Угода 
між Міністерством закордонних справ України
і Міністерством закордонних справ Грузії
про підготовку дипломатичних працівників

Дата підписання: 04.04.2006 Дата набуття чинності: 04.04.2006
Міністерство закордонних справ України і Міністерство
закордонних справ Грузії, (далі - Сторони),
керуючись Протоколом про співробітництво між Міністерством
закордонних справ України та Міністерством закордонних справ
Республіки Грузія від 13 квітня 1993 року ( 268_022 );
визначаючи важливу роль співробітництва у підготовці
дипломатичних працівників, заснованого на взаємній повазі, довірі
та врахуванні інтересів кожної із Сторін;
враховуючи необхідність взаємодії у сфері підготовки
дипломатичних працівників,
домовилися про таке:
Стаття 1
Мета
Виходячи з потреб дипломатичної служби держав, Сторони
здійснюватимуть узгоджені дії, направлені на підготовку своїх
дипломатичних працівників (далі - Слухачі) у навчальних закладах
Сторін, на умовах, визначених цією Угодою та Додатковими
протоколами до неї (далі - Додаткові протоколи).
Стаття 2
Організація співробітництва
2.1. Навчання слухачів проводитиметься в Україні українською
мовою, в Грузії - грузинською мовою за планами та програмами,
прийнятими у навчальних закладах Сторін з урахуванням рівня
підготовки слухачів.
У разі необхідності, плани та програми навчання будуть
узгоджуватись Сторонами.
2.2. Сторони не вимагатимуть від слухачів виконання завдань,
що не пов'язані з їх навчанням у навчальних закладах та виходять
за межі виконання ними обов'язків як слухачів.
2.3. Слухачі отримують щорічну відпустку у терміни відповідно
до навчального плану.
Стаття 3
Додаткові протоколи
3.1. Додаткові протоколи будуть укладатися Сторонами до 10
листопада року, що передує початку навчання. Протоколи
набуватимуть чинності з дати підписання та становитимуть
невід'ємну частину даної Угоди.
3.2. У Додаткових протоколах вказуються:
- назва навчальних закладів;
- кількість слухачів, окремо на повний термін навчання і
короткотермінові курси;
- спеціальність та спеціалізація навчання;
- посади, ім'я та прізвище, дипломатичний ранг та рівень
освіти слухачів;
- умови забезпечення житлом;
- терміни навчання;
- необхідність проведення підготовчого мовного курсу, що
включає спеціальну термінологію;
- умови фінансових розрахунків Сторін.
Стаття 4
Обов'язки слухачів
4.1. Слухачі, по прибутті до навчальних закладів, повинні при
собі мати:
- автобіографію;
- завірені копії документів (про вищу освіту);
- паспорт для виїзду за кордон;
- довідку про стан здоров'я, строком давності не більш двох
місяців;
- документ про негативні результати обстеження на СНІД;
- страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
- завірену копію свідоцтва про народження;
- 6 фотокарток (40 х 60 мм);
- зворотний квиток з відкритою датою повернення на
батьківщину терміном до одного року.
4.2. Якщо слухач не прибуде на навчання до навчального
закладу без поважних причин протягом 15 діб від встановленого
терміну початку навчання, він відраховується з навчального
закладу, про що повідомляється Сторона, що направляє.
4.3. Слухачі повинні дотримуватись законодавства держави
перебування, шанувати звичаї та традиції її народу.
Стаття 5
Обов'язки Сторони, що приймає
Сторона, що приймає слухачів на навчання, забезпечує їх:
- викладацьким складом та допоміжним персоналом;
- підручниками, посібниками, обладнанням класів та
лабораторій, та іншими засобами для практичних занять, а також
іншим обладнанням та матеріалами, необхідними в навчальному
процесі згідно з навчальними планами та програмами;
- можливістю користуватись бібліотеками, читальними залами,
спортивними залами та іншими приміщеннями, необхідними в процесі
навчання;
- житловими приміщеннями згідно з її нормами, встановленими
для відповідних категорій фахівців (якщо інший порядок не
передбачений Додатковим протоколом).
Стаття 6
Обов'язки Сторони, що направляє
6.1. Сторона, що направляє слухачів на навчання, забезпечує:
- вчасне прибуття слухачів на навчання до навчальних
закладів, а також переїзд слухачів, перевезення їх багажу до місць
навчання і в зворотному напрямку, включаючи забезпечення слухачів
квитками та проживання під час переїзду;
- визначення порядку проведення відпустки слухачами, проїзд
до місця проведення відпустки та повернення у терміни, вказані у
Додаткових протоколах;
- виплату слухачам грошового утримання (заробітної плати чи
стипендії).
У всіх інших випадках оплата проїзду, не пов'язаного з
навчанням, проводиться слухачами за їхні власні кошти.
6.2. Сторона, що направляє, вживає відповідних заходів для
забезпечення виконання своїми слухачами всіх рекомендацій
викладачів під час їх навчання у навчальних закладах.
Стаття 7
Відповідальність слухачів
7.1. Слухачі, які скоїли у період навчання правопорушення,
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством держави
перебування.
7.2. На слухачів, які порушують законодавство держави
перебування, не дотримуються правил громадського порядку та правил
внутрішнього розпорядку навчальних закладів, не виконують вимог
навчальної програми, а також вважаються за станом здоров'я
непридатними для подальшого продовження навчання, Стороною, що
приймає, подаються документи Стороні, що направляє, для прийняття
рішення щодо відрахування їх з навчальних закладів та відкликання
на батьківщину.
Стаття 8
Медичне забезпечення
Сторона, що приймає, забезпечує слухачам медичну допомогу, а
у необхідних випадках і госпіталізацію, відповідно до
національного законодавства держав Сторін.
Стаття 9
Трагічні випадки
9.1. У разі смерті слухача, під час перебування на території
держави приймаючої Сторони, Сторона, що направила його на
навчання, за свій рахунок забезпечить проведення заходів,
пов'язаних із відправкою померлого на батьківщину.
9.2. Про смерть слухача Сторона, що приймає, невідкладно
інформує Сторону, що направила його на навчання, а причини смерті
будуть з'ясовуватись компетентними органами. Приймаюча Сторона
надасть копії матеріалів стосовно смерті слухача Стороні, що
направила його на навчання.
Стаття 10
Завершення навчання
10.1. Слухачу, що засвоїв навчальну програму, склав іспити та
захистив дипломну роботу (проект, завдання), присвоюється
кваліфікація згідно із спеціальністю, вручається диплом і
нагрудний знак державного зразка.
10.2. Слухачу, який закінчив короткострокові курси, видається
свідоцтво.
Стаття 11
Передача навчальних матеріалів
Наукові та дипломні роботи, магістерські праці слухачів
можуть бути передані Стороні, що направляє, відповідно до
законодавства держави приймаючої Сторони, протягом одного року
після закінчення їх навчання.
Стаття 12
Інші положення
Жодна із Сторін не має права передавати свої права та
обов'язки третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.
Стаття 13
Відповідальні органи
Для реалізації цієї Угоди Сторони уповноважують:
а) від Міністерства закордонних справ України - Департамент
кадрів Міністерства закордонних справ України;
б) від Міністерства закордонних справ Грузії - Департамент
управління людськими ресурсами Міністерства закордонних справ
Грузії.
Стаття 14
Заключні положення
14.1. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання.
14.2. Ця Угода може бути змінена та доповнена за взаємною
письмовою згодою Сторін, які оформлюються окремими протоколами та
являють собою невід'ємну частину даної Угоди. Вищеназвані
протоколи набувають чинності у відповідності з правилами,
викладеними у пункті 14.1 даної статті.
14.3. Ця Угода укладається на невизначений термін. Кожна із
Сторін має право припинити дію цієї Угоди, але не раніше ніж через
шість місяців після отримання письмового повідомлення про цей
намір іншою Стороною.
14.4. У разі припинення дії Угоди її положення
продовжуватимуть застосовуватися по відношенню до слухачів, які
проходили підготовку у рамках цієї Угоди і на момент припинення
дії не завершили повної програми навчання чи короткострокового
курсу.
Вчинено в м. Київ 4 квітня 2006 року у двох примірниках,
кожний українською та грузинською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними.
За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних
справ України справ Грузії
(підпис) (підпис)


Публікації документа

Скачать Угода між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Грузії про підготовку дипломатичних працівників
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Угода між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Грузії про підготовку дипломатичних працівників

Завантажити Угода між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Грузії про підготовку дипломатичних працівників не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!