Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Партнерство заради миру Рамковий документ (укр/рос) "Дата підписання Україною: 08.02.1994"Дата набуття чинності для України: 08.02.1994. 1994

Інформація актуальна на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                     Партнерство заради миру 

Рамковий документ

(укр/рос)

Дата підписання Україною: 08.02.1994 Дата набуття чинності для України: 08.02.1994

1.

Діючи відповідно до запрошення, ухваленого Головами держав

та урядів країн-членів НАТО на їхній зустрічі 10 - 11 січня 1994

р. ( 950_015 ), держави-члени Північноатлантичного союзу та інші

держави, що підписують цей документ, сповнені рішучості поглибити

свої політичні і військові зв'язки та сприяти подальшому зміцненню

безпеки в Євро-Атлантичному регіоні, цим засновують в рамках Ради

Північноатлантичного співробітництва "Партнерство заради миру".

2. Це Партнерство започатковується як вираз спільної

переконаності у тому, що стабільність і безпека в

Євро-Атлантичному регіоні може бути досягнута лише шляхом

співробітництва і спільних дій. Захист та підтримка основних

свобод і прав людини, забезпечення свободи, справедливості і миру

шляхом демократії є загальними цінностями, які мають основоположне

значення для Партнерства. Приєднуючись до "Партнерства заради

миру", держави-члени Північноатлантичного союзу та інші держави,

що підписують цей документ, нагадують, що вони віддані збереженню

демократичних суспільств, їхньої свободи від примусу і залякувань

та додержанню принципів міжнародного права. Вони підтверджують

свою відданість доброчинному виконанню обов'язків, які витікають

із Статуту ООН ( 995_010 ), та додержанню принципів Загальної

Декларації прав людини ( 995_015 ); і, зокрема, обов'язку

утримуватися від погрози силою або застосування сили проти

територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої

держави, поважати існуючі кордони та вирішувати спори мирним

шляхом.

Вони підтверджують також свою відданість Хельсінкському

заключному акту ( 994_055 ) та всім наступним документам НБСЄ, а

також виконанню зобов'язань та обов'язків, які вони взяли на себе

в галузі роззброєння та контролю над озброєннями.

3. Інші країни, що підписують цей документ,

співробітничатимуть з Організацією Північноатлантичного договору у

досягненні наступних цілей:

(а) сприяння відкритості у плануванні національної оборони та

формуванні військового бюджету;

(б) забезпечення демократичного контролю над збройними

силами;

(в) підтримання здатності та готовності брати участь в межах,

дозволених конституцією, в операціях, здійснюваних під егідою ООН

і/або в рамках відповідальності НБСЄ;

(г) розвиток відносин співробітництва з НАТО у військовій

сфері з метою здійснення спільного планування, військової

підготовки та учбових маневрів, покликаних підвищити їхню

спроможність до виконання завдань, пов'язаних з миротворчою

діяльністю, пошуковими і рятувальними операціями, операціями по

наданню гуманітарної допомоги та іншими, про які згодом може бути

домовлено.

(д) формування у тривалій перспективі таких збройних сил, які

зможуть краще взаємодіяти із збройними силами держав-членів

Північноатлантичного союзу.

4. Інші країни, що підписують цей документ, передадуть

керівництву НАТО свої презентаційні документи, в яких будуть

зазначені намічені ними заходи, спрямовані на досягнення

політичних цілей "Партнерства заради миру", а також визначені

військові та інші ресурси, які можуть бути використані в

діяльності, пов'язаній із Партнерством.

НАТО запропонує основану

на принципі партнерства програму учбових маневрів та інших

заходів, які відповідатимуть цілям Партнерства. На основі цієї

програми та свого презентаційного документа, кожна держава, що

підписує цей документ, розробить разом із НАТО індивідуальну

програму партнерства.

5. Під час підготовки і здійснення індивідуальних програм

партнерства інші держави, що підписують цей документ, можуть

відкрити за свій власний кошт та за домовленістю з

Північноатлантичним союзом і, якщо потрібно, з відповідними

бельгійськими властями, своє власне бюро зв'язку із штаб-квартирою

НАТО в Брюсселі. Це полегшить їхню участь у зустрічах і діяльності

Ради Північноатлантичного співробітництва та "Партнерства заради

миру", а також деяких інших структур, за запрошенням. Крім того,

вони забезпечать належний персонал, ресурси, обладнання і

можливості, необхідні для виконання погодженої програми

партнерства. НАТО, в разі потреби, надаватиме відповідну допомогу

в розробці та виконанні їхніх індивідуальних програм партнерства.

6. Інші держави, що підписують цей документ, погоджуються з

наступним:

- ті з них, хто передбачає участь в операціях, про які

йдеться в п. 3 (в), братимуть участь, коли це вважатиметься

доцільним, у відповідних учбових маневрах НАТО;

- вони самі фінансуватимуть свою участь у діяльності,

здійснюваній в рамках "Партнерства заради миру", а також всіляко

намагатимуться розділяти з іншими державами тягар витрат,

пов'язаних із проведенням учбових маневрів, в яких вони братимуть

участь;

- вони можуть, після досягнення відповідної домовленості,

направити постійного офіцера зв'язку до окремої Групи з питань

координації партнерства, яка знаходитиметься у Мопсі (Бельгія) і

здійснюватиме під керівництвом Північноатлантичної Ради військове

планування, необхідне для втілення в життя програм, пов'язаних з

"Партнерством заради миру";

- ті, хто братимуть участь у військовому плануванні та

учбових маневрах, матимуть доступ до окремих технічних даних НАТО,

які стосуються взаємодії збройних сил;

- на основі заходів, передбачуваних НБСЄ в галузі планування

оборони, інші держави, що підписують цей документ, та

держави-члени НАТО обмінюватимуться інформацією щодо вже

здійснених або здійснюваних кроків, спрямованих на розвиток

відкритості у плануванні оборони і формуванні військових бюджетів

та на забезпечення демократичного контролю над збройними силами;

- вони можуть брати участь у взаємному обміні інформацією

щодо планування оборони та формування військових бюджетів, який

здійснюватиметься в рамках Ради Північноатлантичного

співробітництва і "Партнерства заради миру".

7. Зберігаючи відданість цілям "Партнерства заради миру",

держави-члени Північноатлантичного союзу будуть:

- розвивати разом з іншими державами, що підписують цей

документ, процес планування та вивчення даних стосовно збройних

сил, який стане основою для виявлення і оцінки тих збройних сил та

можливостей, котрі можуть бути надані ними для участі у

міжнародній військовій підготовці, проведенні спільних учбових

маневрів та здійсненні операцій разом із збройними силами Союзу;

- сприяти військовій і політичній координації в штаб-квартирі

НАТО з тим, щоб забезпечити управління і керівництво діяльністю,

пов'язаною з "Партнерством заради миру" і здійснюваною разом із

іншими державами, що підписують цей документ, в таких галузях, як

планування, військова підготовка, учбові маневри та розробка

військової доктрини.

8. НАТО консультуватиметься з будь-яким активним учасником

"Партнерства заради миру", якщо цей партнер відчуватиме пряму

загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності

чи безпеці.

Партнерство ради мира: рамочный документ

(Принят в г. Брюсселе 10.01.1994

на встрече глав государств и

правительств стран-членов НАТО)

1. В соответствии с приглашением, выдвинутым главами

государств и правительств в ходе их встречи 10 - 11 января

1994 г. ( 950_015 ), государства-члены Североатлантического

альянса и другие государства, подписывающие этот документ,

преисполненные решимости углубить свои политические и военные

связи, а также содействовать дальнейшему укреплению безопасности в

Евроатлантическом регионе, настоящим учреждают в рамках Совета

североатлантического сотрудничества (ССАС) "Партнерство ради

мира". 2. Это партнерство создается как выражение совместной

убежденности в том, что стабильность и безопасность в

Евроатлантическом регионе может быть достигнута только путем

сотрудничества и совместных действий. Составляющими основу

партнерства совместными ценностями являются обеспечение и

продвижение основных свобод и прав человека, защита свободы,

справедливости и мира демократическим путем. Присоединяясь к

"Партнерству", государства-члены Североатлантического альянса и

другие государства, подписывающие этот документ, напоминают, что

они привержены сохранению демократических обществ, свободе от

принуждения и запугивания, а также поддержанию принципов

международного права. Они подтверждают свою приверженность

добросовестному выполнению обязательств по Уставу ООН ( 995_010 )

и принципов Всеобщей декларации прав человека ( 995_015 ), в

частности воздержания от угрозы силой или ее применения против

территориальной целостности или политической независимости любого

государства, уважения существующих границ и урегулирования споров

мирными средствами. Они также подтверждают свою приверженность

Заключительному акту Хельсинки ( 994_055 ) и всем последующим

документам СБСЕ, а также обязательствам, которые ими были взяты в

области разоружения и контроля над вооружениями. 3. Другие государства, подписывающие этот документ, будут

сотрудничать с Организацией Североатлантического договора в

достижении следующих целей: а) облегчение транспарентности национального военного

планирования и бюджетных процессов; б) обеспечение демократического контроля в отношении

вооруженных сил; в) поддержание способности и готовности вносить вклад, в

соответствии с конституционными соображениями, в операции,

проводимые под руководством ООН и/или под ответственностью СБСЕ; г) развитие военных отношений сотрудничества с НАТО в целях

совместного планирования, обучения и подготовки учений, с тем

чтобы укрепить способность проводить операции в области

поддержания мира, поиска и спасения, гуманитарных акций и других

операций, которые могут быть согласованы впоследствии; д) долгосрочное развитие сил, которые могли бы лучше

взаимодействовать с силами государств-членов Североатлантического

альянса. 4. Другие государства, подписывающие документ, представят

руководству НАТО презентационные документы, определяющие шаги,

которые они предпримут для достижения политических целей

"Партнерства", а также военные и другие средства, которые могут

быть использованы для мероприятий, проводимых в рамках

"Партнерства". НАТО предложит программу учений и других

мероприятий в соответствии с целями "Партнерства". Основываясь на

этой программе и указанных презентационных документах, каждое

подписывающее государство будет развивать с НАТО индивидуальную

программу партнерства. 5. При подготовке и выполнении своих индивидуальных программ

партнерства другие подписывающиеся государства могут за свой

собственный счет и по согласованию с Альянсом, а также, при

необходимости с компетентными бельгийскими властями создавать свои

собственные офисы по связи со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Это

облегчит их участие во встречах и мероприятиях

ССАС / "Партнерства", а также участие и в некоторых других

мероприятиях по приглашению НАТО. Они также предоставят персонал,

средства, оборудование и возможности, необходимые и уместные для

выполнения согласованной программы "Партнерства". НАТО будет

соответствующим образом помогать им в составлении и выполнении

индивидуальных программ "Партнерства". 6. Другие подписывающиеся государства соглашаются со

следующими пониманиями: - те, кто намерен участвовать в решении задач, перечисленных

в пункте 3 "г", будут, там где это уместно, принимать участие в

соответствующих учениях НАТО; - они будут оплачивать свое участие в мероприятиях по

"Партнерству", а также предпринимать другие действия для покрытия

части расходов на проведение учений, в которых будут участвовать; - они могут направлять, по соответствующему соглашению,

постоянных офицеров связи в координационную ячейку "Партнерства" в

г. Монсе (Бельгия), которая будет под руководством

Североатлантического совета осуществлять военное планирование,

необходимое для реализации программ "Партнерства"; - такое участие в планировании и военных учениях обеспечит

доступ к некоторым техническим данным НАТО, относящимся к

совместимости; - на основании мер СБСЕ по военному планированию другие

подписывающиеся государства и страны НАТО будут обмениваться

информацией о шагах, которые они предприняли или предпринимают для

увеличения транспарентности военного планирования и оборонных

бюджетов и обеспечения демократического контроля в отношении

вооруженных сил; - они могут участвовать во взаимном обмене информацией по

военному планированию и оборонным бюджетам, который будет

развиваться в рамках ССАС / "Партнерства ради мира". 7. В соответствии с их согласием с целями этого "Партнерства

ради мира" члены Североатлантического альянса будут: - развивать совместно с другими подписывающимися

государствами процесс планирования и обзора, имеющий целью создать

основу для определения и оценки сил и средств, которые могли бы

предоставляться ими для совместного обучения, учений и операций,

проводимых совместно с силами Альянса; - наращивать военную и политическую координацию в

штаб-квартире НАТО с тем, чтобы обеспечить направленность и

руководство мероприятиями, относящимися к "Партнерству", с другими

подписывающимися странами, включая планирование, обучение,

проведение учений и разработку доктрин. 8. НАТО будет консультироваться со всеми активными

участниками "Партнерства" в случае, если партнер ощутит

непосредственную угрозу своей территориальной целостности,

политической независимости или безопасности.

Дипломатический вестник. N 13 - 14. 1994. С. 32-33.

| >>
Законодавчий акт: Партнерство заради миру Рамковий документ (укр/рос) "Дата підписання Україною: 08.02.1994"Дата набуття чинності для України: 08.02.1994. Міжнародний документ. 1994

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Партнерство заради миру Рамковий документ (укр/рос) "Дата підписання Україною: 08.02.1994"Дата набуття чинності для України: 08.02.1994. 1994

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -