Протокол N 12 
до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (ETS N 177)
(укр/рос)
Статус Протоколу див. ( 994_552 )
{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів
у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

( Протокол ратифіковано Законом
N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 )

Офіційний переклад
Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол,
беручи до уваги основоположний принцип, відповідно до якого
всі особи є рівними перед законом і мають право на рівний захист
за законом;
будучи сповненими рішучості вжити подальших заходів для
сприяння рівності всіх осіб шляхом колективного застосування
загальної заборони дискримінації за допомогою Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, підписаної в Римі 4 листопада
1950 року ( 995_004 ) (далі - Конвенція);
знову підтверджуючи, що принцип недискримінації не стоїть на
заваді Державам-учасницям уживати заходів для сприяння повній та
реальній рівності, якщо ці заходи є об'єктивно й обґрунтовано
виправданими,
домовилися про таке:
Стаття 1
Загальна заборона дискримінації
1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права
забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад
за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних
чи інших переконань, національного чи соціального походження,
належності до національної меншини, майнового стану, народження
або за іншою ознакою.
2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом
державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які
зазначено в пункті 1.
Стаття 2
Територіальне застосування
1. Будь-яка держава під час підписання або депонування своєї
ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття чи
схвалення може точно визначити територію чи території, до яких
застосовується цей Протокол.
2. Будь-яка держава будь-коли в подальшому за допомогою
заяви, адресованої Генеральному секретарю Ради Європи, може
поширити застосування цього Протоколу на будь-яку іншу територію,
точно визначену в цій заяві. Стосовно такої території Протокол
набуває чинності в перший день місяця, що настає після закінчення
тримісячного строку від дати отримання такої заяви Генеральним
секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена на підставі двох попередніх
пунктів, може бути відкликана або змінена стосовно будь-якої
території, точно визначеної в цій заяві, за допомогою
повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Ради Європи.
Відкликання або зміна набувають чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного строку від дати отримання
такого повідомлення Генеральним секретарем.
4. Заява, зроблена згідно із цією статтею, уважається такою,
що зроблена відповідно до пункту 1 статті 56 Конвенції
( 995_004 ).
5. Будь-яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1
чи 2 цієї статті, може будь-коли в подальшому заявити від імені
однієї чи більш ніж однієї території, якої стосується заява, що
вона визнає компетенцію Суду приймати заяви від окремих осіб,
неурядових організацій або груп осіб згідно зі статтею 34
Конвенції ( 995_004 ) стосовно статті 1 цього Протоколу.
Стаття 3
Зв'язок з Конвенцією
У відносинах між Держави-учасницями положення статей 1 та 2
цього Протоколу вважаються додатковими статтями Конвенції
( 995_004 ) й усі положення Конвенції застосовуються відповідно.
Стаття 4
Підписання та ратифікація
Цей Протокол відкритий для підписання державами - членами
Ради Європи, які підписали Конвенцію ( 995_004 ). Він підлягає
ратифікації, прийняттю чи схваленню. Держава - член Ради Європи не
може ратифікувати, прийняти чи схвалити цього Протоколу, якщо вона
раніше або одночасно не ратифікувала Конвенції. Ратифікаційні
грамоти або документи про прийняття чи схвалення здаються на
зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.
Стаття 5
Набуття чинності
1. Цей Протокол набуває чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного строку від дати, коли десять
держав - членів Ради Європи висловили свою згоду на обов'язковість
для них цього Протоколу згідно з положеннями статті 4.
2. Стосовно будь-якої держави-члена, яка в подальшому
висловлює свою згоду на обов'язковість для неї цього Протоколу,
Протокол набуває чинності в перший день місяця, що настає після
закінчення тримісячного строку від дати здачі на зберігання
ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи схвалення.
Стаття 6
Функції депозитарію
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всім державам -
членам Ради Європи:
a) про будь-яке підписання;
b) про здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти
чи будь-якого документа про прийняття чи схвалення;
c) про будь-яку дату набуття чинності цим Протоколом згідно
зі статтями 2 та 5;
d) про будь-яку іншу дію, повідомлення чи сповіщення, що
стосується цього Протоколу.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те уповноважені, підписали цей Протокол.
Учинено в Римі 4 листопада 2000 року англійською та
французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними, в одному
примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи. Генеральний
секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цього Протоколу
кожній державі - члену Ради Європи.
Протокол N 12
к Конвенции о защите прав человека
и основных свобод
(ETS N 177)
Рим, 4 ноября 2000 года

Государства - члены Совета Европы, подписавшие настоящий
Протокол,
принимая во внимание основополагающий принцип, в
соответствии, с которым все люди равны перед законом и имеют право
на равную защиту законом;
преисполненные решимости предпринять дальнейшие шаги по
обеспечению равенства всех людей путем коллективного осуществления
всеобщего запрещения дискриминации на основании Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950
года ( 995_004 ) (именуемой ниже "Конвенция");
подтверждая, что принцип недискриминации не препятствует
государствам-участникам принимать меры для обеспечения полного и
эффективного равенства при условии существования объективной и
разумной обоснованности таких мер,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Общее запрещение дискриминации
1. Пользование любым правом, признанным законом, должно быть
обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола,
расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, принадлежности к
национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или
любого иного обстоятельства.
2. Никто не может быть подвергнут дискриминации со стороны
каких бы то ни было публичных властей по признакам, упомянутым в
пункте 1 настоящей статьи.
Статья 2
Применение к территориям
1. Любое государство при подписании или сдаче на хранение
ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении
может указать территорию или территории, на которые
распространяется действие настоящего Протокола.
2. Любая Сторона впоследствии в любое время может, путем
направления заявления Генеральному секретарю Совета Европы,
распространить применение настоящего Протокола на любую другую
территорию, указанную в заявлении. Протокол вступает в силу в
отношении такой территории в первый день месяца, следующего по
истечении трех месяцев, считая с даты получения Генеральным
секретарем такого заявления.
3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих
пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может быть
отозвано или изменено путем уведомления, направленного
Генеральному секретарю. Отзыв или изменение вступают в силу в
первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев, считая с
даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.
4. Заявление, сделанное в соответствии с положениями
настоящей статьи, рассматривается как сделанное в соответствии с
пунктом 1 статьи 56 Конвенции ( 995_004 ).
5. Любое государство, которое сделало заявление в
соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи, впоследствии в
любое время может заявить от имени одной или нескольких
территорий, к которым это заявление относится, что оно признает
компетенцию Суда принимать жалобы от физических лиц,
неправительственных организаций или групп физических лиц, как это
предусмотрено статьей 34 Конвенции ( 995_004 ), в отношении статьи
1 настоящего Протокола.
Статья 3
Связь с Конвенцией
Государства-участники рассматривают положения статьей 1 и 2
настоящего Протокола как дополнительные статьи к Конвенции
( 995_004 ), и все положения Конвенции применяются соответственно.
Статья 4
Подписание и ратификация
Настоящий Протокол открыт для подписания государствами -
членами Совета Европы, подписавшими Конвенцию ( 995_004 ). Он
подлежит ратификации, принятию или утверждению. Государство - член
Совета Европы не может ратифицировать, принять или утвердить
настоящий Протокол без предшествующей или одновременной
ратификации Конвенции. Ратификационные грамоты или документы о
принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному
секретарю Совета Европы.
Статья 5
Вступление в силу
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца,
следующего за истечением трех месяцев с даты, когда десять
государств - членов Совета Европы выразят свое согласие на
обязательность для них настоящего Протокола в соответствии с
положениями статьи 4.
2. Для любого государства-члена, которое впоследствии выразит
свое согласие на обязательность для него настоящего Протокола, он
вступает в силу в первый день месяца, следующего за истечением
трех месяцев с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты или
документа о принятии или утверждении.
Статья 6
Функции депозитария
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все
государства - члены Совета Европы о:
a) каждом подписании;
b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или
документа о принятии или утверждении;
c) каждой дате вступления настоящего Протокола в силу в
соответствии со статьями 2 и 5;
d) каждом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся к
настоящему Протоколу.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Протокол.
Совершено в Риме 4 ноября 2000 года на английском и
французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в
единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы.
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию
каждому государству - члену Совета Европы.


Публікації документа

Скачать Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) Статус Протоколу див. ( 994_552 ) { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

Завантажити Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

Завантажити Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!