Неофіційний переклад


Генеральний Секретаріат
Ради Європейського Союзу
SGS14/12029

ВЕРБАЛЬНА НОТА

Генеральний секретаріат Ради Європейського Союзу засвідчує свою повагу Представництву України при Європейському Союзі та, від імені Голови Ради, має честь повідомити про те, що Європейський Союз завершив власні внутрішні процедури, необхідні для часткового застосування на тимчасовій основі положень Угоди про асоціацію між Україною, однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписаної 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року в Брюсселі.

З огляду на виконання Україною необхідних для цього внутрішніх процедур згідно із статтею 486, наступні частини Угоди тимчасово застосовуватимуться Україною та ЄС, починаючи з 1 листопада 2014 року, однак тільки в тій мірі, в якій вони охоплюють питання, що належать до компетенції Європейського Союзу, в тому числі питання, що належать до компетенції Союзу в частині визначення та реалізації спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

- Розділ І;

- Статті 4, 5 та 6 Розділу II;

- Розділ III: Статті 14 та 19;

- Розділ V: Глава 1 (за винятком Статті 338 (к) та Статей 339 та 342), Глава 6 (за винятком Статті 361, Статті 362 (1) (с), Статті 364, та пунктів (а) та (с) Статті 365), Глава 7 (за винятком Статті 368 (3) та пунктів (а) та (d) Статті 369-1), Глави 12 та 17 (за винятком Статті 404 (h), Глава 18 (за винятком Статті 410 (b) та Статті 411), Глави 20, 26 та 28, а також Статті 353 та 428;

__________
- -1 посилання у пункті (с) Статті 369 на те, що «розвиток стратегій фінансування, спрямованих на утримання, усунення перешкод у пропускній здатності та розвиток неповної інфраструктури» не накладає будь-яких фінансових зобов'язань на держави-члени ЄС;

- Розділ VI;

- Розділ VII (за винятком Статті 479 (1) у тій мірі, в якій положення Розділу обмежені з метою забезпечення тимчасового застосування Угоди у відповідності з цією Нотою;

- Додаток XXVI, Додаток XXVII (за винятком ядерних питань), Додатки з XXVIII до XXXVI (за винятком пункту 3 додатку XXXII);

- Додатки з XXXVIII до XLI, Додатки з XLIII до XLIV, а також Протокол III.

{див. Додатки до Угоди про асоціацію}

Ця Угода, відповідно до Статті 486, набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження. Європейський Союз має намір розпочати тимчасове застосування положень про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 року, що стане предметом подальшої нотифікації відповідно до Статті 486.

Генеральний секретаріат Ради Європейського Союзу користується цією нагодою, щоб поновити Представництву України при Європейському Союзі запевнення у своїй високій повазі.

м. Брюссель, 30 вересня 2014 року

підпис

печатка

NOTE VERBALE


Щодо визначеного стороною ЄС обсягу тимчасового застосування Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони

(відповідно до рішень Ради ЄС від 17.03.2014 р. №2014/295/EU, від 23.06.2014 р. №2014/668/EU та від 29.09.2014 р. №2014/691/EU, а також вербальної ноти Генерального секретаріату Ради ЄС від 30.09.2014 р. №SGS14/12029)

Офіційне повідомлення від сторони ЄС про обсяг тимчасового застосування Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода) було отримано вербальною нотою Генерального секретаріату Ради ЄС від 30.09.2014 р. № SGS14/12029. Відповідно до статті 486 Угоди обсяг тимчасового застосування визначається стороною ЄС, у зв'язку з чим Радою ЄС були схвалені рішення від 17.03.2014 р. №2014/295/EU від 23.06.2014 р. №2014/668/EU та від 29.09.2014 p. №2014/691/EU.

Таким чином, з 1 листопада 2014 року тимчасово застосовуються такі розділи/статті Угоди:

- Розділ I «Загальні принципи»;

- Розділ II «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики»: стаття 4 «Цілі політичного діалогу», стаття 5 «Форуми для проведення політичного діалогу», стаття 6 «Діалог та співпраця з питань внутрішніх реформ»;

- Розділ III «Юстиція, свобода та безпека»: стаття 14 «Верховенство права, повага до прав людини та основних свобод», стаття 19 «Рух осіб»;

- Розділ V «Економічне та секторальне співробітництво»:

- Глава 1 «Енергетична співпраця, включаючи ядерні питання» (за виключенням статті 338 (k) (щодо просування Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату 1997 року), статей 339 (щодо обміну інформацією та досвідом) та 342 (щодо співпраці у сфері цивільного використання ядерної енергії);

- Глава 6 «Довкілля» (за винятком статей 361 (сфери співпраці), 362 (1) (с) (планування подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій), 364 (співпраця у сфері цивільного захисту), 365 (а) (розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища) та 365 (с) (розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату);

- Глава 7 «Транспорт» (за винятком статті 368 (3) (обмін інформацією і спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівнях), 369 (а) (розвиток сталої національної транспортної політики) та (d) (приєднання до відповідних міжнародних транспортних організацій та угод). При цьому посилання у статті 369 (с) на «розвиток стратегій фінансування на стратегій фінансування, спрямованих на утримання, усунення перешкод у пропускній здатності та розвиток неповної інфраструктури» не створює будь-яких фінансових зобов'язань для держав-членів ЄС;

- Глава 12 «Фінансові послуги»;

- Глава 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» (за винятком статті 404 (h) щодо посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках міжнародних організацій);

- Глава 18 «Політика у галузі рибальства та морська політика» (за виключенням статті 410 (b) (ініціативи щодо перевірки та контролю рибальської діяльності шляхом використання необхідного обладнання для спостереження), 411 (співробітництво щодо інтегрованої морської політики);

- Глава 20 «Захист прав споживачів»;

- Глава 26 «Співробітництво з питань громадянського суспільства»;

- Глава 28 «Участь в програмах та агентствах ЄС»;

- Стаття 353 щодо поступового наближення до структури оподаткування, визначеної у праві ЄС;

- Стаття 428 щодо поступового наближення законодавства та практики до принципів права ЄС, зокрема у сфері інфекційних хвороб, служби крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну;

- Розділ VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством»;

- Розділ VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» за виключенням статті 479 (1) у тій мірі, в якій положення цього Розділу обмежені для забезпечення тимчасового застосування цієї Угоди як визначено у вербальній ноті;

- Додатки XXVI, Додаток XXVII (за винятком ядерних питань), Додатки XXVIII-XXXVI (за винятком пункту 3 в Додатку XXXII), XXXVIII-XLI, XLIII та XLIV, а також Протокол III.

Тимчасове застосування Розділу IV «Торгівля та пов'язані з торгівлею питання» має розпочатися з 1 січня 2016 року після здійснення стороною ЄС відповідної нотифікації згідно зі статтею 486 Угоди.

{див. Додатки до Угоди про асоціацію}


Документи та файли

Сигнальний документ — f432149n45.pdf

Публікації документа

Скачать ВЕРБАЛЬНА НОТА

Завантажити ВЕРБАЛЬНА НОТА

Завантажити ВЕРБАЛЬНА НОТА не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!