ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Івань та інші проти України»
(Заява № 24500/07 та 13 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
12 січня 2017 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Івань та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ханлар Гаджієв (<…>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<…>),
Карло Ранцоні (<…>), судді,
та Хасан Бакірчі (<…>), заступник Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 15 грудня 2016 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в додатку,

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що тривалість цивільних проваджень була несумісною із вимогою «розумного строку» та на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«При визначенні його цивільних прав та обов’язків ... кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку [а] ... судом ...».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження,».

7. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

8. У справах «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, від 9 листопада 2004 року, та «Єфименко проти України» (Efimenko v. Ukraine), № 55870/00, від 18 липня 2006 року Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання, Суд вважає, що у цій справі тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

11. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СКАРГИ

12. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції відповідно до різних статей Конвенції.

13. Суд розглянув заяви, наведені у переліку, та вважає, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, передбаченим статтями 34 та 35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї.

Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справі «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, пп. 109 та 112, від 09 листопада 2004 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивільних проваджень та відсутності в національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а також інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, як вказано у переліку в додатку, а решту скарг у заявах - неприйнятними.

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень.

4. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 січня 2017 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження

П. І. Б. представника, місце проживання

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість, інстанції

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

24500/07
17/05/2007

Надія Олексіївна
ІВАНЬ
24/01/1961


26/12/2000

25/12/2006

6 років,
3 інстанції

500

2

51276/07
06/11/2007

Анна Іванівна
РЕМНЬОВА
21/04/1957


12/01/2001

30/10/2008

7 років, 9 місяців та 19 днів
3 інстанції

1 200

3

15998/08
23/03/2008

Василь Григорович
ТРОФИМЧУК
10/09/1944


11/09/1997

11/10/2000

03/11/1999

16/10/2007

2 роки, 1 місяць та 24 дні
3 інстанції
7 років та 6 днів
3 інстанції

1 800

4

49123/08
22/09/2008

Валентин Прокопійович
ШАРУДА
03/07/1941

Ренат
Камбарджанович
Мухамеджанов
м. Дніпро

14/04/1999


22/11/2006

24/02/2005


06/05/2008

5 років, 10 місяців та 11 днів
3 інстанції
1 рік, 5 місяців та 15 днів
3 інстанції

1 200

5

4393/10
25/12/2009

Тетяна Олександрівна
СВЯТА
06/04/1963


18/12/2002

01/07/2003

30/09/2003

15/10/2007

19/11/2008

25/06/2009

27/05/2003

04/09/2003

29/08/2007

21/10/2008

26/05/2009

29/12/2009

5 місяців та 10 днів
3 інстанції
2 місяці та 4 дні
3 інстанції
3 роки та 11 місяців
3 інстанції
1 рік та 7 днів
3 інстанції
6 місяців та 8 днів
3 інстанції
6 місяців та 5 днів
3 інстанції

1 200

6

18598/10
15/03/2010

Марія Іванівна
МАТЕЛЕШКО
06/07/1949


18/12/2001


25/12/2008

12/09/2007


04/03/2011

5 років, 8 місяців та 26 днів
3 інстанції
2 роки, 2 місяці та 8 днів
3 інстанції

1 200

7

35062/10
08/06/2010

Ольга Нікіфорівна
ЗЕЛЕНЦОВА
20/06/1953


26/06/2001

01/04/2010

8 років, 9 місяців та 7 днів
3 інстанції

1 800

8

26352/11
14/04/2011

СД, ПБП
08/02/2000


14/02/2006


31/08/2010

30/03/2010


04/04/2013

4 роки, 1 місяць та 17 днів
3 інстанції
2 роки, 7 місяців та 5 днів
3 інстанції

900

9

56854/11
26/08/2011

Роксолана Іванівна
ЛЕНЧЕВСЬКА
23/03/1946


11/09/1997

23/05/2011

13 років, 8 місяців та 13 днів
3 інстанції

4 800

10

56272/12
22/08/2012

Євгенія Миколаївна
ШУСТИЦЬКА
05/11/1953


03/11/2004

08/06/2012

7 років, 7 місяців та 6 днів
3 інстанції

1 200

11

37013/13
03/06/2013

Наталія Олексіївна
ОЛЕФІРЕНКО
27/02/1957


15/06/2006

28/02/2013

6 років, 8 місяців та 14 днів
2 інстанції

1 800

12

47193/13
16/07/2013

Катерина Георгіївна
ХМІЛЬ
11/10/1962


01/03/2005

09/12/2015

10 років, 9 місяців та 9 днів
3 інстанції

3 900

13

12066/15
02/03/2015

Олексій Андрійович
ВОРОНКО
09/05/1996


02/10/2007


03/08/2010

09/09/2009


04/09/2014

1 рік, 11 місяців та 8 днів
3 інстанції
4 роки, 1 місяць та 2 дні
3 інстанції

500

14

60798/15
11/11/2015

Віталій Васильович
КУЦЕВИЧ
01/02/1949
Заявник помер
16/04/2016.
Пані Лідія Андріївна
Куцевич
є спадкоємицею.


06/03/2009

17/09/2015

6 років, 6 місяців та 12 днів
3 інстанції

900

__________
-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий з заявника.


Публікації документа

Скачать Справа «Івань та інші проти України» (Заява № 24500/07 та 13 інших заяв - див. перелік у додатку)
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Справа «Івань та інші проти України» (Заява № 24500/07 та 13 інших заяв - див. перелік у додатку)

Завантажити Справа «Івань та інші проти України» (Заява № 24500/07 та 13 інших заяв - див. перелік у додатку) не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!