Угода 
(у формі обміну нотами)
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації про внесення змін
до Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про безвізові поїздки громадян України
і Російської Федерації від 16 січня 1997 року
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1034 ( 1034-2007-п ) від 08.08.2007 }

Дата підписання: 20.02.2007 Дата набрання чинності для України: 31.08.2007

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
N 71/КПП/23-120
Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу
Міністерству Закордонних Справ Російської Федерації та має честь
повідомити про отримання ноти Міністерства Закордонних Справ
Російської Федерації від 2 лютого 2007 року N 3544/кд такого
змісту:
"Міністерство Закордонних Справ Російської Федерації
засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ України і,
посилаючись на статтю 1 Угоди між Урядом Російської Федерації і
Урядом України про безвізові поїздки громадян Російської Федерації
і України від 16 січня 1997 року ( 643_083 ) (далі - Угода
1997 року), якою передбачається можливість внесення за взаємною
згодою Сторін змін до переліків документів, вказаних у Додатках
N 1 і N 2 до Угоди 1997 року ( 643_083 ), має честь запропонувати
Українській Стороні прийняти переліки документів згідно з
Додатками N 1 і N 2.
У разі згоди Кабінету Міністрів України з даною пропозицією,
переліки документів, вказані у додатках N 1 і N 2 до цієї ноти,
замінять собою переліки, які містяться відповідно у Додатках N 1
і N 2 до Угоди 1997 року ( 643_083 ), а ця нота і нота-відповідь
Міністерства Закордонних Справ України складуть Угоду між Урядом
Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про внесення
змін до Угоди 1997 року ( 643_083 ), яка почне тимчасово
застосовуватись через 30 днів з дати отримання ноти-відповіді
Української Сторони і набере чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею
чинності.
Міністерство Закордонних Справ Російської Федерації
користується нагодою, щоб поновити Міністерству Закордонних Справ
України запевнення у своїй високій повазі.
Міністерство Закордонних Справ
Російської Федерації
м. Москва

Додаток N 1
до ноти Російської Сторони
ПЕРЕЛІК
документів громадян Російської Федерації для в'їзду,
виїзду, перебування і пересування територією України
1. Паспорт громадянина Російської Федерації.
2. Паспорт громадянина Російської Федерації, що посвідчує
особу громадянина Російської Федерації за межами Російської
Федерації.
3. Дипломатичний паспорт.
4. Службовий паспорт.
5. Свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років) із
зазначенням належності до громадянства Російської Федерації.
6. Паспорт моряка (посвідчення особи моряка) - за наявності
суднової ролі або витягу з неї.
7. Свідоцтво на в'їзд (повернення) у Російську Федерацію
(тільки для повернення у Російську Федерацію).
8. Льотне свідоцтво члена екіпажу повітряного судна.

Додаток N 2
до ноти Російської Сторони
ПЕРЕЛІК
документів громадян України для в'їзду, виїзду,
перебування і пересування територією
Російської Федерації
1. Паспорт громадянина України.
2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
3. Дипломатичний паспорт.
4. Службовий паспорт.
5. Проїзний документ дитини.
6. Свідоцтво про народження для дітей віком до 16 років (за
умови виїзду у супроводі батьків (усиновлювачів), опікунів,
піклувальників або осіб, уповноважених на це батьками
(усиновлювачами), опікунами, піклувальниками).
7. Посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або
витягу з неї).
8. Посвідчення особи на повернення в Україну (тільки для
повернення в Україну).
9. Посвідчення члена екіпажу повітряного судна."
Міністерство Закордонних Справ України погоджується, щоб нота
Міністерства Закордонних Справ Російської Федерації від 2 лютого
2007 року N 3544/кд та ця нота-відповідь Міністерства Закордонних
Справ України склали Угоду між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди 1997 року
( 643_083 ), яка почне тимчасово застосовуватись через 30 днів з
дати отримання Російською Стороною цієї ноти-відповіді і набере
чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про
виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання нею чинності.
Міністерство Закордонних Справ України користується цією
нагодою, щоб поновити Міністерству Закордонних Справ Російської
Федерації запевнення у своїй високій повазі.
м. Київ, 20 лютого 2007 року

N 3544/кд
Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
свидетельствует свое уважение Министерству Иностранных Дел Украины
и, ссылаясь на статью 1 Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан
Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года
( 643_083 ) (далее - Соглашение 1997 года), предусматривающую
возможность внесения по взаимному согласию Сторон изменений в
перечни документов, указанных в Приложениях N 1 и N 2 к Соглашению
1997 года ( 643_083 ), имеет честь предложить Украинской Стороне
принять перечни документов согласно Приложениям N 1 и N 2.
МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ
г. Киев
В случае согласия Кабинета Министров Украины с данным
предложением, перечни документов, указанные в Приложениях N 1 и
N 2 к настоящей ноте, заменят собой перечни, содержащиеся
соответственно в Приложениях N 1 и N 2 к Соглашению 1997 года
( 643_083 ), а настоящая нота и ответная нота Министерства
Иностранных Дел Украины составят Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о внесении
изменений в Соглашение 1997 года ( 643_083 ), которое начнет
временно применяться через 30 дней с даты получения ответной ноты
Украинской Стороны и вступит в силу с даты получения последнего
письменного уведомления о выполнении Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу.
Министерство Иностранных Дел Российской Федерации пользуется
случаем, чтобы возобновить Министерству Иностранных Дел Украины
уверения в своем высоком уважении.
Москва, 2 февраля 2007 года

Приложение N 1
к ноте Российской Стороны
ПЕРЕЧЕНЬ
документов граждан Российской Федерации для въезда,
выезда, пребывания и передвижения по территории Украины
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской
Федерации.
3. Дипломатический паспорт.
4. Служебный паспорт.
5. Свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет)
с указанием принадлежности к гражданству Российской Федерации.
6. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) - при
наличии судовой роли или выписки из нее.
7. Свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую
Федерацию (только для возвращения в Российскую Федерацию).
8. Летное свидетельство члена экипажа воздушного судна.

Приложение N 2
к ноте Российской Стороны
ПЕРЕЧЕНЬ
документов граждан Украины для въезда, выезда,
пребывания и передвижения по территории
Российской Федерации
1. Паспорт гражданина Украины.
2. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
3. Дипломатический паспорт.
4. Служебный паспорт.
5. Проездной документ ребенка (разрешающий выезд за границу).
6. Свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет
(при условии выезда в сопровождении родителей (усыновителей),
опекунов, попечителей или лиц, уполномоченных на это родителями
(усыновителями), опекунами, попечителями).
7. Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли
или выписки из нее).
8. Удостоверение личности на возвращение в Украину (только
для возвращения в Украину).
9. Удостоверение члена экипажа воздушного судна.
{ Угоду додано до Постанови КМ N 1034 ( 1034-2007-п ) від
08.08.2007 }


Публікації документа

Скачать Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року

Завантажити Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!