липня 2014 року);

довідка про реєстрацію місця проживання (місцеперебування), видана уповноваженим органом або житлово-експлуатаційною організацією (крім військовослужбовців, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

довідка про отримання (неотримання) житлового приміщення з попереднього місця проходження військової служби (крім осіб, які переміщені після початку періоду тимчасової окупації території України з органів, закладів та установ СБ України, які на той час були дислоковані на цій території);

довідка про здачу службового житлового приміщення за попереднім місцем служби (крім осіб, які переміщені після початку періоду тимчасової окупації території України з органів, закладів та установ СБ України, які на той час були дислоковані на цій території, та осіб, які переміщені з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

копії свідоцтва про шлюб та про народження дитини (за наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію військовослужбовця та членів його сім’ї у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

витяг або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім'ї нерухоме майно, які отримуються відповідальним підрозділом самостійно в порядку, встановленому законодавством.

7.3. Проект договору оренди, який подається військовослужбовцем згідно з пунктом 7.2 цього розділу, оформлюється згідно з вимогами чинного законодавства.

Проект договору має бути підписаний орендодавцем і попередньо погоджений відповідними підрозділами фінансового, правового забезпечення та підрозділом, відповідальним за господарське забезпечення (в ПГЗ – уповноваженою посадовою особою згідно з посадовими інструкціями).

7.4. Відповідальний підрозділ відмовляє в укладенні договору оренди житлового приміщення в разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового житлового приміщення (у тому числі ліжко-місця в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження).

7.5. Відповідальний підрозділ після укладення договору оренди житлового приміщення з орендодавцем та підписання акта прийому-передачі укладає з військовослужбовцем договір про надання орендованого приміщення в тимчасове користування, яке передається військовослужбовцю згідно з актом приймання-передачі.

7.6. Військовослужбовці зобов’язані самостійно за рахунок власних коштів здійснювати оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, інших послуг, пов’язаних із користуванням житловим приміщенням (телекомунікаційні послуги, послуги з охорони, страхування тощо), без відшкодування їх вартості за рахунок кошторису СБ України.

7.7. Військовослужбовець та члени його сім’ї звільняють житлове приміщення, яке для них орендується, у разі (з дня, наступного за днем виникнення відповідних обставин):

звільнення з військової служби або виключення зі списків особового складу підрозділу;

переміщення по військовій службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість;

вибуття військовослужбовця у закордонне відрядження разом із сім’єю;

одержання ним або членами його сім’ї службового житлового приміщення, житлового приміщення для постійного проживання, грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення, набуття у власність житла за місцем проходження служби.

7.8. У випадках, передбачених пунктом 7.7 цього розділу, підрозділ, орган, заклад та установа СБ України невідкладно вживають заходи для звільнення житлового приміщення військовослужбовцем.

У разі якщо житлове приміщення не було звільнене внаслідок неповідомлення військовослужбовцем про обставини, визначені у пункті 7.7 цього розділу, відповідальний підрозділ вирішує у встановленому законодавством порядку питання щодо стягнення з цього військовослужбовця вартості оренди за період до дня фактичного звільнення орендованого житлового приміщення.

7.9. Для ведення обліку осіб, для яких орендується житло, та договорів оренди і договорів тимчасового користування житловими приміщеннями у відповідальних підрозділах призначаються посадові особи, до посадових інструкцій яких включаються відповідні функціональні обов’язки (завдання).

Договори оренди реєструються в журналі обліку таких договорів.

7.10. Договори оренди та договори про передачу орендованого приміщення в тимчасове користування передаються до фінансових підрозділів відповідальних підрозділів.

Зареєстровані договори оренди житлових приміщень є підставою для здійснення розрахунків.

7.11. Контроль за використанням орендованої житлової площі та своєчасністю виплати орендної плати покладається на керівників відповідальних підрозділів.

{Інструкцію доповнено новим розділом VII згідно з Наказом Служби безпеки № 316 від 15.06.2016}

VІІІ. Грошова компенсація деяким категоріям військовослужбовців СБ України за піднайом (найом) житлового приміщення

8.1. Грошова компенсація за піднайом (найом) житлового приміщення (далі – грошова компенсація) виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній):

особам офіцерського складу у разі, коли вони не забезпечені житловими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо підрозділ, орган, заклад та установа СБ України не орендує для них та членів їх сімей житло;

курсантам вищих військових навчальних закладів СБ України та військових навчальних підрозділів СБ України вищих навчальних закладів, які мають сім’ї, у разі ненадання їм житлової площі в сімейних гуртожитках, відсутності таких гуртожитків та житлового приміщення за місцем проходження військової служби (навчання).

8.2. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям, курсантам військових навчальних закладів СБ України та військових навчальних підрозділів СБ України вищих навчальних закладів здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених для цих потреб підрозділам, органам, закладам та установам СБ України, в розмірах та на умовах, визначених Порядком виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними житлових приміщень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 (далі – Порядок).

8.3. Грошова компенсація виплачується відповідальними підрозділами, починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту на виплату грошової компенсації незалежно від дати видання наказу СБ України, наказу органу, закладу та установи СБ України.

Накази про виплату грошової компенсації є чинними до виникнення обставин, які є підставою для припинення виплати грошової компенсації.

8.4. Для отримання грошової компенсації військовослужбовець (курсант) подає рапорт начальнику відповідального підрозділу разом з документами, перелік яких визначено пунктом 5 Порядку.

Рапорт попередньо погоджується відповідним фінансовим підрозділом та підрозділом, відповідальним за господарське забезпечення (в ПГЗ – уповноваженою посадовою особою згідно з посадовими інструкціями).

У разі подання неповного переліку документів вони повертаються військовослужбовцю з відповідними роз’ясненнями.

8.5. Для ведення обліку осіб, які потребують грошової компенсації, а також осіб, які її отримують, призначаються особи, до посадових інструкцій яких включаються відповідні функціональні обов’язки (завдання).

8.6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площею, що відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством;

нездачі службового житлового приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

8.7. Особи офіцерського складу зобов’язані повідомляти керівника відповідального підрозділу, а курсанти – керівника вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу про зміни у складі сім’ї, що впливають на розмір виплати грошової компенсації, протягом десяти робочих днів з дня їх настання. Якщо про такі зміни повідомлено пізніше, грошова компенсація у збільшеному розмірі виплачується з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця про такі зміни.

У разі отримання (придбання) військовослужбовцем або членами його сім’ї житлового приміщення за місцем проходження служби військовослужбовець зобов’язаний протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це керівника відповідального підрозділу, а курсант - керівника вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

У разі якщо військовослужбовець (курсант) не повідомив про зміни у складі сім’ї, що впливають на зменшення розміру компенсації, або про отримання (придбання) житлового приміщення, він зобов’язаний повернути відповідальному підрозділу надмірно отриману суму грошової компенсації. В іншому випадку питання щодо повернення суми надмірно отриманої грошової компенсації вирішуються в судовому порядку.

8.8. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

виключення військовослужбовця зі списків особового складу підрозділу (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);

вибуття військовослужбовця у закордонне відрядження разом із сім’єю;

отримання (придбання) військовослужбовцем житлового приміщення.

{Інструкцію доповнено новим розділом VIII згідно з Наказом Служби безпеки № 316 від 15.06.2016}

ІХ. Фінансування витрат на оренду житлового приміщення та компенсацію за піднайом (найом) житлових приміщень

9.1. Видатки на оренду житлових приміщень та компенсацію за піднайом (найом) житлових приміщень здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені СБ України на відповідні цілі.

9.2. Фінансування витрат на оренду житлових приміщень та компенсацію за піднайом (найом) житлових приміщень здійснюється відповідальними підрозділами у межах асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань загального фонду Державного бюджету України.

9.3. Компенсація за піднайом (найом) житлового приміщення здійснюється на підставі копії договору піднайму (найму, оренди) житлового приміщення, укладеного між військовослужбовцем та наймодавцем (орендодавцем, наймачем, який здає житлове приміщення в піднайом) житлового приміщення згідно із законодавством, а також оригіналів банківських квитанцій (прибуткових касових ордерів чи інших документів, що підтверджують факт здійснення військовослужбовцем оплати вартості піднайму (найму)), які надаються відповідному фінансовому підрозділу.

Не може бути підставою для виплати компенсації договір піднайму (найму, оренди) житлового приміщення, укладений між військовослужбовцем та його близькою особою або членом сім’ї, які визначені у статті 1 Закону України “Про запобігання корупції”.

У разі якщо розмір плати військовослужбовця за піднайом (найом) житлового приміщення є вищим, ніж максимальний розмір грошової компенсації, встановлений відповідно до законодавства України за піднайом (найом) житлового приміщення, військовослужбовцю здійснюється компенсація у максимальному розмірі.

У разі якщо розмір плати військовослужбовця за піднайом (найом) житлового приміщення є нижчим, ніж максимальний розмір грошової компенсації, встановлений відповідно до законодавства України за піднайом (найом) житлового приміщення, військовослужбовцю здійснюється компенсація у фактичному розмірі витрат, здійснених за піднайом (найом) житлового приміщення.

9.4. Конкретний розмір орендної плати, в межах якого можуть здійснюватися видатки за договорами оренди, що укладаються підрозділами, органами, закладами та установами СБ України з орендодавцями, та грошової компенсації за піднайом (найом) житлового приміщення визначаються щороку відповідним наказом Центрального управління СБ України про бюджетну політику.

{Інструкцію доповнено новим розділом IX згідно з Наказом Служби безпеки № 316 від 15.06.2016}

Директор Департаменту

господарського забезпечення

С. Нєжнова


Додаток

до Інструкції про організацію

забезпечення і надання військовослужбовцям

Служби безпеки України

та членам їх сімей житлових приміщень

ПЕРЕЛІК

категорій військовослужбовців СБ України, яким надається службове житлове приміщення

1. Співробітники (крім військовослужбовців строкової служби), які за службовою необхідністю переведені для подальшого проходження служби до іншого населеного пункту, у якому вони не мають постійного житла.

2. Особи офіцерського, старшинського, сержантського та рядового складу, які прийняті на військову службу в СБ України і не мають постійного житла за місцем її проходження.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Служби безпеки № 71 від 25.02.2013}

3. Співробітники, які потребують поліпшення житлових умов та:

зареєстровані та проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або у двокімнатних чи трикімнатних квартирах із суміжними кімнатами, де утворилося не менше двох сімей та відсутня ізольована кімната для однієї з них;

зареєстровані та проживають в однокімнатних або двокімнатних квартирах із суміжними кімнатами та у складі сімей яких є повнолітні діти;

зареєстровані та проживають у приміщеннях, що не відповідають санітарним і технічним умовам;

зареєстровані та проживають у гуртожитках;

у складі сімей яких є хворі хронічними захворюваннями відповідно до Переліку хронічних захворювань, при яких особи, що страждають цими захворюваннями, не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я Української РСР від 08 лютого 1985 року № 52;

у складі сімей яких є особи, на яких поширюються Закони України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки № 71 від 25.02.2013, № 284 від 29.05.2014}

Директор Департаменту

господарського забезпечення

С. Нєжнова

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 06.11.2007 № 792 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". Служба безпеки України. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 06.11.2007 № 792 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень". 2007

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -