Проектна угода 
(Проект покращення автомобільних
доріг та безпеки руху) між Державною службою
автомобільних доріг України (Укравтодором)
та Міжнародним банком реконструкції
та розвитку

Датовано 21 квітня 2009 р.

Позика N 7677-UA
Офіційний переклад
Проектна угода
Угоду (далі - Проектна угода), датовану 21 квітня 2009 р.,
укладено між Державною службою автомобільних доріг України
(Укравтодором) (далі - Суб'єкт виконання Проекту) та Міжнародним
банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) у зв'язку з Угодою
про позику ( 996_067 ) (далі - Угода про позику) між Україною
(далі - Позичальник) та Банком станом на таку саму дату. Банк та
Суб'єкт виконання Проекту цією Проектною угодою домовляються про
таке:
Стаття I
Загальні умови. Визначення
1.01. Загальні умови (визначені в додатку до Угоди про
позику) ( 996_067 ) є невід'ємною частиною цієї Угоди.
1.02. Якщо контекстом не вимагається іншого тлумачення,
терміни, написані з великої літери, що вживаються в цій Угоді,
мають ті значення, які їм надано в Угоді про позику ( 996_067 )
або в Загальних умовах ( 996_065 ).
Стаття II
Проект
2.01. Суб'єкт виконання Проекту заявляє про свою прихильність
цілям Проекту. Із цією метою Суб'єкт виконання Проекту виконує
Проект відповідно до положень статті V Загальних умов ( 996_065 )
і в разі необхідності своєчасно надає кошти, обладнання, послуги
та інші ресурси, необхідні для виконання Проекту.
2.02. Без обмеження положень розділу 2.01 цієї Угоди й за
винятком випадків, коли Банк та Суб'єкт виконання Проекту
домовляються про інше, Суб'єкт виконання Проекту виконує Проект
згідно з положеннями доповнення до цієї Угоди.
Стаття III
Представник. Адреси
3.01. Представником Суб'єкта виконання Проекту є заступник
голови Суб'єкта виконання Проекту.
3.02. Адреса Банку:
International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America
Телеграфна адреса: INTBAFRAD Washington, D.C.
Телекс: 248423 (MCI) або 64145 (MCI) Факс: 1-202-477-6391
3.03. Адреса Суб'єкта виконання Проекту:
Укравтодор
вул. Фізкультури, 9 03680 МСП, Київ, Україна
Факс: +380 44 287 42 18
Погоджено в м. Київ, Україна, станом на день і рік, які
вперше зазначено вище.
Державна служба автомобільних
доріг України (Укравтодор) (Підпис, скріплений печаткою)
Повноважний представник
Міжнародний банк реконструкції
та розвитку (Підпис)
Повноважний представник

Доповнення

Виконання Проекту

Розділ I
Механізм реалізації
A. Організаційні заходи
1. a) Суб'єкт виконання Проекту стежить за повним виконанням
Проекту.
b) Для цілей Проекту й протягом періоду виконання Проекту
Суб'єкт виконання Проекту підтримує достатніми ресурсами Групу з
виконання Проекту, очолювану директором та укомплектовану
достатньою чисельністю фахівців з належною кваліфікацією й
досвідом, які є прийнятними для Банку. Група з виконання Проекту
відповідає за здійснення повсякденних операцій і технічну
реалізацію Проекту, зокрема за управління фінансовими аспектами,
аспектами здійснення закупівель, а також іншими завданнями, які
пов'язані з Проектом.
2. Суб'єкт виконання Проекту виконує Проект відповідно до
принципів і порядку, які викладено в Інструкції про діяльність у
рамках Проекту, не змінює й не переробляє жодного положення
Інструкції про діяльність у рамках Проекту, не вносить поправок до
будь-якого положення чи не відмовляється від будь-якого положення
без консультацій з Банком та його попередньої згоди.
B. Субкредитна угода
1. Для сприяння реалізації Проекту Суб'єкт виконання Проекту
укладає субкредитну угоду з Міністерством фінансів на схвалених
Банком умовах, що охоплюють положення, яке передбачає, що кошти
Позики надаються Суб'єкту виконання Проекту й що Суб'єкт виконання
Проекту є відповідальним за контроль за виконанням Проекту й за
повне виконання Проекту, а також реалізовує Проект відповідно до
Інструкції про діяльність у рамках Проекту й Антикорупційних
рекомендацій (далі - Субкредитна угода).
2. Відповідно до Субкредитної угоди Суб'єкт виконання Проекту
користується своїми правами для захисту інтересів Суб'єкта
виконання Проекту й Банку та для досягнення цілей Проекту. Якщо
Банк не погодить іншого, Суб'єкт виконання Проекту не переуступає
Субкредитної угоди чи будь-якого з її положень, не вносить
поправок до Субкредитної угоди чи до будь-якого з її положень, не
анулює або не відмовляється від Субкредитної угоди чи будь-якого з
її положень.
C. Антикорупція
Суб'єкт виконання Проекту забезпечує виконання Проекту
відповідно до положень Антикорупційних рекомендацій та Плану
заходів для контролю за корупцією та боротьби з нею.
D. Заходи безпеки
1. Заходи з охорони навколишнього середовища
a) Суб'єкт виконання Проекту забезпечує своєчасне вживання
всіх заходів, необхідних для виконання Плану природоохоронних
заходів, а також своєчасне й належне отримання всіх юридичних
дозволів, дозволів для адміністративного планування та схвалення
природоохоронних органів, необхідних для виконання Проекту в
установлений строк і з належною ретельністю.
b) Суб'єкт виконання Проекту постійно та своєчасно вживає
всіх необхідних і визначених відповідно до Плану природоохоронних
заходів, забезпечуючи належне внесення достатньої інформації про
виконання зазначених заходів до звітів виконання Проекту,
підготовка яких здійснюється відповідно до положень рубрики B
розділу II цього доповнення.
2. Придбання землі та переселення
Якщо для цілей здійснення діяльності відповідно до частини 1
та частини 2 Проекту необхідно придбати землю та (або) здійснити
переселення, Суб'єкт виконання Проекту:
a) повідомляє Банкові про будь-який намір придбати цілком або
частково землю під житлові будинки, сільськогосподарські угіддя,
комерційні структури та підприємства, а також (або) землю, що
використовується людьми без вимоги права власності;
b) складає згідно з Порядком придбання землі та переселення
настільки, наскільки це необхідно чи доцільно, План придбання
землі та переселення для будь-якого придбання землі або
переселення в рамках Проекту;
c) оприлюднює кожний План придбання землі та переселення й
усю інформацію, яка стосується цього Плану в прийнятний для Банку
спосіб не пізніше, ніж через шістдесят (60) днів до проведення
будь-якої операції з придбання землі, а також
d) забезпечує своєчасне та належне здійснення всього й
будь-якого, що випливає із цього, придбання землі та (або)
переселення в рамках Проекту згідно з положеннями й процедурами,
які містяться у відповідному Плані придбання землі та переселення,
складеному згідно з підпунктом "b" цього пункту, а також надання
належним чином усієї відповідної, необхідної та бажаної інформації
всім особам, яких зачіпає або може зачіпати придбання землі.
Розділ II
Моніторинг виконання Проекту.
Звітність й оцінка
A. Проміжний перегляд
1. Не пізніше 30 червня 2011 р. Суб'єкт виконання Проекту
разом з Міністерством фінансів та Банк здійснюють проміжний
перегляд поступу у виконанні Проекту (далі - Проміжний перегляд).
Проміжний перегляд, крім іншого, охоплює:
a) поступ у досягненні цілей Проекту, а також
b) загальний стан виконання Проекту за показниками здійснення
Проекту.
2. Суб'єкт виконання Проекту складає й, принаймні, за три (3)
місяці до проведення Проміжного перегляду надає Банкові звіт з
описом стану виконання кожного компонента Проекту, а також
узагальнений звіт про стан виконання Проекту загалом (далі -
Проміжний звіт).
B. Звіти про виконання Проекту й Плани реалізації
1. Суб'єкт виконання Проекту здійснює моніторинг та оцінку
поступу у виконанні Проекту й готує Звіти про виконання Проекту
відповідно до положень пункту "b" розділу 5.08 Загальних умов
( 996_065 ) та на підставі погоджених з Банком показників. Кожний
такий Звіт про виконання Проекту охоплює один квартал певного
календарного року й надається Банкові не пізніше, ніж через один
місяць після завершення періоду, охопленого таким звітом. Суб'єкт
виконання Проекту включає такі звіти до консолідованого загального
Звіту про виконання Проекту й надає його Банкові.
2. Не пізніше, ніж через шість (6) місяців після Дати
закриття, Суб'єкт виконання Проекту надає Банкові для включення до
звіту, зазначеного в пункті "c" розділу 5.08 Загальних умов
( 996_065 ), усю інформацію, що Банк обґрунтовано вимагає для
цілей того розділу.
3. Починаючи з 31 березня 2010 р. Суб'єкт виконання Проекту
складає 31 березня або приблизно в цей час кожного року виконання
Проекту й після його завершення негайно надає Банкові для розгляду
й коментарів:
a) консолідований звіт, що об'єднує звіти, зазначені вище в
пункті 1, а також
b) щорічний план з прогнозами, який містить фінансові плани
та переглянуті й оновлені показники моніторингу та оцінки, для
діяльності, яка повинна розпочатися наступного року, у прийнятному
для Банку форматі.
4. Стосовно свого річного плану утримання доріг та без шкоди
для своїх зобов'язань відповідно до зазначених вище пунктів 1 й 3
Суб'єкт виконання Проекту протягом усього періоду реалізації
Проекту щороку готує:
a) не пізніше 1 грудня - річний план утримання на наступний
календарний рік з деталізованим кошторисом і сукупним фінансовим
бюджетом, а також
b) не пізніше 31 березня - короткий виклад здійснених
фактичних витрат й утримання, здійсненого в попередньому
календарному році
C. Операційний аудит
У першому році реалізації Проекту й на прохання Банку після
обговорення питання з Позичальником у будь-якому подальшому році
Суб'єкт виконання Проекту:
a) тісно співробітничає з незалежною зовнішньою приватною
аудиторською фірмою, залученою для проведення операційного аудиту
Суб'єкта виконання Проекту відповідно до положень рубрики C
розділу II доповнення 2 до Угоди про позику ( 996_067 );
b) надає всю необхідну інформацію й забезпечує доступ, яких
потребує проведення операційного аудиту, і готує річний звіт про
операційний аудит згідно з вимогами положень рубрики C розділу II
доповнення 2 до Угоди про позику ( 996_067 ), а також
c) негайно обговорює з Банком на його прохання висновки
базового звіту про операційний аудит і будь-якого подальшого звіту
й уживає заходів, які Банк на підставі звіту вважає необхідними
або відповідними.
D. Управління фінансовими засобами. Фінансові звіти й аудити
1. Суб'єкт виконання Проекту підтримує систему управління
фінансовими засобами й складає фінансові звіти відповідно до
послідовно застосовних стандартів бухгалтерського обліку,
прийнятних для Банку, у спосіб, який дає змогу адекватно
відображати операції й фінансовий стан Суб'єкта виконання Проекту.
2. Суб'єкт виконання Проекту готує й надає Банкові після
закінчення кожного календарного кварталу (протягом 45 днів)
проміжні фінансові звіти про виконання Проекту, які не пройшли
аудиторської перевірки та які охоплюють цей квартал, у прийнятній
для Банку формі.
3. Суб'єкт виконання Проекту готує щорічні фінансові звіти
про виконання Проекту, які пройшли аудиторську перевірку, у
прийнятній для Банку формі.
4. Для Суб'єкта виконання Проекту аудит зазначених вище
фінансових звітів проводять незалежні аудитори, які є прийнятними
для Банку, відповідно до послідовно застосовних стандартів
бухгалтерського обліку, прийнятних для Банку. Кожний аудит цих
фінансових звітів охоплює період одного фіскального року.
Перевірені фінансові звіти для кожного періоду надаються Банкові
не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення періоду, за
який відбувається звітування.
Розділ III
Закупівлі
Усі товари, роботи й послуги, які є необхідними для виконання
Проекту й повинні фінансуватися з коштів Позики, закуповуються
відповідно до вимог положень розділу III доповнення 2 до Угоди про
позику ( 996_067 ).

Скачать Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку Датовано 21 квітня 2009 р.Позика N 7677-UA
Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!

Завантажити Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA

Завантажити Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!