Угода 
про співробітництво між Міністерством
соціальної політики України та Представництвом
Міжнародної організації з міграції (МОМ)
в Україні
{ Шодо втрати чинності Угоди див. Угоду ( 989_001-18 )
від 12.02.2018 }

Дата підписання: 15.09.2011 Дата набрання чинності для України: 15.09.2011
Міністерство соціальної політики України та Представництво
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні (далі -
Сторони), усвідомлюючи важливість консолідації зусиль Сторін у
розробці та реалізації потенційних спільних програм і проектів,
які становлять спільний інтерес, у сфері міграції, переміщених
осіб та діаспори для максимального збільшення соціальних,
економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації
негативних наслідків,
домовилися про таке:
Стаття 1
У межах відповідних повноважень і з урахуванням наявних
ресурсів Сторони погоджуються здійснювати співробітництво в таких
галузях:
1. Розробки спільних заходів (наприклад, зустрічей,
семінарів, конференцій, навчальних програм, просвітницьких
кампаній) для максимального збільшення соціальних, економічних і
культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.
2. Розробки пропозицій та рекомендацій для підготовки
методології, програм і планів заходів для максимального збільшення
соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та
мінімізації негативних наслідків.
3. Підтримки розвитку міжнародного співробітництва, у тому
числі поїздок за кордон з метою обміну позитивним досвідом для
максимального збільшення соціальних, економічних і культурних
вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.
4. Інших спільно погоджених формах співробітництва,
розроблених для максимального збільшення соціальних, економічних і
культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.
Стаття 2
1. Для забезпечення успішної реалізації Угоди в Україні
Сторони в межах своїх відповідних повноважень і з урахуванням
наявних ресурсів:
1.1. Проводять у разі необхідності постійні консультації
стосовно найефективніших методів максимального збільшення
соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та
мінімізації негативних наслідків.
1.2. Розробляють і реалізовують спільні програми та проекти,
беруть участь у реалізації місцевих, національних і міжнародних
ініціатив.
1.3. Здійснюють співробітництво на основі майбутніх спільно
погоджених довгострокових планів заходів.
2. Будь-які конкретні спільні заходи в рамках цієї Угоди
погоджуються Сторонами в окремій угоді.
Стаття 3
Для реалізації Угоди та досягнення її цілей Сторони можуть
здійснювати співробітництво з іншими установами та організаціями
(незалежно від їхнього права власності, форм та підпорядкування),
залучати фізичних осіб до співробітництва й створювати тимчасові
робочі групи, інші органи та допоміжні установи.
Стаття 4
1. Обидві Сторони поводяться з усією інформацією,
документами, відомостями, що чітко встановлені як конфіденційні
або внутрішні, як із цілком конфіденційними.
2. Сторони уникають будь-яких дій, які можуть спричинити
моральні, економічні або інші збитки будь-якій зі Сторін.
Стаття 5
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає
чинності з дати її підписання належним чином уповноваженими
представниками двох Сторін.
2. Дію Угоди може бути припинено шляхом надіслання будь-якою
зі Сторін письмового повідомлення іншій Стороні за один місяць до
очікуваної дати припинення дії цієї Угоди.
Стаття 6
1. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися
зміни та доповнення. Запропоновані зміни та доповнення
оформляються письмово у формі протоколів, які є невід'ємною
частиною Угоди.
2. Ніщо в цій Угоді не впливає на привілеї та імунітети МОМ
як міжурядової організації.
3. Будь-який спір, суперечка або претензія, які випливають із
цієї Угоди або стосовно неї, вирішуються згідно зі статтею 5 Угоди
між Кабінетом Міністрів України та міжнародною організацією з
міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні
та співробітництва у сфері міграції ( 995_411 ) від 3 грудня
1999 року.
Учинено в м. Київ 15.09.2011 року у двох примірниках, кожний
українською та англійською мовами. Усі тексти є автентичними. У
разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага віддається
текстові англійською мовою.
За Міністерство соціальної За Представництво Міжнародної
політики України організації з міграції (МОМ)
в Україні
(підпис) (підпис)


Публікації документа

Скачать Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Дата підписання: 15.09.2011Дата набрання чинності для України: 15.09.2011

Завантажити Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні "Дата підписання: 15.09.2011"Дата набрання чинності для України: 15.09.2011

Завантажити Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні "Дата підписання: 15.09.2011"Дата набрання чинності для України: 15.09.2011 не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!