<<
>>

НАКАЗ від 29.12.2022 № 777 "Про затвердження Змін до Вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки". Держатомрегулювання. 2022

Документ актуальний на 23.02.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2022  № 777

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 лютого 2023 р.

за № 217/39273

Про затвердження Змін до Вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки

Відповідно до статей 8 та 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, з метою вдосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 10 січня 2005 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 січня 2005 року за № 78/10358, що додаються.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Борис СТОЛЯРЧУК) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки Голови -

Головного державного

інспектора з ядерної

та радіаційної безпеки України

О.

Коріков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр енергетики України

С. Крук

Г. Галущенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

інспекції  ядерного

регулювання України

29 грудня 2022 року № 777

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 лютого 2023 р.

за № 217/39273

ЗМІНИ

до Вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки

1. У розділі 1:

1) у пункті 1.1:

визначення термінів доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

«Однотипна модифікація - модифікація на різних ЯУ, що здійснюється у однакових проєктних межах об’єктів модифікації, та під час якої застосовуються технічні засоби та обладнання, що виготовлені за однаковими технічними умовами (технічними специфікаціями, технічними завданнями).

Технічне завдання - основний документ на продукцію несерійного виробництва, для якої не передбачені технічні умови (технічна специфікація), що містить необхідні вимоги до розроблення, виготовлення, випробувань, приймання, постачання, а також впровадження та експлуатації продукції у складі ЯУ, затверджений ЕО та виробником (постачальником).

Технічні умови (технічна специфікація) - документ виробника (постачальника), що встановлює технічні вимоги, яким відповідає продукція, та визначає процедури, за допомогою яких встановлюється, чи дотримані такі вимоги.

Тимчасова модифікація - модифікація, яка впроваджується на обмежений строк та не призводить до зміни початкової конфігурації ЯУ після її скасування».

слова та цифри «розділі 2 Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 9 грудня 1999 року № 63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 березня 2000 року за № 132/4353» замінити словами та цифрами «розділі II Загальних положень безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 року № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 56/14747»;

2) у пункті 1.2:

слово «періодичних» виключити;

слова «важливих для безпеки (СВБ)» замінити словом «(елементів)»;

3) у пункті 1.3 слово «СВБ» замінити словами «систем (елементів)»;

4) у пункті 1.6:

абзац другий підпункту 1.6.1 викласти в такій редакції:

«зміни проєкту будівель та споруд ЯУ, конструкції систем, важливих для безпеки (СВБ) або їх характеристик, програмного забезпечення технологічного процесу, у тому числі модернізація (впровадження нових) систем та елементів, які не впливають на безпеку, якщо під час цієї модернізації здійснюється вплив на інші системи та елементи, важливі для безпеки, шляхом зміни їх проєкту або проєктних характеристик»;

підпункт 1.6.2 викласти в такій редакції:

«1.6.2. Модифікації системи управління ЯУ:

зміни організаційної структури і ресурсів ЕО, зміни програм, планів та графіків, що розробляються для управління діяльністю ЕО з питань, важливих для безпеки ЯУ (програм, планів та графіків підвищення безпеки ЯУ, програм радіаційного захисту, програм поводження з радіоактивними відходами, планів захисту персоналу, програм та графіків продовження ресурсу систем, важливих для безпеки, та інше). Ці зміни у системі управління ЯУ розробляються відповідно до Вимог до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 березня 2012 року № 51, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за № 431/20744»;

5) пункт 1.9 викласти в такій редакції:

«1.9. Будь-яка модифікація, важлива для безпеки ЯУ, не може проводитися ЕО без погодження з Держатомрегулювання. ЕО погоджує з Держатомрегулювання всі зміни та доповнення, які вносяться у документи, раніше погоджені Держатомрегулювання.

Проведення модифікацій ЯУ, що не впливають на безпеку, не погоджуються Держатомрегулювання, але ЕО перед початком впровадження надає про них інформацію разом із Звітом про попередню оцінку впливу модифікації на безпеку: для атомних електростанцій (АЕС) і сховищ відпрацьованого ядерного палива - до інспекції з ядерної безпеки на АЕС; для дослідницьких реакторів, критичних та підкритичних збірок - до Держатомрегулювання. Вимоги до Звіту про попередню оцінку впливу модифікації на безпеку встановлюються у стандарті ЕО.

Впровадження тимчасових модифікацій та управління ними здійснюється у відповідності до окремих процедур, що розробляються і затверджуються ЕО та погоджуються Держатомрегулювання.

Усі тимчасові модифікації ідентифікуються в місцях їх впровадження, засобах їх контролю та відповідній експлуатаційній та технічній документації.

Кількість одночасних тимчасових модифікацій та їх тривалість зводиться до мінімуму. ЕО визначає тривалість кожної тимчасової модифікації та періодично здійснює перегляд переліку тимчасових модифікацій з метою визначення необхідності та доцільності їх подальшого застосування.

Про всі тимчасові модифікації ЕО надає інформацію до інспекції з ядерної безпеки на АЕС перед початком їх проведення»;

6) пункт 1.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Матеріали з обґрунтування безпеки модифікації оцінюються персоналом ЕО, що не залучений до впровадження даної модифікації»;

7) у пункті 1.13:

в абзаці третьому після слова «попередніх» доповнити словами «та приймальних»;

в абзаці четвертому після слова «попередніх» доповнити словами «автономних та»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Впровадження модифікацій на ЯУ проводиться поетапно: спочатку проводиться «пілотна» модифікація на одній ЯУ, після введення її в промислову експлуатацію (або отримання позитивних результатів її дослідної експлуатації) модифікація може бути впроваджена на інших ЯУ. Порядок впровадження модифікації на інших ЯУ визначено у пунктах 3.21-3.29 розділу 3 цих Вимог»;

8) у пункті 1.14:

абзац другий викласти в такій редакції:

«досягнення науки і техніки»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«сучасні методи обґрунтування безпеки з використанням комп’ютерних кодів, імовірнісних та детерміністичних методів аналізу безпеки із використанням кількісних і якісних показників надійності. За наявності імовірнісної моделі ЯУ оцінюється кількісно вклад модифікації в загальний ризик».

2. У розділі 3:

1) у пункті 3.1:

в абзаці першому слова «(розроблення концепції, монтаж та пусконалагоджувальні роботи, введення в дослідну та/або промислову експлуатацію)» замінити словами «(розроблення концепції, монтаж і дослідну експлуатацію та введення в промислову експлуатацію)»;

абзац третій після слова «модифікації» доповнити словами «та дослідної експлуатації»;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Впровадження модифікацій та управління ними на етапах життєвого циклу «будівництво», «введення в експлуатацію» здійснюється відповідно до окремих процедур, що розробляються і затверджуються ЕО та погоджуються Держатомрегулювання»;

2) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Залежно від складності модифікації допускається об’єднання двох послідовних етапів (за умови надання повного комплекту документації). Зокрема, для погодження заміни (модифікації) окремого елемента, важливого для безпеки ЯУ або алгоритму його роботи, може бути надано (за рішенням ЕО із відповідним обґрунтуванням) технічне рішення для однієї ЯУ, яке містить обґрунтування необхідності впровадження цієї модифікації (інформацію, що містить концептуальне технічне рішення згідно із пунктом 3.17 цього розділу) та інформацію щодо погодження з Держатомрегулювання технічних умов (технічних специфікацій або технічних завдань), порядку, термінів та умов проведення заміни, включно із монтажем, випробуваннями у складі ЯУ, навчанням персоналу (інформацію, що містить технічне рішення про проведення монтажу об’єкта модифікації та дослідної експлуатації згідно із пунктом 3.19 цього розділу) та умовами допуску до експлуатації»;

3) пункт 3.6 викласти в такій редакції:

«3.6. Застосування обладнання у проєктах модифікацій СВБ здійснюється на підставі погоджених Держатомрегулювання технічних умов (технічних специфікацій або технічних завдань)»;

4) пункт 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. У технічному рішенні про монтаж об’єкта модифікації ЕО оцінює необхідність та терміни внесення змін, пов’язаних із проведенням модифікації, до технологічного регламенту безпечної експлуатації, інструкцій з експлуатації та техобслуговування, протиаварійних інструкцій (керівництв) та іншої експлуатаційної документації, звіту з аналізу безпеки ЯУ. ЕО забезпечує перегляд цих документів та внесення (за необхідності) до них відповідних змін перед введенням об’єкта модифікації у промислову експлуатацію. Звіт з аналізу безпеки ЯУ коригується відповідно до остаточного звіту з аналізу безпеки модифікації після введення обладнання у промислову експлуатацію.

На період дослідної експлуатації розробляються зміни (за необхідності тимчасові) до технологічного регламенту безпечної експлуатації, інструкцій з експлуатації та техобслуговування та іншої експлуатаційної документації та/або тимчасові процедури (у тому числі протиаварійні), що пов’язані із впровадженням модифікації»;

5) у пункті 3.9 цифри «3.21» замінити цифрами «3.20»;

6) у пункті 3.13 слово «завершення» замінити словами «отримання звіту про позитивні результати»;

7) пункт 3.15 викласти в такій редакції:

«3.15. Об’єкти модифікації ЯУ можуть бути введені в експлуатацію (дослідну або промислову) з оформленням відповідних документів (наказу та акта приймання) на підставі погодженого Держатомрегулювання відповідного технічного рішення та за наявності позитивних результатів попередніх випробувань (та/або приймальних випробувань для промислової експлуатації) у складі ЯУ».

8) у пункті 3.17:

в абзаці першому слово «узгоджується» замінити словом «погоджується»;

абзац одинадцятий після слова «модифікацій» доповнити словами «в Україні та»;

9) після пункту 3.18 слова «Технічне рішення про проведення монтажу об’єкта модифікації» замінити словами «Технічне рішення про проведення монтажу об’єкта модифікації та дослідну експлуатацію»;

10) пункт 3.19 викласти в такій редакції:

«3.19. Технічне рішення про проведення монтажу та дослідної експлуатації об’єкта модифікації розробляється ЕО з метою проведення таких робіт: демонтаж (за необхідності) старого обладнання, монтаж нового обладнання, пусконалагоджувальні роботи, попередні (автономні і комплексні в складі ЯУ) випробування об’єкта модифікації, дослідна експлуатація.

Для обґрунтування можливості виконання цих робіт ЕО додає до технічного рішення такі документи:

технічну специфікацію (технічні умови) на технічні засоби та обладнання об’єкта модифікації, які погоджені в установленому порядку Держатомрегулювання. Для виробів одиничного (несерійного) виробництва допускається обмежитись наданням технічного завдання. У разі постачання обладнання закордонними виробниками можуть додатково розглядатися інші документи (контракти на постачання тощо);

попередній звіт з аналізу (оцінки) безпеки (попередній ЗАБ) проєкту модифікації ЯУ;

розрахунки на міцність та сейсмостійкість (за необхідності);

програму і методику попередніх випробувань об’єкта модифікації у складі ЯУ (автономних і комплексних);

програму (процедуру) забезпечення якості проведення модифікації;

план верифікації та звіт з верифікації програмного забезпечення;

результати валідації нових елементів модифікованої системи (виробів одиничного виробництва), зокрема технічних засобів автоматизації, програмно-технічного комплексу (якщо модифікується інформаційна та/або керуюча система);

матеріали верифікації алгоритмів, що змінені при впровадженні модифікації;

програму дослідної експлуатації об’єкта модифікації.

У разі проведення модифікацій систем контролю та керування додатково додаються:

проєктна оцінка (аналіз) надійності технічних та програмних засобів та системи в цілому;

аналіз реакції системи на можливі відмови в ній;

аналіз стійкості контурів керування і регулювання.

Ці документи можуть бути представлені окремим документом у додаток до попереднього ЗАБ.

ЕО до початку дослідної експлуатації об’єкта модифікації надає до Держатомрегулювання:

звіт чи інші документи (акт, протоколи) про результати проведення монтажу і пусконалагоджувальних робіт;

звіт про результати попередніх випробувань об’єкта модифікації у складі ЯУ з наданням протоколів та актів про проведення випробувань;

інформацію про результати експериментальної перевірки метрологічних характеристик каналів вимірювання та точнісних характеристик каналів управління, сигналізації (за необхідності);

інформацію про навчання та перевірку знань персоналу, залученого до експлуатації об’єкта модифікації;

інформацію про внесення змін (за необхідності тимчасових) у проєктну та експлуатаційну документацію.

Програма та методика приймальних випробувань об’єкта модифікації може надаватись пізніше, але за умови погодження Держатомрегулювання до початку приймальних випробувань»;

11) після пункту 3.19 слова «Технічне рішення про введення об’єкта модифікації в дослідну експлуатацію» виключити.

12) пункт 3.20 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.21-3.30 вважати пунктами 3.20-3.29.

13) у пункті 3.21:

слово «узгоджується» замінити словом «погоджується»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі проведення однотипних модифікацій на декількох ЯУ в рамках однієї програми підвищення рівня безпеки допускається не розробляти галузеве (станційне) рішення, а впроваджувати модифікації з урахуванням плану-графіка реалізації відповідної програми підвищення рівня безпеки»;

14) у пункті 3.23:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий-десятий вважати відповідно абзацами третім-дев’ятим;

в абзаці третьому слова «технічні умови/технічні специфікації» замінити словами «технічні специфікації (технічні умови / технічні завдання)»;

15) пункт 3.24 викласти в такій редакції:

«3.24. Результати порівняльного аналізу у вигляді Звіту та зміни і доповнення (за необхідності) до відповідних документів «пілотної» модифікації, погоджені у встановленому порядку, надаються до інспекції з ядерної безпеки на АЕС»;

16) у пункті 3.27 цифри і слова «3.24 цього документа» замінити цифрами і словами «3.23 цього розділу»;

17) пункт 3.28 викласти в такій редакції:

«3.28. В окремих випадках, за поданням інспекцій з ядерної безпеки на АЕС, Держатомрегулювання може проводити додаткову експертизу ядерної та радіаційної безпеки обґрунтовуючих документів, зазначених у пункті 3.23 цього розділу».

3. У розділі 4:

1) після заголовка слова «Звіт з аналізу безпеки об’єкта модифікації ЯУ» замінити словами «Звіт з аналізу (оцінки) безпеки об’єкта модифікації ЯУ»;

2) у пункті 4.1:

в абзаці третьому слово «збереження» замінити словом «дотримання»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«виконання умов зміни частоти важкого пошкодження активної зони та частоти граничного аварійного викиду, визначених у пункті 2 розділу III Вимог до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 01 грудня 2017 року № 443, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2017 року за № 1535/31403»;

в абзаці сьомому слово «збереження» замінити словом «дотримання»;

3) пункт 4.3 викласти в такій редакції:

«4.3. Аналіз має включати оцінку впливу запропонованої модифікації на безпеку ЯУ, персонал та навколишнє природне середовище з урахуванням усіх етапів її впровадження, починаючи з випробувань обладнання на майданчику виробника, монтажу обладнання (з урахуванням результатів його випробувань на майданчику виробника) та до введення в експлуатацію, випробувань у складі ЯУ та експлуатації.

ЗАБ об’єкта модифікації розробляється на основі проєкту модифікації, технічної документації на обладнання та результатів випробувань обладнання виробником. Будь-які розбіжності між відомостями, які містяться в зазначених документах та відображають реальні властивості та стан об’єкта модифікації, і відомостями, що наведені в ЗАБ і/або використані при розробці ЗАБ, не допускаються»;

4) після пункту 4.6 слова «Технічне завдання (технічні умови, технічна специфікація, технічні вимоги) на системи та елементи, важливі для безпеки ЯУ» замінити словами «Технічні умови (технічна специфікація, технічне завдання) на системи та елементи, важливі для безпеки ЯУ»;

5) пункт 4.7 викласти в такій редакції:

«4.7. ЕО розробляє, затверджує та погоджує з Держатомрегулювання окрему процедуру розробки, розгляду та погодження технічних умов (технічних специфікацій, технічного завдання).

До змісту технічних умов (технічних специфікацій, технічних завдань) входять такі розділи:

сфера застосування;

нормативні посилання;

технічні вимоги (параметри й розміри, основні показники та характеристики, вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів, комплектність, маркування, пакування);

вимоги безпеки;

вимоги щодо охорони довкілля, утилізації, транспортування та зберігання;

правила експлуатації, ремонту;

гарантії виробника;

правила приймання;

методи контролювання (випробування, аналізу, вимірювання)»;

6) пункт 4.8 викласти в такій редакції:

«4.8. Технічні умови (технічна специфікація, технічне завдання) для систем (елементів), важливих для безпеки, погоджуються Держатомрегулювання у встановленому порядку на підставі результатів державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки»;

7) пункт 4.9 викласти в такій редакції:

«4.9. При погодженні технічних умов (технічної специфікації, технічного завдання) на системи (елементи), важливі для безпеки, або змін до цих документів, ЕО або розробник (виробник) підтверджує відповідність продукції цим документам (або змінам до них) шляхом проведення приймальних (типових) випробувань на майданчику виробника (постачальника) за погодженими Держатомрегулювання програмами і методиками випробувань. До складу комісій з проведення випробувань включаються представники Держатомрегулювання або представники інших організацій за дорученням (згодою) Держатомрегулювання»;

8) після пункту 4.9 слова «Програма забезпечення якості при проведенні модифікації» замінити словами «Програма (процедура) забезпечення якості при проведенні модифікації»;

9) пункт 4.10 викласти в такій редакції:

«4.10. Програма (процедура) забезпечення якості при проведенні модифікації розробляється відповідно до таких вимог:

Вимог до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора), затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 березня 2012 року № 51, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за № 431/20744;

Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 19 грудня 2011 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330»;

10) у пункті 4.11 після слів «Програма», «програм» доповнити відповідно словами «(процедура)», «(процедур)».

4. У тексті цих Вимог слова «Держатомрегулювання України», «узгодження», «узгоджені» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Держатомрегулювання», «погодження», «погоджені» у відповідних відмінках.

Заступник директора

Департаменту з питань

безпеки ядерних установок -

начальник відділу

експлуатаційної безпеки -

державний інспектор

Р. Халенко

Про затвердження Змін до Вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки

Наказ; Держатомрегулювання від 29.12.2022 № 777

Прийняття від 29.12.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0217-23

Законодавство України

станом на 23.02.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.02.2023 — 2023 р., № 16, стор. 150, стаття 1035, код акта 116592/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держатомрегулювання:

 1. НАКАЗ від 04.01.2023 № 5 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 грудня 2022 року № 734". Держатомрегулювання. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 22.03.2022 № 223 "Про затвердження Вимог до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки". Держатомрегулювання. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 25.10.2022 № 625 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Держатомрегулювання від 05 жовтня 2022 року № 588". Держатомрегулювання. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 05.10.2022 № 588 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держатомрегулювання". Держатомрегулювання. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 13.12.2022 № 734 "Про удосконалення нормативно-правових актів щодо діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 30.04.2021 № 263 "Про затвердження Вимог до оцінки безпеки атомних станцій щодо зовнішніх впливів природного характеру". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 27.05.2021 № 313 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 17.05.2021 № 290 "Про затвердження Вимог до протиаварійної документації для атомних електростанцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 9. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України. Держатомрегулювання. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2021 № 312 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України, Порядку відшкодування цих витрат та внесення змін до наказу Держатомрегулювання від 12 серпня 2011 року № 121". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 12.07.2021 № 411 "Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 30.08.2021 № 570 "Про затвердження Порядку розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії"у Державній інспекції ядерного регулювання України". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 14.02.2020 № 57 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 10.06.2020 № 249 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 18.08.2020 № 342 "Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 03.08.2020 № 317 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.10.2020 № 440 "Про затвердження Загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 27.10.2020 № 436 "Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020)". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 19. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 20. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -