>>

НАКАЗ від 16.09.2015 № 607 "Про затвердження Особливостей відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів". 2015

Інформація актуальна на 22.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

16.09.2015  № 607

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 жовтня 2015 р.

за № 1204/27649

Про затвердження Особливостей відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Службу безпеки України”, статті 13 Закону України “Про вищу освіту”, з метою врегулювання питань відбору та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Особливості відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів, що додаються.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Центрального управління Служби безпеки України від 08 січня 2013 року № 6 “Про затвердження Особливостей відбору та прийому на навчання до Національної академії Служби безпеки України та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2013 року за № 186/22718.

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

С. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

16.09.2015 № 607

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 жовтня 2015 р.

за № 1204/27649

ОСОБЛИВОСТІ

відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів

І.

Загальні положення

1. Ці Особливості встановлюють вимоги щодо відбору та прийому на навчання громадян України до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ).

2. У цих Особливостях терміни вживаються у таких значеннях:

відбір - проведення заходів з визначення кандидатів на навчання до ВВНЗ;

заінтересовані підрозділи - підрозділи Центрального управління, регіональні органи, органи військової контррозвідки та установи Служби безпеки України (далі - СБУ), Штаб Антитерористичного центру при СБУ, які здійснюють відбір кандидатів;

кандидати - громадяни України, які виявили бажання за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти здобути за державним замовленням у ВВНЗ ступінь бакалавра для подальшої служби на посадах офіцерського складу в СБУ та відповідають установленим вимогам проходження військової служби (навчання) курсантами ВВНЗ;

комісія - приймальна комісія ВВНЗ.

Інші терміни вживаються у цих Особливостях у значеннях, визначених у Законі України “Про вищу освіту”.

3. Відповідно до вимог, визначених умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (далі - Умови прийому), Головою СБУ щороку на підставі пропозицій Управління роботи з особовим складом (далі - УРОС), погоджених з ВВНЗ, визначаються квоти пільгових категорій від загального обсягу прийому, а також з урахуванням потреб комплектування СБУ обсяги прийому кандидатів за статтю та спеціальностями (спеціалізаціями), перелік яких доводиться до заінтересованих підрозділів і ВВНЗ для організації та проведення вступної кампанії.

4.

Відбір кандидатів на навчання для потреб СБУ за державним замовленням здійснюється з урахуванням їх подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу в оперативних підрозділах СБУ.

На етапі відбору кандидатів на навчання до ВВНЗ заінтересовані підрозділи проводять з ними роз’яснювальну роботу щодо свідомого обрання спеціальності та спеціалізації з урахуванням подальшого використання випускників у сфері забезпечення державної безпеки.

ІІ. Строки прийому заяв, проведення відбору кандидатів

1. Прийом письмових заяв (рапортів) кандидатів здійснюється заінтересованими підрозділами до 01 березня.

2. Заінтересовані підрозділи завершують вивчення кандидатів та надсилають до ВВНЗ їх навчальні справи до 31 травня.

3. Після розгляду матеріалів навчальних справ кандидатів ВВНЗ не пізніше 30 червня надсилає до заінтересованих підрозділів виклики, у яких зазначаються дата прибуття кандидатів до ВВНЗ, місцезнаходження, за яким вони мають прибути, а також перелік документів, необхідних для участі в конкурсному відборі.

4. Заінтересований підрозділ направляє кандидата для участі в конкурсному відборі у ВВНЗ лише у разі наявності виклику, сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з балами з конкурсних предметів не нижчими, ніж ті, що визначені відповідно до правил прийому до ВВНЗ, або документів, що засвідчують право кандидата складати вступні випробування.

Про випадки невідповідності наданих кандидатом документів вимогам, визначеним цими Особливостями, або особистої відмови кандидата від участі в конкурсному відборі заінтересований підрозділ невідкладно письмово інформує УРОС та ВВНЗ.

5. Проїзд кандидатів до ВВНЗ та у зворотному напрямку, їх проживання та харчування здійснюються за власні кошти.

Кандидати з числа військовослужбовців строкової військової служби, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, протягом вступного періоду з дня прибуття до ВВНЗ забезпечуються місцем для проживання та безкоштовним харчуванням або грошовою компенсацією згідно з добовою вартістю продовольчих пайків для військовослужбовців за Нормою № 1 - загальновійськова Норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426.

ІІІ. Організація проведення у ВВНЗ заходів щодо допуску кандидатів до конкурсного відбору

1. Строки прийому документів у кандидатів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у ВВНЗ визначаються Правилами прийому до ВВНЗ з дотриманням вимог Умов прийому.

2. До участі в конкурсному відборі допускаються кандидати, які відповідають вимогам пункту 4 розділу ІІ цих Особливостей, подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (крім категорії осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань), успішно пройшли огляд лікарем-терапевтом, оцінювання рівня фізичної підготовленості та визначення придатності до проходження військової служби (навчання) курсантами ВВНЗ.

3. Огляд лікарем-терапевтом проводиться перед оцінюванням рівня фізичної підготовленості кандидатів у порядку, визначеному Положенням про медичний огляд у Службі безпеки України, затвердженим наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 жовтня 2012 року  № 482/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1932/22244 (зі змінами).

4. Оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється комісією відповідно до Інструкції з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 липня 2010 року № 369, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  10 вересня 2010 року за № 792/18087.

У разі однакової позиції у рейтинговому списку вступників перевага віддається кандидатові, який отримав вищу оцінку за результатами оцінювання фізичної підготовленості.

Кандидати, які не виконали жодної з визначених вправ, що передбачені оцінюванням рівня фізичної підготовленості, а також ті, які отримали оцінку “незадовільно”, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

5. Проведення професійно-психологічного відбору кандидатів та визначення на його основі їх придатності до проходження військової служби (навчання) курсантами ВВНЗ здійснюється комісією відповідно до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 01 березня 2012 року № 79, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 436/20749. Придатність кандидата до проходження військової служби (навчання) курсантами ВВНЗ оцінюється так: “пройшов професійно-психологічний відбір” або “не пройшов професійно-психологічний відбір”.

6. Кандидати, які не пройшли професійно-психологічний відбір, до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання не допускаються.

7. Кандидати, які без поважних причин не з’явилися для участі у заходах щодо допуску до конкурсного відбору у визначений розкладом час або забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, кандидати допускаються до зазначених заходів за рішенням комісії лише в межах установлених строків їх проведення.

8. Персональні дані осіб, які вступають на навчання до ВВНЗ за державним замовленням, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не вносяться.

9. Скарги та зауваження з питань відбору та прийому кандидатів на навчання до ВВНЗ розглядаються згідно із законодавством України.

Начальник Управління

роботи з особовим складом

Б. Баліоз

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 16.09.2015 № 607 "Про затвердження Особливостей відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів". Служба безпеки України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 16.09.2015 № 607 "Про затвердження Особливостей відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України вищих навчальних закладів". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -