<<
>>

ДОМОВЛЕНІСТЬ від Дата підписання: "між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2018

Документ актуальний на 12.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОМОВЛЕНІСТЬ

між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки

Дата підписання:

13.03.2018

Дата набрання чинності для України:

13.03.2018

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) та Комісія ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (далі - КЯР США), далі - Сторони,

посилаючись на Домовленість між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки, підписану в м. Роквіль, штат Меріленд, 10 квітня 2006 року, і Поправку до неї від 21 вересня 2011 року, дію якої було відновлено на 1 рік від 01 серпня 2017 року та

маючи спільний інтерес щодо тривалого обміну інформацією, пов'язаного з регулюючою діяльністю і стандартами, дотримання яких вимагається або рекомендується ними при здійсненні регулювання безпеки, захищеності ядерних установок та їх впливу на навколишнє середовище;

домовились про таке:

I. ОБСЯГ ДОМОВЛЕНОСТІ

A. Обмін технічною інформацією

У межах компетенції, що визначена законодавством держав Сторін, їх політичними та іншими вимогами, Сторони погоджуються здійснювати обмін наступними видами відкритої технічної інформації, що пов'язана з регулюванням ядерної безпеки, захищеності, поводження з радіоактивними відходами, радіаційної безпеки та впливом на навколишнє середовище певних ядерних установок та дослідницькими програмами у сфері ядерної безпеки:

1. Тематичні звіти з ядерної та радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами та впливу на навколишнє середовище, підготовлені однією Стороною або для однієї зі Сторін як основа, чи на підтримку прийняття регулюючих рішень або з метою розробки політики регулювання безпеки.

2. Документи, пов'язані з провадженням значущої ліцензійної діяльності, безпекою та рішення з питань навколишнього середовища, що впливають на роботу ядерних установок.

3.

Деталізовані документи, які визначають ліцензійну та регулюючу діяльність КЯР США щодо ядерних установок США, визначених Держатомрегулювання як такі, що схожі на певні установки, які побудовані або заплановані до будівництва в Україні, та відповідні документи Держатомрегулювання з ліцензування таких установок.

4. Інформація щодо досліджень безпеки реактора, яку Сторони мають право оприлюднювати, та яка знаходиться у володінні однієї зі Сторін або є для неї доступною, включаючи інформацію щодо безпеки легко-водяного реактора з технічних напрямків, наведених у Додатках А і В до цієї Домовленості, які складають невід'ємну її частину. Співробітництво, за визначеними вище напрямами, може здійснюватись шляхом укладення окремої угоди, якщо науково-технічні установи однієї або обох Сторін, вважатимуть це за необхідне. Кожна Сторона негайно передає іншій Стороні інформацію стосовно результатів досліджень, яка вимагає оперативного реагування в інтересах безпеки населення, вказуючи важливі потенційні наслідки.

5. Звіти з досвіду експлуатації, такі як звіти про ядерні інциденти, аварії та зупинки блоків, накопичену достовірну інформацію щодо компонентів та систем.

6. Регулюючі процедури оцінки ядерних об'єктів у плані безпеки, захищеності, поводження з радіоактивними відходами, радіаційної безпеки та оцінки впливу ядерних установок на навколишнє природне середовище.

7. Оперативне інформування з приводу важливих подій, таких, як серйозні інциденти під час експлуатації, зупинення реактору за вказівкою Уряду та технічні питання, що становлять безпосередній інтерес для Сторін.

B. Співробітництво у сфері досліджень з ядерної безпеки

Умови співробітництва щодо спільних науково-технічних програм та науково-дослідних проектів у галузі ядерної безпеки, або тих програм та проектів, в рамках яких діяльність розділена між двома Сторонами, включаючи використання установок для випробувань та/або комп'ютерних програм, які є власністю однією зі Сторін, розглядаються у кожному випадку окремо і можуть стати предметом окремої угоди, якщо науково-технічні установи однієї або обох Сторін вважатимуть це за необхідне. Якщо умови співробітництва не є предметом окремої угоди, вони можуть бути визначені шляхом обміну листами між науково-технічними установами Сторін, відповідно до умов та положень цієї Домовленості. Сфери технічного співробітництва, визначені зазначеним вище обміном листами, можуть бути у подальшому переглянуті за взаємною згодою Сторін.

C. Навчання та обмін спеціалістами

У межах наявних ресурсів, та за умови виділення коштів, КЯР США співпрацює з Держатомрегулювання у проведенні навчання та обміну досвідом для спеціалістів Держатомрегулювання. Окрім того, здійснення тимчасового обміну спеціалістами між установами Сторін розглядається у кожному випадку окремо та є підставою для укладання окремої угоди між науково-технічними установами Сторін. Якщо Сторони не домовились про інше, заробітна плата, добові та витрати на дорогу спеціалістам оплачуються Стороною, яка відряджає. Наведений нижче перелік видів навчань та обміну досвідом, що можуть бути передбачені, є типовим, але не виключним:

1. Здійснення інспекційних візитів інспектором, призначеним Держатомрегулювання, у супроводі інспекторів КЯР США на діючий ядерний реактор та реактор, що перебуває на стадії будівництва в Сполучених Штатах Америки, а також його участь у детальних інструктажах в офісах регіональних інспекцій КЯР США.

2. Участь спеціалістів Держатомрегулювання у навчальних курсах персоналу КЯР США.

3. Призначення, на певні періоди, які будуть визначені Сторонами, спеціалістів Держатомрегулювання до КЯР США для ознайомлення з виконанням обов'язків спеціалістами КЯР США та отримання відповідного досвіду роботи.

4. Навчання спеціалістів Держатомрегулювання за програмою радіаційного контролю в США.

II. УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

A. Обмін інформацією в рамках цієї Домовленості здійснюється шляхом листування, підготовки звітів та інших документів, а також під час візитів і робочих зустрічей, що будуть організовуватись завчасно в кожному випадку окремо. Проведення періодичних зустрічей визначається за взаємною згодою Сторін з метою розгляду процесу обміну інформацією та співробітництва в рамках цієї Домовленості, надання рекомендацій стосовно внесення змін до положень цієї Домовленості, а також обговорення напрямів співробітництва. Місце, час та порядок денний зустрічей завчасно узгоджуються. Візити, що здійснюються в рамках цієї Домовленості, включаючи їх розклад, заздалегідь погоджуються з адміністраторами, відповідно до Розділу II.B. цієї Домовленості.

B. Кожна Сторона призначає адміністратора з метою координації її участі у процесі всестороннього обміну в рамках цієї Домовленості. Адміністратори отримують усі документи, що передаються у ході такого обміну, включаючи копії усіх листів, якщо Сторони не домовляться про інше. Відповідно до умов обміну, адміністратори відповідають за встановлення обсягів обміну, включаючи визначення конкретних ядерних установок та спеціальних документів і стандартів, щодо яких здійснюватиметься обмін інформацією. Один або більше технічних координаторів можуть бути призначені Сторонами, залежно від специфіки напрямків обміну, як безпосередні контактні особи. Такі технічні координатори забезпечуватимуть належне отримання адміністраторами обох Сторін копій усіх документів, що передаються. Така детальна процедура спрямована на забезпечення, окрім іншого, пропорційного обміну, включаючи надання рівного доступу до наявної інформації.

C. Адміністратори визначають кількість копій документів, що підлягають обміну. До кожного документу додається короткий виклад його обсягу та змісту англійською мовою, об'ємом до 250 слів.

D. Відповідальність за застосування чи використання будь-якої інформації, обмін або передача якої здійснюється в рамках цієї Домовленості, несе Сторона, що отримує інформацію, а Сторона, що її передає, не гарантує придатності такої інформації для її практичного використання або застосування.

E. Визнаючи той факт, що інформація деякого типу, передбаченого цією Домовленістю, не є доступною Сторонам цієї Домовленості, але наявна в інших державних установах Сторін, кожна Сторона максимально сприяє іншій щодо організації візитів і направлення запитів стосовно надання такої інформації до відповідних державних установ Сторін. Вищенаведене не створює зобов'язання для інших державних установ Сторін надавати таку інформацію або приймати відвідувачів.

