<<
>>

НАКАЗ від 25.06.2018 № 265 "Про затвердження Змін до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій". Держатомрегулювання. 2018

Документ актуальний на 09.08.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2018  № 265

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 липня 2018 р.

за № 813/32265

Про затвердження Змін до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій

Відповідно до статей 22, 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», з метою вдосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 17 жовтня 2016 року № 175, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за № 1449/29579, що додаються.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчук Б.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Г. Плачков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики та вугільної

промисловості України

І.С. Насалик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

25 червня 2018 року № 265

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 липня 2018 р.

за № 813/32265

ЗМІНИ

до Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій

1.

У розділі І:

у пункті 9 слова «та їх комбінації» виключити;

після пункту 12 доповнити новими пунктами 13, 14 такого змісту:

«13. Діяльність з оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомної станції впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та здійснюється експлуатуючою організацією відповідно до затверджених нею процедур з урахуванням вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії.

14. Оцінка сейсмічної безпеки включає заплановані та систематичні дії, необхідні для забезпечення здатності конструкцій, систем і елементів атомної станції виконувати свої функції відповідно до проекту під час та після землетрусу.».

У зв’язку з цим пункти 13, 14 вважати відповідно пунктами 15, 16;

у пункті 16:

після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом двадцять дев’ятим такого змісту:

«прямий динамічний метод розрахунку сейсмостійкості - метод числового інтегрування рівнянь руху, який використовується для аналізу вимушених коливань споруд, систем та елементів під час сейсмічного впливу, заданого акселерограмами землетрусів».

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами тридцятим - сорок дев’ятим;

після абзацу сорок четвертого доповнити новим абзацом сорок п’ятим такого змісту:

«спектральний метод розрахунку сейсмостійкості - метод, в якому величини сейсмічних навантажень визначаються за спектрами відгуку залежно від частот і форм власних коливань конструкцій».

У зв’язку з цим абзаци сорок п’ятий - сорок дев’ятий вважати відповідно абзацами сорок шостим - п’ятдесятим.

2. У розділі ІІI:

у главі 1:

у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«системи та елементи безпеки необхідні для виконання таких функцій безпеки: безпечна зупинка реактора та підтримання його в безпечному стані, аварійне відведення тепла від активної зони реактора та басейну витримки, запобігання або обмеження виходу радіоактивних речовин, що виділяються під час аварій, за передбачені проектом межі;»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«системи нормальної експлуатації та їх елементи, відмова яких під час сейсмічних впливів до МРЗ включно внаслідок виходу радіоактивних речовин може призвести до перевищення на межі санітарно-захисної зони та поза її межами хоча б одного з рівнів безумовної виправданості для невідкладних контрзаходів, що встановлені Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 1997 року № 208 і введеними в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62 (далі - НРБУ-97);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«додаткові технічні засоби, призначені для управління запроектними, зокрема важкими, аваріями.»;

пункт 3 після слова «електроенергії» доповнити словами «та/або до перевищення допустимих рівнів загального радіоактивного забруднення робочих поверхонь, та/або допустимих концентрацій радіонуклідів у повітрі робочих приміщень, встановлених НРБУ-97»;

у главі 2:

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Розрахунки будівель і споруд на сейсмічні впливи виконуються з використанням спектрального або прямого динамічного методу розрахунку сейсмостійкості.»;

в абзаці першому пункту 9 слово «проектів» виключити;

після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. При розрахунку будівель і споруд на сейсмічні впливи із використанням прямого динамічного методу як сейсмічне навантаження застосовуються акселерограми землетрусів, визначені на підставі сейсмологічних досліджень майданчика АС. Використання інших даних допускається у випадку, зазначеному в підпункті 3 пункту 8 глави 3 розділу V цих Вимог.».

У зв’язку з цим пункти 10-15 вважати відповідно пунктами 11-16;

пункт 11 викласти у такій редакції:

«11. Використання прямого динамічного та спектрального методів розрахунку сейсмостійкості під час проектування будівель і споруд АС є обов’язковим.»;

у главі 4:

у графі «ПЗ» позиції 1 таблиці 2 знаки «–+» замінити знаком «–»;

примітку 2 до таблиці 2 викласти у такій редакції:

«-2) Сполучення 1 застосовується для обладнання та трубопроводів, що забезпечують локалізуючу функцію безпеки герметичного огородження.»;

примітку 2 до таблиці 3 глави 5 викласти у такій редакції:

«-2) Сполучення 1 застосовується для виробів, що забезпечують локалізуючу функцію безпеки герметичного огородження.»;

у главі 6:

перше речення пункту 2 після слів «напружено-деформованого стану» доповнити словом «будівельних».

3. У розділі V:

у главі 2:

абзац п’ятий пункту 1 викласти у такій редакції:

«після впливів землетрусів, потужність яких перевищує визначений рівень МРЗ майданчика АС;»;

в абзаці другому пункту 4 цифри «10» замінити цифрами «12»;

пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Переоцінка сейсмічної безпеки енергоблоків АС виконується із застосуванням як детерміністичного методу аналізу, так і ймовірнісного аналізу безпеки.»;

главу 4 виключити.

4. У додатку 1 до Вимог слова «Сполучення навантажень та допустимі напруження для обладнання, трубопроводів та їх опорних конструкцій» замінити словами «Сполучення навантажень та допустимі напруження для обладнання та трубопроводів».

Директор Департаменту

з питань безпеки ядерних

установок -

заступник Головного

державного інспектора

з ядерної та радіаційної

безпеки України

Б.В. Столярчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.08.2018 — 2018 р., № 60, стор. 41, стаття 2098, код акта 91053/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держатомрегулювання:

 1. НАКАЗ від 22.03.2022 № 223 "Про затвердження Вимог до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки". Держатомрегулювання. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 30.04.2021 № 263 "Про затвердження Вимог до оцінки безпеки атомних станцій щодо зовнішніх впливів природного характеру". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 27.05.2021 № 313 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 17.05.2021 № 290 "Про затвердження Вимог до протиаварійної документації для атомних електростанцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України. Держатомрегулювання. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.05.2021 № 312 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України, Порядку відшкодування цих витрат та внесення змін до наказу Держатомрегулювання від 12 серпня 2011 року № 121". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 12.07.2021 № 411 "Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 30.08.2021 № 570 "Про затвердження Порядку розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії"у Державній інспекції ядерного регулювання України". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 14.02.2020 № 57 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 10.06.2020 № 249 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 18.08.2020 № 342 "Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 03.08.2020 № 317 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.10.2020 № 440 "Про затвердження Загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 27.10.2020 № 436 "Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020)". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 15. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 16. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.10.2020 № 439 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 21.06.2019 № 269 "Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом". Держатомрегулювання. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -