>>

НАКАЗ від 24.12.2014 № 855 "Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". 2014

Інформація актуальна на 22.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління

НАКАЗ

24.12.2014  № 855

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2015 р.

за № 44/26489

Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів

Відповідно до статей 16, 17 Закону України “Про судову експертизу”, з метою забезпечення контролю за якістю підготовки та атестації судових експертів Служби безпеки України, а також забезпечення роботи експертно-кваліфікаційної комісії Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Наливайченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Центрального управління

Служби безпеки України

24.12.2014  № 855

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2015 р.

за № 44/26489

ПОЛОЖЕННЯ

про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів

I.

Загальні положення

Це Положення відповідно до статей 10, 16 та 17 Закону України “Про судову експертизу” визначає:

завдання та порядок діяльності експертно-кваліфікаційної комісії Служби безпеки України (далі – ЕКК);

порядок атестації судових експертів Служби безпеки України (далі – СБУ) для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта;

порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів.

II. Завдання та порядок діяльності ЕКК

2.1. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення діяльності ЕКК здійснюється Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ (далі – ІСТЕ СБУ).

Перелік експертних підрозділів ІСТЕ СБУ наведений у додатку 1 до цього Положення.

Перелік зон регіонального обслуговування експертними підрозділами ІСТЕ СБУ наведений у додатку 2 до цього Положення.

2.2. Основні завдання ЕКК:

визначення рівня професійної підготовки і кваліфікації судових експертів;

атестація фахівців експертних підрозділів ІСТЕ СБУ з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта;

розгляд питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів;

вивчення та узагальнення практики професійної підготовки судових експертів СБУ, рівня знань, навичок, досвіду, набутого у процесі навчання і практичної діяльності, та внесення пропозицій керівництву щодо їх вдосконалення.

2.3. Склад ЕКК формується з постійних і змінних членів.

2.4. Постійний склад ЕКК затверджується наказом Служби безпеки України.

До постійного складу комісії входять: голова комісії, заступник голови комісії, члени комісії і секретар комісії.

Головою ЕКК призначається директор ІСТЕ СБУ.

Заступником голови ЕКК призначається начальник Центру судових і спеціальних експертиз ІСТЕ СБУ.

2.5. Склад членів комісії формується з керівництва експертних підрозділів, найбільш досвідчених фахівців, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж наукової чи практичної роботи за експертною спеціальністю не менше 5 років, фахівців з питань судової експертизи, експертології, криміналістики, кримінально-процесуальних питань та науково-педагогічного складу Національної академії СБУ.

2.6. Змінний склад затверджується головою ЕКК.

До змінного складу комісії входять найбільш досвідчені фахівці, що не входять до постійного складу комісії і мають кваліфікацію судового експерта та стаж наукової чи практичної роботи за експертною спеціальністю не менше 5 років.

2.7. У разі розгляду питання щодо присвоєння кваліфікації судового експерта з експертної спеціальності, фахівці з якої відсутні в установі, чи нової експертної спеціальності до змінного складу ЕКК можуть залучатись фахівці інших науково-дослідних установ судових експертиз, провідні фахівці відповідної галузі знань наукових установ, навчальних закладів, інших державних органів (за згодою).

2.8. Засідання ЕКК проводить її голова. У разі відсутності голови ЕКК його обов’язки виконує заступник голови ЕКК.

До участі в засіданні ЕКК запрошуються не менше двох фахівців зі стажем не менше 5 років з тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.9. Організація засідань ЕКК, підготовка матеріалів для розгляду ЕКК, а також ведення діловодства покладаються на секретаря ЕКК. Про час проведення засідання заінтересовані особи повідомляються не пізніше ніж за 7 днів.

2.10. Засідання комісії проводяться за потреби. Строк розгляду подання не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до комісії та може бути продовжений за наявності поважних причин, пов’язаних з їх розглядом, до 45 днів.

2.11. Засідання ЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців зі стажем не менше 5 років тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.12. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його об’єктивності.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням.

2.13. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ЕКК і оформлюється протоколом, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення.

При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з рішенням, записаним у протоколі, підписують протокол із позначкою “З окремою думкою” та оформлюють письмово свої мотивування, які додаються до протоколу.

ІІІ. Порядок атестації судових експертів СБУ

3.1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці спеціалізованої експертної установи СБУ повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку з певної експертної спеціальності, а також теоретичну підготовку у Національній академії СБУ, знати законодавство України про судову експертизу та методичні вимоги і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

3.2. Кваліфікація судового експерта присвоюється згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям експертних підрозділів СБУ (додаток 4).

3.3. Навчання (стажування) фахівців здійснюється за планами підготовки судових експертів з відповідних експертних спеціальностей, які затверджуються головою ЕКК або його заступником.

3.4. З метою визначення якості підготовки та обсягу засвоєного методичного матеріалу (практичних навичок) після проходження навчання (стажування) з фахівцем проводиться усний екзамен (співбесіда).

3.5. На кожного фахівця спеціалізованої експертної установи СБУ, який підлягає атестації, складаються подання до присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта (додаток 5) та характеристика, що підписуються його безпосереднім керівником, до яких додаються:

реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);

проекти (копії) 3 – 5 висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);

фотокартка розміром 35 х 45 мм.

На розгляд комісії для ознайомлення подається копія диплома про відповідну вищу освіту з додатком до нього за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста.

3.6. Атестація включає вивчення поданих документів та кваліфікаційний іспит, що проводиться у формі співбесіди, під час якої фахівці дають відповіді на питання, поставлені членами комісії.

3.7. Під час атестації комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подані документи та допускає фахівця до кваліфікаційного іспиту;

приймає кваліфікаційний іспит.

Якщо під час вивчення документів буде встановлено, що фахівець не відповідає вимогам статті 10 Закону України “Про судову експертизу”, ЕКК відмовляє йому у допуску до кваліфікаційного іспиту.

3.8. За результатами кваліфікаційного іспиту залежно від рівня професійних знань комісія приймає одне з таких рішень:

про присвоєння кваліфікації судового експерта;

про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;

про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта.

3.9. Про результати атестації фахівцю повідомляється протягом 10 днів після проведення атестації.

3.10. Фахівці, щодо яких комісією прийнято рішення про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта, можуть повторно пройти атестацію на черговому засіданні комісії.

Фахівці, щодо яких комісією три рази поспіль прийнято рішення про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта, до наступного проходження атестації повинні повторно пройти підготовку з відповідних експертних спеціальностей.

3.11. Відомості щодо фахівців, яким присвоєна (підтверджена) кваліфікація судового експерта, вносяться до державного Реєстру атестованих судових експертів.

3.12. У разі прийняття комісією рішення про присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцю видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі – Свідоцтво), зразок та опис якого наведено у додатку 6 до цього Положення, або робиться відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії.

Свідоцтво підписується головою комісії та секретарем, засвідчується печаткою спеціалізованої експертної установи СБУ. Свідоцтво реєструється в журналі, ведення якого покладається на секретаря комісії.

Свідоцтво посвідчує право на проведення судових експертиз та експертних досліджень. Використання Свідоцтва для проведення судових експертиз чи експертних досліджень на інших підприємствах, в установах та організаціях або особисто поза межами установи забороняється, крім випадків відрядження фахівця для участі у судовому засіданні чи слідчих діях або проведення експертиз у складі комісії.

3.13. Свідоцтво дійсне протягом 5 років.

Строк дії Свідоцтва продовжується після підтвердження експертом кваліфікації на 5 років.

У разі звільнення фахівця спеціалізованої експертної установи СБУ Свідоцтво вилучається та до державного Реєстру атестованих судових експертів надсилається відповідне подання.

3.14. У разі якщо строк дії Свідоцтва не продовжений протягом 3 місяців без поважних причин, Свідоцтво вважається недійсним, а кваліфікація судового експерта втраченою. У такому випадку фахівець повинен повторно пройти професійну підготовку з відповідної експертної спеціальності.

ІV. Порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів

4.1. Відповідно до статті 14 Закону України “Про судову експертизу” атестовані судові експерти за порушення вимог законодавства України про судову експертизу можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

4.2. Підставою для розгляду ЕКК питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів є подання керівників експертних підрозділів спеціалізованої експертної установи СБУ:

за результатами розгляду скарг на дії судових експертів та/або рецензій, складених на висновки експертів СБУ;

щодо результатів перевірки інформації про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень.

4.3. До подання додаються:

документи, що містять інформацію про порушення судовим експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень;

документи, що свідчать про виявлені в діяльності судового експерта порушення;

письмове пояснення судового експерта, стосовно якого пропонується розглянути питання щодо дисциплінарної відповідальності.

4.4. Рішення щодо винесення на розгляд відповідної комісії питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта приймається головою комісії.

4.5. Розгляд питань щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів відбувається за участю судового експерта.

У разі неявки судового експерта розгляд питання переноситься на чергове засідання комісії.

У випадку повторної неявки судового експерта комісія може розглянути питання за його відсутності або визнати присутність судового експерта обов’язковою.

4.6. До початку розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судовий експерт має право заявити відвід члену комісії, якщо він вважає, що член комісії заінтересований в результатах розгляду, чи має сумнів у його об’єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням. У разі рівності голосів член комісії вважається відведеним.

4.7. Під час розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судовий експерт може ознайомлюватися з матеріалами та давати додаткові пояснення.

4.8. Рішення щодо дисциплінарної відповідальності приймається простою більшістю голосів членів комісії і оформлюється протоколом.

При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з рішенням, підписують протокол з позначкою “З окремою думкою” та оформлюють письмово свої мотивування, які додаються до протоколу.

4.9. Рішення комісії виноситься за відсутності судового експерта та оголошується йому одразу після прийняття і повідомляється письмово протягом 10 робочих днів.

4.10. До судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

попередження;

призупинення дії Свідоцтва (на певний термін);

позбавлення кваліфікації судового експерта.

При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія має врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких вчинено проступок, і результати роботи судового експерта за попередні роки.

Позбавлення кваліфікації судового експерта може мати місце внаслідок учинення судовим експертом порушення, що призвело до втрати довіри до нього, чи декількох порушень, які мають систематичний характер, а також визнання його не відповідним займаній посаді або в разі набрання законної сили рішення суду про визнання особи винною у вчиненні корупційного правопорушення, обвинувального вироку суду чи визнання судом цієї особи недієздатною.

4.11. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва (на певний строк) комісія зобов’язує судового експерта усунути встановлені порушення або пройти навчання (стажування) за відповідною експертною спеціальністю та повторно пройти атестацію. Свідоцтво вилучається до виконання вказаних зобов’язань.

У разі виконання зобов’язань Свідоцтво повертається експертові без продовження терміну дії, на час якого його дію було призупинено.

4.12. У випадку непроходження повторної атестації кваліфікація судового експерта вважається втраченою, а Свідоцтво підлягає анулюванню.

4.13. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта Свідоцтво підлягає анулюванню, про що робиться відмітка в державному Реєстрі атестованих судових експертів.

Вилучене Свідоцтво знищується, про що складається акт за підписами голови і секретаря комісії та робиться відмітка у відповідному журналі.

4.14. Дисциплінарне стягнення щодо судових експертів не може бути накладене пізніше 1 року з дня вчинення проступку.

У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта фахівець може пройти навчання та атестацію з метою присвоєння кваліфікації судового експерта через 1 рік.

4.15. Рішення комісії про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене Голові СБУ або до суду.

Заступник Голови

Служби безпеки України

В. Ягун


Додаток 1

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 2.1)

ПЕРЕЛІК

експертних підрозділів ІСТЕ СБУ

Центр судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

03113, м. Київ,

вул. М. Василенка, 3.

Тел./факс (044) 408-70-54

Е-mail: iсte@ssu.gov.ua

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Одеській області

65045, м. Одеса,

вул. Єврейська, 43.

Тел. (048) 725-33-23

Е-mail: usbu_ode@ssu.gov.ua

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ у Львівській області

79012, м. Львів,

вул. Д.Вітовського, 55.

Тел./факс (032) 261-61-43

Е-mail: usbu_lvi@ssu.gov.ua

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Донецькій області

87515, м. Маріуполь,

вул. Георгіївська, 77.

Тел. (0629) 52-31-82

Е-mail: usbu_don@ssu.gov.ua

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Харківській області

61002, м. Харків,

вул. Мироносицька, 2.

Тел. (057) 700-16-61

Е-mail: usbu_khr@ssu.gov.ua

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Луганській області

91016, м. Луганськ,

вул. Радянська, 79

(Луганська область,

м. Сєверодонецьк,

вул. Леніна, 4а.

Тел./факс (064) 524-41-41)

Е-mail: usbu_lug@ssu.gov.ua

Зональний експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ у Дніпропетровській області

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Чкалова, 23.

Тел. (056) 744-85-19

Е-mail: usbu_dnp@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Чернігівській області

14013, м. Чернігів,

вул. Шевченка, 28.

Тел./факс (0462) 67-62-08

Е-mail: usbu_chg@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Рівненській області

33023, м. Рівне,

вул. Віденська, 4.

Тел. (0362) 22-43-43

Е-mail: usbu_riv@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Волинській області

43005, м. Луцьк,

пр-т. Перемоги, 4.

Тел. (0332) 24-22-10

Е-mail: usbu_vol@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Закарпатській області

88000, м. Ужгород,

вул. Довженка, 3.

Тел. (0312) 61-31-00

Е-mail: usbu_zak@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Івано-Франківській області

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Сахарова, 15.

Тел. (0342) 52-22-95

Е-mail: usbu_ivf@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Тернопільській області

46002, м. Тернопіль,

пр-кт Ст. Бандери, 21.

Тел. (0352) 52-45-42

Е-mail: usbu_ter@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Чернівецькій області

58000, м. Чернівці,

вул. Т. Шевченка, 1а.

Тел. (0372) 59-53-48

Е-mail: usbu_shn@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Кіровоградській області

25006, м. Кіровоград,

вул. Дворцова, 9.

Тел. (0522) 36-13-06

Е-mail: usbu_kvg@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Полтавській області

36000, м. Полтава,

вул. Жовтнева, 39.

Тел. (0532) 60-20-28

Е-mail: usbu_pol@ssu.gov.ua

Експертний сектор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в УСБУ в Житомирській області

10008, м. Житомир,

вул. Фещенка-Чопівського, 7.

Тел./ факс (0412) 37-21-52

Е-mail: usbu_zhr@ssu.gov.ua


Додаток 2

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 2.1)

ПЕРЕЛІК

зон регіонального обслуговування експертними підрозділами ІСТЕ СБУ

1. Центр судових і спеціальних експертиз ІСТЕ СБУ

(м. Київ, Київська, Черкаська, Вінницька області).

2. Зональний експертний сектор ІСТЕ СБУ в УСБУ в Одеській області

(Одеська, Миколаївська, Херсонська області).

3. Зональний експертний сектор ІСТЕ СБУ в УСБУ у Львівській області

(Львівська, Хмельницька області).

4. Зональний експертний сектор ІСТЕ СБУ в УСБУ в Донецькій області

(Донецька область).

5. Зональний експертний сектор ІСТЕ СБУ в УСБУ в Харківській області

(Харківська, Сумська області).

6. Зональний експертний сектор ІСТЕ СБУ в УСБУ в Луганській області

(Луганська область).

7. Зональний експертний сектор ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області

(Дніпропетровська, Запорізька області).

8. Експертні сектори ІСТЕ СБУ в УСБУ у Чернігівській, Рівненській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській областях

(зона обслуговування поширюється у відповідних областях).


Додаток 3

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 2.13)

ПРОТОКОЛ

засідання експертно-кваліфікаційної комісії Служби безпеки України


Додаток 4

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 3.2)

ПЕРЕЛІК

основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям експертних підрозділів СБУ

з/п

КЛАС ЕКСПЕРТИЗИ

види та підвиди судових експертиз

індекси експертних спеціальностей

види експертних спеціальностей

І. Криміналістична експертиза

1

Почеркознавча і авторознавча

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.2

Дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Балістична

3.1

Дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей

3.2

Дослідження боєприпасів і слідів пострілу

3.3

Дослідження ситуаційних обставин пострілу

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.5

Дослідження холодної зброї

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухотехнічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.3

Прогнозування можливих наслідків застосування вибухових пристроїв

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

Спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації

7.4

Дослідження СТЗ негласного отримання, реєстрації, передачі відео-, аудіоінформації, контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об'єктів

7.5

Дослідження СТЗ негласного отримання, реєстрації, передачі інформації з телекомунікаційних мереж та технічних каналів зв’язку

7.6

Дослідження СТЗ негласного обстеження предметів і документів та негласного контролю поштової кореспонденції

7.7

Дослідження СТЗ негласного отримання, реєстрації, передачі інформації з технічних засобів її зберігання, обробки, передачі

7.8

Дослідження СТЗ негласного проникнення в приміщення, транспортні засоби та інші об’єкти

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.9

Дослідження металів і сплавів

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

9

Біологічна

9.3

Імунологічні дослідження

9.4

Цитологічні дослідження

9.5

Молекулярно-генетичні дослідження

ІІ. Інженерно-технічна експертиза

10

Комп’ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

ІІІ. Економічна експертиза

11

Бухгалтерського та податкового обліку

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

Фінансово-господарської діяльності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

Фінансово-кредитних операцій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

IV. Товарознавча експертиза

12

Машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання


Додаток 5

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 3.5)

ПОДАННЯ

до присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта


Додаток 6

до Положення

про експертно-кваліфікаційну комісію

Служби безпеки України

та атестацію судових експертів

(пункт 3.12)

ЗРАЗОК ТА ОПИС

СВІДОЦТВА СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Документи та файли

Сигнальний документ — f438586n151.doc
Сигнальний документ — f438586n152.doc
Сигнальний документ — f438586n153.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 24.12.2014 № 855 "Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". Служба безпеки України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 24.12.2014 № 855 "Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -