Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Розділ C - СЕРТИФІКАЦІЯ, НАГЛЯД ТА ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ(ATM/ANS.AR.C)

Інформація актуальна на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ATM/ANS.AR.C.001 Моніторинг показників ефективності забезпечення безпеки польотів

(a) Уповноважений орган проводить моніторинг та оцінює показники ефективності забезпечення безпеки польотів провайдерів.

(b) Уповноважений орган використовує результати моніторингу показників ефективності забезпечення безпеки польотів, зокрема з метою реалізації нагляду, що заснований на ризиках.

ATM/ANS.AR.C.005 Сертифікація та верифікація дотримання провайдерами вимог

(a) Відповідно до підпункту (a) (1) параграфу ATM/ANS.AR.B.001 цього додатка уповноважений орган організовує процес верифікації:

(1) відповідності провайдерів вимогам додатків 3-14 до цих Авіаційних правил та умовам, що зазначені у сертифікаті (умовах до сертифіката) до видачі сертифіката провайдеру.

Сертифікат видається відповідно до доповнення 1 до цього додатка;

(2) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(3) постійної відповідності встановленим вимогам провайдерів, що знаходяться під його наглядом;

(4) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ;

(5) виконання директив з безпеки польотів, заходів з усунення недоліків та примусових заходів.

(b) Процес, зазначений у пункті (a) цього параграфу, має:

(1) бути задокументований у процедурах;

(2) супроводжуватись документацією, яка визначає дії персоналу уповноваженого органу для виконання функцій з сертифікації, нагляду та примусових заходів ;

(3) передбачати надання відповідним суб’єктам авіаційної діяльності результатів сертифікації, нагляду та застосування примусових заходів;

(4) засновуватися на аудитах, оцінках та інспектуваннях суб’єктів авіаційної діяльності;

(5) стосовно сертифікованих провайдерів забезпечувати уповноважений орган необхідними доказами для виконання подальших дій, включаючи призупинення, анулювання сертифіката або часткове обмеження умов до сертифіката, а також застосування фінансових санкцій при недотриманні провайдерами вимог;

(6) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

ATM/ANS.AR.C.010 Нагляд

(a) Уповноважений орган проводить аудити, інспектування провайдерів відповідно до розділу V цих Авіаційних правил.

(b) Аудити, інспектування, зазначені у пункті (a) цього параграфу:

(1) надають уповноваженому органу можливість отримати докази відповідності провайдерів вимогам та докази дотримання провайдерами документації системи управління (системи управління безпекою польотів), керівництв, операційних документів, умов надання послуг, сертифіката;

(2) є незалежні від внутрішніх аудитів, що здійснюються провайдером;

(3) забезпечують можливість перевірки виконання провайдерами документації системи управління (системи управління безпекою польотів), керівництв, операційних документів, умов надання послуг, сертифіката, внутрішніх процесів та процедур, а також функцій та послуг, що надаються;

(4) визначають:

(i) чи відповідають документація системи управління (системи управління безпекою польотів), керівництва, умови надання послуг, сертифікату та встановленим вимогам;

(ii) чи відповідають дії, які виконує провайдер, документації системи управління (системи управління безпекою польотів), керівництвам, умовам надання послуг, сертифікату, та встановленим вимогам;

(iii) чи відповідають результати виконаних дій документації системи управління (системи управління безпекою польотів), керівництвам, умовам надання послуг, сертифікату.

(c) Уповноважений орган на основі отриманих доказів контролює постійне дотримання провайдерами вимог цих Авіаційних правил та інших нормативно-правових актів в галузі цивільної авіації.

ATM/ANS.AR.C.015 Програма нагляду

(a) Уповноважений орган розробляє та щорічно оновлює програму нагляду з урахуванням специфіки діяльності провайдерів, складності їх діяльності, результатів попередніх сертифікаційних та/або наглядових заходів.

Програма нагляду також базується на оцінці асоційованих ризиків, пов’язаних з діяльністю провайдерів. Програма нагляду включає аудити, які:

(1) охоплюють всі напрямки, які можуть негативно впливати на безпеку польотів, з акцентом на ті напрямки, де були виявлені недоліки;

(2) охоплюють всіх провайдерів, за якими уповноважений орган здійснює нагляд;

(3) охоплюють перевірку методів, що впроваджені провайдерами, для підтвердження компетентності їх персоналу;

(4) забезпечують їх проведення у спосіб, що відповідає рівню ризику, який виникає в результаті операційної діяльності провайдера та надання провайдером послуг;

(5) забезпечують, щоб цикл планування наглядових заходів для провайдерів не перевищував 24 місяці.

Цикл планування нагляду може бути скорочений, якщо є докази того, що показники ефективності забезпечення безпеки польотів знизилися.

Для провайдера цикл планування наглядових заходів може бути збільшений до 36 місяців, якщо уповноважений орган встановив, що протягом попередніх 24 місяців:

(i) провайдер продемонстрував свою спроможність виявляти небезпеки та управління асоційованими з цим ризиками;

(ii) провайдер постійно демонструє відповідність вимогам управління змінами відповідно до параграфів ATM/ANS.OR.A.040 та ATM/ANS.OR.A.045 додатка 3 до цих Авіаційних правил;

(iii) у провайдера не було ідентифікованого жодного недоліку рівня 1;

(iv) усі заходи з усунення недоліків були виконані протягом погодженого або продовженого уповноваженим органом періоду часу, як визначено у параграфі ATM/ANS.AR.C.050 цього додатка.

Цикл планування наглядових заходів подовжується не більше ніж до 48 місяців, якщо додатково до зазначених у цьому підпункті вимог, провайдер розробив та узгодив з уповноваженим органом ефективну систему постійного звітування уповноваженому органу про моніторинг ефективності забезпечення безпеки польотів та постійну відповідність провайдера нормативним вимогам;

(6) забезпечують перевірку впровадження заходів з усунення недоліків;

(7) передбачають консультації з провайдерами та їх відповідне інформування;

(8) визначають передбачуваний інтервал аудитів різних об’єктів (підрозділів) провайдера, якщо вони є.

(b) Уповноважений орган у разі необхідності може змінити цілі та обсяг попередньо запланованих аудитів, у тому числі щодо оцінки документації та додаткових аудитів.

(c) Уповноважений орган має вирішувати, які механізми, елементи, послуги, функції, місця та види діяльності перевіряються протягом встановленого строку.

(d) Спостереження та недоліки за результатами аудиту, видані відповідно до параграфу ATM/ANS.AR.C.050 цього додатка, мають бути задокументовані.

Недоліки підкріплюються доказами, отриманими за результатами перевірки виконання застосованих вимог, а також документації системи управління (системи управління безпекою польотів), керівництв, операційних документів, умов надання послуг, сертифікату щодо яких проводився аудит.

(e) Звіт за результатами аудиту, інспектування включаючи деталі недоліків та спостережень, складається та направляється відповідному провайдеру та є предметом обговорення виключно між уповноваженим органом та провайдером, що перевірявся. Інформація про недоліки та спостереження не підлягає оприлюдненню.

ATM/ANS.AR.C.020 Видача сертифікатів

(a) Відповідно до процесу, встановленого в пункті (a) параграфу ATM/ANS.AR.C.005 цього додатка, після отримання від провайдера заявки на видачу сертифіката, уповноважений орган проводить верифікацію відповідності провайдера встановленим вимогам цих Авіаційних правил та інших нормативно-правових актів в галузі цивільної авіації.

(b) Уповноважений орган може проводити аудити, інспектування або оцінки, якщо вони необхідні для видачі сертифіката (внесення змін до сертифіката).