III. ПОРЯДОК ОБМІНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

A. Загальні положення

Сторони забезпечують якнайширше розповсюдження інформації, яка надаватиметься в рамках цієї Домовленості, згідно з вимогами національного законодавства держав Сторін, політики, і вимогам щодо захисту комерційної та іншої конфіденційної інформації чи інформації, що не підлягає розголошенню, а також відповідно до положень Додатку про інтелектуальну власність, що є невід'ємною частиною цієї Домовленості.

B. Визначення

1. Термін "інформація" означає відкриту інформацію щодо регулювання безпеки використання ядерної енергії, захищеності, поводження з радіоактивними відходами, наукові або технічні дані, включаючи інформацію щодо результатів та методів оцінки, досліджень та інших знань, які будуть передаватися, розроблятися, чи обмін якими буде здійснюватись у рамках цієї Домовленості.

2. Термін "комерційна інформація" означає інформацію, що є доступною в рамках цієї Домовленості, та містить комерційну таємницю чи інші відомості комерційного характеру або ті, що не підлягають розголошенню (такі, що можуть надати особі, яка володіє ними, комерційну вигоду або перевагу над тими, хто такими відомостями не володіє), і може містити лише наступну інформацію:

a. яка не розголошувалась власником;

b. яка не передавалась власником іншим суб'єктам (включаючи Сторону, що отримує інформацію), окрім як за умови її нерозголошення;

c яка не є доступною Стороні, що її отримує, з іншого джерела без застереження щодо подальшого нерозповсюдження інформації; та

d. яка ще не знаходиться у володінні Сторони, що її отримує.

3. Термін "інша конфіденційна інформація чи інформація, що не підлягає розголошенню", означає інформацію, відмінну від "комерційної інформації", яка була передана й отримана конфіденційно відповідно до цієї Домовленості, та яка захищається від публічного розголошення згідно із законодавством та політикою держави Сторони, що надає інформацію.

C. Порядок позначення документів, що містять комерційну інформацію

Сторона, яка отримує документи, що містять комерційну інформацію, в рамках цієї Домовленості, дотримується принципу нерозголошення такої інформації за умови, що така комерційна інформація чітко позначена наступним (або по суті аналогічним) застереженням:

"Цей документ містить комерційну інформацію, яка передається конфіденційно в рамках Домовленості між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки підписаної 13 березня 2018 року, і не підлягає розповсюдженню поза цими організаціями, їх консультантами, підрядниками та ліцензіатами чи зацікавленими міністерствами та відомствами Уряду України та Уряду Сполучених Штатів Америки без попередньої письмової згоди (назва Сторони, що надає цю інформацію). Цим застереженням позначається кожна сторінка кожної копії документу як в цілому, так і його окремої частини. Такі обмеження автоматично скасовуються у випадку оприлюднення інформації власником".

Сторони цієї Домовленості дотримуються такого застереження. Документи, які містять комерційну інформацію та позначені таким застереженням, не підлягають оприлюдненню або розповсюдженню іншим способом, що не передбачений положеннями цієї Домовленості або таким, що їм суперечить, без попередньої письмової згоди Сторони, що надає таку інформацію. Документи, які містять комерційну інформацію та позначені таким застереженням, не можуть бути використані Стороною, яка їх отримала, або консультантами чи підрядниками такої Сторони в будь-яких комерційних цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надає таку інформацію.

D. Розповсюдження документів, що містять комерційну інформацію

1. Загалом, комерційна інформація, отримана в рамках цієї Домовленості, може буде розповсюджена Стороною, що її отримала, без попередньої згоди, серед експертів, працівників такої Сторони та зацікавлених урядових міністерств і відомств держави такої Сторони, за умови, що:

a. таке розповсюдження інформації здійснюється в залежності від кожного випадку окремо;

b. така комерційна інформація позначена застереженням, відповідно до Розділу III.C. цієї Домовленості.

2. Комерційна інформація, отримана в рамках цієї Домовленості, може бути розповсюджена Стороною, що її отримала, без попередньої згоди, серед консультантів та підрядників такої Сторони, які знаходяться в географічних межах держави такої Сторони за умови що:

a. дана комерційна інформація використовується такими підрядниками і консультантами лише в роботі, яка пов'язана з тематикою комерційної інформації та у рамках контрактів зі Стороною, що її отримала, і не використовується підрядниками та консультантами в будь-яких інших приватних комерційних цілях;

b. таке розповсюдження інформації здійснюється в залежності від кожного випадку окремо для підрядників і консультантів, які уклали угоду про нерозголошення; та

c. така комерційна інформація позначена застереженням, відповідно до Розділу III.C. цієї Домовленості.

3. У разі наявності попередньої письмової згоди Сторони, що надає комерційну інформацію в рамках цієї Домовленості, Сторона, що її отримує, може здійснювати більш широке розповсюдження такої комерційної інформації, ніж це передбачено положеннями цієї Домовленості. Сторони сприяють тому, аби така згода надавалась у межах, передбачених національним законодавством держав Сторін та політикою, за умови що:

a. суб'єкти, які отримують комерційну інформацію відповідно до Розділу III.D.3. цієї Домовленості, в тому числі господарські організації, які мають дозвіл або ліцензію від Сторони, що отримує інформацію, на будівництво чи експлуатацію підприємств ядерного виробництва чи установок з переробки, або на використання ядерних матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання, уклали угоду про нерозголошення;

b. суб'єкти, які отримують комерційну інформацію відповідно до Розділу III.D.3. цієї Домовленості, в тому числі господарські організації, які мають дозвіл або ліцензію від Сторони, що отримує інформацію, на будівництво чи експлуатацію підприємств ядерного виробництва чи установок з переробки, не використовують таку комерційну інформацію в будь-яких приватних комерційних цілях; та

c. ті суб'єкти, які отримують комерційну інформацію відповідно до Розділу III.D.3. цієї Домовленості, у тому числі господарські організації, які мають дозвіл або ліцензію від Сторони, що отримує інформацію, погоджуються використовувати комерційну інформацію тільки в межах діяльності, здійснюваної в рамках чи за умовами їх спеціального дозволу або ліцензії.

E. Порядок позначення документів, що містять іншу конфіденційну інформацію або таку, що не підлягає розголошенню

Сторона, яка отримує в рамках цієї Домовленості іншу конфіденційну інформацію або таку, що не підлягає розголошенню, дотримується принципу нерозголошення такої інформації за умови, що така інформація чітко позначена відповідною позначкою, а супутній напис засвідчує, що:

1) інформація захищається від розголошення законодавством держави Сторони, що передає інформацію; та

2) інформація передається за умови її нерозголошення.

F. Розповсюдження документів, що містять іншу конфіденційну інформацію або таку, що не підлягає розголошенню

Інша конфіденційна інформація або така, що не підлягає розголошенню, може розповсюджуватись таким же способом, що викладений у Розділі III.D. цієї Домовленості "Розповсюдження документів, що містять комерційну інформацію".

G. Комерційна чи інша конфіденційна інформація або така, що не підлягає розголошенню, в недокументованій формі

Комерційна чи інша конфіденційна інформація або така, що не підлягає розголошенню, в недокументованій формі, що надається під час семінарів та інших зустрічей, які проводяться в рамках цієї Домовленості, або інформація що передається як результат обміну експертами, використання споруд або реалізації спільних проектів, використовується Сторонами в такому ж порядку, який передбачений цією Домовленістю для документованої інформації, з урахуванням того, що Сторона, яка надає таку комерційну чи іншу конфіденційну інформацію або таку, що не підлягає розголошенню, повідомила реципієнту про конфіденційний характер інформації, що надається.

H. Консультації

Якщо, за будь-яких причин, у однієї зі Сторін є підстави вважати, що вона не зможе дотримуватись положень про нерозповсюдження інформації відповідно до цієї Домовленості, вона негайно інформує про це іншу Сторону. Сторони проводять взаємні консультації з метою подальшого визначення відповідних дій.

I. Інше

Жодне з положень цієї Домовленості не перешкоджає будь-якій Стороні використовувати або розповсюджувати інформацію, одержану без застережень від іншої Сторони, з інших джерел, не передбачених цією Домовленістю.

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

A. Жодне з положень цієї Домовленості не вимагає від кожної зі Сторін вживати будь-які дії, несумісні з положеннями національного законодавства держав Сторін та політикою. У разі виникнення спору щодо сумісності положень цієї Домовленості та положень національного законодавства держав Сторін та політики, Сторони погоджуються проводити консультації, перш ніж вчиняти будь-які дії. Жодна інформація в ядерній галузі щодо технологій, чутливих з точки зору розповсюдження ядерної зброї, не передається в рамках цієї Домовленості.

B. Якщо Сторони не домовились про інше, всі витрати, пов'язані зі співробітництвом Сторін в рамках цієї Домовленості, є відповідальністю Сторони, яка їх зазнає, Сторони виконують свої зобов'язання в рамках виділених коштів відповідним державним органом кожної Сторони та згідно положень національного законодавства держав Сторін та політики.

C. Співробітництво в рамках цієї Домовленості здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін. Будь-який спір або питання між Сторонами стосовно тлумачення або застосування цієї Домовленості врегульовуються за взаємною згодою Сторін.

D. Ця Домовленість набирає чинності з дати підписання і, враховуючи пункт Е цього Розділу, залишається чинною протягом п'яти років. Строк дії цієї Домовленості може бути продовжений на один рік за письмовою згодою Сторін.

З дати набрання чинності цією Домовленістю припиняють дію укладені раніше Домовленості між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки.

E. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цієї Домовленості, письмово повідомивши іншу Сторону щонайменше за 180 днів до запропонованого закінчення строку дії Домовленості. Припинення дії або втрата чинності цією Домовленістю не вплине на реалізацію діючих проектів співробітництва.

Вчинено в м. Роквіль, штат Меріленд 13 березня 2018 року у двох оригінальних примірниках, українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є рівно автентичними.

ЗА ДЕРЖАВНУ ІНСПЕКЦІЮ

ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ЗА КОМІСІЮ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

(підпис)

(підпис)

Григорій ПЛАЧКОВ

Голова

Крістін Л. СВІНІКІ

Голова


Додаток A

ОБМІН ДОСЛІДЖЕННЯМИ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ МІЖ ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ ТА КЯР США

Сфери, в яких КЯР США здійснює дослідження з безпеки або надає фінансову підтримку щодо таких досліджень

1. Цифрові вимірювальні прилади та контроль

2. Кваліфікація реакторного та електричного устаткування

3. Безпека транспортування для навколишнього середовища

4. Транспортування радіонуклідів та поводження з радіоактивними відходами

5. Сухі контейнери для зберігання та перевезення

6. Дослідження пожежної безпеки

7. Аналіз ядерного палива

8. Аналіз важких аварій

9. Досвід експлуатації та основні питання

10. Управління людським фактором

11. Організаційний фактор / Культура безпеки

12. Аналіз надійності людського фактору (HRA)

13. Імовірнісна оцінка ризику

14. Радіаційний захист та вплив на здоров'я населення

15. Сейсмічна безпека

16. Сучасний стан подолання наслідків ризику

17. Безпека гермооболонки реактора

18. Цілісність корпусу реактору та трубопроводів

19. Оновлення керівництв з регулювання

20. Дизайн нових та удосконалених реакторів

21. Зняття з експлуатації

22. Застосування та супроводження термогідравлічних кодів

23. Аналіз невизначеностей кінетики термогідравліки

24. Спільна 3D нейтронно-фізична гідравліка та термогідравліка установки

25. Виробництво ізотопів в медичних цілях

26. Продовження строку експлуатації

27. Експлуатація установок та систем


Додаток B

ОБМІН ДОСЛІДЖЕННЯМИ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ МІЖ ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ ТА КЯР США

Сфери, в яких Держатомрегулювання здійснює чи підтримує дослідження з ядерної безпеки

1. Регулюючий розгляд та наглядова діяльність

2. Окрихчення корпусів реакторів ВВЕР

3. Ризик-орієнтована регулююча діяльність

4. Поводження з новим паливом

5. Перевезення та проміжне зберігання відпрацьованого палива

6. Поводження з радіоактивними відходами

7. Аварійне реагування та відповідні можливості

8. Регулюючий контроль за радіаційними джерелами

9. Система обліку та контролю ядерних матеріалів та фізичний захист

10. Посилення інфраструктурних можливостей

11. Управління важкими аваріями

12. Взаємозв'язок ядерної безпеки, ядерної захищеності та готовності до реагування на надзвичайні ситуації

13. Підвищення встановленої потужності енергоблоків АЕС


ДОДАТОК

ЩОДО ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

I. Загальні зобов'язання

Сторони забезпечують належний та ефективний захист інтелектуальної власності, яка виникла або передається в рамках цієї Домовленості та відповідних виконавчих домовленостей. Розподіл прав на таку інтелектуальну власність здійснюється відповідно до положень цього Додатка.

II. Сфера застосування

A. Цей Додаток застосовується до усіх видів спільної діяльності, що здійснюється відповідно до цієї Домовленості, якщо інше не передбачено Сторонами або їх уповноваженими особами.

B. Для цілей цієї Домовленості термін "інтелектуальна власність" включає основні положення зазначені у Статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, вчиненої у Стокгольмі 14 липня 1967 року, та може включати інші положення за згодою Сторін.

C. Кожна Сторона, на підставі контрактів або іншим законним шляхом, із залученням, за необхідності, своїх представників, забезпечує одержання іншою Стороною прав на інтелектуальну власність, розподілених згідно з цим Додатком. Цей Додаток не змінює та не упереджує розподіл прав між Стороною та представниками цієї Сторони, що визначається національним законодавством та практикою такої Сторони.

D. Якщо цією Домовленістю не передбачено інше, спори щодо інтелектуальної власності, що виникають в рамках цієї Домовленості, вирішуються шляхом проведення переговорів між зацікавленими установами Сторін або, у разі необхідності, між Сторонами або їх уповноваженими особами. За взаємною згодою Сторін, спір передається до арбітражного суду з прийняттям зобов'язуючого рішення згідно норм міжнародного права, які застосовуються. Якщо Сторони або їх уповноважені особи письмово не домовились про інше, для вирішення спору застосовується арбітражний регламент Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

E. Припинення або закінчення строку дії цієї Домовленості не впливає на права чи обов'язки, визначені у цьому Додатку.

III. Розподіл прав

A. Кожна Сторона має право на універсальну, невиключну, безвідзивну та безоплатну ліцензію на переклад, відтворення та відкрите розповсюдження в усіх державах монографій, науково-технічних журнальних статей, звітів та книг, що є безпосереднім результатом співробітництва в рамках цієї Домовленості. На всіх оприлюднених копіях робіт захищених авторським правом, що були підготовлені в рамках цієї Домовленості, вказуються прізвища авторів роботи, крім випадків, коли автор явно бажає залишитися анонімним.

B. Права на всі об'єкти права інтелектуальної власності, за винятком тих, що описані вище у Розділі III.A, розподіляються наступним чином:

(1) Перед початком спільної діяльності спеціалістів, які відряджаються для участі у ній в рамках цієї Домовленості, приймаюча Сторона або її уповноважена особа та Сторона, що відряджає або бере на себе витрати на перебування спеціаліста, можуть обговорити та визначити розподіл прав на інтелектуальну власність, що буде створена спеціалістом під час його перебування в державі приймаючої Сторони. У разі відсутності такого розподілу прав, спеціалісти, які відряджаються, отримують права на інтелектуальну власність, винагороду, у тому числі авторський гонорар, відповідно до правил приймаючої установи. Для цілей цієї Домовленості, спеціаліст, який відряджається, - це особа, яка відряджається до установи іншої Сторони (приймаючої установи), та є задіяною у виконанні робіт, які провадяться виключно приймаючою установою.

(2) (a) Інтелектуальна власність, створена працівниками однієї Сторони або особами, діяльність яких фінансується однією Стороною під час проведення спільних досліджень, які не зазначені у вищенаведеному Розділі III.B.(1) Додатку до цієї Домовленості, отримує згадана Сторона. Інтелектуальна власність, що створена працівниками обох Сторін, або особами, діяльність яких фінансується обома Сторонами, отримують обидві Сторони. Крім того, кожна особа, визначена як винахідник, має право на частку будь-яких авторських винагород, включаючи гонорари, відповідно до правил установи, яка відряджає або бере на себе витрати на перебування дослідника.

(b) Якщо інше не передбачено цією Домовленістю або іншою угодою, кожна зі Сторін у межах території своєї держави має право на використання інтелектуальної власності, створеної під час спільної діяльності у рамках цієї Домовленості, та може надавати іншим особам право на використання такої інтелектуальної власності.

(c) Права кожної зі Сторін поза межами території своєї держави визначаються за взаємною угодою Сторін, враховуючи, наприклад, внесок кожної зі Сторін або їх учасників у спільну діяльність, отримання правового захисту та ліцензії на інтелектуальну власність, а також інші фактори, які будуть визнані доцільними.

(d) Незважаючи на пункти (2) (a) і (b) Розділу III.B вище, якщо одна зі Сторін вважає, що конкретний проект, ймовірно, призведе або вже призвів до створення інтелектуальної власності, яка не захищена законодавством іншої Сторони, Сторони негайно проводять обговорення щодо розподілу прав на зазначену інтелектуальну власність. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом трьох місяців з дати початку обговорення, співробітництво за проектом припиняється за вимогою однієї зі Сторін. Незважаючи на це, автори інтелектуальної власності мають право на отримання авторських винагород, гонорарів відповідно до Розділу III.B.(2) (a).

(e) Для кожного винаходу, створеного під час будь-якої спільної діяльності Сторін, Сторона, працівник якої створив винахід або Сторона, яка фінансує дослідника (дослідників), негайно сповіщає про винахід іншу Сторону, включаючи документацію або будь-яку іншу інформацію за проектом для створення прав останньої. Будь-яка Сторона може звернутись до іншої Сторони з письмовим проханням призупинити публікацію або розголошення такої документації чи інформації з метою захисту своїх прав на винахід. Якщо Сторони письмово не домовились про інше, таке призупинення не перевищує строк у шість місяців з моменту розголошення інформації Стороною, яка винайшла винахід, іншій Стороні.

IV. Конфіденційна інформація ділового характеру

У разі, якщо інформація, що заздалегідь позначена як "конфіденційна інформація ділового характеру", надається або створюється в рамках цієї Домовленості, кожна Сторона та її учасники захищають таку інформацію відповідно до законодавства та адміністративної практики держав Сторін. Інформація може бути позначена як "конфіденційна інформація ділового характеру", якщо особа, яка володіє інформацією, отримує економічну вигоду від цього або може отримувати конкурентну перевагу над тими, хто не володіє цією інформацією; така інформація не є загальновідомою та загальнодоступною з інших джерел, а особа, яка володіє такою інформацію, не зробила її доступною, заздалегідь попередивши щодо нерозголошення такої інформації.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.05.2018 — 2018 р., № 40, стор. 338, стаття 1446, код акта 89932/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держатомрегулювання:

 1. НАКАЗ від 22.03.2022 № 223 "Про затвердження Вимог до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки". Держатомрегулювання. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 30.04.2021 № 263 "Про затвердження Вимог до оцінки безпеки атомних станцій щодо зовнішніх впливів природного характеру". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 27.05.2021 № 313 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 17.05.2021 № 290 "Про затвердження Вимог до протиаварійної документації для атомних електростанцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України. Держатомрегулювання. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.05.2021 № 312 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України, Порядку відшкодування цих витрат та внесення змін до наказу Держатомрегулювання від 12 серпня 2011 року № 121". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 12.07.2021 № 411 "Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 30.08.2021 № 570 "Про затвердження Порядку розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії"у Державній інспекції ядерного регулювання України". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 14.02.2020 № 57 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 10.06.2020 № 249 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 18.08.2020 № 342 "Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 03.08.2020 № 317 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.10.2020 № 440 "Про затвердження Загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 27.10.2020 № 436 "Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020)". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 15. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 16. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.10.2020 № 439 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 21.06.2019 № 269 "Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом". Держатомрегулювання. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -