Угода про позику 
(Друга позика на політику розвитку)
між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку
2 лютого 2008 року

Офіційний переклад
Позика N 4877 UA
Угоду, датовану 2 лютого 2008 року, укладено між Україною
(далі - Позичальник) та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку (далі - Банк) з метою надання фінансування на підтримку
Програми (визначеної в додатку до цієї Угоди). Банк вирішив надати
згадане фінансування на підставі, серед іншого, а) заходів, яких
уже вжив Позичальник у рамках Програми та які описано в розділі I
доповнення 1 до цієї Угоди; і b) підтримання Позичальником
належних засад макроекономічної політики. Отже, Позичальник і Банк
дійшли згоди про таке:
Стаття I
Загальні умови. Визначення
1.01. Загальні умови (визначені в додатку до цієї Угоди) є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
1.02. Якщо контекстом не вимагається іншого тлумачення,
терміни, написані з великої літери, що вживаються в цій Угоді,
мають ті значення, які їм надано в Загальних умовах або в додатку
до цієї Угоди.
Стаття II
Позика
2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які
визначено в цій Угоді або на які є посилання в цій Угоді, позику в
сумі трьохсот мільйонів (300 000 000) доларів США (далі - Позика).
2.02. Позичальник може зняти кошти Позики на підтримку
Програми відповідно до розділу II доповнення 1 до цієї Угоди.
2.03. Початкова одноразова комісія, яку Позичальник сплачує
Банкові, дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25%) суми
Позики.
2.04. Відсотки, які підлягають сплаті Позичальником за кожний
відсотковий період, повинні сплачуватися за ставкою, що дорівнює
ставці LIBOR для Валюти позики плюс Змінний спред. Незважаючи на
викладене вище, якщо будь-яка сума Знятого Залишку Позики
залишається несплаченою, коли настав строк і коли така несплата
триває протягом 30-денного періоду, то відсоток, який підлягає
сплаті Позичальником, повинен бути розрахований так, як
передбачено підпунктом "d" розділу 3.02 Загальних умов.
2.05. Датами платежу є 15 січня та 15 липня кожного року.
2.06. Основна сума Позики сплачується відповідно до графіка
амортизації, наведеного в доповненні 2 до цієї Угоди.
2.07. Не обмежуючи положень розділу 5.10 Загальних умов,
Позичальник негайно надає Банкові таку інформацію стосовно
положень цієї статті II, яку Банк часу від часу може обґрунтовано
вимагати.
Стаття III
Виконання Програми
3.01. Позичальник заявляє про своє зобов'язання виконати
Програму. Із цією метою:
a) Позичальник через своє Міністерство економіки і Банк час
від часу на вимогу однієї зі сторін обмінюються думками стосовно
прогресу, досягнутого у виконанні Програми;
b) перед кожним таким обміном думками Позичальник через своє
Міністерство економіки подає до Банку на його розгляд і для
зауважень звіт про прогрес, досягнутий у виконанні Програми, - у
такому детальному викладі, якого Банк може обґрунтовано вимагати,
а також
c) не обмежуючи положень пунктів "a" й "b" цього розділу,
Позичальник через своє Міністерство економіки обмінюється з Банком
думками стосовно будь-якого запропонованого заходу, який може бути
здійсненим після видачі Позики та який може істотно вплинути на
цілі Програми, змінивши їхню суть, чи будь-якого заходу, ужитого
на підставі Програми.
Стаття IV
Засоби правового захисту Банку
4.01. Додатковим чинником припинення дії Угоди є таке, а
саме: виникла ситуація, що унеможливлює виконання Програми цілком
або її значної частини.
Стаття V
Набрання Угодою чинності. Припинення дії Угоди
5.01. Кінцевою датою набрання Угодою чинності є дата, що
настає через дев'яносто (90) днів після дати підписання цієї
Угоди.
5.02. Будь-яка зміна до цієї Угоди здійснюється за згодою її
сторін відповідно до положень розділу 10.02 Загальних умов. Така
зміна набирає чинності так, як визначено угодою про внесення
зміни.
Стаття VI
Представник. Адреси
6.01. Представником Позичальника є його Міністр фінансів.
6.02. Адреса Позичальника:
Ministry of Finance 12/2 Hrushevsky St. Kyiv, 01008 Ukraine
Телекс: 131450
Факс: (380-44) 253-82-43 (380-44) 777-54-43
6.03. Адреса Банку:
International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America
Телеграфна INTBAFRAD адреса: Washington, D.C.
Телекс: 248423 (MCI) або 64145 (MCI)
Факс: 1-202-477-63-91
ПОГОДЖЕНО в Києві за станом на день і рік, які вперше
зазначено вище.
УКРАЇНА
Підписав (Підпис)
Повноважний представник
МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Підписав (Підпис)
Повноважний представник

Доповнення 1

Заходи в рамках Програми. Зняття коштів Позики

Розділ I. Заходи в рамках Програми
Заходи, уживані в рамках Програми
1. Позичальник з метою підготовки до можливого вступу до СОТ
увів у дію нові закони й поправки до своїх чинних законів, назви
яких та довідкові матеріали стосовно яких наведено в додатку до
цього доповнення.
2. Позичальник для лібералізації сектора комунікацій ужив
таких заходів:
a) збалансування тарифів на телекомунікації (у тому числі
зменшення вартості міжнародних розмов на фіксованих лініях);
b) розподіл частот (у тому числі переведення 70% діапазону
від військового управління до цивільного відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року N 1208
( 1208-2005-п ) "Про затвердження Національної таблиці розподілу
смуг радіочастот України");
c) видачу нових ліцензій на стільниковий зв'язок, дозволивши
таким чином значно збільшити ринкове проникнення (до 63% станом на
кінець 2006 року), а також
d) урегулювання зобов'язань стосовно взаємоз'єднання
(рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 8 грудня 2005 року N 155 ( z0071-06 ) "Про
затвердження Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж
загального користування").
3. Позичальник увів у дію Закон України від
5 квітня 2007 року N 877-V ( 877-16 ) "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
(свій "закон про контрольні заходи"), що встановлює ключові
принципи державного контролю за підприємницькою діяльністю.
4. Позичальник увів у дію Закон України від
23 червня 2005 року N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані
на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу", що стосується його
заборгованості за енергоносії, і розпочав реструктуризацію боргів
та досяг зменшення непогашених боргів електророзподільних компаній
(обленерго) Енергоринку.
5. Позичальник зменшив квазіфіскальний дефіцит в
енергетичному секторі в 2006 році, виражений у відсотках Валового
внутрішнього продукту в 2006 році відносно 2005 року.
6. Позичальник підтримав рівень дефіциту свого
Консолідованого бюджету за 2005 і 2006 фінансові роки на рівні
3,5% свого Валового внутрішнього продукту чи менше.
7. Позичальник увів у дію Закон України від
21 вересня 2006 року N 185-V ( 185-16 ) "Про управління об'єктами
державної власності", що визначає управління державними
підприємствами.
8. Позичальник запровадив і реалізував свій перший прийнятний
відповідно до міжнародних стандартів тест у системі загальної
середньої освіти (тест якості вивчення математики та природничих
наук за міжнародною методологією (TIMSS)).
Розділ II. Зняття коштів Позики
A. Загальні положення. Позичальник може зняти кошти Позики
відповідно до положень цього розділу й таких додаткових
інструкцій, які Банк може встановити, повідомивши їх Позичальнику.
B. Розподіл сум Позики. Позика знімається Єдиним траншем (за
винятком сум, необхідних для сплати Початкової одноразової
комісії). Розподіл сум Позики з цією метою наведено у викладеній
нижче таблиці:
Виділена сума Сума виділеної Позики, дол.США
Єдиний транш 299 250 000
Початкова одноразова комісія 750 000
Усього 300 000 000
C. Депозити сум Позики. За винятком випадків, коли Банк може
погодитися на інше:
1) знята сума Єдиного траншу Позики з Рахунка Позики
депонується Банком на рахунок, визначений Позичальником і
прийнятний для Банку, а також
2) після депонування Єдиного траншу Позики на цей рахунок
Позичальник забезпечує облік еквівалентної суми в системі
управління бюджетом Позичальника в спосіб, прийнятний для Банку.
D. Виключені витрати. Позичальник гарантує, що кошти Позики
не буде використано для фінансування Виключених витрат. Якщо Банк
будь-коли дійде висновку, що певну суму Позики було використано
для оплати Виключених витрат, то Позичальник негайно, після
отримання повідомлення від Банку, повертає Банкові суму, рівну
сумі такої оплати. Суми, повернуті Банкові на таку вимогу,
анулюються.
E. Дата закриття. Датою закриття є 30 червня 2008 року.

Додаток
до доповнення 1

Перелік законів і поправок до законів,
згаданих у пункті 1 розділу I доповнення 1,
уведених у дію на виконання норм СОТ

1. Закон України від 6 липня 2005 року N 2734-IV ( 2734-15 )
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та
сировини для їх виробництва)". Законом упорядковано виробництво,
експорт-імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання
та сировини для їхнього виробництва. Законом запроваджено більш
ефективні механізми боротьби з піратством в Україні. Отже,
національне законодавство введено в дію відповідно до вимог
багатосторонньої Угоди про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності (ТРІПС) СОТ) ( 981_018 ).
2. Закон України від 7 липня 2005 року N 2775-IV ( 2775-15 )
"Про внесення змін до деяких законів України". Законом унесено
зміни до ставок ввізного мита на сільськогосподарську продукцію
(групи 1-24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності - УКТЗЕД) ( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) у частині їхнього зменшення, що відповідає принципам
міжнародної практики та погоджується з положеннями угод СОТ.
3. Закон України від 7 липня 2005 року N 2774-IV ( 2774-15 )
"Про внесення змін до Закону України "Про страхування"". Законом
передбачено через п'ять років з моменту вступу України до СОТ
скасування обмежень стосовно відкриття іноземних страхових філій
на території України.
4. Закон України від 7 липня 2005 року N 2773-IV ( 2773-15 )
"Про внесення змін до Закону України "Про ставки вивізного
(експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур"".
Законом передбачено з моменту вступу України до СОТ зменшення
ставок вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів
олійних культур.
5. Закон України від 6 липня 2005 року N 2738-IV ( 2738-15 )
"Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську
діяльність"". Законом установлено норму, згідно з якою іноземним
аудиторам може бути надано сертифікат для здійснення діяльності на
території України, що, у свою чергу, погоджується зі статтею II
"Режим найбільшого сприяння" Генеральної угоди про торгівлю
послугами ( 981_017 ).
6. Закон України від 6 вересня 2005 року N 2809-IV
( 2809-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про якість та
безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини"". Закон
України прийнято відповідно до Угоди СОТ про застосування
санітарних та фітосанітарних заходів ( 981_006 ).
7. Закон України від 15 листопада 2005 року N 3078-IV
( 3078-15 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України". З прийняттям Закону норми деяких законів України
приведено у відповідність до Угоди СОТ про застосування санітарних
та фітосанітарних заходів ( 981_006 ).
8. Закон України від 1 листопада 2005 року N 3027-IV
( 3027-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про захист
національного товаровиробника від демпінгового імпорту" щодо
процедурних питань антидемпінгового розслідування". Норми Закону
приведено у відповідність до статті VI "Антидемпінгове та
компенсаційне мито" Генеральної угоди з тарифів та торгівлі
( 981_003 ), а також положень Угоди про захисні заходи
( 981_016 ).
9. Закон України від 1 листопада 2005 року N 3028-IV
( 3028-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про застосування
спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" щодо процедурних
питань спеціального розслідування та застосування спеціальних
заходів". Закон приведено у відповідність до положень Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі ( 981_003 ) та Угоди про захисні заходи
ГАТТ/СОТ ( 981_016 ).
10. Закон України від 1 грудня 2005 року N 3161-IV
( 3161-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав
споживачів"". Законом усунуто зайві технічні бар'єри в торгівлі,
спрощено процедури розміщення на ринку товарів, які підпадають під
законодавчо регульовану сферу, виготовляються сторонами та є
предметом експорту-імпорту. Закон розроблено на підставі директив
Європейського Союзу.
11. Закон України від 1 грудня 2005 року N 3164-IV
( 3164-15 ) "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності". Законом урегульовано процедуру розробки та
застосування технічних регламентів, в яких повинні міститися
вимоги стосовно захисту життя й здоров'я людини, тварин, рослин,
національної безпеки, охорони довкілля та природних ресурсів,
запобігання недобросовісній практиці. Законом визначено процедури
розробки й прийняття національних стандартів та оцінки їхньої
відповідності, надання інформації про стандарти, технічні
регламенти й оцінки відповідності для вітчизняних промисловців і
підприємців, а також торгових партнерів України. Норми Закону
приведено у відповідність до Угоди СОТ про технічні бар'єри в
торгівлі ( 981_008 ).
12. Закон України від 22 грудня 2005 року N 3269-IV
( 3269-15 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України". Законом України вдосконалено порядок визначення та умов
декларування, митної вартості й визначення країни походження
товарів, що переміщуються через митний кордон України. Законом
унесено зміни до розділів XI, XII Митного кодексу України
( 92-15 ) й, таким чином відповідні розділи Кодексу приведено у
відповідність до положень Угоди про застосування статті VII ГАТТ
( 981_011 ) стосовно правил здійснення митної оцінки.
13. Закон України від 6 липня 2004(1) року N 2740-IV
( 2740-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про розвиток
автомобільної промисловості України"" (стосовно скасування умов
локалізації під час виробництва автомобілів, комплектуючих).
---------------- (1) Насправді цей Закон датується 2005 роком, але в цьому
перекладі зазначено саме так, як написано в оригіналі. - Прим.пер.
14. Закон України від 6 липня 2005 року N 2739-IV ( 2739-15 )
"Про деякі питання ввезення на митну територію України та
реєстрації транспортних засобів" (зміна вікових обмежень стосовно
ввезення транспортних засобів на територію України).
15. Закон України від 18 жовтня 2005 року N 2987-IV
( 2987-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про податок на
додану вартість" стосовно оподаткування сільськогосподарських
підприємств" (стосовно скасування спеціального режиму
оподаткування сільськогосподарських підприємств).
16. Закон України від 30 листопада 2005 року N 3151-IV
( 3151-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про деякі
питання ввезення на митну територію України транспортних засобів""
(стосовно питання реєстрації транспортних засобів).
17. Закон України від 12 січня 2006 року N 3317-IV
( 3317-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення
і радіомовлення"". Законом збільшено частку іноземного капіталу в
статутному фонді телерадіоорганізацій відповідно до положень
Господарського кодексу України ( 436-15 ).
18. Закон України від 19 січня 2006 року N 3369-IV
( 3369-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про карантин
рослин"". Законом установлено загальні правові, організаційні та
фінансові принципи карантину рослин, повноваження органів
державної влади, їхніх посадових осіб, права та обов'язки
юридичних і фізичних осіб, спрямовані на запобігання проникненню
та поширенню відсутніх на території України карантинних
організмів.
19. Закон України від 2 листопада 2006 року N 316-V
( 316-16 ) "Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про
охорону прав на зазначення походження товарів"" (стосовно захисту
в Україні іноземних географічних зазначень походження товарів,
якщо вони охороняються в країні походження товару).
20. Закон України від 2 листопада 2006 року N 317-V
( 317-16 ) "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про
видавничу справу"" (стосовно скасування заборони на створення й
діяльність організацій з розповсюдження видавничої продукції, у
статутному фонді яких понад 30 відсотків іноземних інвестицій, яке
почне діяти через п'ять років після вступу України до СОТ).
21. Закон України від 14 листопада 2006 року N 335-V
( 335-16 ) "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про
пестициди і агрохімікати"" (стосовно забезпечення десятирічного
періоду захисту конфіденційної інформації).
22. Закон України від 16 листопада 2006 року N 356-V
( 356-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про вивізне
(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину"" (стосовно
встановлення вивізного (експортного) мита на живу худобу на рівні
50 відсотків митної вартості з поступовим зменшенням щороку на
5 відсоткових пунктів до значення 10 відсотків та встановлення
експортного мита на шкіру та шкірсировину на рівні 30 відсотків
митної вартості з поступовим зменшенням кожного року на
1 відсотковий пункт до значення 20 відсотків).
23. Закон України від 16 листопада 2006 року N 360-V
( 360-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність"" (стосовно приведення
законодавства України у сфері нетарифного регулювання імпорту у
відповідність до норм СОТ).
24. Закон України від 16 листопада 2006 року N 361-V
( 361-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну
медицину"" (стосовно приведення законодавчої та
нормативно-правової бази України у галузі ветеринарного контролю у
відповідність до міжнародних стандартів та угод СОТ).
25. Закон України від 16 листопада 2006 року N 362-V
( 362-16 ) "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про
лікарські засоби"" (стосовно впровадження додаткового п'ятирічного
періоду захисту конфіденційної інформації під час реєстрації
лікарських засобів).
26. Закон України від 16 листопада 2006 року N 359-V
( 359-16 ) "Про внесення змін до Митного кодексу України (стосовно
сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний кордон України)" (стосовно
приведення Митного кодексу України ( 92-15 ) у частині захисту
прав інтелектуальної власності у відповідність до вимог Угоди з
торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС)
( 981_018 ), що є однією з 28 Угод системи ГАТТ/СОТ).
27. Закон України від 16 листопада 2006 року N 357-V
( 357-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про страхування""
(стосовно скасування обмежень на посередницьку діяльність на
території України з укладання договорів страхування з іноземними
страховиками протягом перехідного періоду в 5 років з моменту
вступу до СОТ, надання дозволу на здійснення перестрахування по
страхуванню ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями,
комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (у тому
числі супутників) з моменту вступу до СОТ).
28. Закон України від 16 листопада 2006 року N 355-V
( 355-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру""
(стосовно надання права доступу іноземних адвокатів для зайняття
адвокатською практикою на території України).
29. Закон України від 16 листопада 2006 року N 358-V
( 358-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про банки і
банківську діяльність"" (стосовно відкриття філій іноземних банків
на території України).
30. Закон України від 17 листопада 2006 року N 374-V
( 374-16 ) "Про внесення змін до деяких законів України стосовно
плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (стосовно вартості
ліцензії на виробництво та реалізацію спиртів, алкогольних і
тютюнових виробів).
31. Закон України від 30 листопада 2006 року N 400-V
( 400-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про вивізне
(експортне) мито на відходи та брухт чорних металів"" (стосовно
зниження рівня вивізного мита з 30 євро до 10 євро за 1 тонну
протягом шестирічного періоду).
32. Закон України від 30 листопада 2006 року N 401-V
( 401-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України"" (стосовно приведення
окремих правових норм у відповідність до вимог СОТ і ЄС в частині
регулювання імпортно-експортних операцій з об'єктами державного
цінового регулювання).
33. Закон України від 30 листопада 2006 року N 402-V
( 402-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про молоко та
молочні продукти"" (стосовно вилучення положення про підтримку
експорту молочних продуктів та скасування мінімальних цін на
молоко та молочні продукти).
34. Закон України від 30 листопада 2006 року N 403-V
( 403-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру"" (стосовно скасування
поняття квот "B", "C").
35. Закон України від 30 листопада 2006 року N 404-V
( 404-16 ) "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну
цукру-сирцю з тростини" (стосовно встановлення щорічної тарифної
квоти на ввезення в Україну тростинного цукру-сирцю в обсязі
260 000 тонн).
36. Закон України від 19 жовтня 2006 року N 273-V ( 273-16 )
"Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану
вартість" щодо спеціальних режимів оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників" (стосовно оподаткування
сільськогосподарських підприємств).
37. Закон України від 6 грудня 2006 року N 427-V ( 427-16 )
"Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації
транспортних засобів" (стосовно реєстрації транспортних засобів).
38. Закон України від 13 грудня 2006 року N 441-V ( 441-16 )
"Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних
металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх
використанням" (стосовно зменшення ставок експортного мита).
39. Закон України від 31 травня 2007 року N 1112-V
( 1112-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про податок на
додану вартість"" щодо оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників".
40. Закон України від 31 травня 2007 року N 1103-V
( 1103-16 ) "Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів".
41. Закон України від 31 травня 2007 року N 1110-V
( 1110-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про страхування"" (стосовно скасування
обмеження страхової суми в 75 відсотків вартості кожного об'єкта
страхування за договорами страхування ризиків, пов'язаних з
морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних
ракет і фрахтом (у тому числі супутників) та надання права
страховикам-нерезидентам здійснювати послуги за договорами
перестрахування під час постачання таких послуг через кордон
(транскордонне постачання).
42. Закон України від 31 травня 2007 року N 1109-V
( 1109-16, 1109а-16, 1109б-16, 1109в-16, 1109г-16 ) "Про внесення
змін до Закону України "Про митний тариф України"" (документ є
виключно технічного характеру й забезпечує перехід на нову систему
опису та кодування товарів, побудовану на міжнародній системі HS
2002, і не забезпечує зміни ставок ввізного мита).
43. Закон України від 31 травня 2007 року N 1104-V
( 1104-16 ) "Про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про
безпечність та якість харчових продуктів"" (стосовно зміни в
частині надання повідомлення імпортеру про інспекцію з 48 годин на
60 днів).
44. Закон України від 31 травня 2007 року N 1113-V
( 1113-16 ) "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про
ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів
олійних культур"" (стосовно скасування індикативних цін на цю
продукцію).
45. Закон України від 31 травня 2007 року N 1105-V
( 1105-16 ) "Про внесення зміни до Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та
брухт чорних металів"" (стосовно введення в дію зменшених ставок
експортного мита на металобрухт з моменту вступу до СОТ, а не
через рік після вступу).
46. Закон України від 31 травня 2007 року N 1106-V
( 1106-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про ставки
вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів,
брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням""
(стосовно введення в дію зменшених ставок експортного мита на
металобрухт з моменту вступу України до СОТ).
47. Закон України від 31 травня 2007 року N 1107-V
( 1107-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"" (стосовно
надання пріоритету міжнародним стандартам перед регіональними під
час розробки національних стандартів, технічних регламентів та
процедур оцінки відповідності).
48. Закон України від 31 травня 2007 року N 1108-V
( 1108-16 ) "Про внесення змін до Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті"" (стосовно збільшення
терміну відстрочення поставки товарів до 180 днів).
49. Закон України від 31 травня 2007 року N 1111-V
( 1111-16 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно
виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ" (стосовно
знищення контрафактних, піратських товарів та обладнання).

Доповнення 2

Графік погашення

------------------------------------------------------------------ | Дата сплати | Основна сума позики, яка | | | сплачується | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2013 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2014 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2014 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2015 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2015 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2016 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2016 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2017 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2017 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2018 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2018 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2019 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2019 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2020 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2020 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2021 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2021 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2022 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2022 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2023 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2023 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2024 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 липня 2024 року | 12 500 000 | |-------------------------------+--------------------------------| | 15 січня 2025 року | 12 500 000 | ------------------------------------------------------------------

Додаток
Розділ I. Визначення
1. "Консолідований бюджет" означає весь державний бюджет, усі
бюджети місцевих органів влади та бюджети чотирьох позабюджетних
фондів (Пенсійного фонду, Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань).
2. "Уведений у дію" означає прийнятий Верховною Радою
(Парламентом Позичальника - єдиним органом законодавчої влади),
підписаний Президентом та опублікований в офіційних державних
виданнях - "Урядовому Кур'єрі", "Офіційному віснику України",
"Відомостях Верховної Ради України".
3. "Енергоринок" означає Державне підприємство "Енергоринок",
створене згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
5 травня 2000 року N 755 ( 755-2000-п ).
4. "Виключені витрати" означають будь-яку витрату:
a) на товари або послуги, що надаються згідно з контрактом,
який профінансувала або погодилася профінансувати будь-яка
національна або міжнародна фінансова установа або організація, за
винятком Банку, або Асоціація, або який профінансували або
погодилися профінансувати Банк або Асоціація в рамках інших
позики, кредиту або гранту;
b) на товари, уключені до таких груп або підгруп Стандартної
міжнародної торговельної класифікації (3-тє виправлене видання),
опублікованої Організацією Об'єднаних Націй у "Статистичному
журналі" (серія М, N 34/Rev.3 за 1986 рік) (Standard International
Trade Classification, Revision (SITC, Rev. 3), published by the
United Nations in Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev.3
(1986) (the SITC)), чи будь-яких подальших груп або підгруп у
рамках майбутніх переглядів Стандартної міжнародної торговельної
класифікації, як визначено Банком повідомленням Позичальнику:
------------------------------------------------------------------ |Група |Підгрупи | Опис предмета | |------+---------+-----------------------------------------------| | 112 | |Алкогольні напої | |------+---------+-----------------------------------------------| | 121 | |Тютюн, необроблений, тютюнові відходи | |------+---------+-----------------------------------------------| | 122 | |Тютюн, оброблений (або містить замінники | | | |тютюну, або не містить їх) | |------+---------+-----------------------------------------------| | 525 | |Радіоактивні й пов'язані з ними матеріали | |------+---------+-----------------------------------------------| | 667 | |Перлини, коштовні й напівкоштовні камені, | | | |оброблені й необроблені | |------+---------+-----------------------------------------------| | 718 | 718,7 |Ядерні реактори та запасні частини до них; | | | |паливні елементи (касети), не опромінені, для | | | |ядерних реакторів | |------+---------+-----------------------------------------------| | 728 | 728,43 |Машинне устаткування для обробки тютюну | |------+---------+-----------------------------------------------| | 897 | 897,3 |Ювелірні вироби з металів групи золота, срібла | | | |або платини (за винятком годинників та корпусів| | | |годинників) і продукти виробництва майстрів | | | |золотих і срібних виробів (у тому числі зі | | | |вставленими коштовними каменями) | |------+---------+-----------------------------------------------| | 971 | |Золото, не у вигляді монет (за винятком золотих| | | |руд і концентратів) | ------------------------------------------------------------------
c) на товари, призначені для військових або воєнізованих
цілей, або предмети розкоші;
d) на екологічно небезпечні товари, виготовлення,
використання або імпорт яких заборонено згідно із законами
Позичальника або міжнародними угодами, стороною яких є
Позичальник;
e) на покриття будь-якої оплати, забороненої рішенням Ради
безпеки ООН, прийнятим відповідно до глави VII Статуту Організації
Об'єднаних Націй ( 995_010 ), а також
f) стосовно якої Банк визначає, що застосовувалися корупційна
практика, шахрайство, змова або примушування, до яких причетні
представники Позичальника або інші одержувачі коштів Позики, а
Позичальник (або інший такий одержувач) не вжив вчасно належних
заходів, задовільних для Банку, щоб покласти край такій практиці,
коли вона мала місце.
5. "Загальні умови" означають "Загальні умови Міжнародного
банку реконструкції та розвитку для позик" від 1 липня 2005 року
(зі змінами та доповненнями, унесеними протягом періоду по
17 жовтня 2007 року включно) зі змінами, викладеними в розділі
II цього додатка.
6. "Валовий внутрішній продукт" означає валовий внутрішній
продукт, як цей термін визначається відповідно до визначень та
угод, що містяться в Стандартній системі національних рахунків
1993 року (Організація Об'єднаних Націй, Нью-Йорк), і згідно з
формулюванням, детально викладеним на веб-сайті Державного
комітету статистики України (www.ukrstat.gov.ua).
7. "Міністерство економіки" (ME) Позичальника означає
Міністерство економіки України, яке діє на підставі Положення про
Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 травня 2007 року N 777 ( 777-2007-п ).
8. "Міністерство фінансів" Позичальника означає центральний
орган виконавчої влади Позичальника, який діє згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1837
( 1837-2006-п ).
9. "Програма" означає програму дій, цілей та стратегії,
спрямованих на сприяння зростанню й досягнення на довготривалій
основі зменшення бідності й викладених або зазначених у листі до
Банку, датованому 20 листопада 2007 року, в якому проголошується
зобов'язання Позичальника виконати Програму й висловлюється
прохання надати допомогу з боку Банку на підтримку Програми під
час її виконання.
10. "Єдиний транш" означає суму Позики, виділену за
категорією під назвою "Єдиний транш" у таблиці, наведеній у
частині B розділу II доповнення 1 до цієї Угоди.
11. "СОТ" означає Світову організацію торгівлі, засновану
1 січня 1995 року, зі штаб-квартирою в Женеві, Швейцарія.
Розділ II. Зміни до Загальних умов
Зміни до "Загальних умов Міжнародного банку реконструкції та
розвитку для позик" від 1 липня 2005 року (зі змінами та
доповненнями, унесеними протягом періоду по 17 жовтня 2007 року
включно), є такими:
1. Останнє речення пункту "a" розділу 2.03 (Заявки на зняття
коштів) цілком викреслено.
2. Розділи 2.04 (Спеціально призначені рахунки) і
2.05 (Прийнятні витрати) цілком викреслено, а решту розділів
статті II перенумеровано відповідно.
3. Розділи 5.01 (Загальні положення виконання проектів) і
5.09 (Управління фінансовою діяльністю. Фінансова звітність.
Аудиторські перевірки) цілком викреслено, а решта розділів
статті V перенумеровано відповідно.
4. Пункт "а" розділу 5.05 (який перенумеровано як такий
відповідно до викладеного вище пункту 3 і який стосується
"Використання товарів, робіт та послуг") цілком викреслено.
5. Пункт "c" розділу 5.06 (перенумерований як такий
відповідно до викладеного вище пункту 3) змінено, унаслідок чого
він має таку редакцію:
"Розділ 5.06. Плани. Документація. Облік
"..." (c) Позичальник зберігає всі записи (контракти,
замовлення, накладні, виставлені рахунки, квитанції та інші
документи), що свідчать про витрати в рамках Позики, протягом двох
років після Дати закриття. Позичальник забезпечує представникам
Банку можливість переглядати такі записи.".
6. Пункт "c" розділу 5.07 (перенумерований як такий
відповідно до викладеного вище пункту 3) змінено, унаслідок чого
він має таку редакцію:
"Розділ 5.07. Моніторинг та оцінка Програми
"..." c) Позичальник готує або забезпечує підготовку й подає
до Банку не пізніше, ніж за шість місяців після Дати закриття,
звіт такого обсягу й у такому детальному викладі, як таких
обґрунтовано може вимагати Банк, стосовно впровадження Програми,
виконання Сторонами Позики й Банком своїх відповідних зобов'язань
у рамках Юридичних угод та стосовно реалізації цілей Позики.".
7. Викладені нижче терміни та визначення, які наведено в
додатку, змінено або вилучено викладеним нижче чином, а наведені
нижче нові терміни та визначення додано в алфавітному порядку до
додатка викладеним нижче чином, при цьому терміни перенумеровано
відповідно:
a) Визначення терміна "Прийнятні витрати" змінено, унаслідок
чого він має таку редакцію:
"Прийнятні витрати" - будь-яке використання коштів Позики на
підтримку Програми, за винятком фінансування Виключених витрат
згідно з Угодою про позику.".
b) Термін "Фінансові звіти" і його визначення, викладені в
додатку, вилучено цілком.
c) Термін "Проект" змінено на термін "Програма", а його
визначення змінено, унаслідок чого він має таку редакцію:
"Програма" означає програму, на яку посилається Угода про
позику й на підтримку якої надається Позика.". Усі посилання на
"Проект" у тексті згаданих Загальних умов уважаються посиланнями
на "Програму".

Лист-додаток

УКРАЇНА
2 грудня 2008 року
Міжнародний
банк реконструкції
та розвитку
1818 Н Street, N.W.
Washington,
D.C. 20433
United States of
America

Про позику N 4877 UA
(друга позика на політику розвитку);
статті VI Загальних умов:
Фінансові та економічні дані.

Шановні пані та панове!
У зв'язку з Угодою про позику від цієї дати між Україною
(далі - Країна-член) та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку (далі - Банк), що передбачає надання позики (далі -
Позика) для згаданого вище Проекту й згідно із Загальними умовами
(далі - Загальні умови), які застосовуються до Угоди про позику,
пишу від імені Країни-члена з метою викласти таке:
1. Ми розуміємо й погоджуємося з тим, що для цілей
розділу 6.01 Загальних умов Банк вимагає від Країни-члена надавати
звіт про "довгостроковий зовнішній борг" (визначений у Посібнику
із системи звітування дебіторів Світового банку від
січня 2000 року (далі - Посібник)), згідно з Посібником і,
зокрема, повідомляти Банкові про нові "зобов'язання за позиками"
(визначені в Посібнику) не пізніше, ніж через 30 днів після
закінчення кварталу, в якому виникла заборгованість, а також
сповіщати Банк про "операції з позиковими коштами" (визначені в
Посібнику) один раз на рік, не пізніше 31 березня року, що настає
за звітнім роком.
2. Ми заявляємо про відсутність Закладних (визначених у
Загальних умовах), крім тих, які виключаються згідно з пунктом "c"
розділу 6.02 Загальних умов, стосовно будь-яких Державних активів
(визначених у Загальних умовах) як забезпечення будь-якого
Зовнішнього боргу (визначеного в Загальних умовах), а також про
відсутність невиконаних зобов'язань стосовно будь-якого
зовнішнього державного боргу (визначеного в Посібнику). Ми
розуміємо, що під час надання позики Банк може спиратися на
твердження, які викладено в цьому листі або на які в цьому листі
зроблено посилання.
3. Просимо підтвердити Вашу згоду на зазначене вище,
засвідчивши це підписом належним чином уповноваженого представника
Банку в зазначеному далі місці.
З повагою
УКРАЇНА
Підписав (Підпис)
Повноважний представник
Погоджено:
МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Підписав (Підпис)
Повноважний представник

Скачать Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 2 лютого 2008 року Офіційний переклад
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад

Завантажити Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!