НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

27.07.2020  № 132-20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 850/35133

Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Відповідно до пунктів 30, 31 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, підпункту 4 пункту 4 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пункту 19 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що додається.

2. Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.

Голова

Н. АлюшинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
27 липня 2020 року № 132-20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 850/35133

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - учасники професійного навчання) та якості освітньої діяльності суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації учасників професійного навчання (далі - провайдери) незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності (далі - моніторинг).

2. Моніторинг проводиться з метою забезпечення контролю якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації учасникам професійного навчання шляхом отримання об’єктивної інформації, виявлення та відстеження тенденцій щодо якості підвищення їх кваліфікації, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності провайдерів її заявленим цілям, надання відповідних рекомендацій та прийняття управлінських рішень.

3. Моніторинг проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства, що регламентують питання проведення моніторингу, підвищення кваліфікації учасників професійного навчання, цього Положення, договору про проведення моніторингу (за його наявності).

4. Основними завданнями моніторингу є:

здійснення діагностики стану системи підвищення кваліфікації, виявлення та відстеження тенденцій, які впливають на якість підвищення кваліфікації учасників професійного навчання в країні, на окремих територіях, у провайдерів;

встановлення відповідності результатів навчання вимогам до якості освітньої діяльності (кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення тощо), потребам держави, замовників відповідних освітніх послуг та/або учасників професійного навчання;

визначення рівня задоволеності учасників професійного навчання якістю підвищення кваліфікації;

встановлення зв’язку між результатами навчання учасників професійного навчання та ефективністю (результативністю) виконання ними посадових обов’язків (застосування отриманих знань, умінь, навичок);

розроблення, на основі даних моніторингу, обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення якості підвищення кваліфікації.

5. Моніторинг проводиться з дотриманням таких принципів:

систематичності та системності;

прозорості моніторингових процедур та відкритості результатів;

об’єктивності отримання, обробки та аналізу інформації під час моніторингу;

відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу.

6. Моніторинг може бути внутрішнім і зовнішнім.

7. Внутрішній моніторинг запроваджується та проводиться провайдером.

Провайдер самостійно визначає порядок здійснення внутрішнього моніторингу з урахуванням Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288, та інших актів законодавства.

8. Зовнішній моніторинг проводиться відповідно до цього Положення.

9. У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

якість освітньої діяльності - рівень організації, ресурсного (кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного тощо) забезпечення та реалізації освітнього процесу, який забезпечує набуття учасниками професійного навчання нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або замовниками відповідних освітніх послуг;

якість підвищення кваліфікації - рівень задоволеності учасниками професійного навчання наданими освітніми послугами з підвищення кваліфікації, набуття ними нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей, відповідності досягнутих результатів навчання результатам, передбаченим програмою підвищення кваліфікації, вимогам замовників відповідних освітніх послуг та очікуванням учасників професійного навчання.

Інші терміни, які використано у цьому Положенні, вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106.

II. Об’єкти, суб’єкти та рівні зовнішнього моніторингу

1. Об’єктами моніторингу можуть бути система підвищення кваліфікації, освітня діяльність провайдера, інші об’єкти, визначені у програмі моніторингу.

2. Суб’єктами моніторингу є:

суб’єкти, які проводять моніторинг (далі - суб’єкти проведення моніторингу);

суб’єкти, які ініціюють проведення моніторингу (далі - ініціатори моніторингу);

суб’єкти, які залучаються до опитування, спостереження або виконання завдань моніторингу (далі - учасники моніторингу).

3. Моніторинг може проводитись на рівнях:

локальному (для дослідження стану підвищення кваліфікації та якості освітньої діяльності провайдера);

регіональному (для дослідження стану функціонування та розвитку системи професійного навчання на окремій території шляхом виявлення та відстеження тенденцій щодо якості підвищення кваліфікації та встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності провайдерів її заявленим цілям, оцінювання причин відхилень від цілей);

загальнодержавному (для дослідження стану функціонування та розвитку системи професійного навчання шляхом виявлення та відстеження тенденцій щодо якості підвищення кваліфікації та результатів освітньої діяльності провайдерів).

4. Суб’єктами проведення моніторингу можуть бути: Національне агентство України з питань державної служби (зокрема на виконання доручення Кабінету Міністрів України), засновник (засновники) провайдера та/або інші юридичні особи (для моніторингу на загальнодержавному рівні - міжнародні організації та програми (проєкти) міжнародної технічної допомоги), з якими на конкурсних засадах або в інший визначений законодавством спосіб укладено договір про проведення моніторингу.

Ініціаторами моніторингу можуть бути: Національне агентство України з питань державної служби, інші державні органи (для моніторингу на загальнодержавному рівні), замовники освітніх послуг із підвищення кваліфікації, засновник (засновники) провайдера.

Учасниками моніторингу можуть бути:

працівники провайдерів;

викладачі (тренери), залучені до освітнього процесу;

служби управління персоналом державних органів, структурні підрозділи з питань кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування (далі - служба управління персоналом);

учасники професійного навчання за цільовими групами, участь яких у моніторингу є добровільною.

III. Процедура проведення зовнішнього моніторингу

1. Моніторинг може проводитися:

безпосередньо у провайдера;

з використанням державної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи - Порталу управління знаннями (далі - Портал управління знаннями) та/або спеціалізованих сервісів для проведення онлайн опитувань (сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій).

2. Проведення моніторингу за допомогою Порталу управління знаннями здійснюється дистанційно шляхом опитування учасників професійного навчання щодо їх задоволеності навчанням за відповідними програмами підвищення кваліфікації, участь у якому є добровільною. Результати опитування оприлюднюються на Порталі управління знаннями.

3. Моніторинг безпосередньо у провайдера проводиться у такі етапи:

планування та підготовка моніторингу (формулювання проблеми, що досліджуватиметься; визначення мети та завдань моніторингу; розрахунок і формування вибірки, оцінка її репрезентативності; визначення критеріїв і показників оцінювання результатів моніторингу тощо);

розроблення інструментарію для проведення моніторингу (технічних, електронно-обчислювальних та інформаційних засобів, програмно-інструментальних продуктів тощо; бланків документів (у тому числі опитувальників) для їх використання у процесі моніторингового дослідження);

розроблення програми моніторингу;

проведення моніторингу;

оброблення, аналіз та інтерпретація результатів моніторингу (передбачає обробку, узагальнення та аналіз результатів моніторингу, обґрунтування результатів моніторингу, формулювання висновків та підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення якості підвищення кваліфікації та освітньої діяльності провайдерів тощо);

оприлюднення результатів моніторингу (інформування про результати моніторингу);

відстеження управлінських рішень, прийнятих за результатами моніторингу, яке здійснюється суб’єктом проведення моніторингу та/або ініціатором моніторингу.

4. Методами проведення моніторингу можуть бути:

опитування учасників моніторингу (анкетування, інтерв’ювання);

спостереження за освітнім процесом та/або освітньою діяльністю провайдера, зокрема шляхом проведення моніторингового візиту тощо;

фокус-група та глибинні інтерв’ю з учасниками моніторингу;

аналіз системи забезпечення внутрішнього моніторингу та оцінювання якості підвищення кваліфікації;

аналіз нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих рішень провайдерів та/або їх засновника (засновників), які регламентують підвищення кваліфікації учасників професійного навчання;

інші методи, визначені у програмі моніторингу.

5. Формами проведення моніторингу можуть бути:

безпосереднє одержання інформації від учасників моніторингу за допомогою спостереження, інтерв’ювання тощо;

опосередковане одержання інформації від учасників моніторингу у письмовій та/або електронній формі, із залученням експертів тощо;

одержання інформації без залучення учасників моніторингу за допомогою вивчення документації, статистичної або оперативної інформації тощо.

6. Програма моніторингу погоджується з ініціатором моніторингу, затверджується та оприлюднюється суб’єктом проведення моніторингу.

У програмі моніторингу визначаються мета і завдання, суб’єкти, об’єкт(и), форми та методи, умови, процедури проведення моніторингу, порядок визначення результатів моніторингу, строки та форми узагальнення результатів моніторингу, а також оприлюднення результатів моніторингу (інформування про них).

До програми моніторингу за необхідності може додаватися графік проведення моніторингу.

7. Моніторинг проводиться у строки, визначені у програмі моніторингу.

8. Провайдери створюють належні умови для проведення моніторингу, зокрема, надають необхідні приміщення, матеріально-технічні ресурси, вносять зміни до графіку освітнього процесу (у разі необхідності).

9. Суб’єктам проведення моніторингу під час моніторингу забороняється:

персоналізовувати дані (крім випадків, коли процедурою моніторингу, визначеною в програмі моніторингу, передбачено персоніфікацію учасників моніторингу);

використовувати на свій розсуд інформацію, отриману в результаті виконання завдань моніторингу.

10. Суб’єкти проведення моніторингу подають ініціатору моніторингу (крім випадку, коли ці суб’єкти співпадають) узагальнений звіт про результати моніторингу протягом одного місця після його завершення та надають ініціатору моніторингу на його вимогу оригінали інструментарію для проведення моніторингу (опитувальники, анкети тощо).

У разі виявлення порушення умов проведення моніторингу, внаслідок чого може бути поставлено під сумнів достовірність результатів моніторингу, ініціатор моніторингу може зобов’язати суб’єкта проведення моніторингу провести повторно такий моніторинг після усунення виявленого порушення.

11. Інформація про результати моніторингу оприлюднюється на офіційному вебсайті ініціатора моніторингу та/або Порталі управління знаннями, а також на офіційному вебсайті (за наявності) провайдера.

12. Результати моніторингу можуть бути підставою для проведення ініціатором моніторингу бенчмаркінгу (порівняння провайдерів за рівнем якості наданих освітніх послуг з підвищення кваліфікації) у разі, якщо об’єктом моніторингу була освітня діяльність провайдера.

13. Провайдери інформують ініціатора моніторингу про виконання підготовлених ним рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на покращення якості підвищення кваліфікації та освітньої діяльності провайдера.

14. Фінансування проведення моніторингу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та/або місцевих бюджетів відповідно до законодавства та/або інших джерел, не заборонених законодавством України.

В.о. директора
Генерального департаменту
з питань професійного
розвитку державних
службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування


Л. Рикова


Публікації документа

Скачать НАКАЗ від 27.07.2020 № 132-20 Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити НАКАЗ від 27.07.2020 № 132-20 "Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Завантажити НАКАЗ від 27.07.2020 № 132-20 "Про затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!