<<
>>

ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020

Документ актуальний на 15.02.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПРОТОКОЛ

щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки

Дата вчинення:

03.12.2020

Дата набрання чинності для України:

03.12.2020

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) та Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (далі - DSA), далі - Сторони;

Керуючись Угодою між Урядом України та Урядом Королівства Норвегія про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від 28.09.1994 (далі - Угода);

Беручи до уваги положення Угоди між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством радіаційного захисту про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки від 18.11.2014 та Протоколу про внесення змін до Угоди від 23.10.2018;

Зважаючи на те, що Україна та Королівство Норвегія є сторонами Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію від 26.09.1986, Конвенції про допомогу на випадок ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації від 26.09.1986 та Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок від 03.03.1980 (далі - Конвенції);

- беручи до уваги довготривале успішне двостороннє співробітництво та взаємну участь у процедурах обміну інформацією в рамках роботи у мережах МАГАТЕ;

- з метою готовності до інцидентів та аварійних ситуацій, беручи до уваги зміну глобальних викликів та появу нових технологій;

- підтверджуючи важливість співробітництва з метою мінімізації наслідків транскордонного переносу радіоактивних речовин та усвідомлюючи необхідність отримувати актуальну та оперативну інформацію, що стосується вищезгаданого питання;

- прагнучи підвищити готовність та реагування на ядерні та радіологічні аварійні ситуації та інциденти як на регіональному, так і на міжнародному рівнях, включаючи аварійні ситуації, що не становлять високої радіологічної небезпеки, проте, викликають підвищений інтерес / занепокоєння у населення.

домовились про таке:

Стаття 1 - Визначення

У цьому Протоколі використовується термінологія, наведена в Угоді та в таких виданнях МАГATE:

1) Глосарій МАГATE з питань безпеки (видання 2018 року) і його переглянуті редакції, якщо обидві Сторони домовились і прийняли їх;

2) Практичне керівництво щодо здійснення комунікації на випадок інцидентів та аварійних ситуацій EPR-IEComm 2019 і його переглянуті редакції, якщо обидві Сторони домовились і прийняли їх;

3) Загальні вимоги з безпеки МАГATE.

Готовність і реагування у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації (GSR частина 7, 2015 рік) і його переглянуті редакції, якщо обидві Сторони домовились і прийняли їх;

4) Загальне керівництво з безпеки МАГАТЕ щодо механізмів припинення ядерної або радіологічної аварійної ситуації (GSG-11, 2018 рік) і його переглянуті редакції, якщо обидві Сторони домовились і прийняли їх.

Стаття 2 - Оперативне сповіщення

1. З метою здійснення оперативного сповіщення та обміну інформацією у разі ядерного або радіологічного інциденту або аварійної ситуації, Сторони зобов'язуються:

- ідентифікувати та класифікувати інцидент або аварійну ситуацію відповідно до Загальних вимог з безпеки МАГАТЕ GSR частина 7 «Готовність і реагування у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації»;

- оперативно інформувати іншу Сторону у двосторонньому форматі, а також, у рамках положень Конвенцій та Угоди;

- брати до уваги положення керівництв МАГАТЕ щодо здійснення комунікації на випадок інцидентів та аварійних ситуацій, а саме «Практичне керівництво щодо здійснення комунікації на випадок інцидентів та аварійних ситуацій» EPR-IEComm 2019 та Додатків до нього;

- обмінюватись інформацією щодо транскордонного перенесення радіоактивних речовин, ідентифікованого з використанням мережі Radnett у Королівстві Норвегія та мереж моніторингу в Україні.

2. Сторони зобов'язуються якнайшвидше, без затримок, здійснювати обмін інформацією відповідно до Угоди та використовувати механізми взаємодії зазначені в керівництві МАГАТЕ EPR-IEComm 2019 та інші доступні капали й механізми обміну інформацією між пунктами зв'язку з двосторонньої комунікації.

3. Сторони зобов'язуються якнайшвидше інформувати одна одну у разі зміни контактної інформації (номерів факсів та телефонів, електронних адрес та вебсайтів для зв'язку з громадськістю), що зазначені у Додатку до Протоколу. Зазначена інформація повинна передаватись у письмовому вигляді та надаватись до пунктів зв'язку Сторін у копії до Постійного представництва держав Сторін у МАГАТЕ.

Стаття 3 - Обмін інформацією

1. Сторони здійснюють обмін інформацією щодо ядерних установок, діючих атомних електричних станцій, сховищ для зберігання свіжого та відпрацьованого ядерного палива та установок для поводження з радіоактивними відходами, як зазначено у пункті 2 статті 1 Угоди. Сторони, також, здійснюють обмін інформацією щодо дослідницьких ядерних реакторів.

2. Сторони раз на рік обмінюються зведеною технічною інформацією, що стосується експлуатації ядерних установок за попередній рік, а саме:

- даними щодо будівництва та систем з безпеки для АЕС та дослідницьких ядерних реакторів, як зазначено вище (зі статистичними даними щодо інцидентів та подій класифікованих по шкалі INES);

- даними щодо сховищ для зберігання свіжого та відпрацьованого ядерного палива та установок для поводження з радіоактивними відходами, як зазначено вище (інформація, що стосується викиду радіоактивних матеріалів та результатів моніторингу навколишнього природного середовища);

- інформацією щодо практичної реалізації заходів, з метою забезпечення безпеки діючих ядерних установок, включаючи тренінги та вправи для забезпечення безпеки протягом строку експлуатації ядерних установок та аварійної готовності та реагування на радіологічні або ядерні інциденти або аварійні ситуації;

3. Сторони щорічно інформують одна одну про будь-які процеси, що по'вязані з умовами експлуатації нових або знятих з експлуатації ядерних установок, що зазначені в Угоді.

4. Сторони щорічно проводять тестування зв'язку використовуючи першочергові та додаткові засоби комунікації для перевірки правильності контактної інформації та функціонування систем.

5. На запит однієї зі Сторін можуть проводитись двосторонні консультації для конкретизації інформації, обмін якою здійснюють Сторони. Результати цих консультацій оформлюються протоколом зустрічі.

Стаття 4 - Засоби комунікації

1. Першочерговим засобом аварійної комунікації на випадок оперативного сповіщення про радіологічний або ядерний інцидент або аварійну ситуацію є факс. Інші засоби комунікації, а саме: телефон, електронні адреси, відео-конференція та інше, є додатковими засобами комунікації.

2. Сторони погоджуються використовувати спеціальні форми розроблені МАГАТЕ, які наведені у Практичному керівництві для здійснення комунікації на випадок інцидентів та аварійних ситуацій EPR-IEComm 2019 та його Додатках.

3. Сторони використовують англійську мову для комунікації на випадок інцидентів та аварійних ситуацій. Додаткова інформація, така як прес-релізи, підсумкові звіти, може бути надіслана іншими мовами.

4. Цей Протокол не має переважної сили над чинним національним законодавством та міжнародним правом, норми яких можуть обмежувати обмін інформацією з певних питань.

5. Інформація, обмін якою здійснюється, є відкритою та загальнодоступною, якщо інше не передбачено Сторонами.

Стаття 5 - Проведення зустрічей та консультацій

За ініціативою однієї зі Сторін можуть проводитись додаткові двосторонні консультації між Сторонами з метою удосконалення процедур раннього сповіщення на випадок радіологічних та ядерних інцидентів або аварійних ситуацій, а також зустрічі з метою удосконалення процедур обміну інформацією щодо ядерних установок, які є предметом Угоди. Ці зустрічі, також, можуть використовуватись для обміну відповідною інформацією, що стосується аварійної готовності та реагування, та з метою організації спільних тренувань і вправ між Сторонами.

Стаття 6 - Заключні положення

1. Будь-які спори щодо застосування чи тлумачення цього Протоколу вирішуються шляхом проведення двосторонніх консультацій чи переговорів між Сторонами.

2. Цей Протокол не порушує прав і зобов'язань, що випливають з інших міжнародних договорів, сторонами яких є Сторони.

3. Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання та залишається чинним, поки одна зі Сторін не направить письмове повідомлення дипломатичними каналами іншій Стороні про її намір припинити дію цього Протоколу. У такому випадку дія Протоколу припиняється через один рік з дати отримання такого повідомлення.

4. У разі отримання однією зі Сторін письмового повідомлення про намір припинити дію цього Протоколу, Сторони невідкладно проводять консультації, з метою обговорення питань щодо виконання зобов'язань визначених Угодою.

5. За домовленістю Сторін до цього Протоколу можуть вноситись зміни, що оформлюються додатковими протоколами.

6. Контактна інформація, що наводиться в Додатку, відповідає контактній інформації, що вказана на сайті МАГАТЕ USIE, та може бути оновлена у будь-який час шляхом надсилання письмового повідомлення іншій Стороні.

Вчинено в м. Київ та м. Осло 3 грудня 2020 року у двох примірниках, кожен українською та англійською мовами, усі тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Протоколу, перевага надається тексту англійською мовою.

За Державну інспекцію

ядерного регулювання України

За Норвезьке агентство з

радіаційної та ядерної безпеки

Григорій ПЛАЧКОВ

Пер СТРАНДТ

(підпис)

(підпис)

Голова - Головний державний інспектор

з ядерної та радіаційної безпеки України

Генеральний директор

Додаток

Контактна інформація

Від Держатомрегулювання:

Відділ аварійної готовності та радіаційного захисту Департаменту з безпеки ядерних установок

Держатомрегулювання

Вулиця Арсенальна 9/11,01011, Київ, Україна

Номер факсу на випадок аварійних ситуацій: +(38 044) 254-43-84

Номер телефону на випадок аварійних ситуацій: +(38 044) 277-12-12/ +(38 044) 254-43-34

Електронна адреса на випадок аварійних ситуацій: do@hq.snrc.gov.ua

Номер факсу: +(38 044) 254-43-84

Номер телефону: +(38 044) 277-12-13

Електронна адреса: ca@hq.snrc.gov.ua

http://www.snriu.gov.ua

Від DSA:

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки

Поштова адреса: 329 Скойен

NO-0213 Осло

Королівство Норвегія

Номер факсу на випадок аварійних ситуацій: +47 67 14 91 25

Номер телефону на випадок аварійних ситуацій: +47 67 16 26 00

Електронна адреса на випадок аварійних ситуацій: urgent.mail@dsa.no

Номер факсу: +47 67 14 74 07

Номер телефону: +47 67 16 25 00

Електронна адреса: dsa@dsa.no

www.dsa.no

{Текст Угоди українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/15-612/1-8476 від 11.02.2021}


Документи та файли

Сигнальний документ — f502658n68.pdf

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.04.2021 — 2021 р., № 33, стор. 463, стаття 2006, код акта 103636/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Держатомрегулювання:

 1. НАКАЗ від 22.03.2022 № 223 "Про затвердження Вимог до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки". Держатомрегулювання. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 30.04.2021 № 263 "Про затвердження Вимог до оцінки безпеки атомних станцій щодо зовнішніх впливів природного характеру". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 27.05.2021 № 313 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 17.05.2021 № 290 "Про затвердження Вимог до протиаварійної документації для атомних електростанцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України. Держатомрегулювання. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.05.2021 № 312 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного регулювання України, Порядку відшкодування цих витрат та внесення змін до наказу Держатомрегулювання від 12 серпня 2011 року № 121". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 12.07.2021 № 411 "Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 30.08.2021 № 570 "Про затвердження Порядку розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної "гарячої лінії"у Державній інспекції ядерного регулювання України". Держатомрегулювання. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 14.02.2020 № 57 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 10.06.2020 № 249 "Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу безпеки об’єктів, призначених для переробки радіоактивних відходів". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 18.08.2020 № 342 "Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 03.08.2020 № 317 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її управління". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.10.2020 № 440 "Про затвердження Загальних положень безпеки зняття з експлуатації ядерних установок". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 27.10.2020 № 436 "Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020)". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 15. ПРОТОКОЛ від Стаття 1 - Визначення "щодо практичної реалізації процедур оперативного сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.10.2020 № 439 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 18.12.2020 № 535 "Про затвердження Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд". Держатомрегулювання. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 21.06.2019 № 269 "Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з ядерним паливом". Держатомрегулювання. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.12.2019 № 526 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду у сфері використання ядерної енергії". Держатомрегулювання. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -