НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

15.01.2021  № 8/21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2021 р.
за № 167/35789

Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції

Відповідно до пунктів 5, 5-3 частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 04 травня 2020 року № 167/20 «Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 травня 2020 року за № 450/34733.

3. Департаменту запобігання та виявлення корупції подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови

І. Пресняков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
15 січня 2021 року № 8/21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2021 р.
за № 167/35789

ПОРЯДОК
внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення та внесення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, інших вимог та обмежень, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні» (далі - Припис).

Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та «Про політичні партії в Україні».

2. Припис є письмовою вимогою щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері запобігання корупції та обов’язковим для виконання керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації, політичної партії.

Припис вноситься щодо усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності. Про результати виконання Припису особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання Припису.

3. Припис підписує Голова Національного агентства, заступник Голови Національного агентства відповідно до розподілу обов’язків або керівник відповідного самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, якому згідно з положенням про самостійний структурний підрозділ надано право вносити Приписи.

II. Внесення приписів

1. У випадках виявлення порушення вимог Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, захисту викривачів, іншого порушення Закону з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, Національне агентство вносить Припис керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації.

У разі якщо особа, стосовно якої вноситься Припис, займає посаду, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або посаду в колегіальному органі, Припис вноситься керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення та/або ініціювання звільнення з посади такої особи.

Припис не вноситься у разі виявлення порушення вимог Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності судді, судді Конституційного Суду України. Про виявлення таких порушень Національне агентство інформує відповідно Вищу раду правосуддя або Конституційний Суд України, які відповідно до наданих законом повноважень вирішують питання про притягнення судді, судді Конституційного Суду України до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Припис не вноситься з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею Конституційного Суду України конституційного провадження.

2. У разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення політичною партією дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність, виявлення порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» Національне агентство вносить Припис керівнику відповідної політичної партії.

3. Припис складається у двох примірниках. У Приписі зазначаються місце його складення, дата й номер документа, в якому зафіксовано порушення (за наявності), відомості про керівника органу, підприємства, установи, організації, політичної партії, якому вноситься Припис, заходи, яких необхідно вжити, строк виконання Припису, інші відомості.

Перший примірник Припису залишається в Національному агентстві, другий - вручається під підпис або надсилається керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації, політичної партії рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

4. Контроль за своєчасністю та повнотою виконання вимог, зазначених у Приписі, здійснює керівник структурного підрозділу апарату Національного агентства, в якому працює уповноважена особа Національного агентства, яка виявила порушення, або за його дорученням інша особа цього підрозділу.

5. У разі невиконання Припису протягом встановленого строку уповноважена особа Національного агентства складає протокол про адміністративне правопорушення.

З метою припинення порушення, усунення його наслідків Національне агентство повторно вносить Припис.

6. Перший примірник Припису, у тому числі внесеного повторно, долучається до матеріалів, на підставі яких його внесено.

III. Реєстрація Приписів

1. Приписи реєструються Службою діловодства в системі електронного документообігу Національного агентства.

2. Реєстраційний індекс Припису складається з індексу за зведеною номенклатурою справ Національного агентства та порядкового номера.

Реєстраційний індекс Припису наноситься по центру нижнього поля кожної сторінки Припису. Для нанесення реєстраційного індексу застосовується штрих-код, який обов’язково містить дату реєстрації та реєстраційний індекс Припису.

3. Матеріали, пов’язані з внесенням та виконанням Припису, формуються уповноваженою особою Національного агентства в електронну справу, яка зберігається у Національному агентстві протягом трьох років.

Керівник Департаменту
запобігання та виявлення
корупціїС. Деркач


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції"

Завантажити НАКАЗ від 15.01.2021 № 8/21 "Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!