Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 27.12.2019 № 1817 "Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів"". 2019

Інформація актуальна на 07.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2019  № 1817

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 квітня 2020 р.

за № 352/34635

Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів"

Відповідно до частин третьої, сьомої статті 11, частини другої статті 21 Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", підпункту 65 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, та з метою впровадження в Україні положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 03 квітня 2014 року № 376/2014 та Регламенту Європейської Комісії (ЕС) від 29 липня 2015 року № 2015/1018 НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Авіаційні правила України "Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів", що додаються.

2.

Відділу управління ризиками (Бабенко В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25 листопада 2005 року № 895 "Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2005 року за № 1503/11783.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 травня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Уповноважений Верховної

Ради України з прав людини

Т.в.о. Голови Державної регуляторної

служби України

Перший заступник Міністра цифрової

трасформації України

В. Криклій

Л. Денісова

О. Мірошніченко

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної авіаційної

служби України

27 грудня 2019 року № 1817

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

"Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів"

I.

Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги до організацій та уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів та спрямовані на підвищення рівня безпеки польотів шляхом забезпечення того, що вся суттєва інформація з безпеки польотів цивільної авіації сповіщається, збирається, зберігається, захищається, обмінюється, розповсюджується та аналізується.

2. Ці Авіаційні правила забезпечують:

(a) вжиття своєчасних заходів з безпеки польотів на основі аналізу зібраної інформації, якщо це доцільно;

(b) дотримання конфіденційності та належного використання інформації та посилений захист осіб, які надають сповіщення, та осіб, згаданих у сповіщеннях про події;

(c) розгляд та контроль ризиків з безпеки польотів уповноваженим органом з питань цивільної авіації на національному рівні.

3. Ці Авіаційні правила встановлюють порядок щодо:

(a) сповіщення про події, що загрожують або у разі ігнорування чи невжиття заходів, могли б загрожувати повітряним суднам (далі - ПС), особам, які знаходяться на борту, будь-яким іншим особам, обладнанню або засобам, що впливають на експлуатацію ПС, а також сповіщення в цьому контексті іншої інформації, пов'язаної з безпекою польотів;

(b) аналізу та подальших дій стосовно сповіщень про події та іншої інформації з безпеки польотів;

(c) належного використання отриманої інформації з безпеки польотів;

(d) розповсюдження знеособленої інформації з метою надання відомостей, необхідних для підвищення рівня безпеки польотів.

4.

Єдиною метою звітності про події є запобігання виникненню авіаційних подій та інцидентів, а не встановлення вини або відповідальності.

5. Ці Авіаційні правила поширюються на юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, що провадять діяльність у галузі цивільної авіації та використання повітряного простору України, зокрема авіаційний персонал під час виконання ним службових обов'язків та цивільні повітряні судна України, їх експлуатацію і технічне обслуговування.

II. Визначення термінів

1. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

(1) деідентифікована інформація (disidentified information) - інформація, що міститься в сповіщеннях про події, з якої були вилучені всі персональні дані осіб (імена або адреси фізичних осіб);

(2) державна програма з безпеки польотів (State safety programme (SSP)) - законодавчі та інші нормативно-правові акти та види діяльності, спрямовані на підвищення рівня безпеки польотів;

(3) доповідач (reporter) - фізична особа, яка надає сповіщення про подію або іншу інформацію, пов'язану з безпекою польотів, відповідно до цих Авіаційних правил;

(4) знеособлення (anonymisation) - видалення зі сповіщень про події всіх персональних даних осіб, що стосуються доповідачів та осіб, згаданих у сповіщеннях про події, а також будь-яких подробиць, включаючи назви організацій, що мають стосунок до події та можуть сприяти викриттю особи доповідача або третьої сторони чи створити можливість для логічного виведення цієї інформації зі сповіщення про подію;

(5) "культура справедливості" (just culture) - культура, за якої персонал не карається за дії, недоліки або прийняті ним рішення, що відповідають його досвіду та підготовці, але в рамках якої груба недбалість, навмисні порушення та деструктивні дії не допускаються;

(6) організація (organisation) - будь-яка організація, що здійснює діяльність в галузі цивільної авіації або використовує працю найманих працівників, які зобов'язані повідомляти про події відповідно до пункту 4 розділу III цих Авіаційних правил;

(7) персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

(8) небезпека (hazard) - стан або об'єкт, що може призвести до виникнення інциденту чи авіаційної події або сприяти їх виникненню;

(9) подія (occurrence) - будь-який випадок, що стосується безпеки польотів та ставить під загрозу або (у разі ігнорування чи невжиття заходів) може поставити під загрозу повітряне судно, осіб, які знаходяться на борту, або будь-яких інших осіб та включає, зокрема, авіаційні події та серйозні інциденти;

(10) система управління безпекою польотів (СУБП) - системний підхід до управління безпекою польотів, включаючи необхідну організаційну структуру, обов'язки, політики та процедури.

2. Інші терміни, що використовуються в цих Авіаційних правилах, вжито у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Положенні про використання повітряного простору України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 954 (із змінами), інших нормативно-правових актах у галузі авіації та сфері використання повітряного простору, стандартах і рекомендованій практиці ICAO.

3. У цих Авіаційних правилах, вжито такі скорочення:

ЗПС - злітно-посадкова смуга (runway);

ОПР - обслуговування повітряного руху (air traffic service - ATS);

ОрПР - організація повітряного руху (air traffic management - ATM);

ПС - повітряне судно;

РД - руліжна доріжка (taxiway);

СУБП - система управління безпекою польотів;

УПР - управління повітряним рухом;

ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації.

III. Обов'язкове сповіщення

1. Особи, зазначені у пункті 4 цього розділу, за допомогою системи обов'язкових сповіщень зобов'язані повідомляти про події в галузі цивільної авіації, які підлягають обов'язковому сповіщенню, перелік яких наведено у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

2. Кожна організація запроваджує систему обов'язкових сповіщень з метою забезпечення збору інформації щодо подій, визначених у пункті 1 цього розділу.

3. Уповноважений орган з питань цивільної авіації спільно з Експертною установою з розслідування авіаційних подій створюють систему обов'язкового сповіщення з метою забезпечення збору даних щодо подій, в тому числі отримання доступу до інформації про події.

4. Про події, зазначені в пункті 1 цього розділу, повинні повідомляти:

(a) командир ПС або, якщо він не може самостійно повідомити про подію, наступний за посадою член льотного екіпажу ПС, зареєстрованим в Україні або таким ПС, що зареєстровано за межами України, але знаходиться у використанні українського авіаперевізника;

(b) особи, які займаються розробкою, виробництвом, моніторингом льотної придатності, обслуговуванням або модифікацією ПС, його обладнання або компонентів;

(c) особи, які підписують сертифікати перегляду льотної придатності або сертифікати передачі до експлуатації щодо ПС, його обладнання або компонентів;

(d) особи, які виконують функції, пов'язані із наданням диспетчерського обслуговування повітряного руху, або диспетчери польотно-інформаційного обслуговування;

(e) особи, які виконують функції, пов'язані з управлінням безпекою польотів на аеродромах;

(f) особи, які виконують функції, пов'язані з установкою, модифікацією (модернізацією), технічним обслуговуванням, ремонтом, льотною перевіркою, перевіркою технічного стану аеронавігаційного обладнання;

(g) особи, які виконують функції, пов'язані з наземним обслуговуванням ПС, включаючи заправку паливом, підготовку зведеної завантажувальної відомості, завантаження, обробку з видалення льоду і буксирування на території аеродрому.

5. Доповідачі повідомляють про подію через систему, запроваджену відповідно до пункту 2 цього розділу організацією, або (якщо це неможливо) через систему, створену відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Особи, зазначені в пункті 4 цього розділу, повинні повідомляти про події протягом 72 годин після того, як їм стає про них відомо, якщо цьому не заважають обставини виняткового характеру.

7. Після отримання повідомлення про подію організація зобов'язана якомога швидше, але не пізніше ніж через 72 години після того, як стало відомо про подію, надати уповноваженому органу з питань цивільної авіації сповіщення з інформацією про подію.

IV. Добровільне сповіщення

1. Кожна організація запроваджує систему добровільного сповіщення про події для сприяння збору:

(a) інформації про події, які можуть не охоплюватись обов'язковою системою сповіщення про події;

(b) іншої інформації, пов'язаної з безпекою польотів, якщо доповідач вважає, що вона становить реальну або потенційну небезпеку для безпеки польотів.

2. Система добровільного сповіщення організації має використовуватись для сприяння збору інформації про події та іншої інформації з безпеки польотів, що не підпадає під обов'язкове сповіщення згідно з пунктом 1 розділу III цих Авіаційних правил.

3. Уповноважений орган з питань цивільної авіації запроваджує систему добровільного сповіщення про події для сприяння збору:

(a) інформації про події, які можуть не охоплюватись системою обов'язкових сповіщень про події;

(b) іншої інформації, пов'язаної з безпекою польотів, якщо доповідач вважає, що вона становить реальну або потенційну небезпеку для безпеки польотів.

Ця система має також включати (але не обмежуватися цим) збір інформації, що передається організаціями відповідно до пункту 4 цього розділу.

4. Система добровільного сповіщення уповноваженого органу з питань цивільної авіації має використовуватись для сприяння збору інформації про події та іншої інформації з безпеки польотів, що:

(a) не підпадає під обов'язкове сповіщення згідно з пунктом 1 розділу III цих Авіаційних правил;

(b) доповідається особами, не зазначеними у пункті 4 розділу III цих Авіаційних правил.

5. Кожна організація зобов'язана своєчасно надавати уповноваженому органу з питань цивільної авіації інформацію про події та іншу інформацію з безпеки польотів, що була зібрана відповідно до пункту 1 цього розділу та може складати реальний або потенційний ризик для безпеки польотів. Уповноважений орган з питань цивільної авіації має право вимагати від організацій, заснованих в Україні, надати в повному обсязі інформацію про події, зібрану відповідно до пункту 1 цього розділу.

6. Інформація, отримана через системи обов'язкового та добровільного сповіщення, може бути інтегрована в єдину систему.

V. Збір та зберігання інформації

1. Кожна організація зобов'язана призначити одну або більше осіб, які здійснюватимуть незалежний збір, оцінку, обробку, аналіз та зберігання інформації щодо подій, про які отримано сповіщення відповідно до розділів III та IV до цих Авіаційних правил.

Під час опрацювання сповіщень слід враховувати необхідність запобігання використанню інформації для цілей, не пов'язаних з безпекою польотів, і належно гарантувати конфіденційність особистості доповідачів та осіб, згаданих у сповіщеннях про події, з метою сприяння поширенню "культури справедливості".

2. За узгодженням з уповноваженим органом з питань цивільної авіації малі організації можуть запровадити спрощений механізм збору, оцінки, обробки, аналізу та зберігання інформації щодо подій. Вони можуть реалізувати ці завдання спільно з організаціями такого самого характеру діяльності, дотримуючись правил щодо конфіденційності та захисту відповідно до цих Авіаційних правил.

3. Уповноважений орган з питань цивільної авіації запроваджує механізм незалежного збору, оцінки, обробки, аналізу та зберігання інформації щодо подій, сповіщення про які були надані відповідно до розділів III, IV цих Авіаційних правил.

Під час опрацювання сповіщень уповноважений орган з питань цивільної авіації враховує необхідність запобігання використанню інформації для цілей, що не стосуються безпеки польотів, а також належно забезпечує конфіденційність особистості доповідачів та осіб, згаданих у сповіщеннях про події, з метою сприяння поширенню "культури справедливості".

4. Організації зобов'язані зберігати сповіщення про події, які були сформовані на основі інформації щодо подій, зібраної відповідно до розділів III, IV цих Авіаційних правил в одній або декількох базах даних безстроково.

5. Уповноважений орган з питань цивільної авіації зберігає сповіщення про події, сформовані на основі інформації щодо подій, зібраної відповідно до розділів III, IV цих Авіаційних правил, у власній базі даних добровільних і обов'язкових сповіщень про події безстроково.

6. Інформація про авіаційні події та серйозні інциденти, зібрана або видана Експертною установою з розслідування авіаційних подій, повинна зберігатися в базі даних уповноваженого органу з питань цивільної авіації безстроково.

7. Експертній установі з розслідування авіаційних подій надається повний доступ до бази даних добровільних і обов'язкових сповіщень уповноваженого органу з метою виконання своїх завдань відповідно до законодавства України.

VI. Якість та зміст сповіщень про події

1. Сповіщення про події мають містити інформацію в обсязі, визначеному відповідно до додатку 2 до цих Авіаційних правил.

2. Сповіщення про події, надані відповідно до розділів III та IV цих Авіаційних правил, мають містити класифікацію ризиків для відповідних подій. Ця класифікація переглядається та змінюється за потреби і має бути схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

3. Організації та уповноважений орган з питань цивільної авіації мають запровадити процес перевірки якості даних з метою забезпечення узгодженості даних, зокрема між отриманою первинною інформацією та звітом, що зберігається в базі даних добровільних і обов'язкових сповіщень.

VII. Аналіз подій та вжиття відповідних заходів

1. Кожна організація зобов'язана запровадити процес аналізу подій, з метою визначення небезпек для безпеки польотів, пов'язаних з ідентифікованими подіями або групами подій.

На основі такого аналізу кожна організація має визначати необхідні коригувальні та запобіжні заходи для підвищення рівня безпеки польотів.

2. Якщо на основі аналізу організація визначає будь-які коригувальні або запобіжні заходи, що є необхідними для усунення реальних або потенційних недоліків, пов'язаних з безпекою польотів, вона зобов'язана:

(a) своєчасно впровадити ці заходи;

(b) встановити процес для моніторингу впровадження та результативності таких заходів.

3. Кожна організація зобов'язана регулярно надавати своїм працівникам та персоналу, залученому за контрактом, інформацію щодо аналізу та подальших дій про події, стосовно яких були впроваджені коригувальні або запобіжні заходи.

4. Якщо організація ідентифікує реальний або потенційний ризик для безпеки польотів в результаті аналізу подій або групи подій, про які їй було повідомлено відповідно до пункту 7 розділу III та пункту 2 розділу IV цих Авіаційних правил, вона має у 30 - денний строк з дати отримання повідомлення про подію від доповідача передати уповноваженому органу з питань цивільної авіації таку інформацію:

(a) попередні результати аналізу, здійсненого відповідно до пункту 1 цього розділу (за наявності);

(b) заходи, заплановані відповідно до пункту 2 цього розділу;

(c) не пізніше ніж через три місяці з дати повідомлення про подію звіт про остаточні результати аналізу.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації має право зобов'язати організацію надати результати попереднього та остаточного аналізу подій, про які він отримав сповіщення, але не отримав дані про наступні дії, або отримав лише попередні результати.

5. Уповноважений орган з питань цивільної авіації запроваджує процес аналізу подій з метою визначення небезпек для безпеки польотів, пов'язаних з ідентифікованими подіями або групами подій. На основі такого аналізу ним визначаються необхідні коригувальні та запобіжні заходи для підвищення рівня безпеки польотів.

6. Якщо на основі аналізу, проведеного згідно з пунктом 5 цього розділу, уповноважений орган з питань цивільної авіації визначає коригувальні або запобіжні заходи, що є необхідними для усунення реальних або потенційних недоліків, пов'язаних з безпекою польотів, він має:

(a) своєчасно впровадити ці заходи; та

(b) встановити процес для моніторингу впровадження та результативності таких заходів.

7. Для кожної події або групи подій, які знаходяться під моніторингом відповідно до пункту 4 цього розділу, уповноважений орган з питань цивільної авіації повинен мати доступ до результатів проведеного аналізу та здійснювати належний моніторинг виконання заходів, визначених організаціями.

Якщо уповноважений орган з питань цивільної авіації робить висновок, що впровадження або результативність здійснених заходів не є адекватними з огляду на усунення реальних або потенційних недоліків, пов'язаних з безпекою польотів, він забезпечує те, щоб відповідна організація розробила та впровадила належні додаткові заходи.

8. Уповноважений орган з питань цивільної авіації використовує інформацію, отриману в результаті аналізу сповіщень про події, за потреби визначення коригувальних заходів.

9. З метою інформування громадськості про рівень безпеки польотів цивільної авіації уповноважений орган з питань цивільної авіації щороку публікує звіт з безпеки польотів.

У звіті слід:

(a) відобразити узагальнену та знеособлену інформацію щодо подій та іншу інформацію з безпеки польотів, повідомлену в рамках власної системи обов'язкового та добровільного сповіщення про події;

(b) визначати тривожні тенденції;

(c) визначити запобіжні заходи, що мають бути реалізовані за потреби.

10. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може також публікувати знеособлені сповіщення про події та результати аналізу ризиків.

VIII. Конфіденційність та належні практики використання інформації

1. Уповноважений орган з питань цивільної авіації та організації впроваджують необхідні заходи відповідно до законодавства України для забезпечення належної конфіденційності інформації про події, отриманої ними відповідно до розділів III, IV цих Авіаційних правил.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації, а також кожна організація зобов'язані обробляти персональні дані тільки в тому обсязі, що є необхідним для цілей цих Авіаційних правил.

2. Інформація, отримана зі сповіщень про події, використовується виключно для цілей, що послужили обґрунтуванням для її збору.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації та організації не мають права надавати доступ або використовувати інформацію про події:

(a) для встановлення вини або відповідальності; або

(b) для будь-яких цілей, окрім підтримання або підвищення рівня безпеки польотів.

IX. Захист джерел інформації

1. Кожна організація зобов'язана забезпечувати, щоб доступ до усіх персональних даних надавався працівникам організації, які не підпадають під перелік осіб, зазначених у пункті 1 розділу V цих Авіаційних правил, виключно у випадках, коли це необхідно для розслідування подій з метою підвищення рівня безпеки польотів.

Деідентифікована інформація поширюється в рамках організації належним чином.

2. Уповноважений орган з питань цивільної авіації забезпечує те, щоб жодні персональні дані не реєструвались в базі даних добровільних і обов'язкових сповіщень про події. Доступ до такої деідентифікованої інформації забезпечується для усіх визначених сторін для того, щоб дозволити їм виконувати свої обов'язки щодо підвищення рівня безпеки польотів.

3. Працівники та персонал залучений за контрактом, які повідомляють про подію або про які згадується у сповіщеннях про події не повинні піддаватись упередженому ставленню з боку роботодавця або організації, для якої надаються послуги, на основі інформації, наданої доповідачем.

4. Положення пункту 3 цього розділу не застосовуються:

(a) у разі навмисного порушення вимог;

(b) у випадках явного серйозного нехтування очевидним ризиком та повної відсутності професійної відповідальності для здійснення необхідних дій в існуючих умовах, що завдало шкоди особам або майну, якої можна було запобігти, або поставило безпеку польотів під серйозну загрозу.

5. Кожна організація, заснована в Україні, зобов'язана після консультації з власним персоналом визначити внутрішні правила за якими гарантуються та реалізуються принципи "культури справедливості".

Уповноважений орган з питань цивільної авіації має право здійснити перегляд внутрішніх правил організацій, заснованих в Україні, до того, як такі внутрішні правила будуть реалізовані.

6. Працівники та персонал залучений за контрактом мають право інформувати уповноважений орган з питань цивільної авіації про ймовірні випадки порушення правил, встановлених цим розділом. До працівників та персоналу залученому за контрактом не мають застосовуватись стягнення за інформування про ймовірні порушення.

Начальник відділу -

державний інспектор

з авіаційного нагляду

за льотною експлуатацією

відділу управління ризиками

В. Бабенко

Додаток 1

до Авіаційних правил України

"Порядок сповіщення про події в галузі

цивільної авіації, розгляду отриманої

інформації, її аналізу та вжиття

відповідних заходів"

(пункт 1 розділу III)

ПЕРЕЛІК

подій в галузі цивільної авіації, які підлягають обов'язковому сповіщенню

I. Події, пов'язані з експлуатацією ПС / occurrences related to the operation of the aircraft

1. Льотна експлуатація / air operations

1.1. Підготовка до вильоту / Flight preparation

(1) Використання невірної інформації або введення помилкових даних в обладнання, що використовується для навігації або для розрахунків льотних характеристик, що загрожувало або могло загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Use of incorrect data or erroneous entries into equipment used for navigation or performance calculations which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(2) Перевезення або спроба перевезення небезпечного вантажу всупереч чинному законодавству, включаючи неправильне маркування, пакування та поводження з небезпечним вантажем. / Carriage or attempted carriage of dangerous goods in contravention of applicable legislations including incorrect labelling, packaging and handling of dangerous goods.

1.2. Підготовка ПС / Aircraft preparation

(1) Неправильний тип палива або забруднене паливо. / Incorrect fuel type or contaminated fuel.

(2) Невиконання, порушення технології, або недостатність обробки для запобігання обледеніння або з видалення льоду. / Missing, incorrect or inadequate De-icing / Anti-icing treatment.

1.3. Зліт та посадка / Take-off and landing

(1) Викочування / виїзд за межі РД або ЗПС. / Taxiway or runway excursion.

(2) Факт або потенційна можливість несанкціонованої присутності ПС, машин, механізмів або людей на РД або ЗПС. / Actual or potential taxiway or runway incursion.

(3) Несанкціонована присутність у зоні фінального етапу заходження на посадку та зльоту (FATO). / Final Approach and Take-off Area (FATO) incursion.

(4) Будь-який перерваний зліт. / Any rejected take-off.

(5) Неспроможність досягти потрібних або очікуваних льотно-технічних характеристик під час зльоту, при виконанні відходу на друге коло або посадки. / Inability to achieve required or expected performance during take-off, go-around or landing.

(6) Факт або спроба зльоту, заходу на посадку або посадки у некоректно встановленій конфігурації. / Actual or attempted take-off, approach or landing with incorrect configuration setting.

(7) Удар хвостовою частиною, кінцівкою крила, гвинтом чи гондолою під час зльоту чи посадки. / Tail, blade/wingtip or nacelle strike during take-off or landing.

(8) Продовження заходу на посадку всупереч встановленим експлуатантом ПС критеріям стабілізованого заходу на посадку. / Approach continued against air operator stabilised approach criteria.

(9) Продовження інструментального заходу на посадку в умовах, нижчих за опубліковані мінімуми з неадекватними візуальними орієнтирами. / Continuation of an instrument approach below published minimums with inadequate visual references.

(10) Екстрена чи вимушена посадка. / Precautionary or forced landing.

(11) Посадка з недольотом або перельотом. / Short and long landing.

(12) Жорстка посадка. / Hard landing.

1.4. Будь-яка фаза польоту / Any phase of flight

(1) Втрата керування. / Loss of control.

(2) Потрапляння ПС у небезпечне просторове положення із перевищенням нормальних кутів тангажу, крену або невідповідна швидкість польоту для даних умов. / Aircraft upset, exceeding normal pitch attitude, bank angle or airspeed inappropriate for the conditions.

(3) Відхилення від дозволеної висоти польоту. / Level bust.

(4) Спрацьовування будь-якої системи захисту діапазону режимів польоту, включаючи попередження про звалювання, автомат тряски штурвала, автомат відштовхування штурвалу та автоматичні системи захисту. / Activation of any flight envelope protection, including stall warning, stick shaker, stick pusher and automatic protections.

(5) Ненавмисне відхилення від запланованого або заданого шляху на найменше з двох: подвійне значення необхідних навігаційних характеристик або на 10 морських миль. / Unintentional deviation from intended or assigned track of the lowest of twice the required navigation performance or 10 nautical miles.

(6) Перевищення експлуатаційних обмежень, вказаних у керівництві з льотної експлуатації. / Exceedance of aircraft flight manual limitation.

(7) Експлуатація з невірно налаштованим висотоміром. / Operation with incorrect altimeter setting.

(8) Випадки, коли реактивний струмінь або потік повітря від гвинта могли або загрожували ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Jet blast or rotor and prop wash occurrences which have or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(9) Невірне розуміння режиму роботи автоматики або будь-якої іншої інформації з панелей кабіни екіпажу, що могло загрожувати або загрожувало ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Misinterpretation of automation mode or of any flight deck information provided to the flight crew which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

1.5. Інші типи подій / Other types of occurrences

(1) Ненавмисне вивільнення вантажу або будь-якого зовнішнього обладнання. / Unintentional release of cargo or other externally carried equipment.

(2) Втрата ситуаційної обізнаності (включаючи оточення, режими і системи, просторову орієнтацію, орієнтацію в часі). / Loss of situational awareness (including environmental, mode and system awareness, spatial disorientation, and time horizon).

(3) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події, або серйозного інциденту. / Any occurrence where the human performance has directly contributed to or could have contributed to an accident or a serious incident.

2. Технічні події / technical occurrences

2.1. Конструкція і системи / Structure and systems

(1) Втрата будь-якої частини конструкції ПС в польоті. / Loss of any part of the aircraft structure in flight.

(2) Відмова системи. / Loss of a system.

(3) Відмова дублюючої системи. / Loss of redundancy of a system.

(4) Витік будь-якої рідини, що призвів до загрози пожежі чи можливості небезпечного забруднення конструкції ПС, систем або обладнання, чи який загрожував або міг загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Leakage of any fluid which resulted in a fire hazard or possible hazardous contamination of aircraft structure, systems or equipment, or which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(5) Несправність або дефект паливної системи, який мав вплив на подачу та/або розподіл палива. / Fuel system malfunctions or defects, which had an effect on fuel supply and/or distribution.

(6) Несправність або дефект будь-якої системи індикації, що призвів до надання екіпажу хибної інформації. / Malfunction or defect of any indication system when this results in misleading indications to the crew.

(7) Ненормальне функціонування системи керування ПС, таке як асиметрія чи блокування органів керування (наприклад: пристрої керування підйомною силою (закрилки/передкрилки), повітряні гальма (спойлери), засоби керування просторовим положенням (елерони, рулі висоти, руль напряму)). / Abnormal functioning of flight controls such as asymmetric or stuck/jammed flight controls (for example: lift (flaps/slats), drag (spoilers), attitude control (ailerons, elevators, rudder) devices).

2.2. Силові установки (включаючи двигуни, повітряні гвинти та системи несучих гвинтів) та допоміжні силові установки / Propulsion (including engines, propellers and rotor systems) and auxiliary power units (APUs)

(1) Відмова або серйозна поломка будь-якої частини або системи керування силовою установкою, повітряним гвинтом або несучим гвинтом. / Failure or significant malfunction of any part or controlling of a propeller, rotor or powerplant.

(2) Пошкодження або відмова несучого/хвостового гвинта, трансмісії та/або еквівалентних систем. / Damage to or failure of main|tail rotor or transmission and or equivalent systems.

(3) Зрив полум'я, вимкнення будь-якого двигуна в польоті чи допоміжної силової установки, коли вона необхідна (наприклад: польоти збільшеної дальності літаків з двома двигунами (ETOPS), процедури MEL). / Flameout, in-flight shutdown of any engine or APU when required (for example: ETOPS (Extended range Twin engine aircraft Operations), MEL (Minimum Equipment List)).

(4) Перевищення експлуатаційних обмежень двигуна, включаючи перевищення швидкості або неможливість контролю швидкості будь-якого високошвидкісного обертового компонента (наприклад: допоміжна силова установка, установка повітряного запуску, турбохолодильник, повітряна турбіна, повітряний гвинт або несучий гвинт). / Engine operating limitation exceedance, including overspeed or inability to control the speed of any high-speed rotating component (for example: APU, air starter, air cycle machine, air turbine motor, propeller or rotor).

(5) Відмова або поломка будь-якої частини двигуна, силової установки, допоміжної силової установки або трансмісії, що призвело до одного або декількох наслідків: / Failure or malfunction of any part of an engine, powerplant, APU or transmission resulting in any one or more of the following:

(a) система реверсу тяги не виконує керуючі команди; / thrust-reversing system failing to operate as commanded;

(b) відсутня можливість керування потужністю, тягою, обертами; / inability to control power, thrust or rpm (revolutions per minute);

(c) відділення компонентів/уламків. / non-containment of components/debris.

3. Взаємодія зі службами аеронавігації та ОрПР / interaction with air navigation services (ans) and air traffic management (atm)

(1) Небезпечний диспетчерський дозвіл. / Unsafe ATC (Air Traffic Control) clearance.

(2) Тривала втрата зв'язку із органами ОПР або ОрПР. / Prolonged loss of communication with ATS (Air Traffic Service) or ATM Unit.

(3) Суперечливі інструкції від різних диспетчерів ОПР, що потенційно призводять до втрати ешелонування. / Conflicting instructions from different ATS Units potentially leading to a loss of separation.

(4) Некоректна інтерпретація радіоповідомлень, що могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Misinterpretation of radio-communication which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(5) Навмисне відхилення від інструкцій диспетчера УПР, яке могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Intentional deviation from ATC instruction which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

4. Аварійні та інші критичні ситуації / emergencies and other critical situations

(1) Будь-яка подія, що призвела до оголошення аварійного сигналу ("Mayday" або "PAN"). / Any event leading to the declaration of an emergency ("Mayday" or "PAN" call).

(2) Будь-яке горіння, плавлення, дим, чад, іскріння, перегрів, пожежа або вибух. / Any burning, melting, smoke, fumes, arcing, overheating, fire or explosion.

(3) Забруднене повітря в кабіні екіпажу або в пасажирському відсіку, яке могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Contaminated air in the cockpit or in the passenger compartment which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(4) Неможливість застосування льотним або кабінним екіпажем коректних нестандартних або аварійних процедур для подолання аварійної ситуації. / Failure to apply the correct non-normal or emergency procedure by the flight or cabin crew to deal with an emergency.

(5) Використання будь-якого аварійного обладнання чи нестандартних процедур, що впливає на польотні або посадочні характеристики. / Use of any emergency equipment or non-normal procedure affecting in-flight or landing performance.

(6) Відмова будь-якого аварійного або рятувального обладнання чи системи, що могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Failure of any emergency or rescue system or equipment which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(7) Неконтрольований тиск в салоні або кабіні екіпажу. / Uncontrollable cabin pressure.

(8) Критично низький рівень палива, або кількість палива по прибуттю менше необхідного кінцевого резерву палива. / Critically low fuel quantity or fuel quantity at destination below required final reserve fuel.

(9) Будь-який випадок використання екіпажем кисневої системи. / Any use of crew oxygen system by the crew.

(10) Втрата працездатності будь-якого члена льотного або кабінного екіпажу, що призвела до зменшення кількості членів екіпажу нижче сертифікованого мінімального складу екіпажу. / Incapacitation of any member of the flight or cabin crew that results in the reduction below the minimum certified crew complement.

(11) Втома екіпажу, яка впливає або може потенційно вплинути на його здатність безпечно виконувати свої обов'язки. / Crew fatigue impacting or potentially impacting their ability to perform safely their flight duties.

5. Навколишнє середовище та погодні умови / external environment and meteorology

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі (в т. ч. з наземним транспортом) або у повітрі. / A collision or a near collision on the ground or in the air, with another aircraft, terrain or obstacle (Obstacle includes vehicle).

(2) Спрацьовування бортової системи попередження зіткнень ПС у повітрі (ACAS Resolution Advisory). / ACAS RA (Airborne Collision Avoidance System, Resolution Advisory).

(3) Спрацьовування системи попередження зіткнень із земною поверхнею (GPWS, TAWS). / Activation of genuine ground collision system such as GPWS (Ground Proximity Warning System) / TAWS (Terrain Awareness and Warning System) 'warning'.

(4) Зіткнення ПС із представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із птахами. / Wildlife strike including bird strike.

(5) Пошкодження ПС сторонніми об'єктами / уламками (FOD). / Foreign object damage/debris (FOD).

(6) Неочікувано погані умови покриття ЗПС. / Unexpected encounter of poor runway surface conditions.

(7) Потрапляння в турбулентність в супутньому сліді. / Wake-turbulence encounters.

(8) Створення для ПС перешкод, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних засобів. / Interference with the aircraft by firearms, fireworks, flying kites, laser illumination, high powered lights, lasers, Remotely Piloted Aircraft Systems, model aircraft or by similar means.

(9) Ураження ПС блискавкою, що призвело до його пошкодження або втрати чи несправності будь-якої системи ПС. / A lightning strike which resulted in damage to the aircraft or loss or malfunction of any aircraft system.

(10) Потрапляння ПС в зону граду, що призвело до його пошкодження або втрати чи несправності будь-якої системи ПС. / A hail encounter which resulted in damage to the aircraft or loss or malfunction of any aircraft system.

(11) Потрапляння ПС в зону сильної турбулентності або в інші умови, що призвело до травмування будь-якої особи на борту або до необхідності післяпольотної перевірки на пошкодження ПС внаслідок турбулентності. / Severe turbulence encounter or any encounter resulting in injury to occupants or deemed to require a 'turbulence check' of the aircraf.

(12) Потрапляння ПС в зону значного зсуву вітру або в зону грозових явищ, що могло призвести або призвело до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / A significant wind shear or thunderstorm encounter which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(13) Потрапляння ПС в зону обледеніння, що призвело до погіршення керованості, пошкодження ПС, відмови або несправності будь-якої системи ПС. / Icing encounter resulting in handling difficulties, damage to the aircraft or loss or malfunction of any aircraft system.

(14) Потрапляння ПС в хмару вулканічного попелу. / Volcanic ash encounter.

6. Авіаційна безпека / security

(1) Загроза підриву або викрадення ПС. / Bomb threat or hijack.

(2) Складність в контролюванні агресивних, недисциплінованих пасажирів або пасажирів в стані сп'яніння. / Difficulty in controlling intoxicated, violent or unruly passengers.

(3) Виявлення безквиткового пасажира. / Discovery of a stowaway.

II. Події, пов'язані з технічним станом, технічним обслуговуванням і ремонтом ПС / occurrences related to technical conditions, maintenance and repair of the aircraft

1. Виробництво / manufacturing

Вироби, компоненти або обладнання, що виготовлені виробником з відхиленнями від застосовних проектних даних, що може призвести до виникнення потенційно небезпечного стану, як це визначено утримувачем сертифіката типу або схвалення конструкції. / Products, parts or appliances released from the production organisation with deviations from applicable design data that could lead to a potential unsafe condition as identified with the holder of the type-certificate or design approval.

2. Конструкція / design

Будь-яка відмова, несправність, дефект або інша подія, пов'язана з виробом, компонентом або обладнанням, що призвела або могла призвести до виникнення небезпечного стану. / Any failure, malfunction, defect or other occurrence related to a product, part, or appliance which has resulted in or may result in an unsafe condition.

3. Технічне обслуговування та управління підтриманням льотної придатності / maintenance and continuing airworthiness management

(1) Серйозні пошкодження конструкції (наприклад: тріщини, постійна деформація, розшарування, порушення адгезії, обгоряння, надмірне зношення або корозія), виявлені в ході технічного обслуговування ПС чи компоненту. / Serious structural damage (for example: cracks, permanent deformation, delamination, debonding, burning, excessive wear, or corrosion) found during maintenance of the aircraft or component.

(2) Серйозний витік або забруднення рідин (наприклад: гідравлічної рідини, палива, мастила, газу або інших рідин). / Serious leakage or contamination of fluids (for example: hydraulic, fuel, oil, gas or other fluids).

(3) Відмова або несправність будь-якої частини двигуна або силової установки та/або трансмісії, що призвело до одного або декількох з наступних станів: / Failure or malfunction of any part of an engine or powerplant and/or transmission resulting in any one or more of the following:

(a) відділення компонентів/уламків; / non-containment of components/debris;

(b) вихід з ладу конструкції кріплення двигуна. / failure of the engine mount structure.

(4) Пошкодження, відмова або дефект повітряного гвинта, що в польоті можуть призвести до відриву повітряного гвинта або суттєвої частини повітряного гвинта та/або несправності у системі управління кроком повітряного гвинта. / Damage, failure or defect of propeller, which could lead to in-flight separation of the propeller or any major portion of the propeller and/or malfunctions of the propeller control.

(5) Пошкодження, вихід з ладу або дефект головного редуктора/кріплень, які в польоті можуть призвести до роз'єднання елементів несучого гвинта та/або несправності у системі керуванням несучим гвинтом. / Damage, failure or defect of main rotor gearbox/attachment, which could lead to in-flight separation of the rotor assembly and/or malfunctions of the rotor control.

(6) Значна несправність критично важливої для безпеки системи або обладнання, включаючи аварійну систему або обладнання, виявлена при випробуванні під час технічного обслуговування, або непрацездатність цих систем після технічного обслуговування. / Significant malfunction of a safety-critical system or equipment including emergency system or equipment during maintenance testing or failure to activate these systems after maintenance.

(7) Некоректне збирання або установка компонентів ПС, виявлені в ході огляду або випробувань, що не призначалися для такої конкретної мети. / Incorrect assembly or installation of components of the aircraft found during an inspection or test procedure not intended for that specific purpose.

(8) Невірна оцінка серйозного дефекту або серйозної невідповідності процедурам MEL (мінімальний перелік обладнення) і Технічного бортжурналу. / Wrong assessment of a serious defect, or serious non-compliance with MEL and Technical logbook procedures.

(9) Серйозне пошкодження системи електричних дротових з'єднань (EWIS). / Serious damage to Electrical Wiring Interconnection System (EWIS).

(10) Будь-який дефект критичної частини з обмеженим ресурсом/строком служби, що призводить до її псування до закінчення призначеного ресурсу/строку служби. / Any defect in a life-controlled critical part causing retirement before completion of its full life.

(11) Використання виробів, компонентів або матеріалів невідомого, сумнівного походження, або використання непридатних критично важливих компонентів. / The use of products, components or materials, from unknown, suspect origin, or unserviceable critical components.

(12) Помилкові, неправильні або недостатні дані з технічного обслуговування або процедури, що можуть призвести до істотних помилок у технічному обслуговуванні, включаючи мовленнєві проблеми. / Misleading, incorrect or insufficient applicable maintenance data or procedures that could lead to significant maintenance errors, including language issue.

(13) Неналежний контроль або застосування обмежень з технічного обслуговування ПС або планового технічного обслуговування. / Incorrect control or application of aircraft maintenance limitations or scheduled maintenance.

(14) Допуск ПС до експлуатації після проведення технічного обслуговування у разі виявлення невідповідності, що може загрожувати безпеці польотів. / Releasing an aircraft to service from maintenance in case of any non-compliance which endangers the flight safety.

(15) Серйозне пошкодження, заподіяне ПС під час технічного обслуговування з причини некоректного технічного обслуговування або використання невідповідного або непридатного наземного обладнання, і що вимагає додаткових робіт з обслуговування ПС. / Serious damage caused to an aircraft during maintenance activities due to incorrect maintenance or use of inappropriate or unserviceable ground support equipment that requires additional maintenance actions.

(16) Виявлення обгорання, оплавлення, задимлення, виникнення електричної дуги, загорання або пожежі. / Identified burning, melting, smoke, arcing, overheating or fire occurrences.

(17) Будь-яка подія, під час якої діяльність або стан персоналу, включаючи рівень втоми, безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події чи серйозного інциденту. / Any occurrence where the human performance, including fatigue of personnel, has directly contributed to or could have contributed to an accident or a serious incident.

(18) Значна несправність, проблеми, пов'язані з надійністю, або повторювані проблеми з якістю запису, що впливають на роботу системи бортових самописців (таких як: система автоматичної реєстрації параметрів польоту, система реєстрації передачі даних або система бортового мовного самописця), або відсутність інформації, необхідної для забезпечення функціонування системи бортових самописців. / Significant malfunction, reliability issue, or recurrent recording quality issue affecting a flight recorder system (such as a flight data recorder system, a data link recording system or a cockpit voice recorder system) or lack of information needed to ensure the serviceability of a flight recorder system.

III. Зарезервовано

IV. Події, пов'язані з експлуатацією аеродромів та наземним обслуговуванням ПС / occurrences related to aerodromes and ground services

1. Управління безпекою польотів на аеродромі / safety management of an aerodrome

1.1. Події, пов'язані з експлуатацією ПС і наявністю перешкод / Aircraft and obstacle-related occurrences

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі. / A collision or near collision, on the ground or in the air, between an aircraft and another aircraft, terrain or obstacle.

(2) Зіткнення з представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із птахами. / Wildlife strike including bird strike.

(3) Викочування/виїзд за межі РД або ЗПС. / Taxiway or runway excursion.

(4) Факт або потенційна можливість несанкціонованої присутності ПС, машин, механізмів або людей на РД або ЗПС. / Actual or potential taxiway or runway incursion.

(5) Несанкціонована присутність у зоні фінального етапу заходження на посадку та зльоту (FATO). / Final Approach and Take-off Area (FATO) incursion or excursion.

(6) Неможливість ПС або іншого транспорту виконати диспетчерський дозвіл, інструкцію або обмеження під час знаходження ПС в зоні руху аеродрому (наприклад: неправильна ЗПС, РД або обмежена частина аеродрому). / Aircraft or vehicle failure to follow clearance, instruction or restriction while operating on the movement area of an aerodrome (for example: wrong runway, taxiway or restricted part of an aerodrome).

(7) Присутність стороннього об'єкта в зоні руху аеродрому, що загрожувала або могла загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Foreign object on the aerodrome movement area which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(8) Наявність на аеродромі або в безпосередній близькості від нього перешкод, що не опубліковані в AIP (збірнику аеронавігаційної інформації) або в повідомленні NOTAM (повідомлення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів), та/або без належного маркування або підсвічування. / Presence of obstacles on the aerodrome or in the vicinity of the aerodrome which are not published in the AIP (Aeronautical Information Publication) or by NOTAM (Notice to Airmen) and/or that are not marked or lighted properly.

(9) Поява в зоні руління, буксирування або руління заднім ходом перешкоди у вигляді транспортного засобу, обладнання або людини. / Push-back, power-back or taxi interference by vehicle, equipment or person.

(10) Пасажири або сторонні особи на пероні без нагляду. / Passengers or unauthorised person left unsupervised on apron.

(11) Вражаюча дія реактивного струменя, потоку від несучого гвинта або супутнього струменя повітряного гвинта. / Jet blast, rotor down wash or propeller blast effect.

(12) Оголошення аварійного сигналу ("Mayday" або "PAN"). / Declaration of an emergency ("Mayday" or "PAN" call).

1.2. Погіршення якості або повне припинення обслуговування та виконання функцій / Degradation or total loss of services or functions

(1) Втрата або відмова зв'язку між: / Loss or failure of communication between:

(a) аеродромом, транспортним засобом або аеродромним технічним персоналом та органом ОПР або пунктом перонної служби; / aerodrome, vehicle or other ground personnel and air traffic services unit or apron management service unit;

(b) пунктом перонної служби та ПС, транспортним засобом або органом ОПР. / apron management service unit and aircraft, vehicle or air traffic services unit.

(2) Значний збій, несправність або дефект аеродромного обладнання або системи, що призвів або міг призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Significant failure, malfunction or defect of aerodrome equipment or system which has or could have endangered the aircraft or its occupants.

(3) Значні порушення освітлення, розмітки, маркування або розміщення знаків на аеродромі. / Significant deficiencies in aerodrome lighting, marking or signs.

(4) Відмова системи аварійного сповіщення на аеродромі. / Failure of the aerodrome emergency alerting system.

(5) Відсутність аварійно-рятувальних та протипожежних служб, передбачених діючими правилами. / Rescue and firefighting services not available according to applicable requirements.

1.3. Інші події / Other occurrences

(1) Пожежа, дим, вибух у будівлях або приміщеннях аеродрому, його околицях або в обладнанні, що призвело або могло призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Fire, smoke, explosions in aerodrome facilities, vicinities and equipment which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(2) Події, пов'язані з забезпеченням авіаційної безпеки на аеродромі (наприклад: незаконне проникнення на територію, саботаж, загроза вибуху бомби). / Aerodrome security related occurrences (for example: unlawful entry, sabotage, bomb threat).

(3) Відсутність сповіщення про значну зміну експлуатаційних умов аеродрому, що загрожувало або могло загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Absence of reporting of a significant change in aerodrome operating conditions which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(4) Некоректна, неадекватна або відсутня обробка для запобігання обледеніння або з видалення льоду. / Missing, incorrect or inadequate de-icing/anti-icing treatment.

(5) Значний розлив палива під час заправки. / Significant spillage during fuelling operations.

(6) Заправка забрудненого або невідповідного палива або інших основних рідин (кисень, азот, мастило, вода). / Loading of contaminated or incorrect type of fuel or other essential fluids (including oxygen, nitrogen, oil and potable water).

(7) Нездатність забезпечити задовільний стан поверхні ЗПС. / Failure to handle poor runway surface conditions.

(8) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події або серйозного інциденту. / Any occurrence where the human performance has directly contributed to or could have contributed to an accident or a serious incident.

2. Наземне обслуговування ПС / ground handling of an aircraft

2.1. Події, пов'язані з обслуговуванням ПС на аеродромі / Aircraft- and aerodrome-related occurrences

(1) Зіткнення або небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі. / A collision or near collision, on the ground or in the air, between an aircraft and another aircraft, terrain or obstacle.

(2) Несанкціоноване зайняття ЗПС або РД. / Runway or taxiway incursion.

(3) Викочування/виїзд за межі ЗПС або РД. / Runway or taxiway excursion.

(4) Значне забруднення конструкції, систем або обладнання ПС, викликане перевезеним багажем, вантажем або поштою. / Significant contamination of aircraft structure, systems and equipment arising from the carriage of baggage, mail or cargo.

(5) Поява в зоні руління, буксировки або руління заднім ходом перешкоди в вигляді транспортного засобу, обладнання або людини. / Push-back, power-back or taxi interference by vehicle, equipment or person.

(6) Поява стороннього об'єкта в зоні руху ПС аеродрому, що загрожувало або могло загрожувати ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Foreign object on the aerodrome movement area which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(7) Пасажири або сторонні особи на пероні без нагляду. / Passengers or unauthorised person left unsupervised on apron.

(8) Пожежа, дим, вибух у будівлях або приміщеннях аеродрому, його околицях або в обладнанні, що призвело або могло призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Fire, smoke, explosions in aerodrome facilities, vicinities and equipment which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(9) Події, пов'язані із забезпеченням авіаційної безпеки на аеродромі (наприклад: незаконне проникнення на територію, саботаж, загроза вибуху бомби). / Aerodrome security-related occurrences (for example: unlawful entry, sabotage, bomb threat).

2.2. Погіршення якості роботи або повна відмова служби або функції / Degradation or total loss of services or functions

(1) Втрата або відмова зв'язку з ПС, транспортним засобом, органом ОПР або пунктом перонної служби. / Loss or failure of communication with aircraft, vehicle, air traffic services unit or apron management service unit.

(2) Значний збій, несправність або дефект аеродромного обладнання або системи, що поставило або могло поставити під загрозу ПС або осіб, які знаходяться на борту. / Significant failure, malfunction or defect of aerodrome equipment or system which has or could have endangered the aircraft or its occupants.

(3) Значні порушення освітлення, розмітки, маркування або розміщення знаків на аеродромі. / Significant deficiencies in aerodrome lighting, marking or signs.

2.3. Особливі події, пов'язані з наземним обслуговуванням ПС / Ground handling specific occurrences

(1) Неналежна організація посадки / висадки пасажирів, завантаження багажу, вантажу або пошти, що може суттєво впливати на масу або центрування ПС (включаючи помилки в розрахунках зведеної завантажувальної відомості). / Incorrect handling or loading of passengers, baggage, mail or cargo, likely to have a significant effect on aircraft mass and/or balance (including significant errors in loadsheet calculations).

(2) Від'їзд обладнання для посадки/висадки, що загрожував особам на борту ПС. / Boarding equipment removed leading to endangerment of aircraft occupants.

(3) Неналежне завантаження або закріплення багажу, вантажу або пошти, що здатне загрожувати ПС, його обладнанню або особам на борту, або створювати перешкоди при екстреній евакуації. / Incorrect stowage or securing of baggage, mail or cargo likely in any way to endanger the aircraft, its equipment or occupants or to impede emergency evacuation.

(4) Транспортування, спроба транспортування або обробка небезпечного вантажу, що призвела або могла призвести до загрози безпеці експлуатації ПС або до виникнення небезпечного стану (наприклад: інцидент або подія з небезпечним вантажем згідно з визначенням в Технічних інструкціях ICAO Doc 9284). / Transport, attempted transport or handling of dangerous goods which resulted or could have resulted in the safety of the operation being endangered or led to an unsafe condition (for example: dangerous goods incident or accident as defined in the ICAO Technical Instructions).

(5) Невідповідність за результатами звірки даних багажу і пасажирів. / Non-compliance on baggage or passenger reconciliation.

(6) Невиконання необхідних процедур наземного обслуговування, особливо в частині процедури з видалення льоду, заправки паливом та завантаження, включаючи некоректне розташування або прибирання обладнання. / Non-compliance with required aircraft ground handling and servicing procedures, especially in de-icing, refuelling or loading procedures, including incorrect positioning or removal of equipment.

(7) Значний розлив під час заправки паливом. / Significant spillage during fuelling operations.

(8) Заправка некоректної кількості палива, що може суттєво впливати на ресурс, льотні характеристики, центрування або конструктивну міцність ПС. / Loading of incorrect fuel quantities likely to have a significant effect on aircraft endurance, performance, balance or structural strength.

(9) Заправка забрудненого або невідповідного палива або інших основних рідин (враховуючи кисень, азот, мастило, воду). / Loading of contaminated or incorrect type of fuel or other essential fluids (including oxygen, nitrogen, oil and potable water).

(10) Поломка, несправність або дефект наземного обладнання, яке використовується для наземного обслуговування ПС, що призвело або могло призвести до пошкодження ПС (наприклад: буксирувальне водило або установка повітряного запуску). / Failure, malfunction or defect of ground equipment used for ground handling, resulting into damage or potential damage to the aircraft (for example: tow bar or GPU (Ground Power Unit)).

(11) Невиконання, порушення технології, або невідповідність обробки для запобігання обледеніння або з видалення льоду. / Missing, incorrect or inadequate de-icing/anti-icing treatment.

(12) Пошкодження ПС обладнанням наземного обслуговування або транспортними засобами, включаючи пошкодження, про які раніше не заявляли. / Damage to aircraft by ground handling equipment or vehicles including previously unreported damage.

(13) Будь-яка ситуація, коли стан або діяльність людини безпосередньо сприяли або могли сприяти виникненню авіаційної події або серйозного інциденту. / Any occurrence where the human performance has directly contributed to or could have contributed to an accident or a serious incident.

V. Події, пов'язані з експлуатацією ПС іншої ніж складної конструкції, включаючи планери та літальні апарати легші за повітря / occurrences related to aircraft other than complex motor-powered aircraft, including sailplanes and lighter-than-air vehicles

1. ПС іншої ніж складної конструкції за виключенням планерів та літальних апаратів легших за повітря / aircraft other than complex motor-powered aircraft excluding sailplanes and lighter-than-air vehicles

1.1. Льотна експлуатація / Air operations

(1) Ненавмисна втрата керування. / Unintentional loss of control.

(2) Посадка за межами призначеної зони посадки. / Landing outside of intended landing area.

(3) Неможливість забезпечити або помилка при забезпеченні характеристик ПС, потрібних для виконання зльоту, набору висоти або посадки, які очікуються для нормальних умов. / Inability or failure to achieve required aircraft performance expected in normal conditions during take-off, climb or landing.

(4) Несанкціонована присутність ПС, машин, механізмів або людей на ЗПС. / Runway incursion.

(5) Викочування/виїзд за межі ЗПС. / Runway excursion.

(6) Будь-який політ виконаний ПС, яке не було льотно придатним, або передпольотна підготовка якого не була закінчена, що призвело або могло призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Any flight which has been performed with an aircraft which was not airworthy, or for which flight preparation was not completed, which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(7) Ненавмисне потрапляння в область ІМС (умови польотів за приладами) ПС, що не сертифіковано по IFR (правилам польотів за приладами), або пілоту, не кваліфікованого для IFR, що призвело або могло призвести до загрози ПС, особам, які знаходяться на борту, або будь-яким іншим особам. / Unintended flight into IMC (Instrument Meteorological Conditions) conditions of aircraft not IFR (Instrument flight rules) certified, or a pilot not qualified for IFR, which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(8) Ненавмисне вивільнення вантажу. / Unintentional release of cargo.

1.2. Технічні події / Technical occurrences

(1) Аномально сильна вібрація (наприклад: вібрація повітряного гвинта, флаттер елерону або руля висоти). / Abnormal severe vibration (for example: aileron or elevator 'flutter', or of propeller).

(2) Будь-яка з систем керування польотом функціонує невірно або роз'єднана. / Any flight control not functioning correctly or disconnected.

(3) Пошкодження або суттєве зношення конструкції ПС. / A failure or substantial deterioration of the aircraft structure.

(4) Втрата будь-якої частини конструкції або конструктивного елементу ПС в польоті. / A loss of any part of the aircraft structure or installation in flight.

(5) Несправність двигуна, несучого гвинта, повітряного гвинта, паливної системи або інших критичних систем. / A failure of an engine, rotor, propeller, fuel system or other essential system.

(6) Витік будь-якої рідини, що призвів до небезпеки пожежі, можливості небезпечного забруднення конструкції, систем або обладнання ПС або до виникнення загрози для осіб, які знаходяться на борту. / Leakage of any fluid which resulted in a fire hazard or possible hazardous contamination of aircraft structure, systems or equipment, or risk to occupants.

1.3. Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації та ОрПР / Interaction with air navigation services and air traffic management

(1) Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації (наприклад: некоректне обслуговування, суперечливі повідомлення або відхилення від параметрів диспетчерського дозволу), що призвело або могло призвести до загрози для ПС, осіб, які знаходяться на борту, або будь-яких інших осіб. / Interaction with air navigation services (for example: incorrect services provided, conflicting communications or deviation from clearance) which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

(2) Порушення порядку використання повітряного простору. / Airspace infringement.

1.4. Аварійні та інші критичні ситуації / Emergencies and other critical situations

(1) Будь-яка подія, що призвела до оголошення аварійного сигналу. / Any occurrence leading to an emergency call.

(2) Пожежа, вибух, дим, токсичні гази або токсична пара на борту ПС. / Fire, explosion, smoke, toxic gases or toxic fumes in the aircraft.

(3) Втрата працездатності пілота, що призвела до його неспроможності виконувати будь-які обов'язки. / Incapacitation of the pilot leading to inability to perform any duty.

1.5. Фактори зовнішнього середовища та метеорологія / External environment and meteorology

(1) Зіткнення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі. / A collision on the ground or in the air, with another aircraft, terrain or obstacle.

(2) Небезпечне зближення ПС із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі, або у повітрі, що потребує невідкладного маневру відхилення для уникнення зіткнення. / A near collision, on the ground or in the air, with another aircraft, terrain or obstacle requiring an emergency avoidance manoeuvre to avoid a collision.

(3) Зіткнення з представниками дикої природи, в тому числі зіткнення із птахами, що призвело до пошкодження ПС або втрати чи несправності будь-якої з його критичних систем. / Wildlife strike including bird strike which resulted in damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential service.

(4) Створення для ПС перешкод, пов'язаних із використанням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних засобів. / Interference with the aircraft by firearms, fireworks, flying kites, laser illumination, high powered lights lasers, Remotely Piloted Aircraft Systems, model aircraft or by similar means.

(5) Удар блискавки, який призвів до пошкодження ПС або втрати його функцій. / A lightning strike resulting in damage to or loss of functions of the aircraft.

(6) Потрапляння в зону сильної турбулентності, що призвело до травмування осіб, які перебувають на борту ПС, або до необхідності післяпольотної перевірки на пошкодження ПС внаслідок турбулентності. / Severe turbulence encounter which resulted in injury to aircraft occupants or in the need for a post-flight turbulence damage check of the aircraft.

(7) Обледеніння, в тому числі обмерзання карбюратора, яке поставило або могло поставити під загрозу ПС, осіб, які перебувають на борту, або інших осіб. / Icing including carburettor icing which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.

2. Планери / sailplanes (gliders)

2.1. Льотна експлуатація / Air operations

(1) Ненавмисна втрата керування. / Unintentional loss of control.

(2) Події, коли пілот планеру не зміг від'єднати трос лебідки або трос буксирування літака, і був вимушений виконати для цього аварійну процедуру. / An occurrence where the sailplane pilot was unable to release either the winch cable or the aerotow rope and had to do so using emergency procedures.

(3) Будь-який випадок від'єднання троса лебідки або троса буксирування, якщо це призвело або могло призвести до загрози планеру, особам на борту або будь-яким іншим особам. / Any release of the winch cable or the aerotow rope if the release has or could have endangered the sailplane, its occupants or any other person.

(4) У випадку мотопланера, відмова двигуна під час зльоту. / In the case of a powered sailplane, an engine failure during take-off.

(5) Будь-який політ, виконаний планером, який не був льотно придатним, або передпольотна підготовка якого не була закінчена, що призвело, або могло призвести до загрози планеру, особам на борту або будь-яким іншим особам. / Any flight which has been performed with a sailplane which was not airworthy, or for which an incomplete flight preparation has or could have endangered the sailplane, its occupants or any other person.

2.2. Технічні події / Technical occurrences

(1) Аномально сильна вібрація (наприклад: вібрація повітряного гвинта, флаттер елерону або руля висоти). / Abnormal severe vibration (for example: aileron or elevator 'flutter', or of propeller).

(2) Будь-яка з систем управління польотом функціонує некоректно або від'єднана. / Any flight control not functioning correctly or disconnected.

(3) Пошкодження або суттєве зношення конструкції планера. / A failure or substantial deterioration of the sailplane structure.

(4) Втрата будь-якої частини конструкції або конструктивного елементу планера в польоті. / A loss of any part of the sailplane structure or installation in flight.

2.3. Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації та ОрПР / Interaction with air navigation services and air traffic management

(1) Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації (наприклад: некоректне надання послуг, суперечливі повідомлення або відхилення від параметрів диспетчерського дозволу), що призвело або могло призвести до загрози планеру, особам на борту, або будь-яким іншим особам. / Interaction with air navigation services (for example: incorrect services provided, conflicting communications or deviation from clearance) which has or could have endangered the sailplane, its occupants or any other person.

(2) Порушення порядку використання повітряного простору. / Airspace infringements.

2.4. Аварійні та інші критичні ситуації / Emergencies and other critical situations

(1) Будь-яка подія, що призвела до оголошення аварійного сигналу. / Any occurrence leading to an emergency call.

(2) Ситуація, коли відсутні вільні зони для безпечної посадки. / Any situation where no safe landing area remains available.

(3) Пожежа, вибух, дим, токсичні гази або токсична пара на борту планера. / Fire, explosion, smoke, or toxic gases or fumes in the sailplane.

(4) Втрата працездатності пілота, що призвела до його неспроможності виконувати будь-які обов'язки. / Incapacitation of the pilot leading to inability to perform any duty.

2.5. Фактори зовнішнього середовища та метеорологія / External environment and meteorology

(1) Зіткнення планера із земною поверхнею, іншим ПС або перешкодою на землі або в повітрі. / A collision on the ground or in the air, with an aircraft, terrain or obstacle.

(2) Небезпечне зближення планера із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі, що потребує невідкладного маневру відхилення для уникнення зіткнення. / A near collision, on the ground or in the air, with an aircraft, terrain or obstacle requiring an emergency avoidance manoeuvre to avoid a collision.

(3) Створення планеру перешкод, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, авіамоделей або аналогічних засобів. / Interference with the sailplane by firearms, fireworks, flying kites, laser illumination, high powered lights lasers, Remotely Piloted Aircraft Systems, model aircraft or by similar means.

(4) Удар блискавки, який призвів до пошкодження планера. / A lightning strike resulting in damage to the sailplane.

3. Літальні апарати легші за повітря (аеростати та дирижаблі) / lighter-than-air vehicles (balloons and airships)

3.1. Льотна експлуатація / Air operations

(1) Будь-який політ виконаний літальним апаратом, що не був льотно придатним, або передпольотна підготовка якого не була закінчена, що призвело, або могло призвести до загрози літальному апарату, особам, які знаходяться у літальному апараті, або будь-яким іншим особам. / Any flight which has been performed with a lighter-than-air vehicle which was not airworthy, or for which an incomplete flight preparation has or could have endangered the lighter-than-air vehicle, its occupants or any other person.

(2) Ненавмисне повне загасання пальника. / Unintended permanent extinction of the pilot light.

3.2. Технічні події / Technical occurrences

(1) Несправність будь-якого з наступних компонентів і елементів управління: забірної трубки паливного балона, поліспасту оболонки, фала управління, прив'язного каната, протікання ущільнювача клапана на пальнику, протікання ущільнювача клапана на паливному балоні, несправність карабіна, пошкодження паливного трубопроводу, клапана підйомного газу, оболонки або баллонета, несправність вентилятора, клапана скидання тиску (для газового аеростата), лебідки (для прив'язаних газових аеростатів). / Failure of any of the following parts or controls: dip tube on fuel cylinder, envelope pulley, control line, tether rope, valve seal leak on burner, valve seal leak on fuel cylinder, carabiner, damage to fuel line, lifting gas valve, envelope or ballonet, blower, pressure relief valve (gas balloon), winch (tethered gas balloons).

(2) Значний витік або втрата підйомного газу (наприклад: газопроникність, неприлягання клапанів підйомного газу). / Significant leakage or loss of lifting gas (for example: porosity, unseated lifting gas valves).

3.3. Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації та ОрПР / Interaction with air navigation services and air traffic management

(1) Взаємодія зі службами аеронавігаційної інформації (наприклад: некоректне обслуговування, суперечливі повідомлення або відхилення від параметрів диспетчерського дозволу), що призвело або могло призвести до загрози літальному апарату, особам, які знаходяться у літальному апараті, або будь-яким іншим особам. / Interaction with air navigation services (for example: incorrect services provided, conflicting communications or deviation from clearance) which has or could have endangered the lighter-than-air vehicle, its occupants or any other person.

(2) Порушення порядку використання повітряного простору. / Airspace infringement.

3.4. Аварійні та інші критичні ситуації / Emergencies and other critical situations

(1) Будь-яка подія, що призвела до оголошення аварійного сигналу. / Any occurrence leading to an emergency call.

(2) Пожежа, вибух, дим, токсичні гази або токсична пара у літальному апараті (не передбачені нормальною роботою пальника). / Fire, explosion, smoke or toxic fumes in the lighter-than-air vehicle (beyond the normal operation of the burner).

(3) Випадіння з кошика або гондоли осіб, які перебували у літальному апараті. / Lighter-than-air vehicle's occupants ejected from basket or gondola.

(4) Втрата працездатності пілота, яка призвела до його неспроможності виконувати будь-які обов'язки. / Incapacitation of the pilot leading to inability to perform any duty.

(5) Ненавмисний підйом або волочіння наземного екіпажу, що призвело до травмування або смерті будь-якої особи. / Unintended lift or drag of ground crew, leading to fatality or injury of a person.

3.5. Фактори зовнішнього середовища та метеорологія / External environment and meteorology

(1) Зіткнення або небезпечне зближення літального апарату із земною поверхнею, з іншим ПС або перешкодою на землі або у повітрі, що поставило або могло поставити під загрозу літальний апарат, осіб, які перебувають у літальному апараті, або будь-яких інших осіб. / A collision or near collision on the ground or in the air, with an aircraft, terrain or obstacle (1) which has or could have endangered the lighter-than-air vehicle, its occupants or any other person.

(2) Створення для літального апарату перешкод, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї, феєрверків, літаючих зміїв, лазерного випромінювання, ліхтарів високої потужності, лазерів, безпілотних авіаційних систем, моделей ПС та аналогічних засобів. / Interference with the lighter-than-air vehicle by firearms, fireworks, flying kites, laser illumination, high powered lights lasers, Remotely Piloted Aircraft Systems, model aircraft or by similar means.

(3) Попадання в область несприятливих погодних умов, що поставило або могло поставити під загрозу літальний апарат, осіб, які перебувають у літальному апараті, або будь-яких інших осіб. / Unexpected encounter of adverse weather conditions which has or could have endangered the lighter-than-air vehicle, its occupants or any other person.

Начальник відділу -

державний інспектор

з авіаційного нагляду

за льотною експлуатацією

відділу управління ризиками

В. Бабенко

Додаток 2

до Авіаційних правил України

"Порядок сповіщення про події в галузі

цивільної авіації, розгляду отриманої

інформації, її аналізу та вжиття

відповідних заходів"

(пункт 1 розділу VI)

ОБСЯГ ІНФОРМАЦІЇ,

що має містити сповіщення про подію

Обсяг інформації про події, які підлягають обов'язковому сповіщенню повинен містити наступну інформацію, але може не обмежуватись нею:

I. Загальні обов'язкові поля

(1) Суб'єкт авіаційної діяльності;

(2) Статус події;

(3) Коли:

час та дата UTC;

(4) Де:

держава/регіон події;

місце події;

(5) Класифікація:

клас події;

категорія події;

(6) Опис події;

(7) Типи негативних факторів;

(8) Класифікація ризику;

II. Спеціальні обов'язкові поля

2.1. Поля даних щодо ПС

(1) Ідентифікація ПС:

країна-реєстрації;

марка/модель/серія;

серійний номер ПС;

реєстраційний знак ПС;

позивний;

(2) Експлуатація ПС:

експлуатант;

вид польотів;

(3) Опис ПС:

категорія ПС;

тип силової установки;

масова група;

(4) Історія польоту:

останній пункт відправлення;

плановий пункт призначення;

фаза польоту;

(5) Погода:

істотні погодні умови.

2.2. Зарезервовано

2.3. Поля даних стосовно аеродромів

(1) Назва аеродрому і індекс місцезнаходження ICAO (прийнятий в ICAO чотирьох літерний індекс місцезнаходження);

(2) Розташування аеродрому;

2.4. Поля даних щодо пошкодження ПС або травмування осіб

(1) Серйозність:

найбільша шкода;

рівень травмування;

(2) Травми осіб:

кількість травм на землі (смертельних, серйозних, незначних);

кількість травм на борту ПС (смертельних, серйозних, незначних).

Начальник відділу -

державний інспектор

з авіаційного нагляду

за льотною експлуатацією

відділу управління ризиками

В. Бабенко

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 27.12.2019 № 1817 "Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів"". Державіаслужба України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 27.12.2019 № 1817 "Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів"". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -