Проектна угода 
між Державною службою автомобільних доріг України
(Укравтодор) та Європейським інвестиційним банком
"Європейські дороги України II"
(Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану
автомобільних доріг на підходах до м. Києва)
27 травня 2011 року

Офіційний переклад
FI N 20090268
Цю Угоду підписано між:
Укравтодором, Державною службою автомобільних доріг України, центральним органом виконавчої влади, що знаходиться за адресою: МСП 03680, вул. Фізкультури, 9, Київ-150, Україна, і що представлений Прусенком Євгеном Дмитровичем, заступником Голови Державної служби автомобільних доріг України
(далі - Замовник)
з одного боку, та
Європейським інвестиційним банком, що знаходиться за адресою: бульвар Конрада Аденауера, 98-100, L-2950, м. Люксембург, Велике герцогство Люксембург, і що представлений паном Клаудіо Кортезе, заступником Генерального директора, та паном Емерамом Біндером, керівником відділу
(далі - Банк)
з іншого боку, та разом з Банком далі - Сторони.
Беручи до уваги, що:
1. Замовник, центральний орган виконавчої влади, який
створено згідно із законодавством України й діяльність якого
координується Кабінетом Міністрів України, пропонує розпочати
роботу над Проектом "Європейські дороги України II (Проект
покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
на підходах до м. Києва)" (далі - Проект), розробленому з метою
відновлення та покращення стану близько 350 км автошляхів, які є
підходами до м. Київ в центральній частині України та частиною
розширеної Транс'європейської транспортної мережі або Європейської
мережі доріг, детальніший опис якого викладено в технічному описі,
що міститься в додатку А.1 до цієї Угоди (далі - технічний опис).
2. 27 травня 2011 року Україна уклала фінансову угоду (далі -
Фінансова угода) ( 971_006 ) з Банком (далі - Позичальник)
стосовно виділення кредитної лінії в сумі 450 000 000 євро
(чотириста п'ятдесят мільйонів євро) з метою фінансування Проекту.
3. Банк погоджується надавати фінансування Позичальнику
відповідно до Фінансової угоди ( 971_006 ) за умови, що Замовник
укладає цю Проектну угоду (далі - Угода).
4. Представники з боку Замовника вповноважені належним чином
підписати цю Угоду від імені Замовника у формі, викладеній у
доповнені I.
5. Надані англійською мовою підтвердження про право
зазначених вище осіб, уповноважених підписати цю Угоду від імені
Замовника, є умовою надання фінансування за Фінансовою угодою
( 971_006 ).
6. Умови, визначені Фінансовою угодою ( 971_006 ), якщо інше
не передбачено в тексті, мають таке саме значення в цій Угоді (у
тому числі додатки та декларативна частина до неї).
7. Зазначені нижче посилання на статті, декларативну частину,
додатки та доповнення є посиланнями на статті, декларативну
частину, додатки та доповнення до цієї Угоди.
Тепер, таким чином, цією Угодою домовлено про таке:
Стаття 1
Завершення Проекту
Замовник зобов'язується виконувати Проект відповідно до цієї
Угоди й технічного опису, до якого за згодою Банку час від часу
можуть вноситися зміни, і завершити Проект до дати, зазначеної в
цьому документі.
Замовник підтверджує одержання повідомлення про положення
Фінансової угоди ( 971_006 ), примірник якої був йому наданий, та
зобов'язується внести компенсацію Банкові відповідно до
підпункту (а) пункту 8.01 статті 8 Фінансової угоди. Замовник
вживає всіх заходів, які є необхідними або сприяють виконанню та
реалізації таких положень Фінансової угоди, в яких міститься
посилання на Замовника.
Стаття 2
Збільшена вартість Проекту
Якщо загальна вартість Проекту перевищує показник, зазначений
у пункті 6 декларативної частини, Замовник отримує кошти на
покриття надлишкової вартості, не звертаючись за допомогою до
Банку, для того, щоб Проект був завершений відповідно до
технічного опису. Замовник повідомить Банкові про плани стосовно
фінансування надлишкових коштів без затримки.
Стаття 3
Процедура здійснення закупівель
Замовник зобов'язується закупити обладнання, забезпечити
послуги та замовити роботи для Проекту шляхом проведення
відкритого міжнародного тендеру, що використовується міжнародними
фінансовими організаціями, inter alia, Європейським банком
реконструкції та розвитку, за умови, що такий тендер або закупівля
завжди відповідають, згідно з вимогами Банку, його політиці, яку
описано в чинній редакції Довідника із закупівель станом на дату
цієї Угоди.
Стаття 4
Довгострокові зобов'язання за Проектом
Доти, доки будь-яка сума згідно з Фінансовою угодою
( 971_006 ) залишається невиплаченою, Замовник зобов'язується:
(a) обслуговування: обслуговувати, ремонтувати та оновлювати
всю власність, що є частиною Проекту, як це вимагається для
підтримання її в належному робочому стані;
(b) активи Проекту: якщо Банк не надав попередньої письмової
згоди на інше, зберігати за собою право власності на всі або
значною мірою всі активи в складі Проекту або, якщо це є
доцільним, заміняти і поновлювати такі активи, а також
підтримувати Проект переважно у безперервному робочому режимі
відповідно до його початкової мети; при цьому Банк може відмовити
в надані згоди лише у випадках, коли запропонована дія може
зашкодити інтересам Банку як кредитора Позичальника або
унеможливити фінансування Проекту Банком відповідно до його
Статуту ( 994_680 ) або статті 309 Договору про функціонування
Європейського Союзу ( 994_017 );
(c) страхування: застраховувати або вживати адекватних
заходів, які є прийнятними для Банку, для страхування всіх робіт,
об'єктів і майна, які є частиною Проекту згідно з відповідною
галузевою практикою для подібних робіт, що становлять суспільний
інтерес;
(d) права та дозволи: забезпечувати чинність усіх прав
проїзду чи користування, а також усіх дозволів, необхідних для
виконання та функціонування Проекту;
(e) навколишнє середовище: виконувати Проект і управляти ним
відповідно до законодавства з охорони навколишнього середовища;
(f) законодавство ЄС: виконувати Проект і управляти ним
згідно з відповідними стандартами законодавства ЄС настільки,
наскільки воно імплементоване в законодавство України або
визначене Банком у Фінансовій угоді та (або) цій Угоді;
(g) розподіл коштів: забезпечити достатні кошти, якщо це є
необхідним, для своєчасного виконання Проекту й відповідно до
вимог Банку забезпечити механізм фінансування щорічної операційної
діяльності та утримання об'єктів, що фінансуються за Проектом;
(h) перевірені рахунки: забезпечити, таке: (i) уповноваження та ведення для Проекту, відповідно до вимог
Банку, фінансових та бухгалтерських записів і документів, що
відповідають прийнятим в Україні стандартам фінансової звітності;
(ii) призначення за аудиторів незалежну фірму, прийнятну для
Банку, та
(iii) використання для Проекту прийнятної для Банку сучасної
комп'ютеризованої системи бухгалтерського обліку.
Якщо Банк у будь-який момент незадоволений відповідністю або
своєчасністю наданої йому фінансової інформації, він може вимагати
виконання Замовником зобов'язань, зазначених у наведених вище
рубриках (i)-(iii) відповідно до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та аудиту;
(i) візити: забезпечувати надання дозволу призначеним Банком
особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду
аудиторів, Європейської Комісії, Європейського офісу боротьби з
шахрайством або іншого компетентного органу чи установи ЄС,
відвідувати об'єкти, установки та виробничі об'єкти в складі
Проекту для проведення таких перевірок, які вони бажають провести,
чи забезпечити їх або гарантувати їхнє забезпечення всією
необхідною допомогою для цих цілей;
(j) Група управління Проектом
Для координації, моніторингу та оцінки всіх аспектів
реалізації Проекту, у тому числі для закупівлі товарів, робіт і
послуг для Проекту, Замовник, якщо інше не погоджено з Банком,
забезпечує створення Групи управління Проектом або іншої
організаційної групи з еквівалентними функціями (далі - ГУП); ГУП
повинна бути забезпеченою відповідними ресурсами та
укомплектованою персоналом з належною кваліфікацією на весь термін
виконання Проекту відповідно до кола повноважень, що є прийнятним
для Банку. Замовник забезпечує постійну підтримку зв'язку ГУП з
Банком;
(k) Оцінка впливу на навколишнє середовище, план заходів із
захисту навколишнього середовища
У випадках, коли будь-який компонент Проекту, у разі його
реалізації в межах ЄС, згідно з додатками I або II Директиви Ради
ЄС щодо оцінки впливу певних громадських та приватних проектів на
навколишнє середовище (85/337/EEC, з доповненнями у 97/11/EC та
2003/35/EC), вимагає підготовки повної оцінки впливу на навколишнє
середовище, Замовник забезпечує реалізацію такої оцінки згідно з
положеннями Директиви. Після проведення оцінки Замовник надає
Банкові нетехнічний звіт, як зазначено у додатку IV Директиви з
оцінки впливу на навколишнє середовище.
Замовник забезпечить підготовку та реалізацію плану заходів
із захисту навколишнього середовища, який включає: (i) план дій із забезпечення екологічної безпеки, які
інтегруються у Проект під час етапу будівництва, та
(ii) програму моніторингу дотримання правил захисту
навколишнього середовища під час управління Проектом;
(l) Додаткові зобов'язання та надання окремих документів
Для подальшої вибірки коштів позики Замовник надає
Позичальнику, Банкові та ГУП такі документи, за формою та суттю
прийнятні для Банку: (i) для окремих компонентів Проекту, для яких компетентний
орган вимагає проведення оцінки впливу на навколишнє середовище
(далі - ОВНС) - нетехнічного звіту, дослідження впливу на
навколишнє середовище, підтвердження проведення громадських
консультацій та примірника відповідної частини дозволу на останню
розробку, які підтверджують охоплення ОВНС, його заходи зі
зниження рівня впливу та громадських консультацій;
(ii) для окремих компонентів Проекту, для яких компетентний
орган не вимагає проведення ОВНС - примірник відповідного рішення
компетентного органу та підтвердження публічного оприлюднення
цього рішення;
(iii) для окремих компонентів Проекту, які мають або можуть
мати значний вплив на природні зони, що охороняються, -
відповідного висновку, наданого компетентним органом, а також
належної оцінки відповідно до принципів та інструкцій, подібних до
тих, що окреслені в статті 6 Директиви середовища проживання
92/43/ЕЕС, у формі, прийнятній для Банку;
(iv) для окремих компонентів Проекту, які вважаються такими,
що не мають значного впливу на природні зони, що охороняються, -
відповідного висновку, що надається Замовником у формі, прийнятній
для Банку;
(v) підтвердження допустимих витрат, фактично понесених
Замовником, які щонайменше дорівнюють сумі запитаних частин
вибірок коштів (за умови, що для цих цілей витрати вважатимуться
понесеними, якщо вони підлягають або будуть підлягати оплаті в
межах 60 днів з дати надісланого Позичальнику запиту вибірки);
(vi) до грудня 2012 року - детальний план технічного
обслуговування та експлуатації для проектованих доріг, у
прийнятній для Банку формі, який повинен бути виконаний станом на
початок 2013 року;
(vii) підтвердження придбання земель та переселення згідно з
положеннями Закону України від 17.11.2009 N 1559 ( 1559-17 ) "Про
відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що
на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", а також,
у разі необхідності, подати Банкові для погодження план заходів з
переселення до початку робіт на ділянці, якої це стосується, та
(viii) розробити та виконати (А) план оприлюднення та
залучення акціонерів та (В) механізм задоволення скарг, які б
задовольнили Банк;
(m) Наглядач
Замовник забезпечує надання послуг незалежного консультанта
згідно з рубрикою (а)(vii) підпункту 1.04С пункту 1.04 статті 1.
Замовник забезпечує Банкові, на його власний розгляд та в
будь-який час, прямий зв'язок із цим консультантом;
(n) Злиття
Замовник зобов'язується не здійснювати жодного об'єднання,
поділу, злиття або корпоративної реорганізації.
Стаття 5
Зобов'язання стосовно чесності
Замовник гарантує та бере на себе зобов'язання, що він не
вчинив, та настільки, наскільки йому відомо на поточний момент,
жодна особа не вчинила жодних із зазначених нижче дій, та що він
не вчинить, і жодна особа за його згодою або з його відома не
вчинить жодних таких дій, а саме:
(a) пропозиції, вручення, отримання або вимагання будь-якої
неправомірної переваги для впливу на дії особи, яка займає
державну посаду або виконує державні функції, або є керівником чи
працівником державного органу або державного підприємства, або
директором чи посадовою особою публічної міжнародної організації у
зв'язку з будь-яким процесом закупівель або під час виконання
будь-якої угоди у зв'язку з тими елементами Проекту, які наведено
в технічному описі, або
(b) будь-якої дії, яка впливає або має на меті неналежним
чином впливати на процес здійснення закупівель або виконання
Проекту, що завдає шкоди Позичальнику або Замовнику, у тому числі
змови між учасниками тендерів.
Із цією метою інформація, відома кожній старшій посадовій
особі Замовника та ГУП, вважається інформацією, яка відома
Замовнику. Замовник зобов'язується інформувати Банк та проводити
розслідування в разі, якщо він дізнається про будь-який факт або
інформацію, яка свідчить про вчинення будь-яких подібних дій, та
вживати відповідних заходів для виправлення ситуації.
Замовник запровадить, підтримуватиме й здійснюватиме
внутрішні процедури та контроль згідно із застосовним національним
законодавством та найліпшою практикою для гарантування того, що не
буде здійснено жодної трансакції з будь-якою особою чи установою
або на користь будь-якої особи чи установи, яка знаходиться в
уточнених списках осіб, на які поширюються санкції, оприлюднених
Радою Безпеки ООН або її комітетами згідно з Резолюціями Ради
Безпеки 1267 (1999) ( 995_452 ), 1373 (2001) ( 995_854 )
(www.un.org/terrorism) та (або) Радою ЄС згідно з її Загальними
позиціями 2001/931/CFSP та 2002/402/CFSP та іншими відповідними чи
наступними резолюціями та (або) виконавчими актами, пов'язаними зі
справами стосовно відмивання грошей або фінансування тероризму.
Стаття 6
Загальні зобов'язання
6.01. Дотримання законодавства
Замовник повинен у всіх аспектах дотримуватися всіх законів,
під дію яких підпадає він або Проект, у випадках, коли
недотримання їх призводить або з обґрунтованою ймовірністю може
призвести до істотної несприятливої зміни.
6.02. Загальні заяви та гарантії
Замовник заявляє та гарантує Банкові, що:
(a) що він має повноваження виконувати, передавати й
здійснювати свої обов'язки за цією Угодою й що вжито всіх
необхідних заходів для уповноваження виконання, передачі й
здійснення ним цих зобов'язань;
(b) що ця Угода становить його зобов'язання, що мають
юридичну силу, є обов'язковими для виконання та можуть бути
примусово виконані;
(c) що виконання, передача та здійснення його зобов'язань за
цією Угодою та під час дотримання положень цієї Угоди не
суперечать і не суперечитимуть:
(i) будь-якому застосовному закону, статуту, нормі або
положенню чи будь-якому судовому рішенню, постанові або дозволу,
дія яких поширюється на нього;
(ii) будь-якій обов'язковій для виконання угоді або іншому
документу, що може з обґрунтованою ймовірністю призвести до
істотного несприятливого впливу на його спроможність здійснювати
свої зобов'язання за цією Угодою;
(d) що не відбулося жодних істотних несприятливих змін з дати
підписання цієї Угоди;
(e) що не відбулося і не триває без виправлення чи без
відмовлення жодної події чи обставини, яка становить випадок
невиконання зобов'язань згідно з пунктом 10.01 статті 10;
(f) що не відбувається й настільки, наскільки йому відомо, не
повинно відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним
органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражу,
адміністративних проваджень чи розслідувань, що вже призвело або в
разі негативного результату може призвести до істотної
несприятливої зміни, і стосовно нього не існує жодного
невиконаного судового рішення чи ухвали; та
(g) що він отримав усі необхідні дозволи, погодження,
ліцензії та схвалення урядових або державних органів чи установ у
зв'язку з цією Угодою та Проектом, і всі ці дозволи, погодження,
ліцензії та схвалення є цілком чинними й можуть бути прийняті за
докази.
Викладені вище заяви та гарантії залишаються чинними після
підписання цієї Угоди та вважаються такими, що повторюються станом
на кожну заплановану дату вибірки та кожну дату платежу.
Стаття 7
Інформація та візити
7.01. Інформація стосовно Проекту
Замовник:
a) надає Банкові англійською мовою: (i) інформацію, зміст, форма та час надання якої визначені в
додатку А.2, або час від часу можуть бути погоджені Сторонами, та
(ii) інформацію або додаткові документи, що стосуються
фінансування, закупівель, виконання, функціонування та екологічних
наслідків Проекту або для Проекту, які Банк може обґрунтовано
вимагати;
за неодмінної умови, що, якщо такої інформації або документа
не надано Банкові своєчасно, й Позичальник не виправив цього
недоліку в обґрунтований строк, установлений Банком у письмовій
формі, Банк може виправити цей недолік, якщо це можливо, із
залученням власних працівників, консультанта чи будь-якої іншої
третьої сторони за рахунок Замовника, і Замовник повинен надавати
таким особам будь-яку допомогу, необхідну для цієї мети;
b) без затримки подає на затвердження Банком інформацію
англійською мовою про будь-які істотні зміни в цінах, проектній
документації, планах, графіках або програмі витрат для Проекту
порівняно з фактами, що були повідомлені Банкові до підписання
цієї Угоди;
c) негайно інформує Банк англійською мовою про: (i) будь-які істотні судові процеси, що почалися чи можуть
початися проти нього третьою стороною або будь-яким позивачем, у
зв'язку з екологічними та іншими питаннями, що стосуються Проекту,
та
(ii) будь-який факт чи подію, яка відома Замовнику й може
істотно зашкодити умовам виконання чи функціонування Проекту або
вплинути на такі умови;
d) надає Банкові за формою та суттю, які прийнятні для Банку: (i) примірник місячного звіту головних інженерів в
електронному вигляді;
(ii) піврічні звіти про виконання Проекту протягом часу
виконання Проекту, які подаються не пізніше, ніж за 30 (тридцять)
днів після закінчення кожного звітного періоду;
(iii) звіт про завершення Проекту;
e) надає Банкові, якщо він вимагає: (i) документ його страхувальників, в якому підтверджується
виконання вимог підпункту 6.05(c) пункту 6.05 статті 6 Фінансової
угоди ( 971_006 );
(ii) щорічно список дійсних полісів, які покривають
застраховане майно, що становить частину Проекту, разом з
підтвердженням поточних премій, та
f) зберігає в одному місці для перевірки протягом шести років
із завершення кожної угоди, що фінансувалася за рахунок кредиту,
повні умови угоди, а також істотні документи, що стосуються
процесу закупівель та виконання угоди, і забезпечує Банк
можливістю перевіряти контрактні документи, які підрядник
зобов'язаний вести відповідно до його контракту поставки.
7.02. Інформація стосовно Замовника
Замовник:
(a) надає Банкові перевірені рахунки Проекту й аудиторські
звіти англійською мовою або переклад англійською мовою в межах
6 місяців після закінчення кожного фіскального року;
(b) забезпечує цілковите відображення бухгалтерською
звітністю Замовника операцій, пов'язаних з фінансуванням,
виконанням та функціонуванням Проекту;
(c) негайно інформує Банк про: (i) будь-які суттєві зміни до будь-яких законів, статутів,
підзаконних актів, меморандумів і статутів компаній, що відповідно
відбулися після дати цієї Угоди й стосуються Проекту;
(ii) будь-який факт, який зобов'язує його здійснити
дострокове погашення будь-якої фінансової заборгованості;
(iii) будь-який намір з його боку стосовно надання
забезпечення будь-яких з його активів на користь третьої сторони;
(iv) будь-який намір з його боку стосовно відмови від
власності на будь-який істотний компонент Проекту;
(v) будь-який факт чи подію, які можуть з обґрунтованою
ймовірністю завадити суттєвому виконанню будь-якого зобов'язання
Замовника за цією Угодою;
(vi) будь-які події, перелічені в пункті 10.01 статті 10
Фінансової угоди ( 971_006 ), якщо вони вже відбулися, очікуються
чи можуть відбутися, або
(vii) будь-який судовий процес, арбітраж або адміністративне
провадження чи розслідування, що вже триває, очікується або може
розпочатися, й у разі несприятливого вирішення може призвести до
істотної несприятливої зміни.
7.03. Візити Банку
Замовник забезпечує надання дозволу призначеним Банком
особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду
аудиторів, Європейської Комісії, Європейського офісу боротьби з
шахрайством або будь-якого іншого компетентного органу або
інституції ЄС, відвідувати об'єкти, установки та виробничі об'єкти
в складі Проекту для проведення таких перевірок, які вони бажають
провести, чи забезпечити їх або забезпечити їхнє забезпечення
всією необхідною допомогою для цих цілей.
Замовник забезпечує доступ призначеним Банком особам, а також
особам, призначеним іншими органами або інституціями Європейського
співтовариства, якщо це необхідно, згідно з відповідними
обов'язковими положеннями законодавства Європейського
співтовариства, відвідувати об'єкти, установки та виробничі
об'єкти в складі Проекту та проводити такі перевірки, які вони
бажають провести, а також забезпечує їх або забезпечує їхнє
забезпечення всією необхідною допомогою для цих цілей.
Замовник визнає, що Банк може бути зобов'язаний розголосити
інформацію стосовно Замовника та Проекту будь-якій компетентній
інституції або органу Європейського співтовариства згідно з
відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського
співтовариства.
Стаття 8
Невиконання зобов'язань
Якщо Замовник не в змозі виконати будь-якого зі своїх
зобов'язань за цією Угодою чи будь-який факт, викладений у
декларативній частині, істотно змінюється та не відновлюється в
усіх істотних аспектах, і якщо ці зміни або завдають істотної
шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника, або істотно
несприятливо впливають на виконання чи функціонування Проекту,
Банк може, якщо це питання не вирішено в межах обґрунтованого
періоду часу, зазначеного у повідомленні, яке надається Банком
Замовнику, застосовувати свої права проти Замовника за порушення
цієї Угоди та (або) здійснити свої права згідно з Фінансовою
угодою ( 971_006 ).
Стаття 9
Платежі та витрати
9.01. Податки, мито та збори
Замовник сплачує всі податки, мито, збори та інші нарахування
будь-якого характеру, у тому числі гербові та реєстраційні збори,
що виникають у зв'язку з підписанням або виконанням цієї Угоди в
повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих
зборів. Якщо Замовник зобов'язаний зробити будь-яке таке
відрахування, його буде додано до належного Банкові платежу таким
чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування,
дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.
9.02. Інші платежі
Замовник сплачує всі платежі й витрати, у тому числі оплату
професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін,
які понесені у зв'язку з підготовкою та виконанням цієї Угоди чи
будь-якого пов'язаного з нею документа, у тому числі будь-якої
поправки до цієї Угоди.
Стаття 10
Законодавство та юрисдикція
10.01. Законодавство, що застосовується
Ця Угода регулюється англійським правом.
10.02. Права третіх сторін
Особа, яка не є Стороною цієї Угоди, не має жодних прав
згідно із Законом про контракти (права третіх сторін) 1999 року
забезпечувати виконання будь-яких її умов.
Закон про контракти (права третіх сторін) 1999 року не
застосовується до цієї Угоди.
10.03. Юрисдикція
Всі спори, які стосуються цієї Угоди підлягають юрисдикції
Суду Європейського Співтовариства (далі - Суд). Сторони цим
підпорядковуються юрисдикції Суду.
Сторони Угоди цим відмовляються від будь-якого імунітету від
юрисдикції Суду або права заперечити їй. Кінцеве рішення Суду є
вирішальним, обов'язковим і таким, що може бути виконано
примусово, стосовно Сторін без обмежень та застережень.
10.04. Процесуальний агент в Англії та Уельсі
Замовник повідомляє Банкові у письмовій формі в межах 60 днів
після підписання цієї Угоди ім'я та контактні дані свого агента з
метою отримання від його імені будь-якої повістки, повідомлення,
постанови, рішення або іншого судового процесуального документа у
зв'язку із цією Угодою.
Стаття 11
Прикінцеві положення
11.01. Повідомлення
Повідомлення та інша кореспонденція, які надаються згідно із
цією Угодою, надсилаються на зазначені нижче адреси:
Для Замовника: м. Київ, 03680, вул. Фізкультури 9
Україна
Факс: +380 44 287 42 18
Для Банку: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Кожна Сторона може шляхом надіслання повідомлення іншій
Стороні змінити зазначені вище адреси.
11.02. Форма повідомлення
Надсилання повідомлення та іншої інформації, для яких в цій
Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють
фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, може
здійснюватися в письмовій формі через кур'єра, рекомендованим
листом, факсом або іншим способом передачі, який дозволяє одержати
підтвердження їх отримання адресатом. Дата доставки, реєстрації
або, залежно від обставин, зафіксована дата отримання передачі є
вирішальною для визначення строку.
Якщо це вимагається Банком, повідомлення, які пишуться
Замовником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди,
направляються Банкові разом з прийнятним підтвердженням наявності
повноважень особи (осіб), уповноваженої (уповноважених)
підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та
засвідчений зразок підпису (підписів) такої особи (таких осіб).
11.03. Декларативні частини, додатки та доповнення
Декларативна частина та такі додатки становлять частину цієї
Угоди:
Додаток A.1 Технічний опис
Додаток A.2 Інформація та спосіб передачі
Таке доповнення додається до цієї Угоди:
Доповнення I Повноваження підписувати від імені Позичальника
На посвідчення чого Сторони підписали цю Угоду в чотирьох
примірниках англійською мовою. Кожна сторінка, за винятком цієї,
парафована від імені Замовника Євгеном Прусенком та від імені
Банку Гартом Грісбруком, радником.
м. Київ, 27 травня 2011 року
Підписано від імені Підписано від імені
Державної служби Європейського
автомобільних доріг України інвестиційного банку
К.Кортезе
Е.Бендер
м. Люксембург,
25 травня 2011 року

Додаток A.1

A.1. Технічний опис

Мета, місце
Проект стосується відновлення та покращення стану близько
350 км автошляхів, які є підходами до м. Київ в центральній
частині України та частиною розширеної Транс'європейської
транспортної мережі або Європейської мережі доріг. Ці ділянки
доріг формують основні зв'язки України з країнами Європейського
Союзу, поєднуючи столицю із сусідніми західними державами -
Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією та країнами СНД, у тому
числі Білоруссю та Росією на півночі та сході.
Опис
Очікується, що Проект включатиме відновлення та покращення
стану декількох центральних автошляхів, які поєднують м. Київ з
країнами Європейського Союзу та Співдружністю Незалежних Держав,
загальною протяжністю 350 км.
Проект розподілений на 5 ділянок, які будуть реалізовуватися
у два етапи, як це описано у наведеній нижче таблиці:
-------------------------------------------------------------------------------- | Опис ділянок доріг та робіт за Проектом | |------------------------------------------------------------------------------| |N Дороги|Напрям |Початок,|Кінець,|Довжина |Кількість|Кількість |Примітки | | | |км |км |ділянки,|смуг руху|покращених| | | | | | |км | |смуг руху | | |------------------------------------------------------------------------------| | Етап 1 | |------------------------------------------------------------------------------| | М-06 |Київ-Чоп | 14,08 | 22,00 | 7,92 | 4 смуги | 6 смуг | | | | |--------+-------+--------+---------+----------+------------| | | | 22,00 |128,00 | 106,00 | 4 смуги | 4 смуги | | | | |--------+-------+--------+---------+----------+------------| | | | 128,00 |152,00 | 24,40 | 2 смуги | 4 смуги |Житомирська | | | | | | | | |об'їзна | | | | | | | | |дорога | | | | | | | | |включена в | | | | | | | | |етап 2 | |--------+---------+--------+-------+--------+---------+----------+------------| | М-07 |Київ- | 30,60 | 64,00 | 33,40 | 2 смуги | 2 смуги | | | |Ягодин | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Етап 2 | |------------------------------------------------------------------------------| | М-01 |Київ- | 18,73 | 98,10 | 79,37 | 4 смуги | 4 смуги | | | |Чернігів | | | | | | | |--------+---------+--------+-------+--------+---------+----------+------------| | М-05 |Київ- | 17,74 | 26,20 | 8,46 | 4 смуги | 6 смуг | | | |Одеса | | | | | | | | | |--------+-------+--------+---------+----------+------------| | | | 26,20 | 36,00 | 9,80 | 4 смуги | 4 смуги | | | | |--------+-------+--------+---------+----------+------------| | | | 42,00 | 87,00 | 45,00 | 4 смуги | 4 смуги |Відновлення | | | | | | | | |ділянок від | | | | | | | | |36 до 42 км | | | | | | | | |покривається| | | | | | | | |підрядами, | | | | | | | | |які | | | | | | | | |фінансуються| | | | | | | | |на місцевому| | | | | | | | |рівні | |--------+---------+--------+-------+--------+---------+----------+------------| | N-01 |Київ- | 14,74 | 43,35 | 28,61 | 4 смуги | 4 смуги | | | |Знам'янка| | | | | | | |--------+---------+--------+-------+--------+---------+----------+------------| |В цілому| | | | 342,96 | | | | |за | | | | | | | | |Проектом| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Роботи включають розширення проїжджої частини дороги з
одностороннім рухом до дороги з двостороннім рухом, або дороги з
двома смугами руху в кожному напрямі до дороги з трьома смугами;
тротуари та укріплення узбіччя чи їх відновлення; ремонт та заміну
конструкцій; покращення стану перехресть; додаткові заходи з метою
покращення безпеки для користувачів доріг та пішоходів (наприклад,
встановлення захисної огорожі, освітлення, дорожніх знаків та
розмітки); та заходи, спрямовані на зменшення впливу на навколишнє
середовище, зокрема вдосконалення дренажних та шумозахисних
систем. Остання ділянка з двостороннім рухом довжиною 24,4 км
дороги М-06, Житомирської об'їзної дороги буде розширена до дороги
з двома смугами руху в кожному напрямі.
Проект також включає консультаційні послуги, надані
Замовнику, стосовно (а) нагляду за виконанням будівельних робіт;
та (b), у разі необхідності, надання підтримки ГУП.
Календар
Очікуваний графік виконання будівельних робіт:
---------------------------------------------------------------------- |N Дороги|Напрям |Початок,|Кінець,|Довжина |Початок |Кінець | | | |км |км |ділянки,|будівництва|будівництва| | | | | |км | | | |--------+---------+--------+-------+--------+-----------+-----------| | М-06 |Київ-Чоп | 14,08 |128,00 | 113,92 |3 КВ. 2011 |4 КВ. 2012 | | | |--------+-------+--------+-----------+-----------| | | | 128,00 |152,40 | 24,40 |4 КВ. 2013 |4 КВ. 2015 | |--------+---------+--------+-------+--------+-----------+-----------| | М-07 |Київ- | 30,60 | 64,00 | 33,40 |4 КВ. 2011 |4 КВ. 2013 | | |Ягодин | | | | | | |--------+---------+--------+-------+--------+-----------+-----------| | М-01 |Київ- | 18,73 | 98,10 | 79,37 |4 КВ. 2011 |4 КВ. 2013 | | |Чернігів | | | | | | |--------+---------+--------+-------+--------+-----------+-----------| | М-05 |Київ- | 17,74 | 36,00 | 18,26 |4 КВ. 2013 |2 КВ. 2014 | | |Одеса | | | | | | | | |--------+-------+--------+-----------+-----------| | | | 42,00 | 87,00 | 45,00 |4 КВ. 2013 |2 КВ. 2014 | |--------+---------+--------+-------+--------+-----------+-----------| | N-01 |Київ- | 14,74 | 43,35 | 28,61 |2 КВ. 2013 |3 КВ. 2015 | | |Знам'янка| | | | | | |--------+---------+--------+-------+--------+-----------+-----------| |В цілому| | | | 342,96 |3 КВ. 2011 |4 КВ. 2015 | |за | | | | | | | |Проектом| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------

А.2 Проектна інформація, яка надсилається Банкові,
та спосіб передачі
1. Надсилання інформації: призначення відповідальної особи
Інформацію, яку викладено нижче, повинно бути надіслано
Банкові, за що відповідальним є:
------------------------------------------------------------------ |Компанія |"Укрдорінвест" | |-----------------------+----------------------------------------| |Контактна особа |Ігор Галащук | |-----------------------+----------------------------------------| |Посада |Директор | |-----------------------+----------------------------------------| |Підрозділ (департамент)|Реалізація проектів МФО | |-----------------------+----------------------------------------| |Адреса |Україна, м. Київ, 03150, вул. Горького, | | |51 | |-----------------------+----------------------------------------| |Телефон |+80442871215 | |-----------------------+----------------------------------------| |Факс |+80442871215 | |-----------------------+----------------------------------------| |Ел. адреса |piu-m06@ukr.net | ------------------------------------------------------------------
Контактна особа (контактні особи), яку зазначено вище (яких
зазначено вище), є відповідальною контактною особою
(відповідальними контактними особами) станом на цей час.
Позичальник невідкладно інформує ЄІБ у разі будь-якої зміни.
2. Інформація стосовно конкретних питань
Замовник надає Банкові таку інформацію не пізніше зазначеного
нижче строку:
------------------------------------------------------------------ | Документ (інформація) | Кінцевий термін | |---------------------------------+------------------------------| |Усі документи, пов'язані із |До закінченням кожного процесу| |закупками: вияв | | |заінтересованості, короткий | | |перелік, попередній тендерний | | |відбір, звіти за результатами | | |тендерного оцінювання, тендерні | | |досьє та документи підряду | | ------------------------------------------------------------------
3. Інформація стосовно реалізації Проекту
Позичальник надає Банкові таку інформацію стосовно стану
реалізації Проекту під час його виконання робіт до настання
зазначеного нижче строку.
------------------------------------------------------------------ | Документ (інформація) |Кінцевий термін| Частота звітності | |------------------------+---------------+-----------------------| |Звіт про хід виконання | |Піврічний звіт | |Проекту: | |Замовника | |- коротке доповнення | |Щомісячне звітування | |технічного опису з | |наглядових інженерів в | |поясненням причин | |електронному форматі | |суттєвих змін в | | | |порівнянні з початковим | | | |планом; | | | |- остання інформація | | | |стосовно дати завершення| | | |кожного з основних | | | |компонентів Проекту з | | | |поясненням причин будь- | | | |якої можливої затримки; | | | |- остання інформація | | | |стосовно вартості | | | |Проекту, з поясненням | | | |причин будь-якого | | | |збільшення витрат в | | | |порівнянні з початковою | | | |вартістю, закладеною в | | | |бюджеті; | | | |- опис будь-якого | | | |важливого питання, яке | | | |впливає на навколишнє | | | |середовище; | | | |- остання інформація | | | |стосовно закупівельних | | | |процедур (за межами ЄС);| | | |- остання інформація | | | |стосовно потреб Проекту | | | |або використання чи | | | |коментарі; | | | |- будь-яке важливе | | | |питання, яке виникло та | | | |будь-який суттєвий | | | |ризик, який може | | | |вплинути на експлуатацію| | | |Проекту; | | | |- будь-які судові | | | |процеси стосовно | | | |Проекту, які можуть | | | |тривати. | | | |------------------------+---------------+-----------------------| | Формат | | Електронний | ------------------------------------------------------------------
4. Інформація стосовно завершення робіт та першого року
експлуатації
Замовник надає Банкові таку інформацію стосовно завершення
Проекту та початкову експлуатацію до настання зазначеного нижче
строку.
------------------------------------------------------------------ | Документ (інформація) | Дата направлення до Банку | |--------------------------------+-------------------------------| |Звіт про завершення Проекту, |Після завершення Проекту, яке | |який включає: |очікується наприкінці 2015 року| |- короткий опис технічних | | |характеристик Проекту після його| | |завершення з поясненням причин | | |будь-яких суттєвих змін; | | |- дата завершення кожного з | | |основних компонентів Проекту з | | |поясненням причин будь-якої | | |можливої затримки; | | |- кінцева вартість Проекту, з | | |поясненням причин будь-якого | | |збільшення витрат в порівнянні з| | |початковою вартістю, закладеною | | |в бюджеті; | | |- кількість нових робочих місць,| | |створених Проектом: робочих | | |місць, створених під час | | |виконання Проекту, і постійних | | |робочих місць; | | |- опис будь-якого важливого | | |питання, яке впливає на | | |навколишнє середовище; | | |- остання інформація стосовно | | |закупівельних процедур (за | | |межами ЄС); | | |- остання інформація стосовно | | |вимог до Проекту або | | |використання чи коментарі; | | |- будь-яке важливе питання, яке | | |виникло та будь-який суттєвий | | |ризик, який може вплинути на | | |експлуатацію Проекту; | | |- будь-які судові процеси | | |стосовно Проекту, які можуть | | |тривати. | | |--------------------------------+-------------------------------| | Формат | Електронний | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Мова звітування | Англійська | ------------------------------------------------------------------

Доповнення I

Повноваження підписувати від імені Позичальника

Скачать Проектна угода між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) та Європейським інвестиційним банком Європейські дороги України II(Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва) 27 травня 2011 року

Завантажити Проектна угода між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) та Європейським інвестиційним банком "Європейські дороги України II""(Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" 27 травня 2011 року

Завантажити Проектна угода між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) та Європейським інвестиційним банком "Європейські дороги України II""(Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" 27 травня 2011 року не вдалося!

Спробуйте перезавантажити сторінку!