Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 03.08.2020 № 317 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління". Держатомрегулювання. 2020

Документ актуальний на 28.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2020  № 317

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 вересня 2020 р.

за № 856/35139

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління

Відповідно до пункту 10 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р "Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року", з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар'єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління, що додається.

2. Сектору організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва та охорони праці (самостійний) (Бескупська Марина) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Г. Плачков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Генеральний Секретар Громадської спілки

"Всеукраїнське громадське об'єднання

"Національна Асамблея людей

з інвалідністю України"

М.

Лазебна

В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

03 серпня 2020 року № 317

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 вересня 2020 р.

за № 856/35139

МЕТОДИКА

оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління, прав осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління (далі - оцінювання), проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться в самостійних структурних підрозділах Держатомрегулювання, підприємствах, що належать до сфери її управління.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання, підприємств, що належать до сфери її управління, шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

У разі відсутності керівників самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання, підприємств, що належать до сфери її управління, з поважних причин, оцінювання здійснюється їх заступниками або особами, на яких покладено виконання таких обов'язків.

2. Оцінювання складається з 16 запитань відповідно до Переліку запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління (далі - Перелік запитань), який наведено у додатку до цієї Методики.

3. Керівники самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання, підприємств, що належать до сфери її управління, обирають одну з відповідей на кожне запитання Переліку запитань, яка відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю, та надають відповідь шляхом позначення відповідного символу "+".

За відповідь "так" надається - 1 бал, за відповідь "ні" - 3 бали, за відповідь "інше" - 2 бали.

4. Керівники самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання щороку до 20 січня подають до Сектору організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва та охорони праці (самостійний) заповнені примірники Переліку запитань з відповідями на запитання № 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16.

Додатково визначені керівники відповідають також на запитання Переліку запитань, а саме:

Управління економіки, фінансів та обліку - на запитання № 5;

Відділ роботи з персоналом (самостійний) - на запитання № 2, 6;

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку - на запитання № 11;

Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) - на запитання № 8, 9.

5. Керівники підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання, щороку до 20 січня подають до Сектору організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва та охорони праці (самостійний) Держатомрегулювання заповнені примірники Переліку запитань з відповідями на запитання, крім запитання № 1.

6. Сектор організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва та охорони праці (самостійний) щороку до 10 лютого узагальнює результати оцінювання та проставляє кожному самостійному структурному підрозділу Держатомрегулювання, підприємству, що належить до сфери її управління, загальну оцінку.

7. Самостійний структурний підрозділ Держатомрегулювання вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка:

Управління економіки, фінансів та обліку - більше ніж 24 балів;

Відділу роботи з персоналом (самостійний) - більше ніж 26 балів;

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку - більше ніж 24 балів;

Сектору адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) - більше ніж 27 балів;

іншого самостійного структурного підрозділу Держатомрегулювання - більше ніж 23 балів.

8. Якщо за результатами оцінювання середня оцінка по Держатомрегулюванню становить більше ніж 24 бали, вважається, що в Держатомрегулюванні не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

Середня оцінка розраховується шляхом відношення суми балів самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання до загальної кількості таких підрозділів.

9. Якщо за результатами оцінювання підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання, загальна оцінка становить більше ніж 23 бали, вважається, що підприємствами не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

10. Керівники самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання, підприємств, що належать до сфери її управління, або їх заступники, які подають заповнені Переліки запитань за результатами оцінювання, персонально відповідають за достовірність викладених даних.

11. Сектор організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва та охорони праці (самостійний) щороку до 20 лютого доповідає (у паперовій формі) Голові Держатомрегулювання результати оцінювання самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання, підприємств, що належать до сфери її управління, щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю для подальшого їх опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Завідувач Сектору

організаційної роботи,

забезпечення діяльності

керівництва та охорони

праці (самостійний)

М. Бескупська


Додаток

до Методики оцінювання роботи

із забезпечення прав осіб з інвалідністю

в Державній інспекції ядерного

регулювання України, підприємствах,

що належать до сфери її управління

(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК

запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління

1. Чи дотримуються самостійними структурними підрозділами Держатомрегулювання вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, щодо необхідності погодження розроблених Держатомрегулюванням проектів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, їхніми спілками відповідно до статутної діяльності?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялися)

2. Чи виконуються в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління, вимоги щодо недопущення відмов з мотивів інвалідності у працевлаштуванні, підвищенні на посаді, а також випадків звільнення за ініціативою роботодавця осіб з інвалідністю, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності (відповідно до вимог частини третьої статті 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (далі - Закон)?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, на правову експертизу не надходили)

3. Чи дотримуються співробітники Держатомрегулювання, підприємств що належать до сфери її управління, вимог щодо заборони дискримінації осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини другої статті 2 Закону)?

Так

Ні

4. Чи створюються робочі місця в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління, для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо для виконання особами з інвалідністю своїх посадових обов'язків не виникає потреби у створенні спеціального робочого місця)

5. Чи подає Держатомрегулювання, підприємства, що належать до сфери її управління, звіт до Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону)?

Так

Ні

6. Чи дотримано в Держатомрегулювання, підприємствах, що належать до сфери її управління, норматив робочих місць щодо працевлаштування осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону)?

Так

Ні

7. Чи створено в Держатомрегулювання, підприємствах, що належать до сфери її управління, безпечні та нешкідливі для здоров'я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю (відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону)?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких умов)

8. Чи створено умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування) до будівлі, де розміщується Держатомрегулювання, підприємства, що належать до сфери її управління (відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону)?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких умов, тощо)

9. Чи виділено біля будівлі, де розміщується Держатомрегулювання, підприємства, що належать до сфери її управління, місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках (відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону)?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких місць паркування транспортних засобів, тощо)

10. Чи дотримано в Держатомрегулювання, підприємствах, що належать до сфери її управління, вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки" в частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (у зручний для них час та поділ відпустки за зверненням)?

Так

Ні

11. Чи виконуються в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління, Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з порушеннями зору та слуху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3?

Так

Ні

12. Чи забезпечено в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління, єдиний підхід до встановлення надбавок, премій, для осіб з інвалідністю та інших працівників підрозділу?

Так

Ні

13. Чи забезпечено в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління, належним чином участь осіб з інвалідністю у тренінгах, семінарах щодо підвищення кваліфікації, обміну досвідом?

Так

Ні

14. Чи забезпечено в Держатомрегулювання, підприємствах, що належать до сфери її управління, належним чином участь осіб з інвалідністю у міжнародних тренінгах, семінарах щодо підвищення кваліфікації, обміну досвідом?

Так

Ні

15. Чи відбулося в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління, звільнення особи з інвалідністю за висновком медико-соціальної експертної комісії, згідно якого, стан здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовженню трудової діяльності, чи заміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я осіб з інвалідністю?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо в самостійному структурному підрозділи відсутні працівники - особи з інвалідністю)

16. Чи забезпечено в Держатомрегулюванні, підприємствах, що належать до сфери її управління, врахування пропозицій від осіб з інвалідністю та батьків дітей з інвалідністю щодо змін робочого процесу?

Так

Ні


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.09.2020 — 2020 р., № 74, стор. 167, стаття 2368, код акта 100802/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Держатомрегулювання:

 1. НАКАЗ від 14.02.2020 № 57 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.06.2020 № 249 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 18.08.2020 № 342 "Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 21.06.2019 № 269 "Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 05.12.2019 № 526 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 25.11.2019 № 508 "Про внесення змін до Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 05.12.2019 № 526 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 25.11.2019 № 508 "Про внесення змін до Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 02.12.2019 № 520 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки поверхневих та приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.04.2018 № 140 "Про затвердження Правил улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 11. ДОМОВЛЕНІСТЬ від Дата підписання: "між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 25.06.2018 № 265 "Про затвердження Змін до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 13. АДМІНІСТРАТИВНА ДОМОВЛЕНІСТЬ від Дата підписання: "між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 14. ПРОТОКОЛ від Дата підписання: "про внесення змін до Угоди між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством радіаційного захисту про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки". Держатомрегулювання. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 06.02.2017 № 32 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держатомрегулювання від 11 жовтня 2011 року № 142". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 16. НАКАЗ від 21.02.2017 № 60 "Про затвердження Вимог до адміністративного контролю майданчиків уранових об’єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 17. НАКАЗ від 13.04.2017 № 136 "Про вдосконалення нормативно-правових актів з питань управління старінням атомних станцій". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 19.04.2017 № 147 "Про затвердження Умов, диференційованих показників, розмірів посадових окладів та розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держатомрегулювання". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 16.02.2017 № 51/151 "Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині". Держатомрегулювання. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 01.08.2017 № 279 "Про затвердження Загальних положень безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення". Держатомрегулювання. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -