МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2018  № 295


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 травня 2018 р.
за № 560/32012

Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до пункту 9 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, пункту 12 Положення про галузевий державний архів матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ України від 03 листопада 2016 року № 3164/5/1153, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2016 року за № 1437/ 29567, з метою проведення експертизи цінності матеріалів гідрометеорологічних спостережень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної архівної служби України
М. Чечоткін

Т.І. Баранова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
11 квітня 2018 року № 295


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 травня 2018 року
за № 560/32012

ПОЛОЖЕННЯ
про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Це Положення визначає повноваження та порядок роботи експертно-перевірної комісії галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2. Експертно-перевірна комісія (далі - ЕПК) утворюється в галузевому державному архіві матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Архів) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності матеріалів гідрометеорологічних спостережень, отриманих за результатами інструментальних і візуальних гідрометеорологічних спостережень, базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, що оброблені та проаналізовані за встановленими методиками і занесені на паперові або технічні носії інформації (далі - профільні документи), унесенням їх до Національного архівного фонду (далі - НАФ) або вилученням матеріалів із нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій (далі - ЕК) на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - гідрометеорологічні організації), а також на підприємствах, в установах і організаціях інших галузей та сфер діяльності незалежно від форм власності та у фізичних осіб, які провадять гідрометеорологічну діяльність.

3. У своїй діяльності ЕПК керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної архівної служби України, Центральної геофізичної обсерваторії (далі - ЦГО) та цим Положенням.

4. До складу ЕПК, який затверджується наказом ДСНС, за погодженням із Головою Укрдержархіву входять фахівці з архівної справи, працівники гідрометеорологічних організацій, підприємств, установ і організацій інших галузей та сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву.

Головою ЕПК призначається начальник Управління гідрометеорології ДСНС, заступником голови - директор Архіву, секретарем - один із працівників Архіву.

Рішення ЕПК затверджуються Головою ДСНС, після чого є обов’язковими для виконання гідрометеорологічними організаціями, підприємствами, установами та організаціями інших галузей і сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву.

Рішення ЕПК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з дати затвердження протоколу засідання ЕПК Головою ДСНС.

Голова ЕПК організовує роботу ЕПК згідно з річним планом, затвердженим заступником Голови ДСНС, і звітує перед ним про проведену роботу.

Секретар ЕПК за рішенням голови ЕПК забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить рішення ЕПК Архіву до відома структурних підрозділів Архіву та гідрометеорологічних організацій, підприємств, установ та організацій інших галузей і сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву, здійснює облік документів і складає звітність про роботу комісії, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереження.

5. Основними завданнями ЕПК є:

організаційне та науково-методичне забезпечення експертизи цінності профільних документів;

розгляд у межах повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання профільних документів;

перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної ЕК гідрометеорологічних організацій, підприємств, установ та організацій інших галузей і сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву.

6. ЕПК приймає рішення про:

схвалення і подання на розгляд до Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву (далі - ЦЕПК) списків юридичних осіб - джерел формування НАФ, що перебувають у зоні комплектування Архіву, з подальшим затвердженням їх Головою Укрдержархіву;

схвалення описів справ постійного зберігання, унесених до НАФ, та подання їх на затвердження керівнику гідрометеорологічної організації, підприємства, установи та організації інших галузей і сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву;

погодження актів про вилучення для знищення профільних документів, не внесених до НАФ, гідрометеорологічних організацій, підприємств, установ та організацій інших галузей і сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву;

схвалення описів справ (профільних документів) постійного зберігання, унесених до НАФ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання, які зберігаються в Архіві, та подання таких документів на затвердження Голові ДСНС;

схвалення і подання на погодження до ЦЕПК анотованих переліків унікальних документів НАФ та актів про вилучення з НАФ профільних документів, що зберігаються в Архіві, на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у зоні комплектування Архіву;

схвалення та подання на затвердження Голові ДСНС актів грошової оцінки документів, що зберігаються в Архіві, гідрометеорологічних організаціях, на підприємствах, в установах і організаціях інших галузей та сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву;

унесення до НАФ профільних документів, що зберігаються у юридичних та фізичних осіб, та документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку.

7. ЕПК має право:

контролювати дотримання гідрометеорологічними організаціями, підприємствами, установами та організаціями інших галузей і сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву, встановленого порядку проведення експертизи цінності профільних документів;

вимагати від гідрометеорологічних організацій, підприємств, установ і організацій інших галузей та сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву, розшуку відсутніх документів НАФ, справ тривалого зберігання (понад 10 років) та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати від гідрометеорологічних організацій, підприємств, установ та організацій інших галузей і сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву, відомості та висновки, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання профільних документів;

заслуховувати на засіданнях інформацію голів ЕК з питань проведення експертизи цінності документів, а також про якість оформлення документів і формування справ, стан упорядкування, обліку та зберігання профільних документів;

запрошувати на засідання членів ЕК гідрометеорологічних організацій, підприємств, установ і організацій інших галузей і сфер діяльності незалежно від форм власності, які перебувають у зоні комплектування Архіву, як консультантів та експертів.

8. Засідання ЕПК проводиться не рідше ніж чотири рази на рік і вважається правоможним, якщо присутність членів комісії становить дві третини від її складу.

9. У разі відмови Голови ДСНС затвердити протокол засідання ЕПК її голова може звернутися зі скаргою до ЦЕПК, рішення якої є остаточним.

Т.в.о. директора
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

С.Є. Житняк


Публікації документа

Скачать Наказ МВС України від 11.04.2018 № 295 Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Завантажити Наказ МВС України від 11.04.2018 № 295 "Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій"


Завантажити Наказ МВС України від 11.04.2018 № 295 "Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій" не вдалося!
Спробуйте перезавантажити сторінку!