ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 37, ст.278)

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік:

за роботу "Безпосереднє здійснення влади народом в Україні (конституційно-правовий аналіз)":

Янчуку Артему Олександровичу - доктору юридичних наук, заступнику директора Інституту законодавства Верховної Ради України;

за роботу "Дієслово в українській мові XVI-XVII століть: семантика, перехідність, об’єкт":

Заневич Ользі Євгенівні - кандидату філологічних наук, науковому співробітнику Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича Національної академії наук України (далі - НАН України);

за роботу "Оптимізація систем живлення та режимів потужних технологічних комплексів електропечей опору прямого нагріву":

Яримбашу Дмитру Сергійовичу – доктору технічних наук, завідувачу кафедри Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);

за роботу "Теплофізичні основи створення та експлуатації експериментального пасивного будинку":

Гончарук Світлані Михайлівні - кандидату технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики НАН України;

Божку Ігорю Костянтиновичу - молодшому науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики НАН України;

за роботу "Формування сфокусованих іонних мікропучків для дослідження радіаційно-стимульованих процесів ядерним скануючим мікрозондом":

Романенку Олександру Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

за роботу "Особливості нестандартної інноваційної системи І.Є. Тамма - лауреата Нобелівської премії з фізики - з формування теоретичного мислення творчої особистості та патріотизму":

Трифоновій Олені Михайлівні - кандидату педагогічних наук, доценту кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України;

за роботу "Вчинення злочину організованою групою":

Невідомій Надії Володимирівні - кандидату юридичних наук, асистенту кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;

за роботу "Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду GENTIANA L. - еколого-генетичний підхід":

Мосулі Мар’яні Зіновіївні - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України;

Майоровій Оксані Юріївні - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України;

за роботу "Трудова Україна у соціологічному дзеркалі сучасних реформ":

Буткалюк Віталіні Олександрівні - кандидату соціологічних наук, науковому співробітнику Інституту соціології НАН України;

за роботу "Розробка функціональних полімерних нанокомпозитів новітніми методами":

Демченку Валерію Леонідовичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;

Лобко Євгенії Володимирівні - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;

Юрженку Максиму Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;

Лисенкову Едуарду Анатолійовичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського МОН України;

за роботу "Математичні та програмні засоби вирішення задач моніторингу атмосферного повітря техногенно-навантажених територій":

Попову Олександру Олександровичу - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";

Артемчуку Володимиру Олександровичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;

за роботу "Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів":

Майзеліс Антоніні Олександрівні - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;

за роботу "Розробка способу дегазації вуглепородного масиву та інтенсифікації видобутку метану через поверхневі дегазаційні свердловини із застосуванням пневмогідродинамічної дії":

Агаєву Руслану Агагулуєвичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України;

Власенку Василю Вікторовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України;

Притулі Дмитру Олександровичу - інженеру 1 категорії Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України;

за роботу "Розробка фізико-хімічних засад та створення нових фотокаталітичних, фотовольтаїчних і люмінесцентних систем на основі наночастинок напівпровідників та графену для сучасної фотоніки":

Гродзюк Галині Ярославівні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

Андрюшиній Наталії Сергіївні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

Козицькому Андрію Володимировичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

за роботу "Діагностика, профілактика та лікування захворювань, пов’язаних з процесами запалення":

Урвант Лесі Петрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

Гудзю Єгору Анатолійовичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

за роботу "Оптико-електронні інформаційні технології для оцінювання функціонального стану людини":

Козловській Тетяні Іванівні - кандидату технічних наук, старшому викладачу кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Московко Марині Василівні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

за роботу "Підвищення ресурсу роботи морського і військового транспорту та елементів газотранспортної промисловості шляхом використання нанокомпозитів":

Сапронову Олександру Олександровичу - кандидату технічних наук, докторанту Херсонської державної морської академії МОН України;

Браїлу Миколі Володимировичу - кандидату технічних наук, докторанту Херсонської державної морської академії МОН України;

Біщаку Роману Теодоровичу - кандидату технічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу МОН України;

за роботу "Нові ензиматичні підходи для клінічної діагностики, контролю харчових продуктів та об’єктів довкілля":

Стасюк Наталії Євгенівні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;

Кучеренку Івану Сергійовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;

за роботу "З’ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів":

Іващуку Богдану Володимировичу - молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";

Карелову Анатолію Валерійовичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України;

Заїці Євгенію Вікторовичу - кандидату сільськогосподарських наук, в.о. старшого наукового співробітника Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України";

за роботу "Українська виробнича кооперація в контексті діяльності К.І. Осьмака у першій половині 20-х рр. XX ст.":

Підгайній Тетяні Миколаївні - кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. 

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік провести до 31 грудня 2018 року.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
11 липня 2018 року
№ 2503-VIIIПублікації документа

Скачать ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2503-VIII від 11 липня 2018 року Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік

Завантажити ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2503-VIII від 11 липня 2018 року "Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік"

Завантажити ПОСТАНОВА Верховної Ради України № 2503-VIII від 11 липня 2018 року "Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік" не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!