(c) Сертифікат видається на необмежений строк. Умови надання послуг/функцій провайдером зазначаються у сертифікаті (умовах до сертифіката).

(d) Сертифікат не видається провайдеру в разі наявності не усунутих недоліків рівня 1. У випадках, коли недоліки не відносяться до рівня 1, провайдер має оцінити та розробити заходи з їх усунення. План усунення недоліків погоджується уповноваженим органом до видачі сертифіката. Заходи, зазначені в плані усунення недоліків, є обов’язковими для виконання провайдерами у терміни, визначені планом усунення недоліків.

ATM/ANS.AR.C.025 Зміни

(a) Після отримання повідомлення про зміну відповідно до параграфу ATM/ANS.OR.A.045 додатка 3 до цих Авіаційних правил уповноважений орган виконує параграфи ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035, ATM/ANS.AR.C.040 цього додатка.

(b) Після отримання повідомлення про зміну відповідно до пункту (a) (2) параграфу ATM/ANS.OR.A.040 додатка 3 до цих Авіаційних правил, для впровадження якої необхідне попереднє погодження, уповноважений орган:

(1) перед погодженням зміни, проводить верифікацію дотримання провайдером вимог;

(2) вживає негайних відповідних заходів у разі впровадження провайдером змін згаданих у підпункті (1) цього пункту, що потребують попереднього погодження уповноваженим органом, без отримання такого погодження.

(c) З метою надання змоги провайдеру впроваджувати зміни до системи управління та/або системи управління безпекою польотів, без попереднього погодження відповідно до пункту (b) параграфу ATM/ANS.OR.A.040 додатка 3 до цих Авіаційних правил, уповноважений орган погоджує процедуру, розроблену провайдером, яка визначає перелік змін та описує, яким чином впроваджуються зміни та направляються повідомлення про зміни.

У процесі нагляду уповноважений орган оцінює інформацію, надану в повідомленні про зміну, щоб провести верифікацію відповідності вжитих заходів погодженим процедурам, вимогам цих Авіаційних правил та інших нормативно-правових актів. У разі встановлення невідповідності, уповноважений орган:

(1) повідомляє провайдера про недотримання вимог та вимагає подальших дій щодо забезпечення їх дотримання;

(2) у випадку ідентифікації недоліків рівня 1 та/або рівня 2, діє відповідно до параграфу ATM/ANS.AR.C.050 цього додатка.

ATM/ANS.AR.C.030 Погодження процедур управління змінами у функціональних системах

(a) Уповноважений орган оцінює:

(1) процедури управління змінами у функціональних системах або будь-які значні зміни до цих процедур, які надаються провайдером відповідно до пункту (b) параграфу ATM/ANS.OR.B.010 додатка 3 до цих Авіаційних правил;

(2) на запит провайдера відповідно до підпункту (c) (1) параграфу ATM/ANS.OR.B.010 додатка 3 до цих Авіаційних правил, будь-яке відхилення від процедур, зазначених у підпункті (1) цього пункту;

(b) Уповноважений орган погоджує процедури управління змінами у функціональних системах, а також зміни та відхилення від процедур управління змінами у функціональних системах, зазначені в пункті (а) цього параграфу, коли встановлено, що вони є необхідними та достатніми для того, щоб провайдер продемонстрував відповідність параграфам ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005 додатка 3 до цих Авіаційних правил, та параграфам ATS.OR.205, ATS.OR.210 додатка 4 до цих Авіаційних правил.

ATM/ANS.AR.C.035 Рішення про оцінку повідомлення про зміну у функціональній системі

(a) Після отримання повідомлення про зміну у функціональній системі відповідно до підпункту (a) (1) параграфу ATM/ANS.OR.A.045 додатка 3 до цих Авіаційних правил, або після отримання оновленого повідомлення про зміну у функціональній системі відповідно до пункту (b) параграфу ATM/ANS.OR.A.045 додатка 3 до цих Авіаційних правил, уповноважений орган приймає рішення щодо оцінки зміни у функціональній системі. Уповноважений орган має право отримати у провайдера додакову інформацію, необхідну для прийняття рішення щодо оцінки зміни у функціональній системі.

(b) Уповноважений орган приймає рішення щодо оцінки зміни у функціональній системі на підставі вичерпних, достовірних та задокументованих критеріїв, які забезпечують оцінку уповноваженим органом зміни у функціональній системі, у разі якщо комбінація ймовірності того, що аргумент складний або невідомий провайдеру, і серйозність можливих наслідків зміни у функціональній системі є значною.

(c) У разі, якщо уповноважений орган приймає рішення про доцільність оцінки зміни у функціональній системі, основану на інших критеріях ризику, аніж це зазначено у пункті (b), то такі критерії мають бути конкретними, актуальними та задокументованими.

(d) Уповноважений орган інформує провайдера про прийняте рішення щодо оцінки зміни у функціональній системі, яка зазначена в повідомленні. За запитом провайдера уповноважений орган надає обґрунтування прийнятого рішення щодо оцінки зміни у функціональній системі.

ATM/ANS.AR.C.040 Оцінка повідомлення про зміну у функціональній системі

(a) При оцінці повідомлення про зміну у функціональній системі та зазначених у ньому аргументів, уповноважений орган:

(1) оцінює обґрунтованість аргументів, представлених відповідно до підпункту (a) (2) параграфу ATM/ANS.OR.C.005 додатка 3 до цих Авіаційних правил або підпункту (a) (2) параграфу ATS.OR.205 додатка 3 до цих Авіаційних правил;

(2) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

(b) Уповноважений орган:

(1) погоджує аргументи, зазначені у підпункті (а) (1) цього параграфу, з відповідними умовами та інформує про це провайдера; або

(2) відхиляє аргументи, зазначені у підпункті (а) (1) цього параграфу, та інформує про це провайдера разом із наданням обґрунтування.

ATM/ANS.AR.C.045 НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

ATM/ANS.AR.C.050 Недоліки, заходи з усунення недоліків та примусові заходи

(a) Уповноважений орган впроваджує систему аналізу впливу недоліків на безпеку польотів та систему прийняття рішення про вжиття примусових заходів в залежності від ризику для безпеки польотів, що створює провайдер через невідповідність встановленим вимогам.

(b) З метою забезпечення безперервності надання послуг, уповноважений орган може дозволити провайдеру продовжити надавати послуги під час виконання заходів з усунення недоліків, якщо ідентифіковані недоліки не створюють ризики для безпеки польотів та не вимагають негайних заходів.

(c) Уповноважений орган призначає недоліку рівень 1, якщо виявлена невідповідність із вимогами цих Авіаційних правил або іншими нормативно-правовими актами, процедурами або керівництвами провайдера, сертифікатом, або умовами до сертифіката, що створює ризик для безпеки польотів або ставить під сумнів здатність провайдера надавати послуги.

Недоліки рівня 1 включають як мінімум:

(1) застосування операційних процедур та/або надання ATM/ANS таким чином, що створюється ризик для безпеки польотів;

(2) отримання або підтримання дійсності сертифіката провайдера шляхом надання недостовірної інформації, документальних доказів;

(3) використання сертифіката провайдера з порушенням зазначених послуг/функцій;

(4) відсутність відповідального керівника.

(d) Уповноважений орган призначає недоліку рівень 2, якщо виявлена будь-яка інша невідповідність із вимогами цих Авіаційних правил або іншими нормативно-правовими актами, процедурами або керівництвами провайдера, сертифікатом, або умовами до сертифіката, що може створити ризик для безпеки польотів.

(e) Про виявлені під час здійснення нагляду недоліки уповноважений орган письмово повідомляє провайдера та вимагає виконання заходів з їх усунення.

(1) У випадку ідентифікації недоліків рівня 1 уповноважений орган вживає негайні та належні заходи з метою забезпечення безпеки польотів, а в разі необхідності - призупиняє, анулює сертифікат або частково обмежує умови до сертифіката. Заходи, що вживаються уповноваженим органом, залежать від суті недоліку та залишаються дійсними до вжиття провайдером відповідних заходів з усунення недоліку.

(і) Уповноважений орган призупиняє сертифікат, якщо ідентифіковані недоліки, які зазначені в пункті (с) цього параграфу за усіма типами послуг/функцій, зазначених в умовах до сертифіката.

(іі) Уповноважений орган анулює сертифікат, якщо призупинення сертифіката триває довше шести місяців.

(ііі) Уповноважений орган частково обмежує умови до сертифіката, якщо ідентифіковані недоліки, які зазначені в пункті (с) цього параграфу за окремими послугами/функціями (їх типами та/або обсягами), зазначеними в умовах до сертифіката.

(2) У випадку ідентифікації недоліків рівня 2 уповноважений орган:

(i) надає провайдеру право визначити період на усунення ідентифікованих недоліків відповідно до складності недоліку, який має бути включений до плану усунення недоліків;

(ii) оцінює запропонований провайдером план усунення недоліків та заходи з усунення недоліків, і, якщо оцінка вказує на те, що заходи з усунення недоліків, зазначені в плані, є достатніми для усунення недоліків, погоджує план усунення недоліків.

(3) Уповноважений орган може змінити рівень недоліку на рівень 1 із застосуванням заходів відповідно до підпункту (1) цього пункту у випадку, якщо ідентифіковано недолік(и) рівня 2, а провайдер:

(i) не надав у визначений уповноваженим органом строк план усунення недоліків з урахуванням суті недоліку(ів), який може бути погоджений уповноваженим органом, або

(ii) не виконав заходи з усунення недоліків протягом погодженого уповноваженим органом строку.

(f) Для тих недоліків, які не відносяться до недоліків рівнів 1 і 2, уповноважений орган може надавати спостереження. Уповноважений орган приймає до уваги спостереження при проведенні наступних аудитів.

Доповнення 1 до додатка 2до Авіаційних правил України «Вимогидо провайдерів аеронавігаційногообслуговування, провайдерів послугдизайну процедур польотів, провайдеріваеронавігаційних даних та до системисертифікації та нагляду за ними»

ПОСЛУГИ/ФУНКЦІЇ, які підлягають сертифікації

Послуги/функціїServices/Functions

Тип послуг/функціїType of Service/Function

Обсяг послуг/функціїScope of Service/Function

Обслуговування повітряного руху (Air traffic services (ATS))(*)

Диспетчерське обслуговування(Air traffic control (ATC))

Районне диспетчерське обслуговування(Area control service)

Диспетчерське обслуговування підходу (Approach control service)

Аеродромне диспетчерське обслуговування (Aerodrome control service)

Польотно-інформаційне обслуговування (Flight information service (FIS))

Аеродромне польотно-інформаційне обслуговування (Aerodrome flight information service (AFIS))

Польотно - інформаційне обслуговування на маршруті (En-route flight information service (En-route FIS))

Організація потоків повітряного руху (Air traffic flow management (ATFM))

Організація потоків повітряного руху (Air traffic flow management (ATFM))

Забезпечення організації потоків повітряного руху на локальному рівні (Provision of the local ATFM)

Управління використанням (менеджмент) повітряного простору (Airspace management (ASM))

Управління використанням (менеджмент) повітряного простору (Airspace management (ASM))

Забезпечення управління використанням (менеджменту) повітряного простору на тактичному рівні (Provision of the tactical ASM (ASM level 3) service

Забезпечення управління використанням (менеджменту) повітряного простору на передтактичному рівні (Provisionof the pretactical ASM (ASM level 2) service

Послуги зв’язку, навігації, спостереження (Communication, navigation or surveillance services (CNS))

Зв’язок (Communications (C))

Авіаційний повітряний електрозв’язок «земля - повітря» (Aeronautical mobile service (air-ground communication))

Авіаційний наземний електрозв’язок «земля - земля» (Aeronautical fixed service (ground - ground communication)

Авіаційний супутниковий зв’язок (Aeronautical mobile satellite service)

Навігація (Navigation (N))

Забезпечення сигналів NDB у повітряному просторі (Provision of NDB signal in space)

Забезпечення сигналів VOR у повітряному просторі (Provision of VOR signal in space)

Забезпечення сигналів DME у повітряному просторі (Provision of DME signal in space)

Забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі (Provision of ILS signal in space)

Забезпечення сигналів мікрохвильових систем посадки (MLS) у повітряному просторі (Provision of MLS signal in space)

Забезпечення сигналів глобальних навігаційних супутникових систем у повітряному просторі (Provision of GNSS signal in space)

Забезпечення сигналів засобів пеленгаційної інформації (Provision of direction finding signal in space)

Забезпечення сигналів маркерних радіомаяків у повітряному просторі (Provision of radio beacon signal in space)

Спостереження (Surveillance (S))

Забезпечення даних первинного спостереження (Provision of data from primary surveillance (PS))

Забезпечення даних вторинного спостереження (Provision of data from secondary surveillance (SS))

Забезпечення даних автоматичного залежного спостереження (Provision of automatic dependent surveillance (ADS) data)

Забезпечення даних багатопозиційних систем спостереження (Provision of multilateration data)

Обслуговування аеронавігаційною інформацією (Aeronautical information services (AIS))

Обслуговування аеронавігаційною інформацією (Aeronautical information services (AIS))

Забезпечення обслуговування аеронавігаційною інформацією(Provision of the whole AIS service)

Постачання аеронавігаційних даних (Data services (DAT))

Тип 1 (Type 1)

Надання даних типу 1 дозволяє постачання аеронавігаційних баз даних в наступних форматах (перелік форматів).Забезпечення даних типу 1 не дозволяє постачання аеронавігаційних баз даних напряму кінцевим користувачам/експлуатантам(Provision of Type 1 DAT authorises the supply of aeronautical databases in the following formats: [list of the generic data formats].Provision of Type 1 DAT does not authorise the supply of aeronautical databases directly to end-users/aircraft operators)

Метеорологічне обслуговування авіації (Meteorological services (MET))

Метеорологічне обслуговування авіації (Meteorological services (MET))

Орган метеорологічного стеження (Meteorological watch office)

Аеродромний метеорологічний орган (Aerodrome meteorological office)

Авіаційна метеорологічна станція(Aerunautical meteorological station)

Дизайн процедур польотів (Flight procedure design (FPD))

Дизайн, доментування та валідація процедур польотів (Design, documentation and validation of flight procedures) (**)

-

__________* - ATS враховує аварійне обслуговування (Alerting service (ALS))** - Дизайн, документування та валідація процедур польотів включає супроводження та періодичний перегляд процедур польотів

Форма сертифіката провайдера ATM/ANS

СЕРТИФІКАТ ПРОВАЙДЕРА ПОСЛУГ ATM/ANSATM/ANS SERVICE PROVIDER CERTIFICATE

[УПОВНОВАЖЕНИЙОРГАН]

[COMPETENTAUTHORITY]

[НОМЕР СЕРТИФІКАТА]

[CERTIFICATE NUMBER]

Відповідно до положень Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними», які є чинними на цей час, і за умов, що зазначені нижче [уповноважений орган] засвідчує, що

Pursuant to the Aviation rules of Ukraine «Requirements for providers of air navigation services, flight procedure design service providers, DAT providers and their certification and oversight» for the time being in force and subject to the conditions specified below, the [competent authority] hereby certifies

[НАЙМЕНУВАННЯ ПРОВАЙДЕРА]

[NAME OF THE SERVICE PROVIDER]

[МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРОВАЙДЕРА]

[ADDRESS OF THE SERVICE PROVIDER]

є сертифікованим провайдером відповідно до умов цього сертифіката.

as a sertified service provider with the privileges, as listed in the certificate conditions.

УМОВИ:

CONDITIONS:

Сертифікат виданий відповідно до умов та з метою надання послуг/функцій, які зазначені в доданих умовах надання послуг/функцій.

This certificate is issued subject to the conditions and the scope of providing services/functions as listed in the attached service provision conditions.

Цей сертифікат є дійсним, доки залишається відповідність сертифікованим провайдером вимог Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та інших нормативно-правових актів, що застосовуються до провайдера, а також процедур та документації провайдера.

This certificate is valid whilst the certified cervice provider remains in compliance with Aviation rules of Ukraine «Requirements for providers of air navigation services, flight procedure design service providers, DAT providers and their certification and oversight» and other applicable regulations, and with service provider’s procedures and documentation.

У разі збереження відповідності наведеним вище умовам цей сертифікат залишається дійсним на необмежений строк, за винятком випадків, коли його здано, частково обмежено, призупинено або анульовано.

Subject to compliance with the foregoing conditions, the certificate shall remain valid unless the certificate has been surrendered, limited, suspended or revoked.

Дата видачі: ________________

Date of issue:

Підпис: [уповноважений орган]

Signed: [competent authority]

Сторінка/Page ___  з/of ___

Форма доданих умов надання послуг/функцій

СЕРТИФІКАТ ПРОВАЙДЕРА ПОСЛУГ ATM/ANS

ATM/ANS SERVICE PROVIDER CERTIFICATE

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ/ ФУНКЦІЙ

SERVICE PROVISION CONDITIONS

Цей документ є частиною сертифіката провайдера послуг ATM/ANS.

This document is a part of ATM/ANS service provider certificate.

Додаток до сертифіката провайдера послуг ATM/ANS:

Attachement to the ATM/ANS service provider’s certificate:

Номер сертифіката:_______________________________________

Certificate number:

Дата видачі сертифіката:___________________________________

Certificate date of issue:

Найменування провайдера:_________________________________

Name of the service provider:

Підтвердив спроможність надавати наступні послуги/функції, їх типи, обсяги:

has obtained the privileges to provide the following scope of services/functions:

Послуги/функції-2Services/Functions2

Тип послуг/функціїType of Service/Function

Обсяг послуг/ функціїScope of Service/ Function

Обмеження-1Limitations1

1

2

3

4

Умови:Conditions:

Дата видачі: ____________________

Date of issue:

Зміна №: ________________

Revision No:

Підпис: [уповноважений орган]

Signed: [competent authority]

Сторінка/Page ___ з/of ___

1 - Визначається уповноваженим органом;

2 - ATS враховує аварійне обслуговування (Alerting service (ALS)).

Додаток 3до Авіаційних правил України «Вимогидо провайдерів аеронавігаційногообслуговування, провайдерів послугдизайну процедур польотів, провайдеріваеронавігаційних даних та до системисертифікації та нагляду за ними»(підпункт 3 пункту 2 розділу І)

ДОДАТОК 3«ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАЙДЕРІВ(Part-ATM/ANS.OR)»

<< | >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 30.04.2021 № 700 "Про затвердження Авіаційних правил України «Вимоги до провайдерів аеронавігаційного обслуговування, провайдерів послуг дизайну процедур польотів, провайдерів аеронавігаційних даних та до системи сертифікації та нагляду за ними» та Змін до Авіаційних правил України «Порядок сповіщення про події в галузі цивільної авіації, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів»". Державіаслужба України. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ C - СЕРТИФІКАЦІЯ, НАГЛЯД ТА ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ(ATM/ANS.AR.C)

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -