<<
>>

НАКАЗ від 30.08.2021 № 570 "Про затвердження Порядку розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії"у Державній інспекції ядерного регулювання України". Держатомрегулювання. 2021

Документ актуальний на 26.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2021  № 570

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 жовтня 2021 р.

за № 1290/36912

Про затвердження Порядку розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії" у Державній інспекції ядерного регулювання України

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", від 17 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до Держатомрегулювання, удосконалення організації розгляду порушених у таких зверненнях питань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії" у Державній інспекції ядерного регулювання України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 18 грудня 2006 року № 194 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян та участі у "гарячих" телефонних лініях Голови, першого заступника та заступників Голови Державного комітету ядерного регулювання України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 року за № 8/13275;

наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 27 жовтня 2008 року 2008 № 177 "Про внесення змін до Порядку особистого прийому громадян та участі у "гарячих" телефонних лініях Голови, першого заступника та заступників Голови Державного комітету ядерного регулювання України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2008 року за № 1106/15797;

наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 21 березня 2016 року № 39 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державній інспекції ядерного регулювання України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 року за № 529/28659.

3.

Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку (Тетяна КНЯЖНИЦЬКА) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова -

Головний державний інспектор

з ядерної та радіаційної

безпеки України

Г. Плачков

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

30 серпня 2021 року № 570

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 жовтня 2021 р.

за № 1290/36912

ПОРЯДОК

розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії" у Державній інспекції ядерного регулювання України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) та скарг (далі - звернення) громадян, загальні засади ведення діловодства за зверненнями громадян, а також проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії" у Держатомрегулювання (далі - "гаряча лінія").

2. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", від 17 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності", від 24 вересня 2008 року № 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян" та від 24 червня 2009 року № 630 "Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади", інших нормативно-правових актів з питань звернень громадян.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про звернення громадян".

4. Діловодство за зверненнями громадян у Держатомрегулювання ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на Відділ документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами.

5. Координацію роботи зі зверненнями громадян здійснює відділ комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку.

6. Усі звернення громадян, що надходять до Держатомрегулювання, підлягають обов'язковій класифікації за їх видами відповідно до статті 3 Закону України "Про звернення громадян" та постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян".

7. Розгляд звернень громадян проводиться відповідно до статей 14-16 Закону України "Про звернення громадян".

8. Ведення діловодства за зверненнями громадян, які містять відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до законодавства України.

9. За організацію та стан діловодства за зверненнями громадян відповідає Голова Держатомрегулювання - Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України (далі - Голова Держатомрегулювання).

10. Звернення громадян, оформлені належним чином і подані в установленому законодавством порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

11. Забороняється відмова у прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

II. Порядок подання звернень громадян

1. Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через "гарячу лінію".

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства України (у тому числі під час особистого прийому).

Письмове звернення, надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку, є електронним зверненням.

2. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

3. Звернення громадян оформляється з дотриманням вимог, передбачених статтею 5 Закону України "Про звернення громадян".

У зверненні зазначаються прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення підписується заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Електронне звернення надсилається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення розміщеної на офіційному вебсайті Держатомрегулювання https://snriu.gov.ua/ (далі - офіційний вебсайт), електронної форми, яка містить графи для зазначення громадянином прізвища, власного ім'я та по батькові (за наявності), місця проживання, електронної поштової адреси (відомостей про інші засоби зв'язку з ним), викладення суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, дати подання звернення. Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлені без дотримання зазначених вимог, повертаються заявникам з відповідними роз'ясненнями в строк не пізніше ніж через десять днів від дня їх надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян".

4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. При цьому анонімні звернення реєструються, зазначаються число, місяць, рік надходження, до реєстраційного номера додається позначка "БП" (без підпису).

III. Реєстрація та облік звернень громадян

1. Звернення громадян, що надходять до Держатомрегулювання, реєструються Відділом документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами в день їх надходження, а ті, що надійшли у неробочий день та час, - наступного після нього робочого дня і передаються на розгляд Голові Держатомрегулювання або особі, яка виконує його обов'язки.

Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу або дата заповнення електронної форми на офіційному вебсайті та її відправлення. Якщо електронне звернення надійшло у неробочий день та час, то датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

Письмове звернення, отримане за допомогою мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення), перед реєстрацією роздруковується на папері.

Письмові звернення громадян реєструються з використанням системи електронного документообігу "АСКОД" шляхом заповнення реєстраційної картки до якої вносяться: прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) автора, місце проживання, дата надходження, вид звернення, категорія та соціальний стан заявника, звідки одержано, дата, індекс, форма надходження, тип звернення, ознака повторності, стислий зміст, зміст і дата резолюції, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) автора резолюції, відповідальний виконавець, строк виконання, прийняті рішення, вихідні дата та реєстраційний номер, зміст документа, дата зняття з контролю, номер справи за номенклатурою.

2. Реєстраційний номер звернення зазначається у реєстраційному штампі та складається з початкової літери прізвища заявника, порядкового номера звернення та літери "З".

Конверти або вирізки з них зі зворотною адресою зберігаються разом з отриманою кореспонденцією.

У разі надходження повторних звернень їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідному полі картки реєстрації звернень громадян зазначається реєстраційний номер попереднього звернення.

На верхньому полі першого аркуша документа праворуч та у реєстраційних картках робиться позначка "ПОВТОРНО" і зазначається все попереднє листування.

3. Відмітка про контроль за зверненням робиться шляхом проставляння на першому аркуші літери "К" чи слова "КОНТРОЛЬ".

IV. Порядок розгляду звернень громадян та підготовка листів-відповідей

1. Звернення від осіб з інвалідністю внаслідок війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", розглядаються особисто Головою Держатомрегулювання або особою, яка виконує його обов'язки.

2. Керівники та працівники структурних підрозділів Держатомрегулювання при розгляді звернень громадян зобов'язані уважно вивчати зазначені у них питання, з'ясовувати причини і умови, які спонукають авторів скаржитись.

3. Рішення, які приймаються за зверненнями громадян, мають бути вмотивованими та ґрунтуватися на нормах законодавства.

4. Забороняється передавати скарги громадян для розгляду тим структурним підрозділам Держатомрегулювання або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

5. У разі, коли для розгляду електронного звернення по суті необхідно зазначати персональні дані заявника або інших осіб, за винятком тих, що містяться у зверненні, заявнику пропонується звернутися з усним або письмовим зверненням.

6. Не допускається розголошення одержаних із звернень громадян відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян.

Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

7. Не розглядаються повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, строки розгляду яких передбачені статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає Голова Держатомрегулювання, або особа, яка виконує його обов'язки, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Якщо в черговому зверненні громадянин (поряд з питаннями, що вже розглядались і на які було надано вичерпну відповідь або за якими прийнято відповідне рішення) звертається з іншими питаннями, новими фактами, то звернення не вважається повторним і розглядається у встановленому законодавством порядку.

8. Рішення про відмову в задоволенні вимог або прохань, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина у письмовій формі з посиланням на законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, які вживались для перевірки цього звернення.

9. У разі коли звернення розглядалося працівниками декількох самостійних структурних підрозділів, заявникові надсилається лише один лист-відповідь.

Проєкт листа-відповіді готується відповідальним за його підготовку структурним підрозділом або відділом комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку, погоджується з іншими виконавцями і передається на підпис Голові Держатомрегулювання або особі, яка виконує його обов'язки.

10. Держатомрегулювання розглядає звернення громадян без стягнення за це плати.

V. Строки розгляду звернень громадян

1. Звернення громадян розглядаються у строки, передбачені статтею 20 Закону України "Про звернення громадян", не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, Голова Держатомрегулювання або особа, яка виконує його обов'язки, встановлює необхідний строк для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина строк розгляду може бути скорочено від встановленого Законом.

2. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

3. Якщо порушені у зверненні питання не належать до компетенції Держатомрегулювання, відповідальний за розгляд звернення самостійний структурний підрозділ у п'ятиденний строк надсилає його за належністю відповідному органу, установі чи посадовій особі, про що інформує громадянина, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же строк повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

4. Відповіді на звернення громадян оформляються державною мовою відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якщо інше не встановлено законом.

VI. Контроль за розглядом звернень громадян

1. Контроль за розглядом звернень громадян покладається на керівників самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання, які зобов'язані забезпечити своєчасний та повний розгляд звернень громадян та виконання прийнятих щодо них рішень.

2. Звернення громадян, на які надано попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття остаточного рішення і вжиття заходів щодо вирішення питань, порушених у зверненні.

3. У процесі розгляду та зняття з контролю звернень громадян працівник Відділу документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами, особи, відповідальні за ведення діловодства у структурних підрозділах Держатомрегулювання, оперативно вносять доповнення і зміни, що стосуються документів (резолюції, прізвища, власного ім'я та по батькові (за наявності), виконавців, строків виконання, дати зняття з контролю, відмітки про результати розгляду звернень тощо), які відображаються в реєстраційних картках документів.

4. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймається Головою Держатомрегулювання або особою, яка виконує його обов'язки.

VII. Формування і зберігання справ

1. Письмові звернення громадян після їх виконання повертаються до Відділу документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами разом з другим примірником листа-відповіді, усіма супровідними документами для формування справи відповідно до затвердженої номенклатури справ Держатомрегулювання.

2. Документи у справах розміщуються у хронологічному порядку. Повторні звернення та додаткові документи з одного питання зберігаються та підшиваються до однієї справи.

3. Звернення громадян для використання їх з довідковою, статистичною метою та врахування у подальшій роботі зберігаються у Відділі документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами.

Строк зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами встановлюється відповідно до номенклатури справ Держатомрегулювання.

VIII. Особистий прийом громадян

1. Особистий прийом громадян здійснюється Головою Держатомрегулювання, першим заступником Голови - заступником Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України та заступником Голови - заступником Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України (далі - керівництво Держатомрегулювання) згідно з графіком особистого прийому громадян (далі - особистий прийом) за попереднім записом, який припиняється за п'ять днів до початку особистого прийому.

2. Графік особистого прийому розміщується на офіційному вебсайті та інформаційному стенді у приміщенні Держатомрегулювання в доступному для вільного огляду місці.

3. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також інших громадян, які мають встановленні законодавством пільги, проводиться у першочерговому порядку.

4. Особистий прийом народних депутатів України здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про статус народного депутата України" та "Про комітети Верховної Ради України".

5. Попередній запис на особистий прийом здійснюється відділом комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку за телефонним номером, розміщеним на офіційному вебсайті та інформаційному стенді у приміщенні Держатомрегулювання в доступному для вільного огляду місці.

6. Під час попереднього запису громадянина на особистий прийом з'ясовуються його прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, подані громадянином, з обґрунтуванням причин звернення.

7. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

8. Громадяни, що з'явились на особистий прийом або мають право на участь у його проведенні, повинні пред'явити документ, що посвідчує особу підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність зазначених документів є підставою для відмови в особистому прийомі.

9. Під час проведення особистого прийому можуть бути присутні представники громадян, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

10. Неповнолітні особи на особистий прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

11. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

12. Керівництво Держатомрегулювання під час особистого прийому розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства України обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (у разі наявності).

13. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

14. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не належать до компетенції Держатомрегулювання, особа, що проводить особистий прийом, пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і, по можливості, дає адресу, номер телефону тощо.

15. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань керівництво Держатомрегулювання може залучати до їх розгляду працівників відповідних самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання або одержувати від них потрібну інформацію.

16. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом Держатомрегулювання, проводиться в разі, коли питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

17. Облік особистого прийому громадян ведеться у журналі обліку проведення особистого прийому громадян та "гарячої лінії" у Державній інспекції ядерного регулювання України за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

18. Спілкування під час особистого прийому громадян ведеться з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

IX. Організація роботи "гарячої лінії"

1. "Гаряча лінія" з питань регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні проводиться керівництвом Держатомрегулювання двічі на місяць відповідно до затвердженого графіку.

2. Графік проведення "гарячої лінії" щоквартально розробляє відділ комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку.

Графік проведення та номер телефону "гарячої лінії" розміщуються на офіційному вебсайті, інформаційному стенді у приміщенні Держатомрегулювання в доступному для вільного огляду місці, а також направляється до Державної установи "Урядовий контактний центр".

3. Організацію проведення "гарячої лінії" забезпечує відділ комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку.

4. Відповідальна особа відділу комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку:

проводить попередній розгляд телефонних звернень громадян у режимі позмінної розмови, записуючи: прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) громадянина, місце проживання, контактний телефон, короткий зміст порушеного питання;

у режимі конференц-зв'язку з'єднує громадянина, що звертається, з керівництвом Держатомрегулювання.

5. Під час проведення "гарячої лінії" у приміщенні можуть бути присутні представники засобів масової інформації відповідно до статті 26 Закону України "Про інформацію".

6. Керівництво Держатомрегулювання під час проведення "гарячої лінії" розглядає порушені питання по суті та надає відповідно до законодавства України обґрунтоване роз'яснення.

Для надання детального роз'яснення щодо порушених громадянами питань керівництво Держатомрегулювання залучає до їх розгляду працівників відповідних самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання або одержувати від них потрібну інформацію.

За відсутності визначеної графіком особи участь в "гарячій лінії" беруть ті особи, які призначені виконувати її обов'язки.

У разі застосування громадянином ненормативної лексики, образ, а також якщо його звернення містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, посадова особа має право припинити спілкування з таким громадянином.

7. Питання, з якими звертається громадянин, за можливості, вирішуються під час телефонної розмови.

8. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, не належать до компетенції Держатомрегулювання, особа, яка проводить "гарячу лінію", пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і, по можливості, дає адресу, номер телефону тощо.

9. Якщо факти та обставини, викладені у зверненні, потребують додаткового вивчення, посадова особа має право рекомендувати звернутися до Держатомрегулювання з письмовим зверненням у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".

10. Звернення, що потребують додаткового вивчення, розглядаються в такому самому порядку, що й письмові звернення.

11. Усі звернення громадян, що надійшли на "гарячу лінію", реєструються відповідальними особами відділу комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку в день їх надходження відповідно до пункту 17 розділу VIII цього Порядку.

Звернення, що потребує додаткового вивчення і відповідь на яке не може бути надана телефоном реєструються, відповідальною особою Відділу документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами з використанням системи електронного документообігу "АСКОД" відповідно до реєстрації письмових звернень.

12. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на "гарячу лінію", ведеться у такому самому порядку, що й діловодство за зверненнями громадян.

13. Контроль за вчасним розглядом звернень, що надійшли на "гарячу лінію", здійснюється відділом комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку.

14. Оприлюднення інформації щодо роботи "гарячої лінії" на офіційному вебсайті забезпечує відділ комунікацій та зв'язків з громадськістю Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку.

X. Аналіз роботи зі зверненнями громадян

1. Керівники самостійних структурних підрозділів Держатомрегулювання або за їх дорученням інші посадові особи систематично аналізують матеріали розгляду звернень громадян, узагальнювати їх результати, враховувати в подальшій роботі викладені в зверненнях пропозиції та зауваження з метою своєчасного виявлення та усунення причин, які призвели до порушення прав громадян.

2. Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрового розвитку двічі на рік до 10 липня та до 10 січня готує аналітичні довідки для аналізу інформації за зверненнями громадян (у тому числі проведених особистих прийомів та "гарячих ліній") та доводить до відома керівництва Держатомрегулювання.

Начальник Управління

інформаційно-аналітичного

забезпечення та цифрового

розвитку

Т. Княжницька


Додаток

до Порядку розгляду звернень,

проведення особистого прийому

громадян та телефонної "гарячої лінії"

у Державній інспекції ядерного

регулювання України

(пункт 17 розділу VIII)

ЖУРНАЛ

обліку проведення особистого прийому громадян та "гарячої лінії" у Державній інспекції ядерного регулювання України

з/п

Дата прийому /проведення "гарячої" лінії"

Прізвище, власне ім'я та по батькові

(за наявності) особи, яка здійснює особистий прийом/проводить "гарячу лінію"

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) громадянина

Стислий зміст звернення

Категорія звернення

Самостійний структурний підрозділ, головний виконавець

(співвиконавець)

Дата передання звернення

1

2

3

4

5

6

7

8


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.10.2021 — 2021 р., № 81, стор. 659, стаття 5226, код акта 107596/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держатомрегулювання:

 1. НАКАЗ від 22.03.2022 № 223 "Про затвердження Вимог до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки". Держатомрегулювання. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 30.04.2021 № 263 "Про затвердження Вимог до оцінки безпеки атомних станцій щодо зовнішніх впливів природного характеру". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 27.05.2021 № 313 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 17.05.2021 № 290 "Про затвердження Вимог до протиаварійної документації для атомних електростанцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України. Держатомрегулювання. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.05.2021 № 312 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України, Порядку відшкодування цих витрат та внесення змін до наказу Держатомрегулювання від 12 серпня 2011 року № 121". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 12.07.2021 № 411 "Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 14.02.2020 № 57 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 10.06.2020 № 249 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 18.08.2020 № 342 "Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 03.08.2020 № 317 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 28.10.2020 № 440 "Про затвердження Загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 27.10.2020 № 436 "Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020)". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 14. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 15. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.10.2020 № 439 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 21.06.2019 № 269 "Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.12.2019 № 526 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -