ПРОГРАМА
співробітництва між Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) на 2014 - 2016 роки

Дата підписання:

30.09.2014

Дата набрання чинності для України:

30.09.2014

Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ),

Враховуючи вагомий вплив інтелектуальної власності на економічний, соціальний та культурний розвиток країни,

Усвідомлюючи необхідність об'єднання національних, регіональних і міжнародних зусиль різних заінтересованих сторін з метою розв'язання проблем, що виникають у результаті глобалізації світової економіки, а також визначення ефективного механізму охорони прав інтелектуальної власності,

Маючи намір активізувати плідне й взаємовигідне співробітництво у сфері охорони прав інтелектуальної власності в Україні,

Прагнучи забезпечити існування ефективної законодавчої бази, розповсюдження й обмін інформацією в сфері інтелектуальної власності, підвищення кваліфікації експертів, рівня обізнаності суспільства про важливість системи інтелектуальної власності та її значення для подальшого економічного розвитку України, стимулювання винахідницької діяльності та розуміння необхідності дотримання прав інтелектуальної власності,

Погодилися підписати Програму співробітництва на 2014 - 2016 роки.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою цієї Програми є запровадження разом із ВОІВ заходів, направлених на:

1. Розробку Національної стратегії інтелектуальної власності України;

2. Удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності з урахуванням набутого досвіду, у тому числі й іншими країнами, а також останніх змін і сучасних тенденцій в окресленій галузі, з метою створення максимально сприятливих правових, організаційних та економічних умов для юридичних і фізичних осіб щодо набуття, здійснення та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності;

3. Удосконалення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності (система та застосування) з метою покращення ефективності процедур, направлених на попередження, виявлення та припинення порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності та заходів покарання, які застосовуються до таких правопорушень;

4. Зміцнення технічної бази та розвиток науково-технічного потенціалу заінтересованих міністерств і відомств;

5. Посилення ролі інтелектуальної власності в усіх сферах діяльності, яка здійснюється на території України;

6. Формування правової культури з питань інтелектуальної власності серед населення України, у тому числі з використанням сучасних телекомунікаційних засобів.

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЩО МАЮТЬ БУТИ ЗАПРОВАДЖЕНІ У РАМКАХ ПРОГРАМИ ЗА НИЖЧЕОКРЕСЛЕНИМИ НАПРЯМАМИ.

I. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності:

- Проведення експертної оцінки проектів законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності, які розробляються в Україні, насамперед, у частині дотримання норм міжнародного права та актуальних змін, що обговорюються на загальносвітовому рівні;

- Проведення семінарів з метою роз'яснення порядку імплементації в законодавство України норм міжнародних договорів, адміністративні функції яких виконує ВОІВ і до яких Україна прагне приєднатися;

- Залучення міжнародних експертів з метою розробки змін до законодавства України у сфері промислової власності, а також авторського права і суміжних прав;

- Проведення семінарів із залученням фахівців ВОІВ щодо роз'яснення механізму імплементації в українське законодавство фінансово-економічних норм міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, порядку нарахування, обліку, розрахунку та сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

II. Співробітництво у сфері промислової власності з питань експертизи заявок на об'єкти промислової власності:

- Проведення семінарів на території України з метою підвищення професійного рівня українських експертів, які працюють з міжнародними заявками на винаходи із застосуванням системи, передбаченої Договором про патентну кооперацію (PCT), підвищення рівня обізнаності користувачів зазначеної системи та подальшого розвитку інформаційних систем у державній системі правової охорони інтелектуальної власності України;

- Організація візитів українських експертів до ВОІВ для ознайомлення з практикою проведення експертизи міжнародних заявок на винаходи;

- Проведення семінарів на території України з питань правової охорони та захисту винаходів (корисних моделей), торговельних марок, зокрема, нетрадиційних (нюхові, рухові, звукові, мультимедійні), географічних зазначень, промислових зразків, комерційних (фірмових) найменувань.

III. Співробітництво з питань патентної інформації, документації та стандартизації:

- ДСІВУ та ВОІВ спільно розвивають співробітництво на рівні Комітету із стандартів ВОІВ (КСВ): участь фахівців України в діяльності Робочих груп КСВ з перегляду стандартів ВОІВ з метою впровадження зазначених стандартів у діяльність державної системи правової охорони інтелектуальної власності України; підготовка для КСВ інформації щодо національної патентної документації в рамках опрацювання циркулярів, листів, анкет ВОІВ;

- ВОІВ надає ДСІВУ допомогу у підготовці системи міжнародних класифікацій об'єктів промислової власності, сприяє публікації українською мовою та застосуванню в Україні чинних редакцій/версій міжнародних класифікацій об'єктів промислової власності, зокрема, надає технічну допомогу шляхом забезпечення доступу через відповідний розділ веб-сайту ВОІВ до робочих файлів, які містять зміни до поточних редакцій міжнародних класифікацій об'єктів промислової власності, з метою їх перекладу українською мовою, вчасного запровадження, публікації в електронному вигляді та використання нових редакцій/версій міжнародних класифікацій об'єктів промислової власності в Україні;

- Участь у тестуванні пілотних проектів ВОІВ з питань обміну інформацією про об'єкти промислової власності, такі, як патенти, торговельні марки та промислові зразки, опубліковані та надані ДСІВУ з метою включення до глобальних баз даних ВОІВ.

IV. Співробітництво у сфері авторського права та суміжних прав:

- Проведення семінарів з питань права слідування, репрографічного відтворення творів, кабельної ретрансляції творів, виробництва та імпорту чистих носіїв і обладнання, яке дозволяє відтворювати об'єкти авторського права і суміжних прав, винятків та обмежень у сфері авторського права і суміжних прав, встановлення спеціального режиму використання "творів-сиріт", охорони фольклору або традиційних виражень культури, створення та ведення реєстрів об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення правомірності використання окремих категорій об'єктів авторського права і суміжних прав, зокрема, виплати винагороди за використання службових творів, уніфікації законодавчих вимог щодо режиму використання об'єктів, які вільно розповсюджуються з ініціативи правовласників (програмне забезпечення з відкритим кодом, фонограми та аудіовізуальні твори за ліцензіями Creative Commons), що розміщуються для вільного доступу в мережі Інтернет (Wikipedia та інші подібні проекти);

- Обмін досвідом щодо правового регулювання використання комп'ютерних програм як об'єктів авторського права та боротьби з цифровим піратством у мережі Інтернет.

V. Удосконалення діяльності організацій колективного управління в частині збору, розподілу та виплати авторської винагороди:

- Співпраця з провідними фахівцями зарубіжних організацій колективного управління щодо обміну досвідом з окресленого питання;

- Впровадження за сприяння ВОІВ рекламних заходів, направлених на заохочення користувачів до сплати авторської винагороди.

VI. Навчання фахівців з питань інтелектуальної власності, поширення знань про інтелектуальну власність, спрямоване на формування високого рівня культури та освіти українського суспільства у згаданій галузі:

- Спільна організація конференцій, круглих столів, семінарів і/або симпозіумів з питань управління та поваги до інтелектуальної власності, включаючи охорону прав інтелектуальної власності, зокрема, стосовно боротьби з контрафактом та піратством, із залученням експертів ВОІВ та провідних міжнародних експертів, для різних цільових груп, а саме: ДСІВУ, Державного підприємства "Український інститут промислової власності", представників правоохоронних органів та інших заінтересованих міністерств і відомств;

- Обмін досвідом щодо питань проведення медіації, діяльності апеляційних органів відомств держав-членів ВОІВ, судового захисту прав, зокрема, організація ознайомчих візитів українських фахівців до Центру ВОІВ з арбітражу та посередництва;

- Участь представників України у професійному навчанні та інших навчальних програмах, організованих Академією ВОІВ (за наявності відповідних коштів);

- Підтримка в організації Літньої школи ВОІВ з інтелектуальної власності з урахуванням політики ВОІВ стосовно організації Літніх шкіл у відповідності з принципом ротацій;

- Залучення до запровадження та імплементації інструментаріїв ВОІВ, розроблених з метою розв'язання окремих актуальних проблем у сфері інтелектуальної власності в країнах з перехідною економікою;

- Навчання зацікавлених верств населення, насамперед, осіб, що здобувають освіту в навчальних закладах України, у сфері інтелектуальної власності;

- Розробка просвітницьких матеріалів (буклетів) для дітей дошкільного віку та дітей молодших класів.

Заходи, що передбачені цією Програмою співробітництва, здійснюватимуться з урахуванням наявних бюджетних і штатних обмежень Сторін.

Ця Програма набирає чинності з дати підписання.

Учинено в м. Женева 30 вересня 2014 року у двох примірниках, українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Державну службу
інтелектуальної власності
України (ДСІВУ)

(підпис)

Микола КОВІНЯ
Голова


За Всесвітню організацію
інтелектуальної власності
(ВОІВ)

(підпис)

Френсіс ГАРРІ
Генеральний директор


Публікації документа

Скачать ПРОГРАМА співробітництва між Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) на 2014 - 2016 роки
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити "ПРОГРАМА співробітництва між Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) на 2014 - 2016 роки"

Завантажити "ПРОГРАМА співробітництва між Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВУ) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) на 2014 - 2016 роки" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!